“Educă-mă, te rog, ca să
pot fi o binecuvântare
pentru lume!”
MOTTOMOTTO ““ OMUL CA SĂ DEVINĂ OM,TREBUIEOMUL CA SĂ DEVINĂ OM,TREBUIE
FORMATFORMAT ””
MISIUNEMISIUNE
PrevenireaPrevenirea...
OBIECTIVEOBIECTIVE GENERALEGENERALE
I.I.Asigurarea accesului la educaţie pentru copiiAsigurarea accesului la educaţie pent...
II.II. Prevenirea abuzului şi expoatării copilului de etniePrevenirea abuzului şi expoatării copilului de etnie rrromăromă...
IV.IV. Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilorPromovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor
OBIECTIVEOBIECTI...
PREZENTAREPREZENTARE
 Denumirea serviciului socialDenumirea serviciului social::
Centru de zi pentru copii rCentru de zi ...
SERVICII OFERITESERVICII OFERITE
 Adăpost şi hrană pe timpul zileiAdăpost şi hrană pe timpul zilei
 Asistenţă psihologic...
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:
 excursii tematice,vizite,drumeţiiexcursii tematice,vizite,drume...
IN TABARA LA NADRAGIN TABARA LA NADRAG
ACTIVITATE EMINESCUACTIVITATE EMINESCU
1IUNIE1IUNIE
LA BISERICALA BISERICA
EXCURSIE LA FABRICA DE GLOBURIEXCURSIE LA FABRICA DE GLOBURI
In vizita la brutarieIn vizita la brutarie
TABARA DE LA SF.GHEORGHETABARA DE LA SF.GHEORGHE
LA STRANDLA STRAND
EXCURSIE LA LIPOVAEXCURSIE LA LIPOVA
SERBARE DE PASTISERBARE DE PASTI
ECHIPA NOASTRĂECHIPA NOASTRĂ
** COORDONATOR 1COORDONATOR 1
*PEDAGOG SOCIAL 1*PEDAGOG SOCIAL 1
*ASISTENT SOCIAL 1*ASISTENT ...
RezultateRezultatelele activităţiiactivităţii din ultimele 12 lunidin ultimele 12 luni::
 -- Au fost introduse noi metode...
 -- S-au organizatS-au organizat excursiiexcursii:la Lipova,la:la Lipova,la fabricafabrica
de globuride globuri,la brut,l...
 -- Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun,8 Martie,Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun,8 Martie,
Paşte, 1 IuniePaşte, 1 Iunie a...
 În ultimele 12 luniÎn ultimele 12 luni,, familiile de rromi au fostfamiliile de rromi au fost
consiliate în privinţa dre...
IMPREUNA VOM FI MAIIMPREUNA VOM FI MAI
PUTERNICI!PUTERNICI!
Va multumim
pentru atentie!
of 24

Prezentare centru de zi periam

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare centru de zi periam

 • 1. “Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!”
 • 2. MOTTOMOTTO ““ OMUL CA SĂ DEVINĂ OM,TREBUIEOMUL CA SĂ DEVINĂ OM,TREBUIE FORMATFORMAT ”” MISIUNEMISIUNE PrevenireaPrevenirea abandonuluiabandonului i institu ionaliz riiş ţ ăi institu ionaliz riiş ţ ă copilului de etniecopilului de etnie rrrom prin asigurarea, pe timpulărom prin asigurarea, pe timpulă zilei, a unor activit i de îngrijire personal ,ăţ ăzilei, a unor activit i de îngrijire personal ,ăţ ă supraveghere, educa ie, consiliere, terapiiţsupraveghere, educa ie, consiliere, terapiiţ ocupa ionale, recreere i socializare,ţ şocupa ionale, recreere i socializare,ţ ş cât işcât iş asigurarea unor activit i de consiliere, educareăţasigurarea unor activit i de consiliere, educareăţ pentru p rin i sau reprezentan ii legali ai acestoră ţ ţpentru p rin i sau reprezentan ii legali ai acestoră ţ ţ copii.copii. ScopulScopul OOferirea unor servicii sociale specializate pentru copiferirea unor servicii sociale specializate pentru copiiiii şişi familifamiliiile de etnie rromăle de etnie rromă,, pentru a depăşi situaţiile de criză cepentru a depăşi situaţiile de criză ce determină excluderea socială a copilului şi familiei.determină excluderea socială a copilului şi familiei. VALORIVALORI  CALITATECALITATE  PROFESIONALISMPROFESIONALISM  SPIRIT DE ECHIPĂSPIRIT DE ECHIPĂ  CREATIVITATECREATIVITATE  RESPONSABILITATERESPONSABILITATE  IMPLICAREIMPLICARE
