PPoonneemmaa
ssaa FFiilliippiinnoo
FFiilliippiinnoo 11 –– 22nndd ttooppiicc
IInnttrroodduukkssyyoonn
 AAnngg ppaagg--aaaarraall nngg mmaahhaallaaggaanngg yyuunniitt nngg
ttuunnoogg oo ppoonneemma...
PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall
 AAnngg FFiilliippiinnoo aayy mmaayy 2211 ppoonneemmaanngg
sseeggmmeennttaall –– 11...
PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall
 MMaahhaallaaggaa aanngg //??// oo ttuullddiikk nnaa ppaaiiwwaa //’’// ssaappaaggkka...
PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall
 MMggaa PPaattiinniigg -- //ii,, ee,, aa,, oo,, uu//
 IIttiinnuuttuurriinngg aanng...
PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall
 MMaayy kkaannii--kkaanniiyyaanngg ttiiyyaakk nnaa ddaammii oo bbiillaanngg
nngg mm...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
AAnngg DDiiiinn,, bbiillaanngg ppoonneemmaanngg ssuupprraasseeggmmeennttaall,, -- a...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
TToonnoo oo iinnttoonnaassyyoonn –– ppaaggttaaaass aatt ppaaggbbaabbaa nngg ttiinni...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
HHaalliimmbbaawwaa:: 33
PPaahhaayyaagg:: 22 hhaa 22
kkaa ppoonn
44
PPaattaannoo...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
HHiinnttoo oo AAnnttaallaa –– ssaagglliitt nnaa ppaaggttiiggiill nngg aattiinngg
p...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
 HHaalliimmbbaawwaa::
11.. PPaaddrree,, MMaarrttiinn,, aanngg ttaattaayy kkoo.. (...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
HHaabbaa –– ppaagghhaabbaa oo ppaagg--iikkllii nngg bbiiggkkaass nngg
nnaaggssaass...
Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall
22.. PPaannuummbbaass nnaa hhaabbaa
aa.. //’’aayywwaann// -- //ee..wwaann// cc.. /...
of 13

Ponemang Filipino

Ponemang Filipino Grade 8 Alps
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ponemang Filipino

 • 1. PPoonneemmaa ssaa FFiilliippiinnoo FFiilliippiinnoo 11 –– 22nndd ttooppiicc
 • 2. IInnttrroodduukkssyyoonn  AAnngg ppaagg--aaaarraall nngg mmaahhaallaaggaanngg yyuunniitt nngg ttuunnoogg oo ppoonneemmaa aayy bbiinnuubbuuoo nngg mmggaa sseeggmmeennttaall aatt ssuupprraasseeggmmeennttaall..  SSeeggmmeennttaall aanngg mmggaa ttuunnaayy nnaa ttuunnoogg aatt aanngg bbaawwaatt ttuunnoogg aayy kkiinnaakkaattaawwaann nngg iissaanngg ttiittiikk ssaa aattiinngg aallppaabbeettoo..  AAnngg ssuupprraasseeggmmeennttaall aayy ppaagg--aaaarraall nngg ddiiiinn ((ssttrreessss)),, ppaaggttaaaass--ppaaggbbaabbaa nngg ttiinniigg ((ttuunnee oo ppiittcchh)),, ppaagghhaabbaa ((lleenngghhtteenniinngg)) aatt hhiinnttoo ((jjuunnccttuurree))..
 • 3. PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall  AAnngg FFiilliippiinnoo aayy mmaayy 2211 ppoonneemmaanngg sseeggmmeennttaall –– 1166 ssaa mmggaa iittoo aayy kkaattiinniigg aatt lliimmaa nnaammaann aanngg ppaattiinniigg..  MMggaa KKaattiinniigg -- //bb,, kk,, dd,, gg,, hh,, ll,, mm,, nn,, nngg,, pp,, rr,, ss,, tt,, ww,, yy,, ??//  SSaa aattiinngg ppaallaabbaayybbaayyaann aanngg //??// aayy hhiinnddii bbiinniiggyyaann nngg kkaattuummbbaass nnaa ttiittiikk.. SSaa hhaalliipp,, iissiinnaammaa iittoo ssaa ppaallaattuullddiikkaann aatt ttiinnuummbbaassaann nngg ttuullddiikk nnaa ppaaiiwwaa //’’// ssaa ddaahhiillaanngg iittoo’’yy hhiinnddii nnoorrmmaall nnaa ttuullaadd nngg iibbaanngg ppoonneemmaa..
