Mobbing w pracy
Jak stworzyć i wprowadzić
skuteczną politykę
antymobbingową?
Sierpień 2015
Polityka antymobbingowa
Mobbing w pracy
2
Dlaczego należy
wprowadzić
politykę
antymobbingową?
Jest dowodem realnego
działa...
3
Faza przygotowawcza
1
Faza implementacji
2
Faza wykonawcza
3
Fazy wprowadzania
Polityka antymobbingowa
© 2015 Deloitte L...
Polityka antymobbingowa
4
Faza przygotowawcza
dobór odpowiednich
realnych instrumentów
prewencji
antymobbingowej
1
Identyf...
Polityka antymobbingowa
5
Faza implementacji
odpowiednie
sformułowanie treści
dokumentu
2
Opracowanie elementów składowych...
Polityka antymobbingowa
6
Faza implementacji
tryb wprowadzania
2
Ogłoszenie
Poza wydaniem odpowiedniego zarządzenia
(lub i...
Faza implementacji
Polityka antymobbingowa
7
W niektórych przypadkach wprowadzenie polityki
antymobbingowej powinny poprze...
Polityka antymobbingowa
8
Faza wykonawcza
realne efekty
obowiązywania polityki
antymobbingowej
3
Szkolenie
Niezbędną częśc...
Dodatkowe korzyści
Polityka antymobbingowa
9
Pracodawca dbający o zapewnienie
bezpiecznego i przyjaznego dla
pracowników m...
Kontakt
10
Radca prawny,
Managing Associate
Tel.: +48 (22) 511 08 75
E-mail: msekowski@deloitteCE.com
Marcin Sękowski
Radc...
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyj...
of 11

Polityka antymobbingowa. Prawo i HR.

Jak stworzyć i wprowadzić skuteczną politykę antymobbingową? Mobbing w pracy to poważny problem, dowiedz się dlaczego należy wprowadzić politykę antymobbingową w Twojej firmie i jak to zrobić. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/solutions/polityka-antymobbingowa.html
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Polityka antymobbingowa. Prawo i HR.

