1 DESPRE POLITICA DE ENERGIE A UNIUNII EUROPENELucrarea de faţă a fost elaborată în cadrul proiectului Phare...
2 DESPRE POLITICA DE ENERGIE A UNIUNII EUROPENE CUPRINS§1. Introducere1.1. Pieţ...
3 Lista tabelelorTabel 1. Balanţa de energie în Uniunea EuropeanăTabel 2. Dependenţa ...
4 §1. INTRODUCERE 1.1. Pieţele de energie şi intervenţia guvernamentală în trecut şi...
5•µ separarea activităţilor, pentru a permite concurenţa ori de câte ori este posibil (în locul integrării pe verticală)...
6In ciuda co-existenţei celor două abordări, una tradiţională şi cealaltă, de piaţă, cea dinurmă a devenit în anii 90, dac...
7ar fi trebuit, între altele, să o investească cu anumite competenţe în domeniu. Trei ţări s-au opus vehement acestei iniţ...
8tranzitului de energie şi tratamentului aplicat disputelor. Tratatul a intrat în vigoare înanul 1998. ...
9 3.1. Un tablou al energiei în Uniunea Europeană şi ţările CEES tatele Membre ale UE se pot împărţi, di...
10fost rezultatul firesc al dependenţei excesive faţă de importul de combustibili clasici. DeşiFranţa deţine rezerve de pe...
11este importat, iar procentul va creşte odată cu epuizarea resurselor interne de gaz. Deaceea, orientarea este către cons...
12 3.2. Tabloul energetic în statele în curs de aderare şi candidate*Desi situaţia energetică pe ansamblul ţăr...
13majore politico-strategice privind industria extractivă, reacţia unor grupuri de interese şiproblemele de mediu, în timp...
14 3 2.5 2 Romania ...
15Pentru a îmbunătăţi siguranţa în alimentarea cu energie şi a răspunde în acelaşi timpcerinţelor de mediu (în special în ...
16 acoperită din alte surse. De aceea, opţiunea nucleară ramâne deschisă statelor europene care o doresc. Totuşi...
17 Grupul de lucru Hidrogen este o iniţiativă de ultimă oră a Comisiei Europene, care va cerceta potenţialul hidrogenulu...
18Franţa 12,5 % 0 0,6 5 0 13,1 % 21 %Irlanda 3,5 % 1,0...
19 Italia 77 110 Olanda ...
20Crearea Reţelelor trans-europene de energie (TENs), printr-o legislaţie adoptată încă din1996, s-a făcut mai întâi prin ...
21 •µ promovarea la nivel internaţional a surselor de energie regenerabilă şi eficienţa energiei în ţările în cu...
22agricultura, transportul şi energia au fost primele propuse pentru abordarea integrată. Carăspuns la această initiativă,...
23- întărirea legăturilor pozitive dintre cei trei piloni ai dezvoltării durabile: siguranţa înalimentare, competitivitate...
24 Minimizarea impactului de mediu are trei direcţii principale de acţiune: înlocuirea energiilor poluante cu altele m...
25•µ Directiva centralelor de combustie mari•µ Directiva cadru privind calitatea aerului, cu surorile ei pentru bioxid de ...
26energetică şi prin reducerea cererii de energie (tehnologii termo-izolante înconstrucţii, stiluri de viaţă adaptate). Te...
27 dezvoltări durabile, fiecare stat în parte trebuie să-şi ajusteze propria structură a producţiei de energie. Ţ...
28Câteva sunt problemele care necesită compromisuri evidente pentru liberalizarea efectivăa pieţei interne de energie :dis...
29 Lecţia CaliforniaCriza de energie din California, care a început în anul 2000, es...
30 •µ dezvoltarea resurselor energetice •µ promovarea economisirii energiei şi a eficienţei în folosirea acesteia ...
31a ridicat probleme serioase ţărilor candidate pentru adaptarea la structurile europene, bachiar a adus contribuţii naţio...
32Structura SEN, infrastructura energetică şi operatorii economici sunt în continuare întransformare, proces care înseamnă...
33 100% 100% 80% 80% 60% ...
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
 politica energie UE
of 41

politica energie UE

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - politica energie UE

 • 1. 1 DESPRE POLITICA DE ENERGIE A UNIUNII EUROPENELucrarea de faţă a fost elaborată în cadrul proiectului Phare RO 0006.18.02 -Formarea funcţionarilor publici din administraţia locală în afaceri europene şimanagementul ciclului de proiect, implementat de Institutul European din Româniaîn colaborare cu human dynamics în anul 2003. Lucrarea face parte din Seria Micromonografii - Politici Europene, versiuneactualizată.
 • 2. 2 DESPRE POLITICA DE ENERGIE A UNIUNII EUROPENE CUPRINS§1. Introducere1.1. Pieţele de energie şi intervenţia guvernamentală în trecut şi în prezent§2. Momente cheie în dezvoltarea politicii comune de energie2.1. Incercări de definire a unei politici comune de energie2.2. Carta Europeană a Energiei2.3. Cartea Verde a Energiei§3. Evoluţii curente3.1. Un tablou al energiei în Uniunea Europeană3.2. Tabloul energetic în statele în curs de aderare şi candidate 3.2.1. Structura producţiei şi dependenţa energetică în ţările CEE 3.2.2. Infrastructura 3.2.3. Intensitatea energetică3.3. Politici energetice şi instrumente de implementare3.4. Energia verde3.5. Legislaţie comunitară3.6. Programe de acţiune în domeniul energiei§4. Influenţe inter-sectoriale şi politici integrate4.1. Schimbări de percepţie în politica de energie4.2. Dimensiunea mediului în politica de energie4.3. Abordarea integrată pe sub-sectoare de energie 4.3.1. Cărbunele 4.3.2. Petrolul 4.3.3.Gazul natural 4.3.4. Industria energetică§5. Aspecte problematice ale energiei§6. Extinderea Uniunii Europene şi adoptarea acquis-ului6.1. Acordurile Europene6.2. Parteneriatele de aderare6.3. România: Adaptarea la legislaţia şi politica comună de energie 6.3.1. Indeplinirea obligaţiilor din acquis-ul comunitar 6.3.2. Opinia Comisiei Europene§7. Concluzii§8. Bibliografie
 • 3. 3 Lista tabelelorTabel 1. Balanţa de energie în Uniunea EuropeanăTabel 2. Dependenţa faţă de importuri pentru ţările în curs de aderare şi candidateTabel 3. Intensitatea energetică în lumeTabel 4. Indicatori pentru ţările în curs de aderare şi candidateTabel 5. Producţia de energie electrică din surse regenerabile în anul 2000 şi ţintele pentru 2010Tabel 6. Preţuri ale energiei electirce la consumatorii industriali şi casnici în 2001, după implementarea Directivei electricităţii 96/92/EC. Lista figurilorFigura 1. Intensitatea energetică în 1999: comparaţie între ţăriFigura 2. Preţuri (%) la consumatorii industriali de energie electrică în 1998 faţă de 1994, ca urmare a aplicării Directivei electricităţiiFigura 3. Preţuri (%) la consumatorii casnici de energie electrică în 1998 faţă de 1994, ca urmare a aplicării Directivei electricităţiiFigura 4. Structura consumului intern de petrolFigura 5. Structura consumului intern de gazeFigura 6. Evoluţia structurii producţiei brute de energie electrică pe categorii de centrale Abrevieri UE – Uniunea Europeană S/M – stat membru al Uniunii Europene CECO - Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) Euratom - Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice PIE – piaţa internă a energiei PEC – politica de energie comună
 • 4. 4 §1. INTRODUCERE 1.1. Pieţele de energie şi intervenţia guvernamentală în trecut şi în prezentD atorită unor particularităţi ale industriei energetice, toate guvernele naţionale au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o practică normală. Aceste particularităţi, considerate drept certitudini pentru multă vreme, sunt datede: monopolul natural pe care îl constituie activităţile de transport şi distribuţie în cadrulsectorului de energie, ceea ce permite integrarea facilă pe verticală, sub formă demonopoluri, a diferitelor activităţi; de rolul esenţial pentru comunitate pe care îl joacăenergia, fie ca resursă primară, fie ca energie electrică, motiv pentru care s-a simţit nevoiaunui control strict guvernamental; de caracterul strategic pentru orice economie alsectorului de energie, în special energia electrică, gazul şi într-o măsură mai mică,petrolul.Aceste caracteristici au contribuit la crearea unei paradigme tradiţionale în relaţia guvern-industrie de energie, care a dominat timp de decenii, ce se poate descrie sub forma unuimodel de organizare care implică controlul central asupra unei reţele de energie primarăşi finală. Structura acestui model este dictată de:•µ drepturile exclusive de a construi şi opera în sectorul energetic, fie ale statului, fie concesionate de acesta;•µ lipsa oricărei forme de concurenţă;•µ reglementări în detaliu;•µ grad ridicat de planificare şi control strict;•µ operare integrată pe verticală;•µ tarife pe bază de costuri de producţie.Modelul a funcţionat o perioadă lungă de timp, acumulând însă nemultumirea tot maievidentă a consumatorilor faţă de faptul că, în nici una din fazele de operare alesistemului de energie, ei nu sunt parte la procesul de luare a deciziilor. Un alt neajunsimportant a fost determinat de faptul că cei care planifică, conduc şi operează sistemulnu-şi asumă nici un risc şi nu suferă dacă greşesc. Costul incompetenţei sau al unorjudecăţi greşite a fost întotdeauna plătit de consumatori, în dubla lor calitate deconsumatori şi plătitori de impozite.Această relaţie rigidă, tradiţională, guvern-industria de energie este afectată, de ceva timp,de o schimbare ce pare ireversibilă. Vechile certitudini au început să se clatine, iaracceptarea necondiţionată a deciziilor luate centralizat nu mai funcţionează, în mod totmai evident după anii 90. Noul val care ia locul reglementării centralizate estereglementarea pentru competiţie.Monopolurile naturale, fie proprietate de stat, fie sub controlul acestuia, care funcţioneazăîntr-o configuraţie tehnic centralizată, încep să se destrame şi să se reorienteze spre clienţişi competiţie. Caracteristicile noului tip de abordare sunt diferite, şi anume:
 • 5. 5•µ separarea activităţilor, pentru a permite concurenţa ori de câte ori este posibil (în locul integrării pe verticală);•µ libertatea de a investi în activităţi concurenţiale (în locul planificării centralizate);•µ libertatea de a contracta la tarife competitive (în locul tarifului fixat);•µ accesul la reţea şi infrastructură;•µ supravegherea sistemului de către regulatori independenţi (în locul guvernului);•µ adaptarea la tehnologia informaţiei.In evoluţia spre noul tip de reglementare putem distinge trei etape care sunt descrise încele ce urmează.După 1945, guvernele democratice vest-europene au considerat că în reconstrucţia dedupă război, un rol esenţial îl joacă energia şi de aceea sectorul trebuie integral controlatde stat. Industriile au fost naţionalizate, iar pentru evitarea abuzului de putere s-a recurs lasoluţia proprietăţii publice şi/sau a controlului public. Aşa s-au născut, între altele,Electricite de France şi Gaz de France în 1946, ENEL în 1962 în Italia. Având în vedererolul dominat al statelor în politica de energie la acea vreme, primele Tratate alComunităţilor Europene nu au inclus printre obiectivele lor, sectorul de energie, ci doarunele componente ale acestuia, cum se va vedea mai departe.Crizele de energie din anii 70 au condus la intervenţii energice ale statelor industrializateîn sectorul energetic. Pe agenda politică europeană a apărut o nouă problemă, şi anumeaceea a siguranţei în alimentarea cu energie. S-au iniţiat programe costisitoare pentruconstrucţia de centrale nucleare şi s-au alocat subvenţii pentru energiile alternative. S-acreat Agenţia Internaţională a Energiei, cu scopul de a supraveghea alocarea resurselorfinanciare şi a încuraja diversificarea formelor alternative de energie. In acelaşi timp,modest, au început să apară politicile naţionale de energie şi agenţiile de implementare.Totuşi, unele intervenţii planificate în acest mod tradiţional s-au dovedit grăbite sau chiarnefolositoare, de aceea capacitatea guvernelor singure de a interveni în politica de energiea început să fie pusă la îndoială.Avocaţii noii abordări deschise către piaţă au început să apară în Marea Britanie şi SUAîncă din anii 70. Anumite structuri de funcţionare care existau izolat, în special în SUA,reprezentate prin producători independenţi care debitează energie într-o reţea publică, augenerat întrebarea dacă acest tip nu s-ar putea extinde, lărgind numărul actorilor dinsector şi încurajând concurenţa, pentru ca într-un viitor să creeze piaţa liberă.La mijlocul anilor 80, noua gândire a început să câştige tot mai mulţi adepţi. Tabu-urilecontrolului de stat asupra sectorului au început să cadă, mai ales sub influenţa a douăfenomene: globalizarea economiei mondiale şi apariţia diferitelor iniţiativeguvernamentale de liberalizare a pieţelor de energie. Globalizarea a adus în discuţie rolulstatelor naţiuni, nu în sensul reducerii, ci al transformării funcţiilor lor şi depolitizareaspaţiului naţional pentru unele sectoare economice. Liberalizarea, ca o consecinţăimediată a globalizării, implică în mod necesar un transfer de responsabilitate de la statcătre sectorul privat, concomitent cu preluarea corespunzătoare a atribuţiilor dereglementare de către agenţii guvernamentale.
