O ISSGA e a Prevención de riscos laborais na Pesca en Galicia.
Xestión da Prevención. Evolución da Sinistralidade
José A...
galicia e a pesca
1.195 KILÓMETROS DE COSTA
MÁIS DO 10% DE LA ZONA COSTEIRA DA UNIÓN EUROPEA
SOMOS EN GALICIA O 16% DA ...
datos de flota (galicia) (9/9/2012)
Pesquería Internacional (Gran Altura) Arrastre (Bacallaeiros,
Conxeladores, NAFO Co...
datos de flota (galicia)
Flota de baixura (Artes Menores)
4.083 buques. (Representa o 87 % do total da flota galega, exc...
Lei 31/1995 de 8 de Novembro
de Prevención de Riscos Laborais
OBXECTO
Promover a protección da seguridade e
saúde dos ...
Lei 31/1995 de 8 de Novembro
de Prevención de Riscos Laborais
Consulta e participación dos traballadores
Adecuación de ...
Lei 31/1995 de 8 de Novembro
Plan de Prevención de riscos laborais
• Eliminación dos riscos
• Avaliación dos que non se...
Organismo científico técnico para a Prevención de Riscos Laborais
en Galicia
Comisión de Goberno tripartita
Administrac...
COMEZO DE ACTIVIDADES NO SECTOR
ANO 2000
- Formación de Técnicos propios
- Charlas en Confrarías por toda a costa
- Co...
PLAN VIXÍA
PLAN GALEGO DE PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS PARA O SECTOR
PESQUEIRO
CONGRESOS Vigo 2006 e Santiago 2007
PLAN VIXÍA : OBXECTIVOS
MELLORAR HÁBITOS DE TRABALLO E UTILIZACIÓN MÁIS ACERTADA
E SEGURA DO MATERIAL E EQUIPOS DE TRAB...
VIXÍA
líñas de actuación
Accions de sensibilización, formación e asesoramento
técnico en materia de PRL
Dotación de ...
organización da prevención R.D. 39/97
• Asunción polo empresario
• Designando traballadores
• Servizo de Prevención Pro...
Servizos de prevención
mancomunados do Sector en
Galicia. (SPM)
COOPERATIVA DE ARMADORES DO PORTO DE VIGO
(ARVI) . Lit...
A prevención. onte
- A implantación real desta Lei no Sector Pesqueiro
foi tardía
- Pouco coñecemento da Administración...
A prevención. hoxe
• a pesca non figura no Anexo I (R.D.39/97, Art.35), excepto as
actividades de mergullo
• Poucas emb...
xestión da prevención
Elementos diana da xestión
• Compromiso real do Armador
• Responsabilidade en toda a cadea (patró...
xestión da prevención
Cambios necesarios
• Favorecer confianza preventiva entre a tripulación
• Os pescadores son traba...
Sinistralidade na pesca en galicia
Año leves graves mortais tripulantes total accidentes
2000 2.032 69 35 47.214 2.136
...
a sinistralidade
1.346 1.182
9.101
5.604
13.388
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Número de accidentes ...
a sinistralidade
54
41
109 111
158
200
150
100
50
0
Número de accidentes GRAVES
Agricultura
Pesca
Industria
...
a sinistralidade
5
8 9 9
22
25
20
15
10
5
0
Número de accidentes MORTAIS
Agricultura
Pesca
Industria
Constru...
a sinistralidade
1.405 1.231
9.219
5.724
13.568
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Número de accidentes ...
a sinistralidade
4 6
327
58
287
350
300
250
200
150
100
50
0
Número de enfermidades con baixa
Agricultura
P...
a sinistralidade
5.548,00
3.465,00
7.876,00
6.762,00
2.561,00
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Índice de incid...
a sinistralidade
139,03
192,43
80,99
156,00
30,22
350
300
250
200
150
100
50
0
Índice de incidencia GRAVES
...
a sinistralidade
37,55
12,87
6,69
12,65
4,21
50
40
30
20
10
0
Índice de incidencia MORTAIS
Agricultura
Pesca...
a sinistralidade
5.777,72
3.617,31
8.044,75
6.850,15
2.595,10
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Índice de incid...
a sinistralidade
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agricultur...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES LEVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
5548
5768
5.177
5.466
5.985
6.531
6.730 ...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES GRAVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
192
271
181
218
328
252
380
409
297
...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES MORTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
38
37
34
49
56
35
64
80
50
100
90 ...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES TOTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
5778
6075 5.392
5.739
6.362
6.818
7.174 ...
