NagkamalingUtos
Sa malayongkaharianngmgatutubi ay may naninirahangisangprinsesangtutubi.
Siya’ybugtongnaanaknina Haring Tu...
ngunitpagbibigyannaminangiyonghari,” angsabingpinuno. “
Angmgamatsinglabansamgatutubi!”. Nagtawangmuliangmgamatsing.
“Kail...
of 2

Nagkamali ng utos

Nagkamali ng utos
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nagkamali ng utos

  • 1. NagkamalingUtos Sa malayongkaharianngmgatutubi ay may naninirahangisangprinsesangtutubi. Siya’ybugtongnaanaknina Haring Tubino at Reyna TubinangkahariangMatutubina. Mahalnamahalnghari at reynaanganaknila. SinasabingipaglalabanngbuongkahariananganumangkaapihanniPrinsesaTutubi. Si PrinsesaTutubi ay mahiligmamasyal at magpalipad-lipadsapapawirin. Laginiyangkasa-kasamaangkaniyangmga piling dama at mgatagasubaybaynamangyari pa ay pawangmgatutubirin. Isangaraw, naisipanniyanglumipadpatungosalabasngkaharian. Ibigniyangalamin kung anoangdaigdigsalabasngkanilangkaharian. Tumakassiyasakaniyangmgadama at tagasubaybay. Mag-isaniyangnilakbayangmalawaknapapawirin. Maligayang-maligayasiPrinsesaTutubi. Umaawit-awit pa siyasakaniyangpaglipad. Wiling-wilisiyasalahatngkaniyangnakikita.TotoongnalibangsiPrinsesaTutubi at hindiniyanapansinangpamumuongmaiitimnaulapsapapawirin. Hulinanangito ay mapunaniPrinsesaTutubi. Mabilis man siyanglumipadpabaliksakaharian ay inabutan din siyangmalakasnaulan. “Titigilmunaakosapunongkahoynaito”, angsabisasarilingprinsesa. Ngunitsapunongkahoypalanamangiyon ay maramingmgamatsing. Pinaalisnilangpilitangnakikisilongnatutubi. BawatdapuangsanganiPrinsesaTutubi ay niyuyugyogngmgamatsing. Hindi lamangiyon. Pinagtawanan pa nilaangprinsesa. “Kra-kra-kra! Nakatatawa. Malaki pa sakaniyangtuhodangkaniyangmgamata.” angmalakasnasabingisa.Sinundanitongmalakasnahagikgikanngmgamatsing. Sa lakinggalitniPrisesaTutubiumuulan pa ay umalisnasiyasapunongkahoynaiyon at lumipadpauwisapalasyo.Tuloy-tuloysiyasasilidngkaniyangamanghari. Kaniyangisinumbongkay Haring Tubinoangmgamatsing. Lakinggalitnghari. Nagpatawagagadangharingisangkawal. “Pumuntakangayon din sakaharianngmgamatsing,” angutosniyasakawal. “SabihinmongdahilsaginawanilasaakinganaknaPrinsesa, gusto konghamuninangkaharianngmgamatsingsaisanglabanan.” Mabilisnalumipadanginatasangkawal. Pagdaponiyasakaharianngmgamatsing ay walangpaligoy-ligoyniyangsinabiangkaniyangpakay. Malakasnatawananngmgamatsingangnagingsagotsapahayagngkawalnatutubi. “Mgatutubilabansamgamatsing! Ha-ha-ha-ha!” Mulingnagtawananangmgamatsing. “ Nakakatawa,
  • 2. ngunitpagbibigyannaminangiyonghari,” angsabingpinuno. “ Angmgamatsinglabansamgatutubi!”. Nagtawangmuliangmgamatsing. “Kailan at saangaganapinanglabanan?” angtanongngpinuno. “Bukasngumagasagitnangparang!” angtugonngkawal. “Magaling! Bukasngumagasagitnangparang, kung gayon,” angmasiglangpag- ulitngmatsingsasinabingtutubi. Bumaliksakanilangkaharianangkawalnatutubi at ibinalitasa Haring Tubinoangnagingkatugunanngmgamatsing. Kinabukasannaroroonnasaisangpanigngparanganghukbongmgamatsing. Anongdamingmatsing. Waringangbuongkamatsingan ay naroroon at pawangsandatahan. Bawatisa ay may dalangputolngkahoynapamukpok. Nasakabilangpanignamanngparangangmakapalnahukbongmgamanlilipadnatutub i. “Kailangangpukpukinninyoangbawatmakitangtutubi,” angmalakasnautosng haring matsing. Sa kabilangdakonaman ay ibinigaynarinngpinunongmgatutubiangkaniyangutos. “DapatnatingipaghigantiangkaapihanniPrinsesaTubina. Kailangangmagbayadangmgamatsing. “Dumaposaulongmgamatsing. Kapag may panganib ay daglinglumipad,” angmalinaw at marahanniyangutos. Nagsalubongsagitnangparangangmgamanlilipadnatutubi at anghukbongsandatahangmatsing. Buong- buoangpagtitiwalangmgasandatahangmatsingsakanilangsandatangpamukpok. Matatapang din namangsumunodangmgakawalnatutubipalibhasa ay naisnilangipaghigantiangkaapihanngprinsesa at ngbuongkahariangMatutubina. Nagsimulaanglabanan. Dapo at lipad, dapo at lipadangmgatutubi. Pukpokdito, pukpokdoonnamanangmgamatsing. Kung tatanawinbuhatsamalayoanglabanan, ay wari bang matsinglabansamatsing. Nakitangpinunongmgamatsingangpangyayari. Nagkamalisiyangutos. Hindi nalamanagadnasaulopalangkaniyangmgakawaldarapoangmaliliksingtutubi. Babaguhinsananiyaangkaniyangutos, subalithulinaanglahat. Isangkawalnamatsingangpilitnapinukpok pa angtutubisaulongpinunongmatsing. Kayatnangmataposanglabanan ay nakabulagtanglahatangmgamatsing. Samantala, walangsinumangtinamaansamgamabilisumiwas at lumipadnamgatutubi. Naipaghigantinilaangpagkaapingkanilangprinsesa at ngbuongkahariangMatutubina.