 • 6. 6In ciuda co-existenţei celor două abordări, una tradiţională şi cealaltă, de piaţă, cea dinurmă a devenit în anii 90, dacă nu neapărat o realitate pentru toate statele, cel puţin oaspiraţie şi un nou principiu de organizare.Totuşi, noua paradigmă conţine încă întrebări la care se aşteaptă răspunsuri. Una estelegată de durata implementării efective, câtă vreme se ştie că schimbarea structurilor şiinfrastructurilor de energie, foarte costisitoare, va dura probabil foarte mult timp,perioada în care intervenţia guvernamentală va continua să se facă simţită.O altă întrebare deschisă rămâne compatibilitatea politicilor de energie cu cele de mediuşi sociale, ultimile două rămânând, pentru un tip nedefinit, în sarcina exclusivă aguvernelor. §2. MOMENTE CHEIE ÎN DEZVOLTAREA POLITICII COMUNE DE ENERGIE 2.1. Încercări de definire a unei politici comune de energieI n istoria Comunităţilor Europene, politica de energie a fost mai degrabă nesemnificativă, deşi, paradoxal, două dintre tratatele de bază, Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi Tratatulde constituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom), se referă laenergie. CECO, înfiinţată prin Tratatul de la Paris în 1951, crea « de jure » o piaţăcomună a cărbunelui, care până la urmă nu s-a dezvoltat şi spre alte direcţii. TratatulEuratom, încheiat la Roma în 1957, îşi are originea în criza petrolului din Suez din 1956.Tratatul şi-a propus, pe de o parte, reducerea dependenţei faţă de importurile din OrientulMijlociu, iar pe de alta, să ofere o contrapondere la dominanţa nucleară a SUA şi URSSce începuse să se manifeste la acea vreme. Mai târziu, Euratom a încurajat dezvoltareaprogramelor nucleare naţionale.O deschidere spre unele clarificări s-a făcut în 1964, când a fost încheiat un Protocol deInţelegere între S/M pe probleme de energie. Documentul atrăgea atenţia asupracaracterului global al problemelor de energie şi asupra faptului că Tratatele ComunităţilorEuropene acoperă acest sector într-o manieră ne-coordonată. Prima încercare decoordonare a făcut-o Comisia Europeană în 1967, printr-o Comunicare către ConsiliulMiniştrilor, unde indica primele măsuri în construcţia unei politici comune în acestdomeniu.Actul Unic European (1987) a marcat un punct de turnură pentru piaţa unică, dar energianu s-a bucurat de un interes special, pentru că, la acea vreme, guvernele nu erau dispusesă cedeze o parte din controlul lor asupra monopolurilor naţionale de energie în favoareadeschiderii către piaţă.Tratatul de la Maastricht încheiat în 1992 şi cunoscut sub numele de Tratatul UE, aadus unele completări la definirea conceptului de piaţă internă a energiei (PIE), fără săincludă un Capitol de Energie. Comisia Europeană a pregătit o propunere de capitol, care
 • 7. 7ar fi trebuit, între altele, să o investească cu anumite competenţe în domeniu. Trei ţări s-au opus vehement acestei iniţiative : Marea Britanie, Olanda şi Germania. Aceeaşi soartăa avut şi o altă propunere a Comisiei, referitoare la administrarea Cartei Energiei de cătreDirecţia de Energie din cadrul CE.Propunerea de includere a Capitolului Energie a fost repusă pe agenda următorului Tratatde la Amsterdam, din 1997, dar a fost încă o dată respinsă. Este interesant că ParlamentulEuropean a fost un susţinător puternic al Capitolului de Energie, adversarii ei fiind chiarStatele Membre.Tratatul UE a adus totuşi ceva nou pentru sectorul energie, lărgind aria de acţiune aprincipiului subsidiarităţii, valabil până la acea dată numai pentru chestiunile de mediu.Principiul subsidiarităţii are o importanţă specială în domeniul energiei, pentru că permiteComisiei să armonizeze raportul de forţe între S/M şi instituţiile comunitare, utilizând cainstrument principal directiva. Aceasta, după cum se ştie, nu impune mecanisme rigide, cidefineşte un cadru care permite S/M să opteze pentru acele sisteme care se potrivesc celmai bine resurselor naturale, profilului industrial şi politicilor de energie din fiecare ţarăîn parte.Tratatul de la Amsterdam (1995) a consfinţit pentru prima dată o initiaţivă comunitarădin domeniul energiei, anume Reţelele de Energie Trans-Europene (TENs), proiect careurmăreşte extinderea reţelelor de transport, telecomunicaţii şi infrastructuri energeticepan-europene, dincolo de cadrul strict al Uniunii. Scopul acestor programe este de a măricapacitatea de interconectare şi inter-operabilitatea reţelelor naţionale, ca şi accesul laacestea, şi deasemenea, sş lege zonele izolate şi periferice cu regiunile centrale aleUniunii. Pentru administrarea acestor programe există o linie bugetară specială în bugetulUniunii. 2.2. Carta Europeană a EnergieiLa Consiliul European de la Dublin din 1990 s-a lansat idea că refacerea economică înfostul spaţiu comunist, ca şi siguranţa în alimentarea cu energie a ţărilor din spaţiulcomunitar, ar putea fi întărite printr-o colaborare în domeniul energiei. Aşa s-a născutCarta Europeană a Energiei, al cărui document final a fost semnat la Haga de către 51 destate, în decembrie 1991. Cadrul legal de cooperare pentru a pune în practică principiileCartei a fost realizat prin Tratatul Cartei Energiei. Acesta este un document multilateralsemnat în decembrie 1994 la Lisabona, având drept obiectiv „stabilirea unui cadru depromovare pe termen lung a colaborării în domeniul energiei” pe axa Est-Vest, pornindde la principiile Cartei Europene a Energiei. Tratatul se bazează pe respectareaprincipiilor Pieţei Interne a Energiei şi reprezintă o extensie a acesteia la întreaga Europăşi mai departe (Japonia este una din semnatare). O parte importantă a Tratatului se referăla eficienţa energetică şi problemele de mediu. Comerţul cu energie între părţilesemnatare este guvernat, conform Tratatului, de procedurile GATT, ceea ce înseamnă căţările semnatare trebuie să aplice aceste proceduri chiar dacă nu sunt parte a AcorduluiGATT sau OMC. Sunt prevăzute articole care stabilesc condiţiile de concurenţă,transparenţă, suveranitate, taxare şi mediu, ca şi articole dedicate protecţiei investiţiilor,
 • 8. 8tranzitului de energie şi tratamentului aplicat disputelor. Tratatul a intrat în vigoare înanul 1998. 2.3. Cartea Verde a EnergieiComisia Europeană joacă un rol central în dezbaterea dintre diferiţii actori de pe piaţaenergiei, unii dintre ei dorind descentralizarea, iar alţii, dimpotrivă, aşa cum s-a văzutanterior.Prima comunicare a Comisiei Europene care abordează chestiunea unei politici energeticecomune datează din 1995 şi s-a numit Cartea Verde „For a European Union EnergyPolicy”. I-au urmat, în acelaşi an, Cartea Albă „An Energy Policy for the EuropeanUnion”, apoi o nouă secvenţă de comunicări în 1996 şi 1997, numite „Green Paper for aCommunity Strategy – Energy for the Future: Renewable Sources of Energy”, respectiv„White Paper: Energy for the Future – Renewable sources of Energy”.Aceste documente stau la baza actualei politici energetice comune şi a legislaţieieuropene create pentru a o pune în practică.Complexitatea problemelor legate de producerea energiei, transportul si consumulenergiei a crescut mult în ultimile decenii, odată cu acutizarea problemelor globale demediu, schimbările climatice şi epuizarea resurselor naturale.Pe lângă acestea, Uniunea Europeană se confruntă cu câteva probleme specifice, întrecare cea mai serioasă este cea legată de dependenţa accentuată faţă de resursele energeticede import.Aflată şi sub presiunea angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto, ComisiaEuropeană a lansat în anul 2000 cea de-a treia Carte Verde „Spre o strategieeuropeană a siguranţei în alimentarea cu energie”. Raportul final asupra Cărţii Verzi aEnergiei, rezultat în urma unei dezbateri publice de o amploare fără precedent în ultimii30 de ani, a fost prezentat de Comisia Europeană la 27 iunie 2002.Un moment recent care a dat semnalul unei accelerări în dezvoltarea politicii de energiecomună s-a petrecut la Consiliul European de la Barcelona (martie 2002), unde s-adecis liberalizarea totală a pieţei de energie electrică pentru consumatorii industriali şicomerciali începând cu anul 2004.Ca unul din sectoarele care ţintesc nucleul politicilor naţionale, cedarea suveranităţiinaţionale în chestiuni de energie a fost mai degrabă respinsă, iar progresele care s-aufăcut au reprezentat paşi mici. De aceea, procesul este departe de a se apropia de ofinalitate. Pentru multe decenii, nu este exagerat să afirmăm că energia nu a existat înprocesul de integrare, cu excepţia unei coordonări limitate a politicilor nucleare şi arestructurării industriei cărbunelui, ca şi a unor măsuri minimale de siguranţă aaprovizionării cu petrol. §3. EVOLUŢII CURENTE
 • 9. 9 3.1. Un tablou al energiei în Uniunea Europeană şi ţările CEES tatele Membre ale UE se pot împărţi, din punct de vedere al surselor de energie primară, în trei categorii: net producători, net importatori şi categoria specială a ţărilor coeziunii. Ţările net producătoare sunt Olanda, Danemarca şi Marea Britanie.Odată cu descoperirea zăcământului de la Groningen în anul 1959, Olanda a devenit celmai mare producător de gaz dintre ţările UE. Consumul de gaz, care depăşeşte 20 % dinconsumul total de energie primară în spaţiul comunitar, este acoperit în mare parte de doimari furnizori, Rusia şi Norvegia, pe locurile următoare situându-se Olanda şi Algeria.Danemarca este un exportator net de gaz natural, dar într-o cantitate mult mai mică decâtOlanda. Necesarul de petrol şi-l acoperă în proporţie de 98 % din resurse interne.Marea Britanie este un alt mare producător şi exportator de energie. Ca unul dintreactorii principali în politica europeană, alături de Germania, Franţa şi Italia, MareaBritanie necesită o privire mai atentă asupra sectorului său de energie. Intre anii 1980 –1990, acest sector, ca de altfel întreaga economie, au suferit schimbări majore. Industriade petrol, gaze şi cea producătoare de energie electrică au intrat într-un vast program deprivatizare, în ciuda opoziţiei extrem de puternice manifestate de companiile de stat saupublice care deţineau monopolul absolut al acestor activităţi. O demonopolizare totală,urmată de înfiinţarea instituţiilor de reglementare, au creat cea mai liberă piaţă a energieidin Europa. Singurul domeniu care a rămas încă în monopolul statului este energianucleară. Obiectivul politicii guvernamentale în domeniul energiei a fost încurajareacompetiţiei, iar guvernul a intervenit numai pentru a stabili regulile jocului.Ţările net importatoare sunt Germania, Franţa si Italia.Germania este un mare importator de gaz (78% din necesar în 1994) adus mai ales dinRusia, şi petrol (99% din necesar). Germania este, în acelaşi timp, un importantproducător şi un transportator de energie în UE. Producţia de cărbune a scăzut în ultimiiani, în timp ce producţia de energie nucleară creşte relativ încet. Diversificarea surselorde energie şi siguranţa în alimentare sunt două din preocupările majore ale statuluigerman. Politica de energie nu este uniformă în ce priveşte organizarea şi implicareaautorităţilor guvernamentale. In sectorul cărbunelui şi al energiei nucleare, statul are unrol major, în timp ce sectorul petrolului este guvernat de regulile pieţei libere. Indomeniul gazului, piaţa este „împărţită” pe secţiuni dominate de diferite companii (aşanumita „piaţă organizată”). Energia nucleară nu este privită cu prea mult entuziasm, iarindustria cărbunelui, care se bucură încă de subvenţii aspru criticate de oficialii CE, esteîn continuu declin. Incepând cu anii `80, protecţia mediului a devenit obiectiv prioritar aguvernului şi o preocupare majoră în domeniul energiei. Aşadar, Germania nu urmează opolitică de energie articulată şi omogenă, una din motivele importante fiind structura safederală, care acordă landurilor o largă autonomie.Franţa este un importator net de energie. Importă aproape în totalitate petrolul şi gazulde care are nevoie şi peste 75 % din cărbune. Dezvoltarea puternică a sectorului nuclear a
