Formarea şi evaluarea
competenţelor
În procesul de învăţământ evaluarea se
raportează, aşa cum este firesc, la
competenţel...
Competenţe cheie europene
relevante pentru disciplina fizică
Competenţe cheie la formarea cărora studiulCompetenţe cheie l...
Competenţe cheie europene relevante
pentru disciplina fizică
Competenţe cheie la formarea cărora studiulCompetenţe cheie l...
Evaluarea din perspectiva
programelor şcolare
Evaluarea reprezintă o componentă organică a
procesului didactic, conceput c...
Evaluarea competenţelor
Evaluarea competenţelor formate la elevi prin
activitatea didactică la disciplina fizică presupune...
Evaluarea competenţelor
Competenţele de evaluat:
 au caracter derivat în raport cu competenţele din
programa şcolară; ela...
Evaluarea competenţelor
 au un grad de specificitate care permite o evaluare
educaţională validă şi fidelă, deoarece aces...
Evaluarea competenţelor
Elaborarea unei competenţe de evaluat trebuie să
urmărească toate stagiile sau etapele următoare:
...
Operaţionalizarea competenţelor
Cerinţe de conţinut:
• Într-o competenţă nu se formulează informaţia,
ideea, problema de r...
Operaţionalizarea competenţelor
 Competenţele trebuie să corespundă prin
conţinutul lor nivelului de dezvoltare a intelig...
Operaţionalizarea competenţelor
Cerinţe de formăCerinţe de formă ::
 O competenţă nu descrie activitatea profesorului, ci...
Operaţionalizarea
competenţelor
 Competenţa trebuie să fie operaţională, formulată
în termeni comportamentali expliciţi, ...
Proiectarea testelor
 Determinarea tipului de test
 Stabilirea competenţelor de evaluat
 Proiectarea matricei de specif...
Competenţa „rezolvare de probleme”Competenţa „rezolvare de probleme”
 este un obiectiv central în programele
educaţionale...
Competenţa „rezolvare de probleme”Competenţa „rezolvare de probleme”
Definiţia competenţei „rezolvare de probleme” care va...
Clasa problemelor
Problemele statice sunt acelea în care
întreaga informaţie necesară rezolvării
problemei este limitată, ...
Clasa problemelor
Problemele statice bine definite au o ipoteză clară,
un scop clar şi un set clar de acţiuni premise.
Ele...
Clasa problemelor
Problemele dinamice pot fi construite pe
baza unor sisteme ale căror parametri
variază sistematic pentru...
Clasa problemelor
În contrast cu problemele statice, cele dinamice
pot avea următoarele caracteristici:
 situaţia problem...
Caracteristicile problemelor
 Complexitatea situaţiei: numărul elementelor
relevante sau variabile
 Conectivitate: număr...
•Contextul problemei
 Contextele tehnice includ situaţii care implică
mecanisme, tehnologii, instrumente,
echipamente, ap...
Procesele rezolvării de
probleme
 Pentru scopurile PISA 2012 cu privire la
evaluarea rezolvării de probleme, procesele
im...
Explorarea şi înţelegerea cuprind:
 explorarea situaţiei problemei, interacţionarea
cu ea, căutarea informaţiei, găsirea
...
Reprezentarea şi formularea
includ:
 reprezentarea problemei prin construirea
tabelelor, graficelor, simbolurilor sau a u...
Planificarea şi execuţia cuprind:
 planificarea, care constă din stabilirea
uneia sau mai multor strategii pentru a
ating...
Evaluarea şi reflectarea cuprind:
 monitorizarea întregului proces de rezolvare a
problemei, inclusiv evaluare a rezultat...
Relaţia dintre cele 4 procese de rezolvare din PISA
2012 şi cele 6 categorii cognitive de procese ale
taxonomiei cognitive...
Dezvoltarea pe ciclu curricular a competenţei generale
Rezolvarea de probleme practice şi teoretice
prin metode specifice:...
Investigaţia ştiinţifică
experimentală şi teoretică aplicată
în fizică
Competenţa
generală
Cunoştinţe Deprinderi/abilităţi...