 • 1. Mobbing w pracy Jak stworzyć i wprowadzić skuteczną politykę antymobbingową? Sierpień 2015
 • 2. Polityka antymobbingowa Mobbing w pracy 2 Dlaczego należy wprowadzić politykę antymobbingową? Jest dowodem realnego działania pracodawcy spełniającego ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Zabezpiecza pracodawcę i pracowników przed przypadkami mobbingu w miejscu pracy. Zapobiega powstawaniu negatywnych konsekwencji związanych ze zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy. © 2015 Deloitte Legal
 • 3. 3 Faza przygotowawcza 1 Faza implementacji 2 Faza wykonawcza 3 Fazy wprowadzania Polityka antymobbingowa © 2015 Deloitte Legal
 • 4. Polityka antymobbingowa 4 Faza przygotowawcza dobór odpowiednich realnych instrumentów prewencji antymobbingowej 1 Identyfikacja potencjalnych obszarów zagrożenia i ryzyka Należy zidentyfikować potencjalne obszary zagrożenia mobbingiem i czynniki ryzyka poprzez: analizę historii zakładu pracy pod kątem przypadków mobbingu lub podobnych zachowań oraz okoliczności, w których mogły wystąpić niepożądane zachowania; uwzględnienie specyficznych warunków panujących w zakładzie pracy, które mogą potencjalnie zwiększać ryzyko wystąpienia mobbingu. Przegląd obowiązujących regulacji wewnętrznych Podczas fazy przygotowawczej należy dokonać przeglądu regulacji wewnętrznych już obowiązujących w zakładzie pracy (np. regulaminu pracy), aby zapewnić spójność wewnętrznych regulaminów i polityk oraz ograniczyć dublowanie regulacji. © 2015 Deloitte Legal
 • 5. Polityka antymobbingowa 5 Faza implementacji odpowiednie sformułowanie treści dokumentu 2 Opracowanie elementów składowych Standardowa polityka antymobbingowa powinna zawierać: jasne wytyczne pracodawcy co do tego, jakie zachowania w miejscu pracy uważa się za niedopuszczalne (oczywiście chodzi o podanie pewnych zasad, z uwagi na np. niegraniczoną liczbę różnych zachowań ludzkich, w praktyce nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu niedopuszczalnych zachowań); zasady działania instrumentów prewencji antymobbingowej w zakładzie pracy; zasady reagowania na przypadki mobbingu zgłoszone przez pracowników i rozpatrywania poszczególnych spraw; zasady postępowania wobec sprawców w stwierdzonych przypadkach mobbingu, w tym wskazanie sankcji. Opracowanie tekstu Faza implementacji rozpoczyna się od opracowania tekstu polityki antymobbingowej: polityka antymobbingowa powinna być napisana prostym językiem – należy unikać sformułowań niezrozumiałych, a pojęcia i zwroty języka prawnego należy starać się tłumaczyć przy użyciu sformułowań języka potocznego; polityka antymobbingowa powinna prezentować regulowane w niej zagadnienia w sposób zrozumiały i obrazowy – bardzo ważne jest, aby pracownicy mogli z łatwością odszyfrować zawarte w polityce wskazówki jak mają się zachować w danej sytuacji. © 2015 Deloitte Legal
 • 6. Polityka antymobbingowa 6 Faza implementacji tryb wprowadzania 2 Ogłoszenie Poza wydaniem odpowiedniego zarządzenia (lub innego aktu) pracodawcy konieczne jest ogłoszenie polityki antymobbingowej: pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników o wprowadzeniu polityki antymobbingowej w taki sposób, aby mogli oni z łatwością zapoznać się z jej treścią; odpowiednie poinformowanie wszystkich pracowników o treści polityki ma duże znaczenie z perspektywy podnoszenia świadomości pracowników i zapewnienia w praktyce wysokiego poziomu ich wiedzy odnośnie kwestii zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi. Wprowadzenie W praktyce wprowadzenie polityki antymobbingowej najczęściej następuje poprzez: inkorporowanie jej treści do Regulaminu Pracy (jako osobnego rozdziału lub załącznika) lub wprowadzenie jej jako osobnej procedury obowiązującej w zakładzie pracy. © 2015 Deloitte Legal
 • 7. Faza implementacji Polityka antymobbingowa 7 W niektórych przypadkach wprowadzenie polityki antymobbingowej powinny poprzedzić uzgodnienia na szczeblu zakładowym. Jeśli w zakładzie pracy działają Związki Zawodowe, Rada Pracowników lub inny rodzaj przedstawicielstwa pracowniczego konieczne może okazać się uzgodnienie treści polityki antymobbingowej z odpowiednią reprezentacją pracowniczą jeszcze przed jej formalnym wprowadzeniem. Na konieczność dokonania uzgodnień będzie miał wpływ przede wszystkim wybrany tryb wprowadzenia polityki antymobbingowej oraz zasady współpracy z przedstawicielstwem pracowników wypracowane formalnie lub funkcjonujące w praktyce w danym zakładzie pracy. niezbędne uzgodnienia © 2015 Deloitte Legal
 • 8. Polityka antymobbingowa 8 Faza wykonawcza realne efekty obowiązywania polityki antymobbingowej 3 Szkolenie Niezbędną częścią fazy wykonawczej jest przeszkolenie wszystkich pracowników z materii regulowanej polityką antymobbingową. Należy zwłaszcza przeszkolić pracowników z zasad funkcjonowania instrumentów prewencji antymobbingowej. Dobrze skonstruowane i przeprowadzone szkolenia mogą realnie podnieść poziom świadomości pracowników i tym samym warunkują rzeczywiste wprowadzenie i przestrzeganie polityki antymobbingowej w praktyce. Rekomendowane jest, aby szkolenie z polityki antymobbingowej zakończyło się sprawdzianem wiedzy zdobytej przez pracowników podczas szkolenia. Wykonanie Po formalnym wprowadzeniu i ogłoszeniu polityki antymobbingowej konieczne jest jej realne wprowadzenie w życie. To właśnie faza wykonawcza procesu wprowadzania polityki antymobbingowej umożliwia osiągnięcie w praktyce rezultatów jej obowiązywania. Wykonanie polityki powinno polegać na wprowadzeniu w życie instrumentów prewencji antymobbingowej ustanowionych polityką np.*: uruchomienie linii informacyjnej dla pracowników, powołanie komisji antymobbingowej, przeprowadzanie wyborów pełnomocnika ds. mobbingu etc. *Faza wykonawcza będzie wyglądała inaczej w każdym zakładzie pracy, w zależności od zastosowanych tam instrumentów prewencyjnych. © 2015 Deloitte Legal
 • 9. Dodatkowe korzyści Polityka antymobbingowa 9 Pracodawca dbający o zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego dla pracowników miejsca pracy buduje kapitał zaufania wśród pracowników oraz kształtuje pozytywny wizerunek swojej firmy wśród pracowników, kandydatów do pracy, a nawet wśród klientów. Zmierzenie się z kwestią prewencji antymobbingowej w firmie stwarza okazję do kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z niepożądanymi zachowaniami w miejscu pracy (np. dyskryminacją, molestowaniem) i do podniesienia poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Opracowane instrumenty prewencji antymobbingowej (procedury postępowania, szkolenia) mogą zostać wykorzystane również w celu przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji i molestowaniu oraz wykrywania ich przejawów. Dodatkowo promowanie etycznych wzorców zachowania wśród pracowników i ich przełożonych (np. powstrzymania się od niepożądanych zachowań, przejrzystości stosowanych procedur i środków, kulturalnego rozwiązywania sporów) może też nastąpić w ramach wprowadzenia kodeksu etycznego. © 2015 Deloitte Legal
 • 10. Kontakt 10 Radca prawny, Managing Associate Tel.: +48 (22) 511 08 75 E-mail: msekowski@deloitteCE.com Marcin Sękowski Radca Prawny, Senior Associate Tel.: +48 (22) 348 34 25 E-mail: egieron@deloitteCE.com Ewa Gieroń © 2015 Deloitte Legal Radca prawny, Partner Associate Tel.: +48 (22) 511 00 95 E-mail: jdudek@deloitteCE.com Joanna Dudek
 • 11. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 200 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 4000 pracowników w 34 biurach w 17 krajach Europy Środkowej. © 2015 Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza Sp.k. 11

Related Documents