 • 10. 10fost rezultatul firesc al dependenţei excesive faţă de importul de combustibili clasici. DeşiFranţa deţine rezerve de petrol şi gaz, producţia internă se menţine la un nivel scăzut.Sursele de importuri sunt Rusiaşi Algeria, urmate de Norvegia. Franţa are o veche tradiţie în ce priveşte companiile destat în domeniul energiei. Electricite de France şi Gaz de France sunt companiimonopoliste prin tradiţie. Privatizarea sectorului de energie se află pe agenda politiciiguvernamentale, dar ei i se opun, fără vehemenţa celei înregistrate în Marea Britanie,sindicatele şi companiile însele. Protecţia mediului, ca o componentă integrată a politiciide energie, este încă la început.Italia este săracă în resurse energetice şi importă din Algeria cea mai mare parte dingazul necesar, fiind de altfel şi ţara de tranzit a gazului algerian spre Europa. Nu existăsector nuclear, ca rezultat al moratoriului impus prin referendumul din 1987. Sectorul deenergie este tradiţional de stat ca şi în Franţa. Holdingul energetic ENI a început să fieprivatizat pe componente, iar ENEL, compania de electricitate, este şi ea pe cale de a ficomplet privatizată, pe baza unui plan de restructurare pe activităţi. Fiind foartedependentă de importurile energetice, Italia este preocupată în special de creştereaeficienţei energetice, dar şi de protecţia mediului.Ţările mici✸ net importatoare de energie sunt Austria, Belgia, Finlanda, Suedia şiLuxembourg. Ţările mai mici, net importatoare de energie, ar fi favorizate de o politicăde energie condusă de la Bruxelles, mai degrabă decât să rămână la latitudinea StatelorMembre. In acest grup de state există însă contraste importante. Ţările nordice din acestgrup pun un accent puternic pe protecţia mediului şi pe energia nucleară (fiind sărace înresurse în comparaţie cu vecinele lor mai bogate, Danemarca şi Norvegia), în timp ceAustria are o poziţie privilegiată datorită potenţialului hidroelectric, care asigură circa 70% din producţia internă de energie. Utilizarea biomasei ocupă locul doi, cu 11 % dinproducţia internă de energie. Belgia, total lipsită de combustibili fosili, se bazează peimporturi şi pe energie nucleară, deşi nu există planuri de dezvoltare a acestui sector înviitor. Belgia este una din susţinătoarele puternice ale politicii de energie în UE.Irlanda, Grecia, Spania şi Portugalia, ţări care au beneficiat de un masiv suportfinanciar din partea ţărilor mai bogate ale UE prin Fondul de Coeziune Socială, sunt netimportatoare de energie. Ele au o infrastructură energetică mult mai slabă decât acelorlalte state. Sectorul energetic este relativ slab dezvoltat, eficienţa tehnologiilor esteredusă, iar sistemele de transport pentru gaz şi electricitate nu sunt suficient dezvoltate.De exemplu, Portugalia, care se bazează mai ales pe potenţialul său hidroelectric, poateajunge să importe în anii secetoşi până la 90 % din energia consumată. Grecia aînregistrat o creştere spectaculoasă a consumului de energie - dublu în 1992 faţă de 1973 -, tendinţa de creştere în viitor fiind chiar mai accentuată. Aproape 80 % din consumul deenergie este asigurat din import. Spania importă peste 80 % din gazul metan, tot petrolulşi aproape jumătate din cărbune. Moratoriul asupra energiei atomice a stopat dezvoltareasectorului nuclear în această ţară. In Irlanda, peste 70 % din consumul de energie primară✸ Referirea se face la numărul populaţiei, în raport cu media UE
 • 11. 11este importat, iar procentul va creşte odată cu epuizarea resurselor interne de gaz. Deaceea, orientarea este către construcţia de magistrale de transport pentru gaz. Tabel 1 . Balanţa de energie în Uniunea EuropeanăMtep (tep = tone echivalent petrol) 1990 1995 2000Producţie 708,27 739,45 761,7Combustibili fosili 460,40 463,84 450,38Energie nucleară 181,44 201,24 222,85Energie regenerabilă 66,44 74,37 88,47Importuri nete 645,35 651,28 737,92Combustibili solizi 89,86 94,43 107,23Petrol 460,87 446,73 472,35Gaz natural 92,29 108,63 154,65Energie electrică 2,33 1,50 3,65Consum intern brut 1320,83 1363,83 1452,97Combustibil solid 302,76 237,74 212,39Petrol 545,81 575,63 586,90Gaz natural 222,05 273,35 338,67Altele 250,21 277,11 315,01Producţia de energie electrică (TWh) 2058,65 2327,23 2598,83Nuclear 720,20 810,27 863,90Apă şi vânt 296,34 338,63 412,50Centrale termice 1042,10 1178,33 1322,43Emisii CO2 (Mt) 3085,31 3057,04 3126,88Intensitate energetică (tep/M€* 95) 215,72 207,00 193,78Dependenţa de importuri (%) 47,63 66,57 49,35 Sursa: Eurostat * la valoarea reală banilor din 1995Tabloul energiei în UE ne arată că S/M diferă mult în structura energetică naţională.Interesele ţărilor net exportatoare diferă de cele ale ţărilor net importatoare. In plus,nivelurile diferite de dezvoltare economică influenţează atitudinea guvernelor faţă de opolitică a energiei în spaţiul european. Dacă ţările Nordului bogat sunt intenspreocupate de descentralizare şi demonopolizare fără a se interesa prea mult de opolitică comună, cele mai puţin dezvoltate ale Sudului caută surse de dezvoltare asectorului de energie în interiorul UE.De aceea, nu există grupuri de state cu o viziune comună asupra politicii de energiedincolo de clasificarea mai sus-menţionată – importator/exportator. In schimb există odiferenţă clară pe axa Nord-Sud în ce priveşte nivelul de dezvoltare al sectoruluienergetic, infrastuctura şi utilităţile de energie.
 • 12. 12 3.2. Tabloul energetic în statele în curs de aderare şi candidate*Desi situaţia energetică pe ansamblul ţărilor în curs de aderare şi a celor candidate la UEpare similară cu a Statelor Membre în ce priveşte dependenţa de importurile de resurseenergetice, tabloul energetic arată diferit în cel puţin câteva domenii: structura producţieide energie şi dependenţa energetică, infrastructura, eficienţa energetică, dar şi contextulpolitico-istoric1. 3.2.1. Structura producţiei şi dependenţa energetică în ţările CEEŢările din Europa Centrală şi de Est (CEE) sunt mult mai dependente de importul dintr-osingură sursă decât Statele Membre, deşi per total, dependenţa de importuri este mairedusă (36,9 % faţă de 47,6 % în UE ). Dependenţa României faţă de resursele energeticedin import este, conform aceleiaşi surse, de 21,9 % (statisticile româneşti indică procentecuprinse între 30 – 40 %). Ceea ce este diferit şi caracteristic ţărilor Central şi EstEuropene este faptul că această dependenţă este legată în proporţii covârşitoare de unfurnizor unic, Rusia, care asigură, de exemplu, întreg importul de gaze şi petrol alSlovaciei, 98 % din cel de petrol şi 89 % din cel de gaze al Ungariei, 50 % din importulde petrol al Poloniei, 78 % din importul de gaz al Cehiei.Tabel 2 . Dependenţa faţă de importuri pentru ţările în curs de aderare şi candidate 1999 – % Media* UE Ţări în curs de România aderare şi candidateToţi combustibilii 45,7 47,6 36,9 21,9Combustibili solizi 27,6 47 -3,7 25,5Petrol 73,7 72 85,2 36,2Gaz natural 69,2 44,7 72,9 18,5Sursa: Eurostat şi OECD* Media este calculată pentru UE – 27“-„ arată că este exportator netDacă analizăm atent structura producţiei de energie primară în ţările CEE, observăm că eaprezintă două caracteristici care o deosebesc de structura din ţările UE: o maredependenţă faţă de furnizorul unic Rusia şi faţă de combustibilii generatori de poluare,în speţă cărbunele, cu Polonia (68 % în 1999) şi Cehia (51% în 1999) drept exemplelecele mai seminificative. Pentru comparaţie, cea mai mare dependenţa faţă de cărbuneîntre ţările membre ale UE o au Grecia (35 %), Danemarca (26 %) şi Germania (25 %), întimp ce media pe ţări este de numai 15 %. Dependenţa faţă de cărbune are implicaţii* Un număr de 10 ţări (Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Cipru şiMalta) au semnat Tratatul de aderare la UE la Consiliul European de la Atena în aprilie 2003 ; România şiBulgaria sunt încă în proces de pre-aderare.1 EU Energy Policy and Future European Energy Markets - Consequences for the Central and EastEuropean States, Margarita M. Balmaceda, Mannheimer Zentrum fur Europaische Sozialforschung –Working Paper
 • 13. 13majore politico-strategice privind industria extractivă, reacţia unor grupuri de interese şiproblemele de mediu, în timp ce dependenţa faţă de resursele energetice din Rusia are omare influenţă asupra tipului de relaţii comerciale cu această ţară. 3.2.2. InfrastructuraŢările CEE deţin o infrastructură energetică (conducte magistrale de alimentare, reţele detransport energie etc) care nu face posibilăă reducerea, într-un orizont de timp mediu, adependenţei lor energetice faţă de Rusia. Preconditiile de infrastructură şi tehnice suntcele moştenite din timpul regimului communist. Investiţiile noi apărute în sector, înspecial în Ungaria şi Cehia, rămân însă aproape simbolice faţăî de nevoile reale şicontribuie mai degrabă la constituirea capacităţilor de rezervă în caz de urgenţă.Dacă privim cifrele de după 1989, situaţia energetică a ţărilor CEE a rămas aproapeneschimbată, ţările din zonă continuând să depindă covârşitor de gazul şi petrolul dinRusia – şi cu excepţia Cehiei şi Sloveniei, nu s-a atins un grad semnificativ dediversificare a importului. 3.2.3. Intensitatea energeticăNivelul crescut al intensităţii energeticeã continuă să rămână o problemă importantă înţările CEE. Deşi din 1993 acest indicator economic cheie a scăzut de la 997,3 tep/1milion Euro PNB la 744,3 în 1999, faptul se datorează în special închiderii unor industriiineficiente şi instalării unor linii tehnologice noi, şi doar în foarte mică măsurăeficientizării consumurilor existente. Media pe UE a intensităţii energetice a fost în 1999de 198,4 tep/1mil euro PNB, adică de aproape 4 ori mai scazută decât în ţările fostuluispaţiu comunist. Tabel 3. Intensitatea energetică în lumetep/Meuro* În lume USA UE Japonia Rusia China 1993 423,1 385,1 213,4 119,9 2451,0 1696,5 1995 413,0 371,8 207,0 126,7 2432,5 1625,1 1997 401,2 358,4 205,1 123,5 2363,6 1543,8 1999 390,9 345,7 198,4 125,9 2439,9 1399,1Sursa: Eurostat şi OECDtep = tone echivalent petrol* la valoarea reală a banilor din 1995Definiţie: intensitatea energetică a energiei = consum intern brut de energie/ produs internbrut Fig. 1. Intensitatea energetică în 1999: comparaţie între ţări (kWh/USD)ã Intensitatea energetică, sau consumul de energie pentru producerea unui Euro ca venit naţional, esteraportul dintre energia electrică consumată (suma consumurilor industriale, casnice, importuri şi exporturi,pierderi în distribuţie), exprimată în tep – tone echivalent petrol sau kWh şi Produsul Naţional Brut(MWh/Euro sau tep/Euro).