 • 3. OBIECTIVEOBIECTIVE GENERALEGENERALE I.I.Asigurarea accesului la educaţie pentru copiiAsigurarea accesului la educaţie pentru copiiii de etnie rde etnie rrromăomă OBIECTIVEOBIECTIVE SPECIFICESPECIFICE  Crearea şi amenajarea unui centru de zi cu specific educaţional, care să vină înCrearea şi amenajarea unui centru de zi cu specific educaţional, care să vină în întâmpinarea cerinţelor şcolareîntâmpinarea cerinţelor şcolare  Iniţierea şi organizarea unor programe educaţionale extraşcolare cu implicareaIniţierea şi organizarea unor programe educaţionale extraşcolare cu implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în vederea prevenirii abandonului şcolarpărinţilor şi a comunităţii locale în vederea prevenirii abandonului şcolar  Proiectarea şi realizarea unui program educativ de pregătire şcolarăProiectarea şi realizarea unui program educativ de pregătire şcolară  Monitorizarea şi evaluarea continuă a progresului şcolar pe parcursul anuluiMonitorizarea şi evaluarea continuă a progresului şcolar pe parcursul anului şcolarşcolar  Conştientizarea familiilor de etnie romă de importanţa pregătirii şcolare pentruConştientizarea familiilor de etnie romă de importanţa pregătirii şcolare pentru copii, de efectele analfabetismului în rândul populaţiei: neintegrare în societate,copii, de efectele analfabetismului în rândul populaţiei: neintegrare în societate, marginalizare, discriminaremarginalizare, discriminare
 • 4. II.II. Prevenirea abuzului şi expoatării copilului de etniePrevenirea abuzului şi expoatării copilului de etnie rrromăromă OBIECTIVEOBIECTIVE SPECIFICESPECIFICE  Ameliorarea relaţiilor cu familia şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă deAmeliorarea relaţiilor cu familia şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de copil, şcoalăcopil, şcoală  Reducerea delincvenţei juvenile, marginalizarea şi excluderea socială aReducerea delincvenţei juvenile, marginalizarea şi excluderea socială a copiilorcopiilor rrromiromi  Dezvoltarea unui parteneriatDezvoltarea unui parteneriat real între Centru şi familia copilului înreal între Centru şi familia copilului în vederea dezvoltării cât mai armonioase a copiluluivederea dezvoltării cât mai armonioase a copilului  Colaborare interinstituţională în vederea prevenirii abuzului şi exploatăriiColaborare interinstituţională în vederea prevenirii abuzului şi exploatării copiluluicopilului  Centrul de zi promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotrivaCentrul de zi promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare,oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.tratament inuman sau degradant. III.III. Diversificarea pachetului de servicii oferite de şcoală copiilor şi părinţilorDiversificarea pachetului de servicii oferite de şcoală copiilor şi părinţilor din comunitateadin comunitatea rrromăromă OBIECTIVEOBIECTIVE SPECIFICESPECIFICE  Alcătuirea unui plan de intervenţie specializat, reactualizat periodic.Alcătuirea unui plan de intervenţie specializat, reactualizat periodic.  Alcătuirea unui program zilnic tinând cont de vârsta fiecărui copil,Alcătuirea unui program zilnic tinând cont de vârsta fiecărui copil, dezvoltarea sa, potenţial, nevoi.dezvoltarea sa, potenţial, nevoi.  Oferirea de activităţi recreative şi de socializare pentru realizarea unuiOferirea de activităţi recreative şi de socializare pentru realizarea unui echilibru între activităţile de învăţare şi cele de relaxare şi joc.echilibru între activităţile de învăţare şi cele de relaxare şi joc.  Consiliere şi sprijin pentru părinţiConsiliere şi sprijin pentru părinţi
 • 5. IV.IV. Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilorPromovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor OBIECTIVEOBIECTIVE SPECIFICESPECIFICE  Centrul de zi colaborează cu celelalte servicii comunitareCentrul de zi colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor şi familiilor lor, inclusiv cupentru asistenţa copiilor şi familiilor lor, inclusiv cu profesionişti în domeniu.profesionişti în domeniu.  Desfăşurarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţiiDesfăşurarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestoraîn ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora.pentru copii şi familiile acestora.  Îmbunătăţirea percepţiilor şi ameliorarea prejudecăţilor cuÎmbunătăţirea percepţiilor şi ameliorarea prejudecăţilor cu privire la copiiprivire la copiiii de etniede etnie rrromă.romă.
