Obhajoba kurzu 30.června 2014
*
Co vidíte?
* Domov Barevný svět
Domov Barevný svět před:
* 110 uživatelů v jedné budově
* Až čtyřlůžkové pokoje
* Jedna koupelna až pro 9 uživatelů
* ...
*
Vize:
V horizontu 5 let všichni uživatelé
Domova Barevný svět opustí
stávající budovu a budou mít
zajištěnou podporu o...
*Řízení procesu
*Analýzy
*Příprava uživatelů na přestěhování
*Přestěhování uživatelů a přesun zdrojů
*Řešení smluvních...
Řízení procesu
 Vypracování/schválení zřizovatelem/aktualizace transformačního plánu
 Pravidelné schůzky členů TT (i s...
Jednání s institucemi
 Zřizovatel - Statutární město Ostrava
 Veřejný opatrovník – Úřad městského obvodu Slezská
* CE...
Informování veřejnosti o transformaci
 Internetové stránky organizace: originální, aktuální živé
 Obrazová dokumentace...
Analýzy
 Analýza nezbytné míry podpory uživatelů
* CESTA KE ZMĚNĚ
 Popis ústavu
 Koncept podpory v komunitě
 Pers...
Možnosti budoucího bydlení
 navazujeme na vyhodnocení preferencí uživatelů k místu
poskytování služby a analýzy potřeb ...
Příprava uživatelů na přestěhování
 Návštěvy CHB, PSB, domů bytů na trhu
 Schůzky s klienty tematicky zaměřená k trans...
Příprava na přechod uživatelů do nové služby
1. VYTIPOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH UŽIVATELŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOSTI
- Kdo a kde as...
Jak odstranit obavy uživatelů
-Obecně mají lidé strach z neznáma – nutno tedy OBEZNÁMIT klienty
s tím, do čeho půjdou
-...
Nástrahy nové služby
 Nová svoboda – od závislosti k nezávislosti
 Práva, povinnosti, zodpovědnost
 Můžu jít kam chc...
Oblasti přípravy na běžný život
 Hygiena vlastní osoby ( seznámení a správné používání přípravků
* CESTA KE ZMĚNĚ
osob...
Zaměstnávaní uživatelů
• Nácvik soběstačnosti
• Aktivní přístup uživatele
• Trénink základních pracovních dovedností
•...
Řešení smluvních vztahů
 Vytvoření nové metodiky ke Kartě uživatele
 Zavedení nové Karty uživatele do praxe
 Vytvoře...
Příprava zaměstnanců
* CESTA KE ZMĚNĚ
 Vzdělávání
 Pravidelné schůzky se zaměstnanci
 Exkurze, supervize a stáže
...
*Uživatel Domova Barevný svět po…
* Žije v běžné domácnosti
* Domácnost tvoří maximálně 6 uživatelů
* Služba se přizpůs...
* Každý uživatel má dostatek soukromí, může se
věnovat svým zálibám a rozhodovat o svém
životě.