 • 14. 14 3 2.5 2 Romania Ungar ia 1.5 Mar ea Br it anie Spania Bulgar ia 1 0.5 0 1Sursa: Eurostat, Statistics in focus, Environment and Energy, 1 January 2000 Tabel 4. Indicatori pentru ţările în curs de aderare şi candidate Intensitate Intensitate carbon Emisii carbon pe energetică (tCO2/tep) cap de locuitor (tep/Meuro*) (kg/locuitor) 1993 997,3 24,79 5681,3 1995 883,0 2,74 5583,1 1997 830,8 2,71 5678,2 1999 744,3 2,69 5176,0Sursa: Eurostat şi OECD* la valoarea reală a banilorDefiniţie: intensitate carbon = emisii CO2/consum intern brut de energie 3.3. Politici energetice şi instrumente de implementareO piaţă descentralizată are nevoie de reguli dar şi de instituţii care să vegheze că acestereguli sunt respectate. Comisia Europeană deţine acest rol de regulator. Rolul Comisieieste însă puţin agreat de guvernele naţionale, care consideră că această poziţie îi conferăputere politică. In acest context se petrec schimbările actuale în conceptul politiciicomune a energiei.Cartea Verde a Energiei este primul studiu energetic cu adevărat important realizatdupă anii ’70 în spaţiul european şi reprezintă baza unei strategii energetice pe termenlung a Comunităţilor Europene. Scopul său nu ă fost să prezinte soluţii, ci să atenţionezeasupra stării actuale a sectorului de energie, precum şi a implicaţiilor şi consecintelorconsumului de energie asupra economiei şi mediului înconjurător.
 • 15. 15Pentru a îmbunătăţi siguranţa în alimentarea cu energie şi a răspunde în acelaşi timpcerinţelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice şi a încălzirii planetei),Cartea Verde evidenţiază necesitatea ca sursele de energie regenerabilă să devină o partetot mai importantă din structura producţiei de energie. Până în 2010, proporţia surselorregenerabile ar trebui să ajungă la 12 %, faţă de 6 % în 1998. In condiţiile actuale însă,creşterea s-ar ridica la numai un procent, de aceea trebuiesc avute în vedere măsuricomplementare. Sursele convenţionale de energie cu potenţial poluant mai redus (păcură,gaz natural, energie nucleară) sunt reconsiderate, în sensul de a sprijini, prin ele,dezvoltarea de noi resurse energetice. Pe de altă parte, grija pentru menţinerea competiţieipe piaţa energiei nu dă prea mult spaţiu de manevră subvenţiilor de stat destinatestimulării producătorilor de energie din surse neconvenţionale. Din acest motiv, ComisiaEuropeană consideră că este necesară o minimă armonizare în domeniul subvenţiilor.Promovarea energiei verzi prin certificare sau printr-o reformă a taxelor de mediu suntdouă dintre cele mai vehiculate modele.Dezbaterea lansată de Cartea Verde a conturat câteva directii de acţiune, după cumurmează: Managementul cererii de energie electrică. Consumul de energie va trebui să fie controlat şi dirijat, îndeosebi prin monitorizarea atentă a eficienţei energetice şi prin diversificarea surselor de energie primară. Stocurile de combustibil. În 2004, Uniunea lărgită va consuma peste 20% din productia mondială de petrol. Pentru siguranţa în alimentarea cu combustibili energetici, este necesară asigurarea de stocuri strategice de petrol şi coordonarea utilizării acestora, ca şi solidaritatea între S/M pe timp de criză. O abordare similară există pentru stocurile de gaz. Siguranţa alimentării. Pentru asigurarea siguranţei în alimentare cu energie primară în Europa, s-a convenit crearea unui nou parteneriat energetic EU – Rusia, care va conţine prevederi legate de siguranţa reţelei, protecţia investiţiilor, proiecte majore de interes comun. Actualul Acord de Parteneriat şi Cooperare UE-Rusia, semnat în decembrie 1997 pe o durată de 10 ani, are o putere redusă, mult sub puterea Acordurilor Europene încheiate cu statele în curs de aderare. Surse de energie noi si regenerabile. Acestea reprezintă în prezent doar 6 % din balanţa energetică a UE. Dacă se păstează trendul, ele vor acoperi numai 9 % din totalul consumului până în 2030. Directiva privind promovarea energiei produse din surse de energie regenerabila, face un pas important spre atragerea interesului pentru investiţii în surse alternative. Actul legislativ conţine prevederi ce fac referire la programe de sprijin nationale pentru producatorii de energie pe baza de surse energetice regenerabile, în condiţiile acordării unor garanţii de origine a electricităţii produse din aceste surse şi suportarea costurilor tehnice pentru racordarea la reţea a producătorilor de energie. Energia nucleară. Temerile legate de încălzirea planetei au schimbat percepţia asupra energiei nucleare. Este un fapt recunoscut acela că folosirea energiei nucleare şi a celor regenerabile, împreună cu eficienţa energetică crescută, conduc la limitarea efectului de seră al gazelor emise de combustibilii fosili. Abandonarea totală a energiei nucleare ar însemna ca 35 % din producţia de energie electrică să fie
 • 16. 16 acoperită din alte surse. De aceea, opţiunea nucleară ramâne deschisă statelor europene care o doresc. Totuşi, procesarea şi transportul deşeurilor radioactive rămâne o chestiune încă nerezolvată. Noile ţări membre şi candidate care au reactoare vechi trebuie să le închidă sau să le modernizeze, aşa cum este cazul grupurilor nucleare de la centrala Dukovany din Cehia sau Kozlodui din Bulgaria. Fiind un subiect de interes major, siguranţa nucleară va face obiectul unor raportări regulate, se va elabora un standard de practici comune şi un mecanism european de control şi peer-review. Statele vor trebui să-şi construiască sisteme naţionale de depozitare a deşeurilor radioactive. Piaţa internă de energie. Este singura care poate asigura competiţia sănătoasă şi garanta siguranţa alimentării cu energie, întărind competitivitatea economiei europene, dar necesită capacităţi trans-frontaliere îmbunătăţite. Comertul cu energie în UE. Comerţul acoperă doar 8 % în cazul energiei electrice, şi are încă nevoie de capacităţi de interconectare. Există un plan de dezvoltare a infrastructurii de gaz şi reţele electrice, şi au fost identificate mai multe proiecte de interes european. Conceptul global de siguranţă în alimentare. Acest deziderat impune un efort de anticipaţie pe termen lung şi relaţii întărite cu terţe ţări. Decuplarea consumului de creşterea economică, este o tendinţă a politicii comune de energie, prin care se încearcă reducerea sau stoparea influenţelor negative ale sectorului de energie asupra mediului şi vieţii sociale. Instrumentul recomandat este folosirea eficientă a energiei. 3.4. Energia verde Dacă in anii ’70 energia verde era considerată o utopie si tratată ca un vis al cercetătorilor, situaţia s-a schimbat de-a lungul anilor şi viziunea unui “viitor solar” a devenit un subiect de dezbatere. Sursele de energie noi si regenerabile (biomasa, energia solară, energia vântului, hidroenergia, pila fotovoltaică etc) au devenit deja, pentru tările industrializate, obiective naţionale în structura producţiei lor de energie2. Aceasta s-a întâmplat mai ales ca urmare a două evenimente. Primul a fost publicarea in 1972 a raportului “The Limits to Growth” a Clubului de la Roma, iar al doilea l-a reprezentat prima criză a petrolului şi criza energetică din 1973/1974. Raportul prevedea încă de atunci o reducere dramatică a resurselor energetice clasice şi o creştere rapidă a poluării mediului. Concurenţa celor două evenimente a adus în discuţie chestiunea siguranţei în alimentarea cu energie. În acest context, energia regenerabilă a fost privită pentru prima oară ca o posibilă soluţie alternativă la petrol. Când preţul petrolului a scăzut brusc în anii 80, viziunea “solară” şi-a pierdut din nou atractivitatea. Şi totuşi, evoluţiile ulterioare au confirmat concluziile Clubului de la Roma, iar problemele de mediu au început să se discute la scară planetară, mai ales după Conferinţele de la Rio (1992) şi Kyoto (1997).2 “Pinning hopes on renewable energies”, Josef Auer, Deutsche Bank Research, 2001