 • 6. PREZENTAREPREZENTARE  Denumirea serviciului socialDenumirea serviciului social:: Centru de zi pentru copii rCentru de zi pentru copii rrromiomi  Data de la care funcţionează serviciul social: Din 26.02.Din 26.02.20082008  Categoria de persoane beneficiare:Categoria de persoane beneficiare: Grupul ţintă al proiectului esteGrupul ţintă al proiectului este format dinformat din 4747 de copii de etniede copii de etnie rrromă cu vârste cuprinse între 6-1romă cu vârste cuprinse între 6-166 ani care frecventează învăţământulani care frecventează învăţământul
 • 7. SERVICII OFERITESERVICII OFERITE  Adăpost şi hrană pe timpul zileiAdăpost şi hrană pe timpul zilei  Asistenţă psihologică, socială, educaţională, şcolarăAsistenţă psihologică, socială, educaţională, şcolară  Activităţi educative şi de recuperare, socializare prin activităţiActivităţi educative şi de recuperare, socializare prin activităţi educative, culturale şi recreative.educative, culturale şi recreative.  Evaluarea periodică a situaţiei sociale a copilului şi familiei saleEvaluarea periodică a situaţiei sociale a copilului şi familiei sale  Monitorizarea evoluţiei grupului ţintăMonitorizarea evoluţiei grupului ţintă  Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şiConsilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuiaa părinţilor acestuia  Acompanierea familiei şi a copilului în obţinerea drepturilor deAcompanierea familiei şi a copilului în obţinerea drepturilor de care beneficiazăcare beneficiază
 • 8. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:  excursii tematice,vizite,drumeţiiexcursii tematice,vizite,drumeţii  concursuri:- cultural artisticeconcursuri:- cultural artistice - creaţii plastice- creaţii plastice - cultură generală- cultură generală  celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cucelebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuriinvitaţi,plimbări,concursuri  expoziţii pe diverse temeexpoziţii pe diverse teme  vizionări spectacolevizionări spectacole  aniversări şi onomasticianiversări şi onomastici • activităţi în aer liberactivităţi în aer liber • acţiuni ecologiceacţiuni ecologice • schimburi de experienţă cu instituţii similareschimburi de experienţă cu instituţii similare • parteneriate:parteneriate: - internaţionale- internaţionale - naţionale- naţionale - judeţene- judeţene - locale- locale - cu comunitatea- cu comunitatea - cu alte instituţii de învăţământ- cu alte instituţii de învăţământ
 • 9. IN TABARA LA NADRAGIN TABARA LA NADRAG
 • 10. ACTIVITATE EMINESCUACTIVITATE EMINESCU
 • 11. 1IUNIE1IUNIE
 • 12. LA BISERICALA BISERICA
 • 13. EXCURSIE LA FABRICA DE GLOBURIEXCURSIE LA FABRICA DE GLOBURI
 • 14. In vizita la brutarieIn vizita la brutarie
 • 15. TABARA DE LA SF.GHEORGHETABARA DE LA SF.GHEORGHE
 • 16. LA STRANDLA STRAND
 • 17. EXCURSIE LA LIPOVAEXCURSIE LA LIPOVA
 • 18. SERBARE DE PASTISERBARE DE PASTI
 • 19. ECHIPA NOASTRĂECHIPA NOASTRĂ ** COORDONATOR 1COORDONATOR 1 *PEDAGOG SOCIAL 1*PEDAGOG SOCIAL 1 *ASISTENT SOCIAL 1*ASISTENT SOCIAL 1 *LUCRATOR SOCIAL 1*LUCRATOR SOCIAL 1 *BUCATAR 1*BUCATAR 1 *AJUTOR BUCATAR 1*AJUTOR BUCATAR 1
 • 20. RezultateRezultatelele activităţiiactivităţii din ultimele 12 lunidin ultimele 12 luni::  -- Au fost introduse noi metode interactive înAu fost introduse noi metode interactive în munca cu copiimunca cu copiiii. În funcţie de evaluarea. În funcţie de evaluarea psihologică şi socială a fiecărui copil s-a elaboratpsihologică şi socială a fiecărui copil s-a elaborat un planul individualizat. Astfel copiii suntun planul individualizat. Astfel copiii sunt comunicativi, mai încrezători în forţele proprii,comunicativi, mai încrezători în forţele proprii, cooperează