Nang MinsangNaligawsi Adrian
(Ito’ykuwentobataysatext messagenaipinadalakayDr. Romulo N. Peralta.
Sakaniyangmulingpagsasal...
Dahan-dahanniyangbinuhatangamana halos hindinamakapaglakadnangmaayos.
Pinasanniyaangama at isinakaysakaniyangkotse. Walang...
of 2

Nang minsang naligaw si adrian

Nang minsang naligaw si adrian
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nang minsang naligaw si adrian

  • 1. Nang MinsangNaligawsi Adrian (Ito’ykuwentobataysatext messagenaipinadalakayDr. Romulo N. Peralta. Sakaniyangmulingpagsasalaysay, angpangalan at ilangmgapangyayari ay pawangmgakathang-isiplamang.) Bunsonganaksi Adrian satatlongmagkakapatid. Siyalamangangnaibaangpropesyondahilkapwaabogadoangdalawangnakatatandasakani ya. Dahil may kaya sabuhayangpamilya, natupadangpangarapniyangmagingisangdoktor. Lumakisiyangpunong-punongpagmamahalmulasakaniyangmgamagulang at mgakapatidnanakapag-asawarinnangmakapagtapos at pumasasaabogasya. Naiwansiyangwalangibanginisipkundi mag-aral at pangalagaanangkaniyangmgamagulang. Matagumpayniyangnataposangpagdodoktor at hindinagtagal ay nakapagtrabahosaisangmalakingospital. Ngunitsadyayatangitinadhananamataposangdalawangtaonmulanangsiyangmaginggana pnadoktor, pumanawangkaniyangpinakamamahalnaina. Naiwansakaniyaangpangangalagangamana noon ay may sakitna ring iniinda. Malimitsiyangmapag- isasatuwingnabibigyanngpagkakataongmakapagpahingadulotnarinnghindiniyamaiwan- iwanannaama. Naisin man niyangmagtrabaho at manirahansaibangbansakatuladngkaniyangmgakapatid, angkatotohanang may nakaatangnaresponsibilidadsakaniyangbalikatangpumipigilsakaniyangmangibang- bayanupangmanatilisa piling ngama at alagaanitohanggangsakahuli- hulihangyugtongkaniyangbuhay. Inggitnainggitsiyasamgakasabayangdoktornanasakanilananglahatangluho at orasnamakahanapngbabaingmakakasamahabambuhay. Ayawrinniyangmapag-isa baling-arawkapagnawalanaangkaniyangama. Isangaraw, habangnagpapahingamataposang halos limangorasnaoperasyon, nakatanggapsiyangtawagmulasakasambahaynasinusumpongngsakitangkaniyangama. Nagmadalisiyangumuwi at sakabutihangpalad, naagapannamanniyaangama. Bahay.Ospital.Bahay.Ospital.Paulit-ulitnatakbongbuhaynapakiramdamni Adrian ay matataposlamangkapagtuluyannangmawalaangkaniyangama. Hindi niyanamamalayan, unti-untiniyangnararamdamanangpagkaawasasarili. Naisniyangmakawalasaresponsibilidad at magkaroonngpanahonparasasarili. “Daddy, patawadpo.Naiskolamangnalumigayasabuhay. Nasakatanghaliannapoakongbuhayko. Ayawko pong mag- isabalangarawkapagkayo’ynawala.”
  • 2. Dahan-dahanniyangbinuhatangamana halos hindinamakapaglakadnangmaayos. Pinasanniyaangama at isinakaysakaniyangkotse. Walangimiknasumamaangama. Naglakbaysilanang halos isangoras. Nang sila’ynakaratingsaisanglugar, humintoangkotse at pinasanni Adrian angama. Tinuntonnilaangdaanpapasoksaisangkagubatan. Mabigatangama kaya paminsan- minsan ay tumititigilsilasalilimngpunoupangmagpahinga. Wala pa ring imikangamahabangbinabaliangmaliliitnasanga. Napansinniyangtumutuloangluhanganak. “Bakitkaumiiyak?” tanongngamakay Adrian. “Walapo, Dad.” Nagpatuloysapaglalakadsi Adrian napasan-pasanangama. Patuloyrinangpagtulongkaniyangluha.Alamniyanglabagsakaniyangkaloobanangkaniyan ggagawin. Maramingbeses din silangtumigilupangmagpahinga at paulit-ulit din angpagbabalingamangmaliliitnasangangpuno. Napansinitoni Adrian. “Bakitn’yopobinabaliangmgasangangpunosatuwingtayo’ynagpapahinga, Dad?,” tanongni Adrian. Tumugonangamana may ngitingnamutawisakaniyanglabi. “Alamkonaismoakongiligawsaloobngkagubatan. Anak, palatandaanitonaditotayodumaan, parasapagbalikmo ay hindikamaliligaw.” Lalongbumilisangpag-agosngluhangbinata.Walangkaimik-imik, mulingpinasanni Adrian angama at natagpuanangsarilingbumabaliksalugar kung saansilananggaling. Alamni Adrian nahindinasiyamaliligaw. Hinding-hindina. Marahilnatatandaanmo paangilangmahahalagangpangyayarisakuwentong “UhawangTigangnaLupa” niLiwayway A. Arceo.Subukinnatingalalahanin.Ihanayangmgapangyayariayonsatamangpagkakasuno d-sunodngmgaito. Payayamaninnatinangdatimonangalamtungkolsakuwentongmakabanghay, sapamamagitanngmgababasahin at gawaingtiyaknakawiwilihan mo.