Prezentare evaluare
of 30

Prezentare evaluare

Material prezentat in cadrul cercului p
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare evaluare

 • 1. Formarea şi evaluarea competenţelor În procesul de învăţământ evaluarea se raportează, aşa cum este firesc, la competenţele generale şi competenţele specifice ale programei şcolare pe care trebuie să le obţină elevii.
 • 2. Competenţe cheie europene relevante pentru disciplina fizică Competenţe cheie la formarea cărora studiulCompetenţe cheie la formarea cărora studiul disciplinei fizică are contribuţie directădisciplinei fizică are contribuţie directă Competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie Competenţe pentru a învăţa să înveţi Competenţe de relaţionare interpersonală Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • 3. Competenţe cheie europene relevante pentru disciplina fizică Competenţe cheie la formarea cărora studiulCompetenţe cheie la formarea cărora studiul disciplinei fizică are contribuţie indirectădisciplinei fizică are contribuţie indirectă Comunicare în limba maternă Comunicarea în limbi străine Sensibilizare culturală şi exprimare artistică
 • 4. Evaluarea din perspectiva programelor şcolare Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului didactic, conceput ca proces de predare- învăţare-evaluare. Rezultatele concrete ale învăţării se exprimă prin cunoştinţe specifice dobândite şi deprinderi/abilităţi exersate în cadrul activităţii de învăţare.
 • 5. Evaluarea competenţelor Evaluarea competenţelor formate la elevi prin activitatea didactică la disciplina fizică presupune stabilirea competenţelor de evaluat, care se realizează printr-un proces de operaţionalizare a competenţelor din programa şcolară. Taxonomia reprezintă cadrul ce stă la baza construirii competenţelor de evaluat.
 • 6. Evaluarea competenţelor Competenţele de evaluat:  au caracter derivat în raport cu competenţele din programa şcolară; elaborarea competenţelor de evaluat are ca punct de plecare identificarea competenţelor generale şi a competenţelor specifice (prevăzute în programa şcolară) care urmează să fie evaluate;
 • 7. Evaluarea competenţelor  au un grad de specificitate care permite o evaluare educaţională validă şi fidelă, deoarece acest lucru se realizează pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a comportamentului elevilor.
 • 8. Evaluarea competenţelor Elaborarea unei competenţe de evaluat trebuie să urmărească toate stagiile sau etapele următoare:  să identifice, numind comportamentul vizat, pe care elevul trebuie să-l demonstreze;  să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul se poate produce sau poate deveni vizibil, măsurabil;  să precizeze un nivel al performanţei acceptabile, prin enunţarea unui criteriu de reuşită direct măsurabil.
 • 9. Operaţionalizarea competenţelor Cerinţe de conţinut: • Într-o competenţă nu se formulează informaţia, ideea, problema de rezolvat, ci operaţia logică sau/şi abilitatea mentală activată în vederea definirii modului de raportare a elevului la conţinutul vehiculat;
 • 10. Operaţionalizarea competenţelor  Competenţele trebuie să corespundă prin conţinutul lor nivelului de dezvoltare a inteligenţei elevilor, experienţelor anterioare de învăţare, vizând o dificultate care poate fi depăşită;  Competenţele să descrie operaţii sau acţiuni cărora le sunt asociate experienţe adecvate de învăţare în situaţiile instructive programate cu elevii;  Operaţiile, abilităţile sau comportamentele mentale specificate în conţinutul competenţelor trebuie să fie cât mai variate, nelimitându-se la simpla memorare - reproducere de informaţii.