 • 17. 17 Grupul de lucru Hidrogen este o iniţiativă de ultimă oră a Comisiei Europene, care va cerceta potenţialul hidrogenului ca viitor înlocuitor al surselor de energie convenţionale. Hidrogenul este văzut ca sursa de energie a Mileniului 3, ce poate fi folosit de la carburant pentru motoare, la sursă de energie în baterii pînă la combustibil pentru centrale electrice. Grupul va fi constituit din reprezentanţi ai unor reputate centre de cercetare, producători de componente şi pile de combustie, companii de electricitate, producători de automobile şi maşini de transport. Pila de combustie combină hidrogenul cu oxigenul pentru a produce energie electrica, în urma procesului rezultând doar apă si energie termică. Comisia Europeana a mai lansat proiectul demonstrativ CUTE (Clean Urban Transport for Europe), prin care nouă oraşe europene (Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Londra, Luxembourg, Madrid, Porto, Stockholm si Stuttgart) vor introduce hidrogenul în sistemul de transport public. Alt program suport – ECTOS (Ecological City Transport System), a fost lansat în 2001. Protecţia mediului şi nevoia asigurării unei dezvoltări durabile (concept lansat la Rio), au fost argumentele reconsiderării energiilor noi si regenerabile pentru producţia la scară industrială. Uniunea Europeana s-a angajat prin Protocolul de la Kyoto să reducă emisia gazelor cu efect de seră cu 8 % până în 2008-2012. Şi totuşi, în anii imediat următori semnării documentului, nimic semnificativ nu s-a intîmplat. Una din ţările care şi-a luat în serios angajamentele de la Kyoto a fost Germania, care mai mult decât alte ţări membre, şi-a impus un obiectiv extrem de ambiţios prin reducerea emisiior de gaze cu efect de seră cu 21 %. O asistenţă financiară masivă pentru cercetare-dezvoltare, insoţită de un set de măsuri fiscale, ajutoare si garanţii de stat, împrumuturi pentru investiţii, programe regionale şi locale specifice, au reprezentat portofoliul oferit partizanilor energiei verzi în Germania. Au început să fie valorificate resurse energetice variate noi si regenerabile – hidro, energia vântului pe apă si pe uscat, pila fotovoltaică, biomasa, energia solară, geotermală si deşeurile urbane. Totuşi, utilizarea energiilor verzi nu rezolvă ea singură problemele de mediu şi în particular pe cele privind schimbările climatice. Tabel 5. Producţia de energie electrică din surse regenerabile în anul 2000 şi ţintele pentru 2010 (procent din producţia brută internă de energie) Hidro Vânt Biomasă Geotermală Total Ţinte pentru 2010*Belgia 0,5 % 0 1,1 5 0 1,6 % 6%Danemarca 0,1 % 12,3 % 4,8 % 0 17,2 % 29 %Germania 4,1 % 1,6 % 1,1,% 0 6,8 % 12,5 %Grecia 6,9 % 0,8 % 0 0 7,2 % 20,1 %Spania 13,1 % 2,1 % 1,0 % 0 16,2 % 29,4 %
 • 18. 18Franţa 12,5 % 0 0,6 5 0 13,1 % 21 %Irlanda 3,5 % 1,0 % 0,4 % 0 4,9 5 13,2 %Italia 16 % 0,2 % 0,7 % 1,7 % 18,6 5 25 %Liechtenstein 10,2 % 2,3 % 4,8 % 0 17,3 % 5,7 %Olanda 0,2 % 0,9 % 3,6 % 0 4,7 5 9%Austria 67,3 % 0,1 % 2,6 % 0 70 % 78,1 %Portugalia 25,9 % 0,4 % 3,5 % 0,2 % 30 % 39 %Finlanda 20,9 % 0,1 % 12,2 % 0 33,3 % 31,5 %Suedia 54,1 % 0,3 % 2,7 % 0 57,1 % 60 %M. Britanie 1,4 % 0,3 % 1,2 % 0 2,8 % 10 %UE 12,4 % 0,9 % 1,5 % 0,2 % 14,9 % 22 %Sursa: Eurostat* Conform cu Directiva 2001/77/EC privind promovarea producerii de energie electricădin surse de energie regenerabilă pe piaţa internă de energie. Explicaţiile se găsesc înanexa la Directivă. 3.5. Legislaţie comunitarăCrearea Pieţei Interne a Energiei s-a realizat în etape. Iniţial, s-au iniţiat măsuri legislativemenite să asigure transparenţa preţurilor la consumatorii finali şi să faciliteze tranzitulgazului şi energiei electrice prin reţelele importante ale spaţiului UE. Pasul următor aconstat în eliminarea unor restricţii privind accesul egal al companiilor la explorarea şiexploatarea rezervelor de hidrocarburi. In 1996 şi 1998 s-a făcut un pas important prindirectivele electricităţii şi respectiv, gazului, care permit comerţul cu energie electrică şigaz în interiorul Comunităţii. Liberalizarea pieţelor de energie electrică şi gaz, care aufost deschise consumatorilor importanţi în 1999 şi respectiv 2000, a marcat un succesimportant prin decizia liberalizării lor totale, pentru toate tipurile de consumatori, până lasfârşitul anului 2004. Decizia a fost luată la Consiliul European de la Barcelona în 2002.Introducerea Directivei comune pentru gaz şi energie electrică simplifică şi omogenizeazăregulile de piaţă, marcând un pas nou spre consolidarea pieţei unice. Propunerea deDirectivă referitoare la accesul la reţea pentru comerţul trans-frontalier cu energieelectrică înlătură barierele naţionale în vederea schimburilor de energie între ţări.Tabelul 6. Preţuri ale energiei electrice la consumatorii industriali şi casnici în 2001, după implementarea Directivei electricităţii 96/92/EC (EURO/MWh) Ţara Consumatori Consumatori industriali casnici/comerciali mici Belgia 68 120 Danemarca 56 68 Franţa 51 87 Germania 61 122
 • 19. 19 Italia 77 110 Olanda 62 94 Portugalia 59 106 Spania 52 88 Marea Britanie 58 91Sursa : “First report on the implementation of the internal electricity and gas market”,European Commission, SEC(2001)1957 Fig.2. Preţuri (%) la consumatorii industriali de energie electrică în 1998 faţă de 1994, ca urmare a aplicării Directivei electricităţii 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% B DK G GR SP FR IR IT L O P MB Fig.3. Preţuri (%) la energia electrică pentru consumatorii casnici în 1998 faţă de 1994, ca urmare a aplicării Directivei electricităţii 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% B DK G GR SP FR IR IT L O P MBSursa: EUROSTAT
 • 20. 20Crearea Reţelelor trans-europene de energie (TENs), printr-o legislaţie adoptată încă din1996, s-a făcut mai întâi prin identificarea unor proiecte de reţele de energie electrică şigaze de interes comun. Costul total al acestor proiecte se ridică la 18 miliarde EURO,finanţarea cazând în mare parte în sarcina operatorilor înşisi şi într-o mică măsură înrăspunderea Comisiei Europene. Reţelele trans-europene de energie au un impact majorasupra relaţiilor cu ţările din regiune. Programul SYNERGY a fost elaborat pentru adezvolta aceste relaţii cu ţările CEE, Rusia, Ucraina şi cu cele din bazinul Mediteranean.Carta Europeană a Energiei şi Tratatul Cartei au însemnat de asemenea paşi în întărireaacestei colaborări. Diversificarea surselor de energie prin promovarea energiilorregenerabile, ca măsură legislativă de importanţă majoră în priorităţile enunţate de CarteaVerde a Energiei, a fost adoptată în 2001. Obiectivul ei este ca « energia verde » să ajungăla 22 % din totalul energiei produse în UE în 2010, faţă de 14 % în 1997. S/M trebuie sa-şi definitiveze obiectivele naţionale până în octombrie 2003. Măsurile de stimulare a creşterii eficienţei energetice se regăsesc într-o serie de directiveşi într-un program de acţiune. Directiva privind eficienţa energetică a clădirilor, carestabileşte o metodologie comună pentru standardele minime de performanţă energetică aclădirilor noi şi existente, cele pentru etichetarea uscătoarelor electrice de rufe, amaşinilor de spălat vase, a cazanelor noi de apă fierbinte, a cuptoarelor electrice şi asistemelor de aer condiţionat, sunt măsuri legislative destinate implementării planului deacţiune. In domeniul securităţii nucleare, Agenţia Euratom joacă un rol activ pe planinternaţional în elaborarea standardelor de siguranţă nucleară, în crearea unei pieţecomune a echipamentelor nucleare şi colaborează cu organizaţii internaţionale dindomeniu, precum AIEA – Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. Un Oficiuspecial al Euratom veghează la utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv paşnice. 3.6. Programe de acţiune în domeniul energieiNoul program cadru de acţiune în domeniul energiei pentru perioada 2003 – 2006 estegândit pentru a răspunde priorităţilor Uniunii. Spre deosebire de programele anterioare,SAVE, ALTENER, SYNERGY, SURE, ETAP, care tratau separat diferite aspecte aleenergiei şi ale colaborării în domeniu, noul program numit « Intelligent Energy forEurope »3 oferă un instrument pentru implementarea strategiei UE pe termen mediu şilung în domeniul energiei, cu trei obiective principale : •µ Siguranţa în alimentarea cu energie •µ Concurenţa pe piaţa de energie •µ Protecţia mediului.Programul este împărţit în patru direcţii de acţiune, dintre care unele continuă şi dezvoltăprogramele încheiate : •µ utilizarea raţională a energiei şi managementul cererii de energie (SAVE) •µ surse noi şi regenerabile de energie (ALTENER) •µ aspecte energetice ale transportului (STEER)3 “Intelligent Energy for Europe” Programme (2003 – 2006), COM (2002)162
 • 21. 21 •µ promovarea la nivel internaţional a surselor de energie regenerabilă şi eficienţa energiei în ţările în curs de dezvoltare (COOPENER).SAVE se concentrează în principal pe construcţii şi industrie, iar STEER includediversificarea combustibililor, promovarea combustibililor regenerabili şi eficienţaenergiei în transporturi. Toate direcţiile de acţiune au în vedere propuneri de măsurilegislative.Cele patru direcţii de acţiune urmează să fie implementate prin acţiuni cheie (keyactions), care fie combină priorităţi ale UE din domenii specifice, fie sunt concentrate peunele regiuni defavorizate. Acţiunile cheie trebuie să vizeze una sau mai multe dinactivităţile următoare :•µ implementarea unor strategii pe termen mediu şi lung în domeniul energiei care să contribuie la obiectivele principale ale programului (standarde, etichetare, certificare sisteme, monitorizarea dezvoltării pieţei, tendinţe de piaţă)•µ crearea, extinderea şi promovarea structurilor şi instrumentelor de dezvoltare durabilă, inclusiv managementul local şi regional al energiei.•µ promovarea tehnologiilor avansate şi a sistemelor de introducere rapidă a acestora pe piaţă.•µ dezvoltarea structurilor de informare, educare şi formare pentru creşterea conştientizării, diseminarea know-how-ului şi a bunelor practici.•µ monitorizarea implementării şi a impactului politicii UE privind dezvoltarea durabilă în domeniul energiei.Programul « Intelligent Energy for Europe » are un buget total de 215 milioane EURO şieste deschis S/M, celor în curs de aderare, ţărilor candidate şi celor din EFTA (EuropeanFree Trade Association) şi EEA (European Economic Area).Comisia Europeană susţine cercetarea, dezvoltarea şi realizarea proiectelor demonstrativedin domeniul energiei şi prin Programul Cadru 6, program care are drept scop generalcrearea unui Spaţiu European de Cercetare (European Research Area). In ProgramulCadru 5, încheiat în 2002, a existat sub-programul ENERGY, dedicat energiilor ne-nucleare.Agenţia Euratom, la rândul ei, dedică fonduri pentru programe specifice din domeniulnuclear. Prin Programul Cadru 6 se alocă sume importante pentru cercetare nucleară, înparticular pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare şi managementul (procesare, transportsi depozitare) deşeurilor radioactiveProgramul European Climate Change (ECCP) finanţează la rândul ei, un set de măsuripentru reducerea emisiilor de gaze. §4. INFLUENŢE INTER-SECTORIALE ŞI POLITICI INTEGRATEIntegrarea conceptului de dezvoltare durabilă în politicile sectoriale a început odată cuConsiliul European de la Cardiff (din iunie 1998), când un număr de sectoare, între care
