Проект
„Оптимизиране на структурата и подобряване на
ефективността на ИАРА“
Проектът се осъществява с финансовата подкр...
ЦЦеелл ннаа ффууннккццииооннааллнниияя ааннааллиизз
Оптимизиране на работните процеси
повишаване на ефективността на
ад...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ
ААННААЛЛИИЗЗ::
o Препоръки и план за оптимизиране на
функциите и орг...
ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЯЯ ННАА
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ ААННААЛЛИИЗЗ::
Функционалният анализ е изготвен чрез:
Събиране,...
ААннааллиизз ннаа ррееллееввааннттннооссттттаа
Целите на анализа на релевантността
включват:
идентифициране на области...
ААввааллиизз ннаа ррееллееввааннттннооссттттаа
Анализ на релевантността на функциите
на дирекциите и отделите спрямо об...
ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА
Целите на анализа на ефективността са:
Да се идентифицира мисията на ИАРА ...
ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА
Да се установи връзката между
стратегическите документи и политиките, по
...
ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФИИККААССННООССТТТТАА
Цели на анализа на ефикасността:
 Да идентифицират показателите, които
изпо...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно релевантността
Не ...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно релевантността
Уст...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно релевантността
oФун...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно релевантността
Спа...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно релевантността
Пор...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно ефективността
Съще...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно ефективността
Ежег...
РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ
Силни страни относно ефикасността
Възмо...
ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ ЗЗАА ВВННИИММААННИИЕЕТТОО!!
of 18

Prezentaciq iara opak

how to use powerpoint
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Prezentaciq iara opak

 • 1. Проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. м. януари 2014 г.
 • 2. ЦЦеелл ннаа ффууннккццииооннааллнниияя ааннааллиизз Оптимизиране на работните процеси повишаване на ефективността на администрацията на ИАРА чрез подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси.
 • 3. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ ААННААЛЛИИЗЗ:: o Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното развитие на администрацията; Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността; Препоръки и план за подобряване на ефикасността от дейността
 • 4. ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЯЯ ННАА ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ ААННААЛЛИИЗЗ:: Функционалният анализ е изготвен чрез: Събиране, проучване и анализ на документи и информация; Анкетни проучвания чрез предварител-но разработени въпросници за ръководители и служители Интервюта Фокус-групи, наблюдения и експертни оценки
 • 5. ААннааллиизз ннаа ррееллееввааннттннооссттттаа Целите на анализа на релевантността включват: идентифициране на областите на политиката, за които отговаря органа на власт; идентифициране, групиране и анализ на правомощията на органа на власт; идентифициране и групиране на функциите на структурните звена в администрацията
 • 6. ААввааллиизз ннаа ррееллееввааннттннооссттттаа Анализ на релевантността на функциите на дирекциите и отделите спрямо областите на политиката, за които отговаря органът на власт и неговите правомощия, установяване на нетипични функции; Анализ на вертикалното и хоризонтално разположение на функциите на вътрешните звена с оглед спазване на нормативните изисквания, наличието на дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които да бъдат закрити
 • 7. ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА Целите на анализа на ефективността са: Да се идентифицира мисията на ИАРА и да се прецени доколко служителите на различните нива в администрацията познават мисията; Да се изследват стратегическите цели на администрацията на ИАРА, системите и документите по целеполагане и съответно отчетността за постигането на предварително заложените цели;;
 • 8. ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА Да се установи връзката между стратегическите документи и политиките, по които работи администрацията на ИАРА; Да се констатира доколко функциите на дирекциите в специализираната администрация са свързани със стратегическите документи; Да се направят практически препоръки.
 • 9. ААННААЛЛИИЗЗ ННАА ЕЕФФИИККААССННООССТТТТАА Цели на анализа на ефикасността:  Да идентифицират показателите, които използва администрацията на ИАРА за измерване на резултатите от дейността;  Да оцени постигнатите резултати, направените разходи и съотношенията между тях;  Да разгледа и оцени дали резултатите, които са постигнати, могат да се постигнат с по-малко ресурси или дали същите ресурси могат да се използват за постигане на по-високи резултати.
 • 10. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно релевантността Не са констатирани правомощия на изпълнителния директор на ИАРА, които са нетипични за характеристиката му като орган на власт; Не съществуват други органи, имащи компетенции при осъществяване на специфичната област на политиката, изпълнявана от ИАРА, но някои от дейностите се извършват съвместно с други институции;
 • 11. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно релевантността Устройственият правилник изброява правомощията на изпълнителния директор на ИАРА, класифицирайки ги по функции, а не по операции; Разпоредбите за правомощията на органа като ръководител на агенцията са логически и последователно разписани;
 • 12. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно релевантността oФункциите на дирекцията в общата администрация осигурява основни области от правомощията на изпълнителния директор на ИАРА като ръководител; Функциите от специализираната администрация подпомагат изпълнението на трите области на политика на Агенцията;
 • 13. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно релевантността Спазено е изискването на чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности да не надвишава 20%;
 • 14. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно релевантността Поради спецификата на функциите на дирекциите, не е използван единен принцип при обособяването на отделите; Навсякъде е спазено правилото при необходимост от обособяване на отдели в една дирекция, да са минимум два;
 • 15. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно ефективността Съществува ясно дефинирана мисия на ИАРА; Разработен e Стратегически план за действие на ИАРА за периода 2011 – 2013 г.; И трите идентифицирани области на политика се подкрепят от стратегическите документи за развитието на сектор „Рибарство“;
 • 16. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно ефективността Ежегодно се разработват годишни цели за администрацията на ИАРА; Ежегодно се изготвя отчет за изпълнението на годишните цели на ИАРА;
 • 17. РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ ООТТ ППРРООВВЕЕДДЕЕНН ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЕЕНН ААННААЛЛИИЗЗ Силни страни относно ефикасността Възможност на Агенцията да се справя с увеличаването на обема на работа, основно в специализираната администрация, с наличния човешки и финансов ресурс. Добра финансова отчетност на Агенцията.
 • 18. ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ ЗЗАА ВВННИИММААННИИЕЕТТОО!!

Related Documents