 • 11. Operaţionalizarea competenţelor Cerinţe de formăCerinţe de formă ::  O competenţă nu descrie activitatea profesorului, ci schimbarea care se aşteaptă să se producăproducă, în urma instruirii, în structura mentală sau în informaţiile stocate anterior de elev;  Fiecare competenţă trebuie să vizeze o operaţie singulară pentru a facilita măsurarea şi evaluarea gradului său de realizare;
 • 12. Operaţionalizarea competenţelor  Competenţa trebuie să fie operaţională, formulată în termeni comportamentali expliciţi, prin utilizarea unor „verbe de acţiune” de tipul: a diferenţia, a identifica, a rezolva, a construi, a compara, a enumera etc.  Trebuie să fie elaborată în cât mai puţine cuvinte, pentru a uşura referirea la conţinutul său specific
 • 13. Proiectarea testelor  Determinarea tipului de test  Stabilirea competenţelor de evaluat  Proiectarea matricei de specificaţii  Stabilirea nivelului de dificultate al itemilor  Construirea itemilor  Elaborarea schemei de notare
 • 14. Competenţa „rezolvare de probleme”Competenţa „rezolvare de probleme”  este un obiectiv central în programele educaţionale ale majorităţii ţărilor.  elevii trebuie să fie capabili să aplice ceea ce au învăţat în situaţii noi.  modul de rezolvare a problemelor de către indivizi oferă o viziune asupra capacităţii lor de a gândi şi asupra altor capacităţi cognitive necesare în viaţa de zi cu zi.
 • 15. Competenţa „rezolvare de probleme”Competenţa „rezolvare de probleme” Definiţia competenţei „rezolvare de probleme” care va constitui domeniul de bază al evaluării PISA 2012 este următoarea: procesul cognitiv individual de a confrunta şi aprocesul cognitiv individual de a confrunta şi a rezolva o situaţie fără a avea la dispoziţie orezolva o situaţie fără a avea la dispoziţie o soluţie evidentă, vizibilă. Include voinţa/dorinţasoluţie evidentă, vizibilă. Include voinţa/dorinţa unui individ de a se angaja într-o astfel deunui individ de a se angaja într-o astfel de situaţie pentru a participa într-o manierăsituaţie pentru a participa într-o manieră responsabilă în societate.responsabilă în societate.
 • 16. Clasa problemelor Problemele statice sunt acelea în care întreaga informaţie necesară rezolvării problemei este limitată, iar situaţia problemei nu se schimbă. Problemele statice sunt utile pentru măsurarea capacităţii de analiză în rezolvarea de probleme.
 • 17. Clasa problemelor Problemele statice bine definite au o ipoteză clară, un scop clar şi un set clar de acţiuni premise. Ele oferă suficientă informaţie pentru rezolvitor spre a deduce o soluţie sau un set de soluţii unice. Problemele statice prost definite, pe de o parte, necesită o anumită interpretare şi judecată din partea rezolvitorului. Aceasta ar putea apărea, spre exemplu, când sunt situaţii contradictorii (sau cu insuficienţe în informaţii) şi în acestea cea mai bună soluţie obiectivă trebuie aproximată.
 • 18. Clasa problemelor Problemele dinamice pot fi construite pe baza unor sisteme ale căror parametri variază sistematic pentru a da diferite grade de dificultate. Formalismele care stau la baza rezolvării nu sunt vizibile pentru elev şi situaţiile problemei pot fi create folosind o varietate mare de setări, incluzând aici contexte din viaţa de zi cu zi.
 • 19. Clasa problemelor În contrast cu problemele statice, cele dinamice pot avea următoarele caracteristici:  situaţia problemei se poate schimba în timpul soluţionării ei fie de la sine, fie datorită unor factori externi  informaţia necesară rezolvării nu este limitată sau direct deductibilă, dar poate fi dedusă din explorarea situaţiei problemei
 • 20. Caracteristicile problemelor  Complexitatea situaţiei: numărul elementelor relevante sau variabile  Conectivitate: numărul de conexiuni (dependenţe) dintre variabile.  Dinamicitate: problema îşi schimbă condiţiile în timp.  Transparenţă: dacă structura sau dinamicitatea nu sunt limitate într-un scenariu, atunci explorarea sistematică şi colectarea informaţiei este necesară.  Multiscop existenţa unor mai multe scopuri presupune elaborarea cu atenţie şi cântărirea priorităţilor
 • 21. •Contextul problemei  Contextele tehnice includ situaţii care implică mecanisme, tehnologii, instrumente, echipamente, aplicaţii şi dispozitive.  Contextele non-tehnice sunt acelea care nu sunt de o natură tehnică, precum planificarea călătoriilor, cumpărături, îngrijirea animalelor şi activităţi de recreaţie.  Contextele personale sunt acelea referitoare la sine, familie şi grupuri apropiate.  Contextele sociale sunt în relaţie cu situaţiile întâlnite în societate/comunitate.