 • 4. PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall  MMaahhaallaaggaa aanngg //??// oo ttuullddiikk nnaa ppaaiiwwaa //’’// ssaappaaggkkaatt nnaakkaappaaggppaappaaiibbaa iittoo nngg kkaahhuulluuggaann nngg ssaalliittaa kkaappaagg iinniillaaggaayy ssaa hhuulliinngg ppaannttiigg nngg ssaalliittaanngg nnaaggttaattaappooss ssaa ppaattiinniigg.. AAnngg ttaawwaagg ssaa //??// aayy gglloottaall oo iimmppiitt nnaa ttuunnoogg..  AAnngg iimmppiitt nnaa ttuunnoogg oo gglloottaall aayy iittiinnuuttuurriinngg nnaa iissaanngg ppoonneemmaanngg kkaattiinniigg ssaa FFiilliippiinnoo bbaaggaammaa’’tt hhiinnddii iittoo iippiinnaakkiikkiittaa ssaa oorrttooggrraappiiyyaa nngg aattiinngg wwiikkaa.. MMaahhaallaaggaa iittoo ssaa iissaanngg ssaalliittaa ssaappaaggkkaatt nnaakkaappaaggbbaabbaaggoo iittoo nngg kkaahhuulluuggaann nngg ddaallaawwaanngg ssaalliittaa nnaa ppaarreehhoo aanngg bbaayybbaayy..  HHaall:: bbaattaa//hh//==rroobbee,, bbaattaa//’’//==cchhiilldd
 • 5. PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall  MMggaa PPaattiinniigg -- //ii,, ee,, aa,, oo,, uu//  IIttiinnuuttuurriinngg aanngg mmggaa ppaattiinniigg nnaa ssiiyyaanngg ppiinnaakkaattaammppookk oo ppiinnaakkaapprroommiinneenntteenngg bbaahhaaggii nngg ppaannttiigg.. WWaallaanngg ppaannttiigg ssaa FFiilliippiinnoo nnaa wwaallaanngg ppaattiinniigg..  HHaalliimmbbaawwaa:: bbaa –– hhaayy,, bbaa –– bbaa –– ee,, uu –– lloo,, ddii -- llaa
 • 6. PPoonneemmaanngg SSeeggmmeennttaall  MMaayy kkaannii--kkaanniiyyaanngg ttiiyyaakk nnaa ddaammii oo bbiillaanngg nngg mmaakkaabbuulluuhhaanngg ttuunnoogg aanngg bbaawwaatt wwiikkaa.. MMaakkaabbuulluuhhaann aanngg iissaanngg ttuunnoogg kkaappaagg nnaagg-- iibbaa aanngg kkaahhuulluuggaann nniittoo ssaa ssaannddaalliinngg aalliissiinn oo ppaalliittaann iittoo.. HHaalliimmbbaawwaa’’yy mmaagg--iiiibbaa aanngg kkaahhuulluuggaann nngg ssaalliittaanngg bbaassoo kkaappaagg iinnaalliiss aanngg //ss// aatt iittoo’’yy nnaaggiiggiinngg bbaaoo.. KKaappaagg ppiinnaalliittaann nnaammaann aanngg //ss// nngg //ll//,, iittoo’’yy nnaaggiiggiinngg bbaalloo.. SSaammaakkaattwwiidd,, aanngg //ss// aayy mmaakkaabbuulluuhhaanngg ttuunnoogg ssaa FFiilliippiinnoo aatt ttiinnaattaawwaagg iittoonngg ppoonneemmaanngg sseeggmmeennttaall oo ppoonneemmaa..
 • 7. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall AAnngg DDiiiinn,, bbiillaanngg ppoonneemmaanngg ssuupprraasseeggmmeennttaall,, -- aayy llaakkaass,, bbiiggaatt oo bbaahhaaggyyaanngg ppaaggttaaaass nngg ttiinniigg ssaa ppaaggbbiiggkkaass nngg iissaanngg ppaannttiigg ssaa ssaalliittaanngg bbiinniibbiiggkkaass.. HHaalliimmbbaawwaa:: ssaa ssaalliittaanngg //kkaammaayy//,, aanngg ddiiiinn aayy nnaassaa hhuulliinngg ppaannttiigg nnaa //mmaayy//.. -- aayy iissaanngg ppoonneemmaa ssaappaaggkkaatt ssaa mmggaa ssaalliittaanngg mmaayy iiiissaanngg ttuunnoogg,, aanngg ppaaggbbaabbaaggoo nngg ddiiiinn aayy nnaakkaappaaggbbaabbaaggoo ssaa kkaahhuulluuggaann nniittoo.. HHaalliimmbbaawwaa:: 11.. HHiirraamm llaammaanngg aanngg //BBUUhhaayy// nngg ttaaoo.. 22.. SSiillaa //LLAAmmaanngg// aanngg //bbuuHHAAYY// ssaa nnaaggaannaapp nnaa ssaakkuunnaa,, kkaayyaa mmaassaassaabbiinngg //llaaMMAANNGG//ssiiyyaa..