şi recepţionează mai bine;cooperează şi recepţionează mai bine;  -- În urma activităţii prestate de profesioniştiiÎn urma activităţii prestate de profesioniştii centrului rezultatele la învăţătură ale copiilor suntcentrului rezultatele la învăţătură ale copiilor sunt bune. Promovabilitatea pentru anul şcolarbune. Promovabilitatea pentru anul şcolar 20120122/201/20133 a fost dea fost de 9898%;%;  -- S-au organizat activităţi care au drept scopS-au organizat activităţi care au drept scop prevenirea violenţei,prevenirea violenţei, mentinerea igienei orale(ammentinerea igienei orale(am invitat medicul stomatolog),activitinvitat medicul stomatolog),activităţiăţi dede ecologizareecologizare etc.;etc.;
 • 21.  -- S-au organizatS-au organizat excursiiexcursii:la Lipova,la:la Lipova,la fabricafabrica de globuride globuri,la brut,la brutăărie, la ferma de vaci ,larie, la ferma de vaci ,la strandul termalstrandul termal;;  -- În vară am fost înÎn vară am fost în treitrei tabtabere:ere:lala Sf.Gheorghe,Sf.Gheorghe, lala NNăădradragg şişi lala Sasca MontanSasca Montană;ă;  -- Pentru a decora sălile ,de clasă şi de mesePentru a decora sălile ,de clasă şi de mese amam confecţionconfecţionatat diferite materiale împreună cu copiii.diferite materiale împreună cu copiii. De Crăciun şi de 8 MartieDe Crăciun şi de 8 Martie amam confecţionconfecţionatat felicitări, ornamente şi mărţişoare;felicitări, ornamente şi mărţişoare;  -- În vacanţÎn vacanţee am mersam mers cu copiii la sala de sportcu copiii la sala de sport din comună , în parc, la biserică ,din comună , în parc, la biserică , amam organizorganizatat concursuri şi fel de fel de activităţi instructiv-concursuri şi fel de fel de activităţi instructiv- educative.educative.  -- Am pAm participarticipatat la şedinţele cu părinţii.la şedinţele cu părinţii. -- VizităVizitămm frecvent acasă copiifrecvent acasă copiii cu problemei cu probleme..
 • 22.  -- Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun,8 Martie,Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun,8 Martie, Paşte, 1 IuniePaşte, 1 Iunie amam organizat mese festiveorganizat mese festive tradiţionale şi serbări cu cântece şi poezitradiţionale şi serbări cu cântece şi poeziii;;  -- AAu fost înscrişi la şcoală pentru clasau fost înscrişi la şcoală pentru clasa pregătitoarepregătitoare 1414 elevi rromielevi rromi şşi 2 copii la gri 2 copii la grăădinitdinităă..  -- AAm achiziţionatm achiziţionat 99 caiete speciale pentrucaiete speciale pentru clasele I-IV şiclasele I-IV şi 1313 culegeri pentru clasele I-VIIculegeri pentru clasele I-VIII.I.  -- AAvem 4vem 477 de copii în Centru,din 1de copii în Centru,din 133 clase,de laclase,de la clasaclasa 00 până la clasa a-până la clasa a-XX-a.-a.
 • 23.  În ultimele 12 luniÎn ultimele 12 luni,, familiile de rromi au fostfamiliile de rromi au fost consiliate în privinţa drepturilor sociale pe care leconsiliate în privinţa drepturilor sociale pe care le pot obţine şi au fost ajutate înpot obţine şi au fost ajutate în completareacompletarea formularelor necesareformularelor necesare dupdupăă cum urmeazcum urmeazăă::  -carti de identitate-carti de identitate  -certificate de nastere-certificate de nastere  -dosar pentru ajutor social-dosar pentru ajutor social  -adeverinta pentru alocatia de sustinere a familiei-adeverinta pentru alocatia de sustinere a familiei  -adeverinta pentru ajutor social-adeverinta pentru ajutor social  -dosar pentru incalzire-dosar pentru incalzire  -dosare pentru rechizite şcolare şi burse şcolare-dosare pentru rechizite şcolare şi burse şcolare
 • 24. IMPREUNA VOM FI MAIIMPREUNA VOM FI MAI PUTERNICI!PUTERNICI! Va multumim pentru atentie!

Related Documents