Sinistralidade na pesca en galicia
CAUSAS ACCIDENTES 2008-2009 BAJURA (17 accidentes)
23%
17%
12%
6%
12%
6%
12%
6...
Siniestralidad en la pesca en galicia
CAUSAS ACCIDENTES 2008-2009 ALTURA(38 accidentes)
17%
15%
13% 16%
8%
8%
11%
...
FACTORES INFLUINTES NA
SINISTRALIDADE DA PESCA
Falta de medios de seguridade nalgúns casos.
Escasa formación das trip...
FACTORES INFLUINTES NA
SINISTRALIDADE DA PESCA
Escasa motivación no traballo.
Traballo repetitivo e monótono.
Exces...
FACTORES INFLUINTES NA
SINISTRALIDADE DA PESCA
Esforzos físicos sen descansos.
Traballo en posturas forzadas.
Probl...
PROXECTO SAÚDE
AGAMAR
CETMAR
ISSGA
IBV
CENTRO LEITAT
CONSELLERÍA DO MAR
Obxectivo
'HVHQYROYHU XQ '''HHHVVVHHHQQQYYYRRROOOYYYHHHUUU XXXQQQ ((((TTTTXXXXLLLLSSSSRRRR GGGGHHHH 3333UUUURRRRWWWWHHHHF...
TTTTXXXXHHHH
PPPPHHHHOOOOOOOORRRRUUUUHHHH DDDDVVVV FFFFRRRRQQQQGGGGLLLLFFFFLLLLRRRRQQQQVVVV GGGGHHHH WWWWUUUUDDDDEEEEDDD...
COLABORACIÓN INSTITUTOS NORTE
TODAVÍA MÁS DIFÍCIL
REDOBLE DE TAMBORES
SENTIDO COMÚN
O sector pesqueiro e a
prevención de riscos
laborais no futuro
inmediato
grazas pola súa atención
of 45

Prevención de riscos laborais na pesca

Prevención de riscos laborais na Pesca
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prevención de riscos laborais na pesca

 • 1. O ISSGA e a Prevención de riscos laborais na Pesca en Galicia. Xestión da Prevención. Evolución da Sinistralidade José Antonio Rodriguez Arribe CELEIRO. 4 DE OUTUBRO DE 2012
 • 2. galicia e a pesca 1.195 KILÓMETROS DE COSTA MÁIS DO 10% DE LA ZONA COSTEIRA DA UNIÓN EUROPEA SOMOS EN GALICIA O 16% DA POBOACIÓN DE EUROPA MÁIS DO 70% DESTA POBOACIÓN, VIVE A MENOS DE 50 QMS. DO MAR 100.000 EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS TEÑEN RELACIÓN COA PESCA A FLOTA GALEGA É A MÁIS IMPORTANTE DAS REXIONS EUROPEAS E REPRESENTA O 40% DOS BUQUES DE ESPAÑA (120.276,64 TRB)
 • 3. datos de flota (galicia) (9/9/2012) Pesquería Internacional (Gran Altura) Arrastre (Bacallaeiros, Conxeladores, NAFO Conxeladores) 122 Buques Pesquería Comunitaria (Altura) Palangre de Fondo e Arrastre 94 Buques Caladoiro Nacional (Cantábrico Noroeste) Arrastre, Artes menores, Cerco, Palangre de Fondo e Superficie, Enmalle 4.441 Buques Buques Auxiliares Acuicultura 1.252 Buques
 • 4. datos de flota (galicia) Flota de baixura (Artes Menores) 4.083 buques. (Representa o 87 % do total da flota galega, excluídos os Auxiliares de Acuicultura) 25.000 personas traballando na pesca en Galicia Cada emprego na pesca, xenera catro empregos en terra
 • 5. Lei 31/1995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos Laborais OBXECTO Promover a protección da seguridade e saúde dos traballadores fronte ós riscos derivados das condicións de traballo
 • 6. Lei 31/1995 de 8 de Novembro de Prevención de Riscos Laborais Consulta e participación dos traballadores Adecuación de Equipos de Traballo Formación e información dos traballadores Medidas de emerxencia Vixilancia da Saúde Outros
 • 7. Lei 31/1995 de 8 de Novembro Plan de Prevención de riscos laborais • Eliminación dos riscos • Avaliación dos que non se poidan eliminar • Plan de acción para o control dos riscos avaliados • Revisión permanente do Plan
 • 8. Organismo científico técnico para a Prevención de Riscos Laborais en Galicia Comisión de Goberno tripartita Administración, Empresarios, Sindicatos 4 Centros Provincias. Sede Central en Santiago e Técnicos de todas as especialidades
 • 9. COMEZO DE ACTIVIDADES NO SECTOR ANO 2000 - Formación de Técnicos propios - Charlas en Confrarías por toda a costa - Colaboración co Servizo de Salvamento da Xunta - Colaboración coa Consellería de Pesca e A.M - Colaboración coa ITSS - Primeiras visitas de Inspección de PRL a Buques
 • 10. PLAN VIXÍA PLAN GALEGO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O SECTOR PESQUEIRO CONGRESOS Vigo 2006 e Santiago 2007