 • 22. 22agricultura, transportul şi energia au fost primele propuse pentru abordarea integrată. Carăspuns la această initiativă, Comisia Europeană a lansat trei luni mai târziu Comunicarea“Intărirea integrării mediului în politica de energie a Comunităţii”. Documentul anunţaacţiuni de integrare a protecţiei mediului în politica de energie, acţiuni care evidenţiauresponsabilităţi majore pentru Statele Membre, ca şi pentru instituţiile europene. Ostrategie generală de integrare a problemelor de mediu în politica de energie a fost lansatăun an mai târziu de către Consiliul Energiei. Strategia avea în vedere dezvoltarea unorpolitici pe termen lung, care să aibă drept scop dezvoltarea durabilă din punct de vedereeconomic, social şi ecologic, urmărind noi iniţiative de politică, dar care să ţină cont şi deimplicaţiile extinderii UE. În ce priveşte ţările candidate la UE, încă de pe atunci s-au ridicat câteva întrebări, şianume: •µ cum să se reducă dependenţa energetică, dar mai ales, cum să se micşoreze ritmul de creştere al acesteia în raport cu cel înregistrat de S/M? •µ care este potenţialul de reducere a concentraţiei de bioxid de carbon în ţările candidate? •µ Care sunt principalele obstacole pentru integrarea protecţiei mediului în politica de energie (probleme structurale, funcţionale) •µ Care este viitorul energiei nucleare în aceste ţări, în condiţiile în care energia nucleară produsă este mai curată din punct de vedere al emisiilor de CO2, dar provoacă îngrijorare în ce priveşte siguranţa în funcţionare? 4.1. Schimbări de percepţie în politica de energie Integrarea protecţiei mediului în politica de energie, sau aşa-numitul proces Cardiff, a provocat câteva schimbări majore în abordarea sectorului energetic şi nu numai: - s-a produs un transfer de responsabilitate de la autorităţile de mediu, singurele însărcinate până la acel moment cu tratarea chestiunilor de mediu, către autorităţile din sectorul energie; prin aceasta s-au adus mai aproape problemele de sursa lor de producere, considerându-se că în acest fel se pot aborda mai bine multiplele dimensiuni ale protecţiei mediului. - prin extensie, acest transfer de responsabilitate s-a lărgit de la sectorul energie la toate celelalte politici sectoriale. In consecinţă, această schimbare de percepţie a impus eforturi crescute în coordonarea strategiilor sectoriale începând de la acel moment. Integrarea problemelor de mediu în politica de energie presupune asumarea unor chestiuni cheie, cum ar fi: - transformarea “spiritului” dezvoltării durabile în angajamente de politică operaţională
 • 23. 23- întărirea legăturilor pozitive dintre cei trei piloni ai dezvoltării durabile: siguranţa înalimentare, competitivitatea serviciilor de energie şi protecţia mediului.- Dezvoltarea unui set de strategii coerente pe termen scurt şi lung- Stabilirea unui calendar clar de măsuri de implementare- Monitorizarea indicatorilor de progres.Privită din acest unghi de vedere, politica energetică durabilă se poate defini dreptacea politică prin care se maximizează bunăstarea pe termen lung a cetăţenilor,păstrând totodată un echilibru dinamic, rezonabil, între siguranţa în alimentare,competitivitatea serviciilor energetice şi protecţia mediului, ca răspuns la provocărilesistemului energetic. Dezvoltarea unei politici energetice durabile trebuie de aceeavăzută ca un proces continuu de căutare, învăţare şi adaptare, care urmăreşte să oferesoluţii optime pentru bunăstarea pe termen lung a cetăţenilor.Procesul Cardiff a atras după sine schimbări fundamentale atât în viziunea asuprasistemelor şi resurselor energetice, dar şi în percepţia schimbărilor în sine: resursevăzute până mai ieri ca sărace, au devenit abundente, preţurile aflate “în creşterecontinuă” astăzi sunt văzute ca “fluctuante”, pieţe care ieri erau locale au devenitglobale, politicile bazate până ieri pe “reglementări” se bazează acum pe“concurenţă”.Punctul de pornire al Uniunii Europene pentru acest mod integrat de abordare mediu-energie a fost destul de avansat, oricum mult mai bun decât cel pe care îl avea în anii70. Furnizorii de energie sunt mai diversificaţi, concurenţa s-a îmbunătăţit, tendinţade creştere a eficienţei energetice continuă, impactul energiei asupra mediului s-aredus substanţial mai ales la nivel local, UE are o industrie puternică şi modernă, cupotenţial ridicat pentru tehnologii puţin poluante şi din domeniul eficientizăriienergiei.Totuşi, Uniunea Europeană mai are încă foarte multe de făcut pentru a face faţăprovocărilor actuale. Cererea de energie este în continuă creştere (în 2020 consumulde energie va creşte cu 50 % faţă de 1995), combustibilul lichid va fi înlocuit în mareparte cu gaz natural şi surse regenerabile, progresul în creşterea competitivităţii esteîncă modest, emisiile de CO2 sunt în creştere, iar dependenţa de importuri continuă săcrească. 4.2. Dimensiunea mediului în politica de energiePrincipiile de bază ale politicii de mediu a UE se regăsesc în al 5-lea şi al 6-leaProgram de Acţiune pentru Mediu, în Tratatul de la Amsterdam , în Procesul Cardiff,şi au fost sintetizate pentru a fi mai uşor aplicate în procesul extinderii UE. Obiectivele principale de mediu care se regăsesc în politica de energie se referă laminimizarea impactului de mediu şi dezvoltarea unui sistem energetic durabil.
 • 24. 24 Minimizarea impactului de mediu are trei direcţii principale de acţiune: înlocuirea energiilor poluante cu altele mai puţin poluante, introducerea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze şi creşterea eficienţei energetice. În ce priveşte impactul asupra mediului, cele mai serioase probleme se referă la ploile acide, calitatea aerului, schimbările climatice, rezervele de resurse energetice şi chestiunile legate de utilizarea energiei nucleare, ca un caz aparte. În domeniul schimbărilor climatice, strategia europeană se bazează pe ţintele stabilite prin Protocolul de la Kyoto. Instrumentele de lucru pentru atingerea ţintelor sunt eficienţa energetică, creşterea ponderii resurselor regenerabile, inovarea tehnologică şi cercetarea. În contextul extinderii UE, pentru ţările în curs de aderare şi candidate s-au evidenţiat următoarele direcţii de acţiune: •µ integrarea problemelor de mediu în cele ale diferitelor sectoare •µ dezvoltarea unor programe pe termen lung •µ dezvoltarea de legături strategice cu celelalte politici ale UE. Pentru a merge în aceste direcţii, statele în curs de aderare şi candidate au nevoie să fie ferm şi clar angajate în adoptarea legislaţiei comunitare, în atingerea convergenţei cu intensităţile energetice din UE şi într-o strânsă colaborare internaţională bazată pe acordurile existente şi viitoare. 4.3. Abordarea integrată pe sub-sectoare energetice 4.3.1. CărbuneleCărbunele este văzut ca o resursă energetică cu valenţe pozitive, dar şi negative:- pozitivă este contribuţia sa la asigurarea siguranţei în alimentare, şi ca parte adiversificării surselor de energie- negativ este impactul asupra mediului. Dacă impactul local asupra mediului poate şi vafi diminuat prin măsuri tehnologice şi de reducere a suprafeţelor afectate, impactul globalal utilizării cărbunelui asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provoacă încă mareîngrijorare.Tehnologiile curate ale procesării cărbunelui sunt tot mai dezvoltate în Europa, în timp ceeficienţa centralelor pe bază de cărbune a ajuns deja la 47 % şi urmăreşte să crească pânăla 50 %. Tehnologiile de captare a bioxidului de carbon din emisiile centralelor termicevor fi diponibile pe scară largă în următorii 10 ani. Costurile cărbunelui curat vor rămânetotuşi foarte ridicate în termeni de eficienţă economică, dar vor fi compensate prin aportuladus la siguranţa în alimentare şi la stabilitatea economică în cazul unor fluctuaţii mari depreţuri pe piaţa resurselor energetice.Directivele privind calitatea aerului sunt cele care au impact important asupra utilizăriicărbunelui:•µ Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, este Directiva pe baza căreia se face licenţierea centralelor mari în Europa, sub aspectul protecţiei mediului.