 • 22. Procesele rezolvării de probleme  Pentru scopurile PISA 2012 cu privire la evaluarea rezolvării de probleme, procesele implicate în rezolvarea de probleme sunt:  Explorare şi înţelegere  Reprezentare şi formulare  Planificare şi execuţie  Evaluare şi reflectare
 • 23. Explorarea şi înţelegerea cuprind:  explorarea situaţiei problemei, interacţionarea cu ea, căutarea informaţiei, găsirea obstacolelor şi a limitărilor  înţelegerea textului, a diagramelor, formulelor sau tabelelor şi tragerea concluziilor din acestea; legătura dintre informaţii din diferite surse; demonstrarea înţelegerii unor concepte relevante; folosirea informaţiei din cunoştinţele anterioare despre contextul unei probleme pentru a înţelege informaţia dată
 • 24. Reprezentarea şi formularea includ:  reprezentarea problemei prin construirea tabelelor, graficelor, simbolurilor sau a unor reprezentări verbale şi trecerea de la o reprezentare la alta  formularea problemei prin identificarea variabilelor din problemă şi a relaţiilor dintre acestea; luarea deciziilor cu privire la variabilele relevante şi irelevante; construcţia ipotezelor; regăsirea, organizarea, conectarea şi considerarea şi evaluarea critică a informaţiei contextuale
 • 25. Planificarea şi execuţia cuprind:  planificarea, care constă din stabilirea uneia sau mai multor strategii pentru a atinge scopul şi planificarea paşilor spre îndeplinirea acestora  executarea unui plan
 • 26. Evaluarea şi reflectarea cuprind:  monitorizarea întregului proces de rezolvare a problemei, inclusiv evaluare a rezultatelor intermediare şi de verificare cu privire la progrese  evaluarea soluţiilor/strategiilor alternative şi examinarea soluţiilor şi a presupunerilor făcute pentru a asigură că satisfac condiţiile problemei  reflectarea asupra soluţiilor din diferite perspective în încercarea de a le restructura şi de a le face acceptabile din punct de vedere tehnic şi social şi urmărirea pentru informaţii suplimentare sau
 • 27. Relaţia dintre cele 4 procese de rezolvare din PISA 2012 şi cele 6 categorii cognitive de procese ale taxonomiei cognitive Cunoaşter e Înţelegere Aplicare Analiză Evaluare Creare Explorare & înţelegere Reprezentare & formulare Planificare & execuţie Evaluare & reflecţie
 • 28. Dezvoltarea pe ciclu curricular a competenţei generale Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice: Cls a VI-a Cls a VII-a Cls a VIII-a 3.1 compararea şi clasificarea fenomenelor fizice din domeniile: op­tică, mecanică, căldură, electricitate compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene mecanice compararea şi clasificarea unor fenomene şi unor caracteristici fizice ale fenomenelor din domeniile studiate 3.2. rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică din cadrul domeniilor stu­diate 3.3. stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi conceptuale între dome­ niile fizicii şi celelalte discipline de studiu analizarea relaţiilor cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate
 • 29. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică Competenţa generală Cunoştinţe Deprinderi/abilităţi Atitudini Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică Metode şi tehnici utilizate în investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică Elemente de teoria erorilor Abordarea creativă a problematicii specifice fizicii Modelarea şi lucrul pe model Rezolvarea de probleme Derularea organizată a unor seturi de operaţiuni manuale şi mentale necesare investigaţiei ştiinţifice Lucrul în echipă Utilizarea în siguranţă a unor unelte, instrumente şi dispozitive în contexte variate Interes şi curiozitate Iniţiativă personala Spirit critic şi autocritic Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi Acceptarea „jocului de rol”

Related Documents