 • 11. PLAN VIXÍA : OBXECTIVOS MELLORAR HÁBITOS DE TRABALLO E UTILIZACIÓN MÁIS ACERTADA E SEGURA DO MATERIAL E EQUIPOS DE TRABALLO IMPLANTAR UNHA CONCIENCIA PREVENTIVA NO SECTOR ABORDAR MODELOS ESPECÍFICOS SEGUNDO AS DISTINTAS ACTIVIDADES E TIPO DE FLOTAS IMPULSAR MODELOS DE XESTIÓN PREVENTIVA AXEITADOS AO SECTOR COMO PODEN SER OS Servizos de Prevención Mancomunados (SPM) AUMENTAR O COÑECEMENTO DA SITUACIÓN SOCIO LABORAL DO SECTOR E ESTABLECER OS MEDIOS AXEITADOS PARA O SEU SEGUIMENTO VELAR POLO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR PESQUEIRO CONTRIBUÍR COA PRESENZA DA ADMINISTRACIÓN LABORAL Á EFICACIA DOUTROS PROGRAMAS DA DEVANDITA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE CALQUERA OUTRA.
 • 12. VIXÍA líñas de actuación Accions de sensibilización, formación e asesoramento técnico en materia de PRL Dotación de medios materiais aos colectivos do mar, en especial referidos á supervivencia e salvamento. Accions de inspección e control do cumprimento da normativa de Seguridade e Saúde Laboral a bordo Actuacions coordinadas con outras administracions con competencias no sector
 • 13. organización da prevención R.D. 39/97 • Asunción polo empresario • Designando traballadores • Servizo de Prevención Propio • Servizo de Prevención Alleo • Servizo de Prevención Mancomunado
 • 14. Servizos de prevención mancomunados do Sector en Galicia. (SPM) COOPERATIVA DE ARMADORES DO PORTO DE VIGO (ARVI) . Litoral, Altura e Gran altura Servizo de Prevención Mancomunado COAPRE FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES Baixura e Artesanal Servizo de Prevención Mancomunado MAR SEGURO DE GALICIA
 • 15. A prevención. onte - A implantación real desta Lei no Sector Pesqueiro foi tardía - Pouco coñecemento da Administración encargada - Ausencia de Técnicos especialistas - Desconfianza do sector á nova lexislación - Ausencia de Plan de Prevención - A seguridade marítima era todo
 • 16. A prevención. hoxe • a pesca non figura no Anexo I (R.D.39/97, Art.35), excepto as actividades de mergullo • Poucas embarcacions están afectadas polo R.D. 1216/97 (Buque novo 15m., Buque Existente 18 m de eslora) • Importante número de traballadores autónomos no Sector, sen obrigas en P.R.L, agás as que se derivan do R.D. 171/2004 • Ausencia de Plan de Prevención en casos puntuais • Nas embarciones que si teñen Plan de Prevención, evidenciase unha deficiente integración do mesmo no proceso de traballo, e escasa xestión preventiva • En xeral, boa sintonía Sector-Prevención pero necesita mellorar
 • 17. xestión da prevención Elementos diana da xestión • Compromiso real do Armador • Responsabilidade en toda a cadea (patrón, motorista, contramaestre, mariñeiros) • Consulta e participación activa dos tripulantes • Integración da Prevención na producción
 • 18. xestión da prevención Cambios necesarios • Favorecer confianza preventiva entre a tripulación • Os pescadores son traballadores - os mariñeiros desafían o perigo - o mar e malo e ten que haber accidentes - sempre se fixo así • O traballo no mar precisa de homes e mulleres prudentes e informados, non de lobos de mar que desprezan todo risco
 • 19. Sinistralidade na pesca en galicia Año leves graves mortais tripulantes total accidentes 2000 2.032 69 35 47.214 2.136 2001 1.912 67 28 46.396 2.007 2002 1.738 77 8 47.594 1.823 2003 1.531 83 14 46.390 1.627 2004 1.937 113 22 47.349 2.072 2005 1.789 101 17 48.011 1.907 2006 1.662 64 9 48.571 1.735 2007 1.460 80 12 51.848 1.552 2008 1.277 51 13 50.393 1.342 2009 1.204 42 8 39.517 1.254 2010 1.248 59 8 36.430 1.315 2011 1.182 41 8 21.306 1.231