* Život v pohodlí vlastního domova, který si
uživatel může zařídit podle svého přání
a svých potřeb…
of 22

Transformace Domova Barevný svět

Transformace Domova Barevný svět
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Transformace Domova Barevný svět

 • 1. Obhajoba kurzu 30.června 2014 *
 • 2. Co vidíte? * Domov Barevný svět
 • 3. Domov Barevný svět před: * 110 uživatelů v jedné budově * Až čtyřlůžkové pokoje * Jedna koupelna až pro 9 uživatelů * Velká společná jídelna * Nulové soukromí * Uživatel se přizpůsobuje službě * „Suchá noha“ * Uživatelé nemají zkušenosti s jiným způsobem života než ústavním
 • 4. *
 • 5. Vize: V horizontu 5 let všichni uživatelé Domova Barevný svět opustí stávající budovu a budou mít zajištěnou podporu odpovídající jejich potřebám, která jim umožní žít běžným způsobem života v komunitě. * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 6. *Řízení procesu *Analýzy *Příprava uživatelů na přestěhování *Přestěhování uživatelů a přesun zdrojů *Řešení smluvních vztahů *Příprava zaměstnanců *Přesun zaměstnanců *Výstavba domků * Pronájmy bytových prostor * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 7. Řízení procesu  Vypracování/schválení zřizovatelem/aktualizace transformačního plánu  Pravidelné schůzky členů TT (i s konzultanty)  Jednání s opatrovníky  Zajištění konzultantů  Zajištění exkurzí a stáží  Jednání s institucemi  Restrukturalizace dokumentace a zpracovávání/aktualizace dokumentace  Registrace nových služeb  Vytvoření souboru informací pro veřejnost  Vytvoření plánu podpory v komunitě  Hodnocení průběhu realizace projektu * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 8. Jednání s institucemi  Zřizovatel - Statutární město Ostrava  Veřejný opatrovník – Úřad městského obvodu Slezská * CESTA KE ZMĚNĚ Ostrava  Úřady městských obvodů v Ostravě (nájmy bytů)  Krajský úřad MSK  Krajská hygienická stanice MSK  Úřad práce  Policie České republiky  Městská policie Ostrava  Zdravotní pojišťovny  Zdravotní služby (společnosti, fyzické osoby)
 • 9. Informování veřejnosti o transformaci  Internetové stránky organizace: originální, aktuální živé  Obrazová dokumentace – život klientů v nových podmínkách * CESTA KE ZMĚNĚ (fotogalerie)  Komunikace s veřejností: pravidelné informace v médiích o všech událostech a změnách spojených s transformací – příběhy klientů, cesta ke změnám v jejich životě…  Propagace: propagační letáky, brožury, plakátky  Využití interního časopisu organizace ke komunikaci s klienty i se zaměstnanci, informace o tom, jaké pozitivní změny transformace přináší  Komunikace s bezprostředním okolím v místě působení nových zařízení – domovů nebo bytů, v nichž žijí naši klienti (pozvánky na akce s klienty, informační letáky…)
 • 10. Analýzy  Analýza nezbytné míry podpory uživatelů * CESTA KE ZMĚNĚ  Popis ústavu  Koncept podpory v komunitě  Personální audit a finanční audit  Analýza prostředí  Zjištění/vyhodnocení preferencí uživatelů k místu poskytování služby  Zjištění/vyhodnocení preferencí zaměstnanců k místu poskytování služby  Hodnocení kvality
 • 11. Možnosti budoucího bydlení  navazujeme na vyhodnocení preferencí uživatelů k místu poskytování služby a analýzy potřeb uživatelů  preferujeme využití vlastních objektů, dlouhodobé pronájmy nebo * CESTA KE ZMĚNĚ koupi domu/bytu  výstavba nových objektů – je méně pravděpodobná až nereálná  NAŠE MOŽNOSTI  rodinné domy – vlastnictví SMO, pronájmy, koupě  byty – nejlépe nízkopodlažní bytovky se zázemím (předzahrádky)  lokality – Ostrava a blízké okolí, případně smluvní řešení v rámci MSK – pokud tam má uživatel vazby
 • 12. Příprava uživatelů na přestěhování  Návštěvy CHB, PSB, domů bytů na trhu  Schůzky s klienty tematicky zaměřená k transformaci * CESTA KE ZMĚNĚ  Komunikace pomocí AAK  Samostatné "vaření"  Hospodaření s financemi  Využívání veřejných služeb a zdravotních služeb mimo zařízení  Spolupráce s rodinou a OSPOD ve věci návratu dítěte do rodiny  Zajištění navazující školní docházky