 • 25. 25•µ Directiva centralelor de combustie mari•µ Directiva cadru privind calitatea aerului, cu surorile ei pentru bioxid de sulf, nitriţi, suspensii, plumb, bioxid de carbon, ozon şi benzen, precum şi alte directive în lucru privind limitarea conţinutului de metale grele (nichel, arsenic, cadmiu) în aer.•µ Directiva privind plafonul naţional de emisii (NEC), care limitează valorile de bioxid de sulf, nitraţi, hidrogen sulfurat şi componente organice volatile.•µ Directiva privind ozonul.Problemele de mediu ale industriei cărbunelui, care nu sunt direct legate de energie, suntacoperite de directivele privitoare la staţiile de epurare şi la protecţia apei.Deşi controlul poluării aerului şi politica de folosire a cărbunelui nu merg în mod naturalîn aceeaşi direcţie, ba chiar sunt contradictorii, va trebui totuşi să se ajungă la uncompromis, care să ţină seama şi de alte obiective ale politicii de energie, în special celereferitoare la contribuţia cărbunelui la asigurarea resurselor şi a competitivităţii. Suntsperanţe că noile tehnologii vor putea reduce cu până la o treime emisiile datorateutilizării cărbunelui. 4.3.2. Petrolul Problemele de mediu pe care le ridică industria petrolului şi utilizarea acestuia în scopuri energetice şi de transport se referă la calitatea aerului, a apei, schimbările climatice şi la calitatea combustibililor. În privinţa utilizării produselor rafinate, există încă mari diferenţe între gradul de rafinare cerut de piaţa din S/M şi de cea din ţările Central şi Est Europene. In ţările în curs de aderare şi candidate la UE, cererea pentru produse din petrol cu potenţial de poluare mai scăzut este mult mai redusă faţă de UE. Cererea pentru produse petroliere este şi va continua să fie în creştere. În UE, previziunile indică o cotă de 40 % din consumul total de resurse energetice în 2020 din petrol. În aceste condiţii, schimbările impuse de protecţia mediului vor determina o orientare pronunţată spre produse petroliere curate. Aceasta va necesita dezvoltarea unui complex de inter-relaţii între politica de energie şi protecţia mediului, a unei abordări cuprinzătoare care să ţină seama pe de o parte, de evaluările integrate fundamentate ştiinţific, pe de altă parte, de ţintele stabilite pentru protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile. Spre exemplu, reducerea potenţialului poluant al combustibililor pentru transport ar putea determina o creştere a emisiilor de bioxid de carbon produse de către rafinării. De aceea, o colaborare mai strânsă între toţi factorii implicaţi pare să fie calea cea mai potrivită pentru a trata complexitatea problemei. 4.3.3. Gazul natural Din punct de vedere al mediului, gazul natural este considerat „poarta spre o dezvoltare durabilă”. Impactul asupra mediului generat de utilizarea gazului natural are o dimensiune locală (particule, fum), regională (ploi acide) şi una globală (gaze cu efect de seră). Impactul negativ la toate dimensiunile se poate reduce prin folosirea gazului curat, cu conţinut scăzut de sulf şi de carbon, prin utilizarea tehnologiilor de eficienţă
 • 26. 26energetică şi prin reducerea cererii de energie (tehnologii termo-izolante înconstrucţii, stiluri de viaţă adaptate). Tehnologiile gazului se potrivesc foarte bine cucele pentru dezvoltarea resurselor regenerabile. Combustibilul gazos este adecvattehnologiilor de creştere a eficienţei energiei, de exemplu în boilerele de condensare.Arderea gazului în centrale are potenţialul de a reduce emisiile de bioxid de carbon.Utilizarea gazului în co-generare va dubla producţia de energie electrică produsă pebază de gaz în Uniunea Europeană. Această situaţie va determina însă dereglări şidisfuncţionalităţi în domeniul competiţiei, între vechile centrale cu eficienţă scăzută şicele noi, performante. 4.3.4. Industria energeticăLa toate nivelurile sale, industria energetică se confruntă cu problemele ridicate demediu:•µ în producţia de energie electrică, prin întreaga legislaţie de mediu şi de taxare, de exemplu prin: Directiva pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, Directiva centralelor de combustie mari, Directiva privind plafonul naţional pentru emisii, taxa pe energie, integrarea surselor de energie regenerabile, energia nucleară.•µ În transportul energiei electrice, prin piaţa internă de energie•µ În distribuţia de energie, prin obligaţiile serviciului public•µ În furnizarea energiei electrice, prin siguranţa în alimentare.O chestiune delicată la nivelul producţiei în ţările candidate se referă la energianucleară, mai precis la raportul dintre siguranţa nucleară şi poluarea mediului.Promovarea surselor regenerabile este o chestiune legată mult de potenţialul fiecăreiţări în parte. In prezent, nivelul emisiilor de bioxid de carbon în ţările în curs deaderare şi candidate nu este considerat îngrijorător. De aceea, nu se considerănecesară o politică agresivă de promovare a surselor regenerabile în acest grup, maiales datorită faptului că efortul investiţional pentru retehnologizarea centralelorelectrice clasice poate conduce la păstrarea aceleiaşi structuri a producţiei de energiepentru următorii 30 de ani.Energia electrică este percepută din ce în ce mai mult ca un serviciu public cătrepopulaţie, dar în acelaşi timp şi în egală măsură, o necesitate pentru economie.Responsabilitatea de a asigura acest serviciu trebuie văzută de cetăţeni (consumatori)nu numai ca un drept de a fi serviţi, dar şi ca o obligaţie de a folosi raţional energia, încondiţii de eficienţă energetică. Firmele de distribuţie pot fi purtătoarele acestui mesajîntr-un mod transparent, prin corecţii corespunzătoare aplicate preţului. Acesta este,de altfel şi unul dintre mesajele Cărţii Verzi, când se referă la un nou tip demanagement al cererii de energie.Fiecare ţară europeană, fie S/M sau candidată, se află într-o situaţie diferită,determinată de condiţiile naturale – geografice, resurse naturale, etc -, structuraimportului, contextul economic şi starea mediului. Pentru a îndeplini cerinţele unei
 • 27. 27 dezvoltări durabile, fiecare stat în parte trebuie să-şi ajusteze propria structură a producţiei de energie. Ţările în curs de aderare şi candidate, în ansamblul lor, nu diferă ca tendinţe faţă de cele manifestate în S/M, de aceea nu vor provoca schimbări calitative majore în procesul Cardiff. Ele întăresc însă aceste tendinţe şi de aceea fac integrarea un proces dificil. Cele mai sensibile probleme ale ţărilor candidate sunt din această perspectivă: •µ securitatea nucleară •µ eficienţa energiei şi utilizarea surselor regenerabile •µ problemele sociale legate de restructurarea în anumite sectoare energetice •µ povara economică pe care constituirea unor stocuri de petrol, ne-productive în termeni economici dar scumpe în termeni financiari, o impune asupra ţărilor candidate. §5. ASPECTE PROBLEMATICE ALE ENERGIEIÎn crearea pieţei interne de energie, stabilirea cadrului de reglementare nu constituie ceamai dificilă sarcină. Mult mai problematică se dovedeşte a fi implementarea legislaţieieuropene, dominată în acest sector de Directive. Adoptarea Directivelor de gaz şielectricitate, de fapt primul pas concret spre constituirea pieţei interne de energie, s-adovedit a fi startul pentru iniţierea unor reforme radicale în sectoarele economice cele maiconservatoare ale Europei, în care monopolul, mai degrabă decât competiţia, au fostconsiderate ca fiind starea naturală a lucrurilor. De fapt, adoptarea Directivelor aconstituit doar semnalul încheierii unui foarte lung proces de pregătire a liberalizăriipieţei, iar dificultaţile de realizare în fapt a liberalizării sunt doar la început. Acestea suntlegate în primul rând de cooperarea voluntară între S/M pentru a transforma liberalizareaîn realitate, ceea ce se poate realiza în mod practic doar prin consens.Complexul deautoritaţi de reglementare apărute ca urmare a aplicării Directivelor, precum si mulţimeaactorilor de pe piaţa energiei, care include nu numai producători, consumatori, furnizori,dar si comercianţi şi operatori de piaţă, face ca acest consens să fie greu de atins, mai alesîn contextul actual al extinderii UE si al regândirii structurilor şi modului său defuncţionare. Pentru a răspunde acestei probleme complicate, Comisia Europeană a iniţiatForumuri de Reglementare pe domenii ale energiei. De exemplu, Forumul deReglementare pentru energie electrică se întâlneşte bi-anual la Florenţa, pentru amonitoriza şi discuta implementarea Directivei electricităţii. Unul similar pentru sectorulgazelor se întruneşte la Madrid. Aceste forumuri au un statut mai puternic decât al unorgrupuri de lucru, dar nu au puteri legislative. Ele au rolul de a facilita schimbul deinformaţii, de a semnala problemele nou apărute şi de a reflecta la soluţiile tehniceposibile. Compoziţia lor constă în reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare din S/M,ai guvernelor, ai Comisiei şi Parlamentului European, ai utilizatorilor de reţele,comercianţi, consumatori şi statisticieni.
 • 28. 28Câteva sunt problemele care necesită compromisuri evidente pentru liberalizarea efectivăa pieţei interne de energie :distorsionarea efectului subsidiarităţii, respectiv riscul ca liberalizarea să se producănumai în interiorul graniţelor naţionale, fără un efect notabil regional integratorlipsa unor mecanisme specifice în Directive care să înlăture obstacolele în caleacomerţului cu energie trans-frontaliernevoia dezvoltării unui cadru de reglementare coerent atât cu Directivele, cât şi cuformele instituţionale de aplicare alese de S/Midentificarea unor prevederi cheie care să garanteze aplicarea efectivă a Directivelor.Piaţa internă de energie este, în stadiul actual al integrării europene, încă în lucru, iarmodelul de reglementare, încă în faza embrionică. Termenul de economie socială depiaţă, folosit pentru a defini tipul de relaţii economice din spaţiul UE, impune evidentlimite în liberalizarea pieţei, pentru a atinge un echilibru între obligativitatea asigurăriifurnizării de energie ca un serviciu public şi respectarea condiţiilor de piaţă liberă. Pe dealtă parte, cere o atenţie specială pentru problemele sociale şi alte consecinţe sociale pecare liberalizarea le poate genera. Într-o economie socială de piaţă, aşa cum istoriceşteeste cea europeană, competiţia liberă pe piaţa energiei va fi limitată de considerente depolitică socială, nuanţă care apare mult mai puţin importantă pe pieţele de energie dinSUA, de exemplu.Privite sintetic, problemele majore actuale ale sectorului de energie în spaţiul comunitar,rezumate din Raportul la Cartea Verde a Energiei, sunt după cum urmează:Creşterea dependenţei faţă de resursele energetice de import. Două treimi dincombustibilul fosil - ţiţei, cărbune, gaz natural, provin în prezent din import (20 % dingazul natural se importă din Rusia). Peste 30 ani, dependenţa va creşte la 70 % dinnecesarul total, iar 90 % din ţiţei va fi importat.Problema siguranţei în alimentarea cu energie electrică. Dependenţa faţă de resurseleenergetice din import duce la o siguranţă scăzută în alimentarea cu energie. Totuşi,pentru creşterea siguranţei în alimentare, doar reducerea importurilor şi creştereaproducţiei interne ar fi insuficiente şi ar trăda o abordare simplistă a problemei. Comisiaconsideră că soluţia problemei este una mult mai complexă, care să conţină între altelediversificarea surselor de energie, a tehnologiilor, precum şi un nou tip de management alcererii de energie. Comisia Europeană atrage atenţia asupra diferenţei de vedere faţă deabordarea americană, care în urma căderii de sistem din California consideră că soluţia segăseşte doar în creşterea producţiei.Slăbiciunile structurale, geopolitice şi sociale, impactul negativ al producerii energieiasupra mediului, mai ales cel legat de emisiile de gaze cu efect de seră, angajamenteleasumate prin protocolul de la Kyoto.