 • 8. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall TToonnoo oo iinnttoonnaassyyoonn –– ppaaggttaaaass aatt ppaaggbbaabbaa nngg ttiinniigg nnaa iinniiuuuukkooll ssaa ppaaggbbiiggkkaass nngg ppaannttiigg nngg iissaanngg ssaalliittaa,, ppaarriirraallaa oo ppaanngguunngguussaapp uuppaanngg hhiiggiitt nnaa mmaaggiinngg mmaabbiissaa aanngg aattiinngg ppaakkiikkiippaagg--uussaapp ssaa kkaappwwaa.. -- PPaarraanngg mmuussiikkaa aanngg ppaaggssaassaalliittaa nnaanngg mmaayy ttoonnoo –– mmaayy bbaahhaaggiinngg mmaabbaabbaa,, kkaattaammttaammaann aatt mmaattaaaass.. -- MMaaaaaarriinngg mmaakkaappaaggppaahhaayyaagg nngg iibbaa’’tt iibbaanngg ddaammddaammiinn,, mmaakkaappaaggbbiiggaayy nngg kkaahhuulluuggaann oo mmaakkaappaaggppaahhiinnaa nngg uussaappaann aanngg ppaaggbbaabbaaggoo nngg ttoonnoo//ttiinniigg..
 • 9. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall HHaalliimmbbaawwaa:: 33 PPaahhaayyaagg:: 22 hhaa 22 kkaa ppoonn 44 PPaattaannoonngg:: 33 ppoonn 22 hhaa kkaa Antas ng tono: 4= pinakamataas 3= mataas 2= katamtaman 1 = mababa
 • 10. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall HHiinnttoo oo AAnnttaallaa –– ssaagglliitt nnaa ppaaggttiiggiill nngg aattiinngg ppaaggssaassaalliittaa uuppaanngg hhiiggiitt nnaa mmaaggiinngg mmaalliinnaaww aanngg mmeennssaahheenngg iibbiigg nnaattiinngg iippaahhaayyaagg ssaa aattiinngg kkaauussaapp.. AAnngg hhiinnttoo aayy ppaagghhaahhaattii nngg ssaalliittaa nnaa gguummaaggaammiitt nngg ssuummuussuunnoodd nnaa mmggaa ppaannaannddaa.. PPaannlloooobb aa.. MMaaiikklliinngg hhiinnttoo:: //II//==,, ((kkuuwwiitt)),, //++//== iissaanngg kkrruuss nnaa ppaannaannddaa bb.. MMaahhaabbaanngg hhiinnttoo:: ;;==ttuullddookk--kkuuwwiitt,, ::==ttuuttuullddookk,, ______________==iissaanngg mmaahhaabbaanngg gguuhhiitt,, ////==ddaallaawwaanngg gguuhhiitt ppaahhiilliiss,, >>==ppaallaassoo,, --==ggiittlliinngg,, ……==ttuulldduukk-- ttuullddookk..
 • 11. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall  HHaalliimmbbaawwaa:: 11.. PPaaddrree,, MMaarrttiinn,, aanngg ttaattaayy kkoo.. ((IIppiinnaakkiikkiillaallaa mmoo aanngg iiyyoonngg aammaa ssaa iissaanngg ppaarrii aatt ssaa kkaaiibbiiggaann mmoo..)) 22.. HHiinnddii,, ssii CCoorraa aanngg mmaayy ssaallaa.. ((iippiinnaaaallaamm nnaa ssii CCoorraa aanngg mmaayy kkaassaallaannaann.. 33.. MMaaggaalliiss ((ppuunnoo nngg ggaalliiss)) mmaagg--aalliiss ((mmaagghhuubbaadd,, mmaaggttaannggggaall aatt iibbaa ppaa))
 • 12. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall HHaabbaa –– ppaagghhaabbaa oo ppaagg--iikkllii nngg bbiiggkkaass nngg nnaaggssaassaalliittaa ssaa ppaattiinniigg nngg iissaanngg ppaannttiigg ssaa ssaalliittaa.. GGiinnaaggaammiitt aanngg ggaanniittoonngg nnoottaassyyoonn //..// aatt //::// nnaa ssiiyyaanngg nnaaggssaassaaaadd nngg kkaahhuulluuggaann nngg ssaalliittaa 11.. LLiikkaass nnaa hhaabbaa HHaalliimmbbaawwaa:: aa.. //aassoohh// -- uussookk //aa::ssoohh// -- iissaanngg uurrii nngg hhaayyoopp bb.. //ppiittoohh// -- bbiillaanngg nnaa 77 //ppii::ttoohh// -- ssiillbbaattoo
 • 13. Ponemang SSuupprraasseeggmmeennttaall 22.. PPaannuummbbaass nnaa hhaabbaa aa.. //’’aayywwaann// -- //ee..wwaann// cc.. //ttaayyoo nnaahh//-- //ttee..nnaahh// bb.. //ttaaiinnggaahh// -- //ttee..nnggaa//dd.. //kkaauunnttii// -- //kkoonn..ttii// 33.. PPiinnaaggssaammaa nnaa hhaabbaa aa.. mmaaggssaassaakkaa == //mmaaggssaassaa :: kkaa// == mmaaggbbuubbuukkiidd mmaaggssaassaakkaa == //mmaaggssaa .. ssaa :: kkaa// == mmaaggttaattaanniimm bb.. MMaannaannaahhii == //mmaannaannaa :: hhii// == mmooddiissttaa mmaannaannaahhii == //mmaannaa .. nnaa :: hhii// == mmaaggttaattaabbaass aatt bbuubbuuoo nngg kkaassuuoottaann..