 • 13. Příprava na přechod uživatelů do nové služby 1. VYTIPOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH UŽIVATELŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOSTI - Kdo a kde asi bude žít - Jaké bude složení domácnosti KDO JE PŘIPRAVEN … 2. SEZNÁMENÍ UŽIVATELŮ S NOVÝM PROSTŘEDÍM - Osobní návštěva uživatele v nové domácnosti MOTIVACE 3. KONEČNÉ DOLAĎOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DOMÁCNOSTÍ - Osobní přání uživatelů, zhodnocení předpokládaných rizik - Vybavení domácností (realizace nákupů nového, možnost vybavení „starým“) - Výzdoba a nachystaní prostor ZNÁME PŘÁNÍ UŽIVATELŮ A JE 4. PLÁN PŘESTĚHOVÁNÍ UŽIVATELŮ - Harmonogram - Stěhování - Adaptace uživatelů na nové podmínky - Realizace případných změn – v souvislosti s adaptací a vzniklými riziky SAMOTNÉ * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 14. Jak odstranit obavy uživatelů -Obecně mají lidé strach z neznáma – nutno tedy OBEZNÁMIT klienty s tím, do čeho půjdou -lidé s mentálním postižením si obtížně PŘEDSTAVUJÍ, „o co jde“, do čeho půjdou – nutno NÁZORNĚ UKÁZAT, o čem mluvíme – slova nestačí pro vytvoření jejich představy - velký VLIV má mínění osob, kterým důvěřují – důležité je získat pro projekt jejich opatrovníky, rodiče, pečující personál atd. Větší strach než uživatelé mají mnohdy opatrovníci… -vzhledem ke snížení kapacity paměti a zhoršeným kvalitám procesu učení je nutno informace a názorné ukázky prezentovat OPAKOVANĚ a po dostatečně dlouhou dobu zdůrazňovat nejen to, co se změní, ale také to, co zůstane STEJNÉ – stejné, tedy známé prvky mohou mít zklidňující vliv - příprava by měla probíhat v pozitivní emoční atmosféře * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 15. Nástrahy nové služby  Nová svoboda – od závislosti k nezávislosti  Práva, povinnosti, zodpovědnost  Můžu jít kam chci  Můžu se stýkat s kým chci  Můžu konzumovat co chci  Můžu dělat co chci  Sebeobsluha  Práce  Vyplnění volného času * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 16. Oblasti přípravy na běžný život  Hygiena vlastní osoby ( seznámení a správné používání přípravků * CESTA KE ZMĚNĚ osobní hygieny)  Úklid a udržování čistoty místa ( prostředí ) ve kterém žiji  Používání domácích spotřebičů ( běžně dostupných – pračka, vysavač, varná konvice apod. )  Nácvik přípravy jednoduchých, složitějších pokrmů  Nácvik nákupu potravin pro vlastní potřebu  Manipulace s finanční hotovostí  Nácvik jednání s různými institucemi ( pošta, banka apod. )  Podle individuálních schopností klienta rozvíjet jeho dovednosti, související s přechodem na způsob běžného života, srovnatelného s jeho vrstevníky
 • 17. Zaměstnávaní uživatelů • Nácvik soběstačnosti • Aktivní přístup uživatele • Trénink základních pracovních dovedností • Zjišťování preferencí uživatele v oblasti pracovního * CESTA KE ZMĚNĚ uplatnění • Umožnění získání pracovních zkušeností – spolupráce s neziskovými organizacemi, místními spolky, „běžnou“ společností v místě bydliště • Podpora při získání a udržení si vhodného pracovního místa • Podpora poskytovaná zaměstnavateli
 • 18. Řešení smluvních vztahů  Vytvoření nové metodiky ke Kartě uživatele  Zavedení nové Karty uživatele do praxe  Vytvoření nové metodiky k Individuálnímu plánování  Aktualizace individuálních plánů, vč. hodnocení  jednání o uzavření nové smlouvy s uživatelem na novou službu  hledání návazné/doplňkové sociální služby uživatelům (amb., ter.)  Zprostředkování zaměstnání uživatelům * CESTA KE ZMĚNĚ
 • 19. Příprava zaměstnanců * CESTA KE ZMĚNĚ  Vzdělávání  Pravidelné schůzky se zaměstnanci  Exkurze, supervize a stáže  Nastavení systému klíčových pracovníků k uživatelům  Uzavření smluv
 • 20. *Uživatel Domova Barevný svět po… * Žije v běžné domácnosti * Domácnost tvoří maximálně 6 uživatelů * Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele * Využívání veřejných služeb, které „nepřijdou za uživatelem“ * Žije běžným způsobem života * Bydlení rodinného typu
 • 21. * Každý uživatel má dostatek soukromí, může se věnovat svým zálibám a rozhodovat o svém životě.
 • 22. * Život v pohodlí vlastního domova, který si uživatel může zařídit podle svého přání a svých potřeb…

Related Documents