 • 29. 29 Lecţia CaliforniaCriza de energie din California, care a început în anul 2000, este rezultatul unui deficit înproducţia de energie electrică şi a escaladării pe acest fond, a preţurilor, conducând lafalimentul celei mai importante utilităţi publice. Cauzele acestor probleme sunt date decombinaţia mai multor factori:- creşterea rapidă a cererii de energie datorată în parte şi consumului pentru industriahigh-tech din Silicon Valley- lipsa unor capacităţi suplimentare de generare, cauzată de un mediu de reglementareconfuz, combinat cu un control al planificării neobişnuit de strict- lipsa capacităţilor de interconectare şi a acordurilor de tarifare cu statele vecine- existenţa unui grup de presiune ostil concurenţei, care a impus practici de tarifareoligarhice- expunerea excesivă a consumatorilor la preţurile de pe piaţa spot- factori naturali, între care seceta.Existenţa acestei combinaţii de factori şi condiţii adverse a provocat căderea de sistemdin California. Din perspectivă externă, ea a fost judecată ca o posibilă consecinţănegativă a liberalizării pieţei de energie. Drept urmare, mai multe state din Asia aureacţionat imediat, reanalizându-şi programele naţionale de restructurare a sistemelor lorde energie pentru a vedea ce se poate învăţa din „lecţia California”. §6. EXTINDEREA UNIUNII ŞI ADOPTAREA ACQUIS-ULUI 6.1. Acordurile EuropenePrimul pas spre integrarea noilor democraţii din Europa Centrală şi de Est în UniuneaEuropeană a fost făcut prin Acordurile Europene încheiate în 1994 între UE (prin S/M şiComisia Europeană) şi ţările aspirante. Acordurile, încheiate pe perioadă nedefinită, şiavând perioade tranzitorii de până la 10 ani, sunt identice în structură şi conţinut pentrutoate ţările, şi acoperă aceleaşi teme ca şi Tratatul UE. Prima temă se referă la liberacirculaţie a bunurilor, în special a celor industriale şi agricole, a doua, la libera mişcare apersoanelor şi serviciilor, iar a treia stabileşte reguli pentru plăţi, mişcarea capitalurilor,competiţie şi cooperare economică, culturală şi financiară. În final se stabileşte cadrul decooperare pentru implementarea acordului, care constă în trei instrumente:Consiliile de asociere (consilii bilaterale formate la nivel de miniştri), Comitetele deasociere (cu participare bilaterală la nivel oficial pentru discutarea în detaliu aproblemelor din Acorduri) şi Comitetele mixte parlamentare. Ţările semnatare aleAcordurilor Europene sunt: Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Estonia, Lituania,Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.Din punct de vedere al energiei, Acordurile Europene se referă la următoarele arii decooperare: •µ formularea şi planificarea politicii de energie •µ managementul sectorului de energie şi instruirea personalului
 • 30. 30 •µ dezvoltarea resurselor energetice •µ promovarea economisirii energiei şi a eficienţei în folosirea acesteia •µ impactul de mediu asupra producţiei şi consumului de energie •µ transferul de tehnologie şi know-how •µ deschiderea pieţei de energie.Mediul şi sectorul nuclear sunt tratate fiecare în capitole separate.Acordurile Europene au creat cadrul pentru procesul de pre-aderare al ţărilor candidate.Cartea Albă4 realizată de Comisia Europeană în 1995 precizează că doar armonizarealegislaţiei cu cea europeană nu este suficientă pentru a îndeplini criteriile de aderare.Principala provocare pentru ţările asociate stă « nu în adoptarea tehnică a textelor de lege,ci în adaptarea maşinăriei administrative şi a societăţii la condiţiile necesare pentru a faceaceastă nouă legislaţie să funcţioneze ».Pentru dezvoltarea cooperării regionale, Comisia a încheiat separat Acorduri deParteneriat şi Cooperare cu ţări ale fostei URSS (Rusia, Ucraina, Moldova şi Belarus) şicu cele din bazinul Mediteranean (Algeria, Maroc, Tunisia). Acordurile conţin prevedericu referire la cooperarea în domeniul energiei, precum siguranţa în alimentarea cuenergie, eficienţa energiei, reţele de transport energie, impactul asupra mediului. 6.2. Parteneriatele de AderarePentru a face faţă acestei provocări pe care o reprezintă adoptarea acquis-ului, Comisia aîncheiat câte un Parteneriat de Aderare cu fiecare ţară candidată. In decembrie 1999, aufost adoptate Parteneriatele de Aderare cu 10 ţări, iar un an mai târziu, cu Cipru, Malta şiTurcia. Pe această bază, Comisia monitorizează progresul făcut de fiecare ţară candidată,intocmind Raporte anuale de Progres, care stabilesc între altele şi priorităţile pe termenscurt şi mediu în îndeplinirea criteriilor de aderare. La rândul lor, ţările candidate şi-auîntocmit Programe Naţionale de Adoptare a Acquis-ului (PNAA), descriind în detaliuplanurile şi acţiunile de pregătire a aderării la UE. Fiecare Raport al Comisiei conţine şi oevaluare a PNAA.Actuala extindere a UE cuprinde primele ţări care trebuie să ia în considerare o politicăcomună de energie, pe lângă celelalte politici deja consacrate. In plus această politicătrebuie privită ca o politică integrată mediu-energie, în toată complexitatea ei. Mai mult,acquis-ul de energie, ca şi cel de mediu, reprezintă « ţinte mişcătoare », care necesităeforturi considerabile de preluare a legislaţiei şi mecanismelor existente, simultan cutransformarea lor după cum evoluează şi se adînceşte procesul de integrare a politicilorcomunitare. Acestei sarcini deosebit de complexe trebuie să-i facă faţă ţări care până nude mult au funcţionat într-un sistem de comandă şi control supercentralizate, fărădemocraţie şi fără economie de piaţă. Extinderea actuală este din acest punct de vederemult mai dificilă decât oricare alta de până acum, fără să luăm în considerare aspectulcantitativ. Ultima extindere a UE din 1995, care a cuprins Austria, Suedia şi Finlanda, nu4 White Paper “Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integrationinto the Internal Market of the Union”, European Commission, COM (1995)163 final, May 1995
 • 31. 31a ridicat probleme serioase ţărilor candidate pentru adaptarea la structurile europene, bachiar a adus contribuţii naţionale la adâncirea politicilor comunitare, de notat în domeniulenergiei şi mediului.Negocierile referitoare la capitolul 14 -“Energie” au fost deschise în 1999 cu cele 6 ţăridin grupul Luxembourg. Cu celelalte şase din grupul Helsinki, care include şi România,negocierile s-au deschis după anul 2000.Cele 10 state în curs de aderare au închis definitiv negocierile la capitolul Energie, iarBulgaria l-a închis provizoriu. România a deschis negocierile la acest capitol în primajumătate a lui 2002, în prezent negocierile continuă.Negocierea capitolului, care în termeni practici înseamnă acceptarea de către viitorul S/Ma întregului acquis, în unele situaţii cu perioade de tranziţie, a avut ca punct sensibilsecuritatea nucleară, pentru care nu a fost acceptată perioadă de tranziţie. In schimb,statele candidate au cerut, iar Comisia Europeană a acceptat perioade de tranziţie pentruconstituirea stocurilor de petrol de 90 de zile. Ungaria este singura ţară care nu a solicitatperioade de tranziţie. Toate celelalte au negociat perioade de tranziţie variind între 3 şi 7ani. Cehia a mai negociat o perioadă de tranziţie de 2 ani pentru implementarea DirectiveiGazului, iar Estonia, una de 8 ani pentru implementarea Directivei Electricităţii.De-a lungul procesului de negociere, cele mai dificile chestiuni s-au dovedit a fi: •µ dezvoltarea politicilor energetice naţionale şi a capacităţii instituţionale de implementare •µ crearea pieţelor de energie (gaz şi electricitate) şi accelerarea procesului de liberalizare a pieţelor •µ constituirea stocurilor de petrol •µ eficienţa energetică (standarde minime de eficienţă energetică pentru aparatură electro-casnică, boilere pe gaz şi combustibil lichid, etc) şi energiile regenerabile •µ securitatea nucleară. 6.3. România : Adaptarea la legislaţia şi politica comună de energiePentru a putea deschide negocierile, în România a fost necesară mai întâi corectarea unordistorsiuni structurale majore.Cea mai dificilă corecţie, care a avut un impact direct asupra populaţiei, a fost eliminareasubventiei încrucisate dintre consumatorii casnici si industriali de energie electrică (în1999), între energia electrică şi termică (în 2000) şi între consumatorii casnici şiindustriali de gaze naturale (în 2001).O altă urgenţă a fost înfiinţarea Autorităţilor de Reglementare şi a Operatorului de Piaţă,instituţii de bază în funcţionarea pieţelor de energie, petrol şi gaze în UE.O a treia, care este încă în desfăşurare, o reprezintă restructurarea sistemului energeticnaţional (SEN).
 • 32. 32Structura SEN, infrastructura energetică şi operatorii economici sunt în continuare întransformare, proces care înseamnă trecerea de la modelul centralizat la un modelcompetitiv şi flexibil, de piaţă. Aşa cum s-a văzut anterior, acquis-ul comunitar nuconţine “reţeta” pentru aceste structuri şi nici nu intenţionează să o facă, lucru confirmatde diversitatea structurilor SEN în ţările membre, referitor la forma de proprietate,structura producţiei, a reţelelor de transport şi distribuţie, serviciile energetice.Restructurarea SEN a parcurs mai multe etape, după cum se va vedea în cele ce urmează.În anul 2000, CONEL (fosta Companie naţională de electricitate) s-a restructurat pedomenii de activitate: producere, transport, distribuţie. Sectorul de producere a energieielectrice este reprezentat în prezent de SC Termoelectrica şi SN Nuclearelectrica, careproduc energie electrica şi termică şi SC Hidroelectrica, care produce energie electrică.CN Transelectrica asigură funcţionarea şi administrarea reţelei naţionale de transport(linii şi staţii de transformare 400 şi 220 kV), iar SC Electrica este distribuitorul deenergie electrică (linii şi staţii de medie şi joasă tensiune). Tranzacţiile comerciale dintreproducatorii de energie electrică şi distribuitorii sunt realizate de către operatorulcomercial SC OPCOM, în prezent filiala a Transelectrica. În sector mai există RegiaAutonomă pentru Activitaţi Nucleare (RAAN), unic producător şi furnizor de apă greapentru CNE Cernavodă.Reforma în sectorul gazelor naturale a început în anul 2000 prin reorganizarea fostei SNRomgaz. Ca urmare, în sectorul gazelor naturale au apărut SNTGN Transgaz,administratorul sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi SCExprogaz şi SNDSGN Depogaz care explorează şi exploatează zăcămintele de gazenaturale şi respectiv administrează capacităţile de înmagazinare subterană. SC DistrigazNord şi SC Distrigaz Sud asigură distribuirea gazelor pe zone.Principalul operator din sectorul petrolului, SNN PETROM, a fost înfiinţat în1997,având ca obiect de activitate explorarea şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi de peuscat şi din platoul continental al Mării Negre, rafinarea ţiţeiului, transportul produselorpetroliere, comercializarea acestora prin reţele proprii de distribuţie, importul şi exportulde ţiţei, şi alte produse petroliere, utilaje şi echipamente. În sectorul minier operează patru agenţi economici, respectiv Compania Naţională aLignitului Oltenia, Compania Naţională a Huilei Petroşani, SC Banat Anina şi SocietateaNaţională a Carbunelui Ploieşti.Autorităţile de reglementare au fost constituite anterior etapei de restructurare.Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a fost înfiinţată în1998 şi pusă în efectivitate în anul 2000, ca şi Autoritatea Naţională de Reglementare îndomeniul Gazelor Naturale (ANRGN).
 • 33. 33 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Im port Producţie internă Im port Productie internaFig 4. Structura consumului intern de petrol Fig 5. Structura consumului intern de gazeSursa: Strategia de dezvoltare energetică a României pe termen lung 2002 – 2015Primul act legislativ privind piaţa de energie electrică din România s-a emis în anul2000, când s-a hotărât deschiderea pieţei la 10 %, ulterior 15 %. Din februarie 2002,gradul de deschidere a pieţei a crescut la 33 % (pentru a se conforma Directivei 96/92/CEprivind Piaţa electricităţii), cu un prag de consum pentru consumatorul eligibil de 40GWh/an. La mijlocul anului 2002, numărul consumatorilor eligibili acreditaţi pe piaţaenergiei electrice era de 45, faţă de 19 în anul 2000. La nivelul producătorilor şifurnizorilor, piaţa devine treptat concurenţială, dar pentru activităţile de transport şidistribuţie, cum se va vedea mai jos, ea rămâne reglementată. Accesul pe piaţă se faceprin acordarea de licenţe şi autorizaţii. Piaţa contractelor, cu preţuri şi cantităţireglementate, funcţionează în paralel cu piaţa concurenţială a contractelor bilateralenegociate şi a vânzărilor şi cumpărărilor de pe piaţa spot. Un deţinător de licenţa aredreptul la accesul reglementat (RTPA) la reţeaua de transport şi distribuţie, iarconsumatorii eligibili işi pot alege furnizorii de energie electrică, cu care încheiecontracte bilaterale negociate.În anul 2002, România a semnat, la Atena, Memorandumul de Întelegere privind creareaPieţei Regionale de Electricitate în Sud-Estul Europei şi integrarea sa în Piaţa Internă deElectricitate din Sud-Estul Europei.Piaţa de energie termică (abur şi/sau apă fierbinte) s-a restructurat la nivelul localităţilorşi a zonelor industriale. Continuând reforma SEN, din Termoelectrica au fostexternalizate în 2001şi 2002 un număr de 18 centrale electrice, care au fost transferate înadministrarea autorităţilor publice locale. Scopul acestei restructurări a fostdescentralizarea producerii de energie termică în vederea adaptării capacităţilor deproducţie la necesarul de consum local.În anul 2002, unele centrale hidroelectrice aflate în patrimoniul Termoelectricii au fosttransferate la Hidroelectrica, iar Termoelectrica a fost împărţită în trei societăţi (Rovinari,Turceni, Bucureşti), unde aceasta este acţionar unic. În plus s-au externalizat serviciile dereparaţii prin înfiinţarea a 12 noi societăţi comerciale de servicii.Restructurarea producătorilor în anul 2002 a avut la bază principiul separăriiadministrative, după criterii regionale, tehnologice, şi economice, în vederea creării pieţeide energie.

Related Documents