DDiirreeccttiioonnss
 YYoouu aarree ggooiinngg ttoo bbee vviieewwiinngg ssoommee
pphhoottooss aanndd wwaattcchhiinngg s...
AAnnaallyyzziinngg yyoouurr vviieewwss
 FFoorr eeaacchh rreessppoonnssee,, ggoo bbaacckk aanndd llaabbeell wwhhiicchh pp...
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
Preview world view online
of 12

Preview world view online

Preview for Worldview Assignment
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Preview world view online

  • 1. DDiirreeccttiioonnss  YYoouu aarree ggooiinngg ttoo bbee vviieewwiinngg ssoommee pphhoottooss aanndd wwaattcchhiinngg ssoommee vviiddeeoo cclliippss.. II wwaanntt yyoouu ttoo wwrriittee yyoouurr rreeaaccttiioonn ttoo wwhhaatt yyoouu aarree sseeeeiinngg.. AAggrreeee//ddiissaaggrreeee,, ddooeess iitt mmaakkee yyoouu aannggrryy,, iiss iitt ffuunnnnyy,, wwhhyy?? DDoo yyoouu ccaarree??  YYoouu wwiillll uussee tthhiiss ppaappeerr ffoorr aann aassssiiggnnmmeenntt..
  • 2. AAnnaallyyzziinngg yyoouurr vviieewwss  FFoorr eeaacchh rreessppoonnssee,, ggoo bbaacckk aanndd llaabbeell wwhhiicchh ppaarrtt ooff yyoouurr wwoorrllddvviieeww iitt rreepprreesseennttss..  11.. VViieeww ooff hhuummaann nnaattuurree ((ggoooodd oorr eevviill))  22.. VViieeww ooff tthhee ggoooodd lliiffee  33.. EEqquuaalliittyy wwiitthh ootthheerrss  44.. RReessppoonnssiibbiilliittyy ttoo ootthheerrss  55.. RReellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn iinnddiivviidduuaall aanndd ggoovveerrnnmmeenntt  66.. RReellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn hhuummaannss aanndd nnaattuurree  77.. SSoouurrcceess ooff eetthhiiccaall wwiissddoomm  AAllssoo,, uussee ppaaggee 330044--330055 iinn DDCCRRSS ttoo llaabbeell aa ssoouurrccee ooff wwhheerree oorr ffrroomm wwhhoomm tthhiiss vviieeww ccaammee ffrroomm