1ος
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ΢ ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢
ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΟΤ΢ΔΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ΢ 2013
Αριθμός παηρονάζ Δ.Φ.Δ. 2013/12
αα
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ – ΘΔΜ...
OΡΟΙ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ΢
΢ηνπο δηαγωληζκνύο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θάζε Έιιελαο θωηνγξάθνο, πνπ δεη κόληκα
ζηελ Διιάδα ή ζην εμωηεξη...
of 2

εφε Naftiko moyseio prokyrixi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - εφε Naftiko moyseio prokyrixi

  • 1. 1ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ΢ ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΟΤ΢ΔΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ΢ 2013 Αριθμός παηρονάζ Δ.Φ.Δ. 2013/12 αα ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ – ΘΔΜΑ Καηεγνξία Αζπξόκαπξεο: «Θάιαζζα» Καηεγνξία Έγρξσκεο: «Θάιαζζα» ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ Ηκεξνκελία παξαιαβήο έξγωλ 31 Οθησβξίνπ 2013 Ηκεξνκελία θξίζεωο έξγωλ 16-17 Ννεκβξίνπ 2013 Ηκεξνκελία αλαθνηλώζεωο απνηειεζκάηωλ 30 Ννεκβξίνπ 2013 Ηκεξνκελία Απνλνκήο Βξαβείωλ θαη πξνβνιή ηωλ έξγωλ 14 Γεθεκβξίνπ 2013 ΒΡΑΒΔΙΑ Α΢ΠΡΟΜΑΤΡΗ΢ ΔΓΥΡΩΜΗ΢ ΥΡΤ΢Ο ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ ΥΡΤ΢Ο ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ ΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ ΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ & ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΦΔ Α’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Α’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Β’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Β’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Γ’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Γ’ ΔΠΑΙΝΟ΢ ΔΦΔ Σν Ναπηηθό Μνπζείν Καβάιαο δηνξγαλώλεη ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Φσηνγξαθηθήο Δηαηξείαο (Δ.Φ.Δ.) Παλειιήλην Γηαγσληζκό κε Θέκα «Θάιαζζα» Οη θσηνγξάθνη θαινύληαη λα απεηθνλίζνπλ ην κεγαιείν ηνπ ζαιάζζηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ θαζώο θαη θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κ απηό, όπσο παξαδνζηαθά ζθαξηά, βαπόξηα, λαπηηθόο εμνπιηζκόο, ηαξζαλάδεο, παξαιίεο, ζαιάζζηα ζπνξ, νηθνινγηθά δεηήκαηα, βπζόο θα.
  • 2. OΡΟΙ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ΢ ΢ηνπο δηαγωληζκνύο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θάζε Έιιελαο θωηνγξάθνο, πνπ δεη κόληκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμωηεξηθό, θαζώο θαη θάζε αιινδαπόο θωηνγξάθνο, πνπ θαηνηθεί κόληκα ζηελ Διιάδα. Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή. Κάζε δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κέρξη ηέζζεξα (4) έξγα ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία ζπλνδεπόκελα κε δειηίν ζπκκεηνρήο. Γηαζηάζεηο: Μηθξή πιεπξά 20 εθ. ε κεγάιε πιεπξά από 20 - 30 εθ. Ανάλςζη 300 dpi ζε μοπθή jpg (πύθμιζη ποιόηηηαρ μεζαία #7).Να μην ςπεπβαίνει ηο 1 MB μέγεθορ απσείος. Μνξθή πεξηγξαθήο αξρείνπ: MP(θαηεγνξία)_(επίζεην)_01(αύμωλ αξηζκόο)_(ηίηινο έξγνπ) π.ρ.  MP_papadopoulos_01_antanaklaseis, θιπ. γηα ηελ αζπξόκαπξε  CP_papadopoulos_01_thalassografies, θιπ. γηα ηελ έγρξωκε  Σα αξρεία πξέπεη λα παξαδνζνύλ: α. Σε CD ιδιοσείπωρ ζηα γπαθεία ηος Νασηικού Μοσζείοσ Καβάλας Γημοηική Καπναποθήκη, η Σατσδρομικά : Τ.Θ. 1522 Καβάλα 65 110 . β. Με e-mail: contest@efe.com.gr με ηην ένδειξη «Πανελλήνιορ διαγωνιζμόρ Ναςηικό Μοςζείο Καβάλαρ 2013». Η θξηηηθή επηηξνπή ζα αλαθνηλωζεί έγθαηξα ζηνλ ηνπηθό ηύπν ηεο Καβάιαο, θαζώο θαη ζην site ηνπ Ναπηηθνύ Μνπζείνπ (www.nmkav.gr) θαη ηεο ΔΦΔ (www.efe.com.gr). Οη απνθάζεηο ηωλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ είλαη νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο. Οη απνθάζεηο ηωλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ είλαη νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο. Οη ζπκκεηνρέο δελ επηζηξέθνληαη. Η απνλνκή ηωλ βξαβείωλ ζα γίλεη ζε εηδηθή δεκόζηα ηειεηή θαη ηα έξγα πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζα πξνβιεζνύλ ζε ρώξν πνπ ζα νξίζεη ην Γ΢ ηνπ Ναπηηθνύ Μνπζείνπ. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή από κέξνπο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ όιωλ ηωλ όξωλ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαη ε κε αθξηβήο ζπκκόξθωζε πξνο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ (δηαζηάζεηο έξγωλ, αλαγξαθή ζηνηρείωλ, ππνβνιή, θ.ι.π.) απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ από ηελ θξίζε. Σν Ναπηηθό Μνπζείν Καβάιαο δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηαθξηζείζεο ζπκκεηνρέο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θαη ηελ πξνώζεζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ ζύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπ, νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θξίλεη ζην κέιινλ (όπωο ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά: γηα εθζέζεηο, πξνβνιέο, έθδνζε αλακλεζηηθώλ ιεπθωκάηωλ, εκεξνινγίωλ, δεκηνπξγία CD-DVD, θ.ι.π.), νη δε ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγωληζκό (θαη ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία), απνδέρνληαη ξεηά ηνλ όξν απηό θαη παξαρωξνύλ ην ζρεηηθό δηθαίσκα ρξήζεσο ηωλ δηαθξηζέληωλ έξγωλ ηνπο κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην Γειηίν ζπκκεηνρήο. Σν Ναπηηθό Μνπζείν Καβάιαο ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη πάληα ην όλνκα ηνπ δεκηνπξγνύ.

Related Documents