ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ น.ส.นัยน์ชนก กะวัง
ชั้น ม 6/15 เลขที่ 2
รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ...
แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map
2. ชื่อบิดา นายมหวรรณ กะวัง โทรศัพท...
ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้
6. ความใฝ่ฝันในอนาคต
คติธรรมประจาใจ ดีมาดีไป ร้ายมาก็ร้ายตอบ ใครไม่แคร์เรา...
of 3

สำรวจตนเอง Naichanok_2

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - สำรวจตนเอง Naichanok_2

  • 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ น.ส.นัยน์ชนก กะวัง ชั้น ม 6/15 เลขที่ 2 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล นัยน์ชนก กะวัง เลขประจาตัว 42922 เลขที่ 2 ชื่อเล่น โซดา กรุ๊ปเลือด บี ที่อยู่ 22 หมู้10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 080-8533504 ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด เชียงใหม่ ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) sodeagosouldarsoda@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Naichanok Kawang ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 615_Naichanok_02 ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) dada112233
  • 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map 2. ชื่อบิดา นายมหวรรณ กะวัง โทรศัพท์ 084-9502350 ชื่อมารดา โทรศัพท์ 3. ชื่อผู้ปกครอง นางอาไพ ขยัน โทรศัพท์ 086-1898337 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น ป้ า อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน Animation 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี
  • 3. ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต คติธรรมประจาใจ ดีมาดีไป ร้ายมาก็ร้ายตอบ ใครไม่แคร์เราไม่แคร์ ใครแคร์เราแคร์ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ไม่มี ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 2.46 จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5..................... 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นกีต้าร์ อูคูเลเล่ และกีต้าร์เบส 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) รองชนะเลิศลาดับที่1 จาก การประกวดการแข่งขันดนตรี Staravenue 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ -ศิลปะศาสตร์ –นิเทศศาสตร์ –ดุริยคศาสตร์ -บริหารธุรกิจ หมายเหตุ - ปรับแต่งชิ้นงานให้เหมาะสมสวยงามแล้วบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf นาไปวางไว้ที่ บล็อกของนักเรียน ( 20คะแนน รวมทั้งการสร้าง Blog )

Related Documents