 • 20. a sinistralidade 1.346 1.182 9.101 5.604 13.388 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Número de accidentes LEVES Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 21. a sinistralidade 54 41 109 111 158 200 150 100 50 0 Número de accidentes GRAVES Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 22. a sinistralidade 5 8 9 9 22 25 20 15 10 5 0 Número de accidentes MORTAIS Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 23. a sinistralidade 1.405 1.231 9.219 5.724 13.568 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Número de accidentes TOTAIS Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 24. a sinistralidade 4 6 327 58 287 350 300 250 200 150 100 50 0 Número de enfermidades con baixa Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 25. a sinistralidade 5.548,00 3.465,00 7.876,00 6.762,00 2.561,00 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Índice de incidencia LEVES Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 26. a sinistralidade 139,03 192,43 80,99 156,00 30,22 350 300 250 200 150 100 50 0 Índice de incidencia GRAVES Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 27. a sinistralidade 37,55 12,87 6,69 12,65 4,21 50 40 30 20 10 0 Índice de incidencia MORTAIS Agricultura Pesca Industria Construción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 28. a sinistralidade 5.777,72 3.617,31 8.044,75 6.850,15 2.595,10 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Índice de incidencia TOTAIS Agricultura Pesca Industria Construcción Servizos Galicia ano 2011 FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 29. a sinistralidade 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agricultura Pesca Industria Contrución Servizos ACCIDENTES EN GALICIA (2003-2011) x 100.000 traballadores FONTE: ISSGA + ELABORACIÓN PROPIA
 • 30. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES LEVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 5548 5768 5.177 5.466 5.985 6.531 6.730 7.018 5.401 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 31. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES GRAVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 192 271 181 218 328 252 380 409 297 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 32. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES MORTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 38 37 34 49 56 35 64 80 50 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 33. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES TOTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 5778 6075 5.392 5.739 6.362 6.818 7.174 7.507 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 34. Sinistralidade na pesca en galicia CAUSAS ACCIDENTES 2008-2009 BAJURA (17 accidentes) 23% 17% 12% 6% 12% 6% 12% 6% 6% atrapamIento por cabos, jaretas y aparejos caída embarque/desembarque caida por golpe de mar caída sobre la cubierta atrapamiento en el halador sobreesfuerzo infarto de miocardio caída de maquinaria durante la descarga caída de objectos desprendidos
 • 35. Siniestralidad en la pesca en galicia CAUSAS ACCIDENTES 2008-2009 ALTURA(38 accidentes) 17% 15% 13% 16% 8% 8% 11% 3%3%3%3% caída al mismo nivel caída a distinto nivel (bodegas, mastiles, escalas) atrapamiento por cabos, calones y aparejos atrapamiento por elementos móviles de máquinas gopes por pastecas y puertas de arrastre golpes por aparejo o copo caída de objectos desprendidos quemaduras por aceite proyección de fragmentos o partículas cortes por manipulación carnada mordeduras de capturas
 • 36. FACTORES INFLUINTES NA SINISTRALIDADE DA PESCA Falta de medios de seguridade nalgúns casos. Escasa formación das tripulacions en seguridade e saúde laboral. Imprevisibilidade do medio marino. Inestabilidade da superficie de traballo. Sistema de remuneración. Descanso escaso e precario en moitas ocasións. Ausencia de horario de traballo. Sensación de soidade. Condicións medio ambientais extremas (espacios de traballo, ausencia de intimidade). Hábitos alimenticios incorrectos.
 • 37. FACTORES INFLUINTES NA SINISTRALIDADE DA PESCA Escasa motivación no traballo. Traballo repetitivo e monótono. Exceso de confianza ó realizar tarefas con hábitos incorrrectos. Ritmos de soño e vixilia alterados (medicación –– excitantes). Falta de autonomía. Ritmos de traballo marcado. Cansazo, fatiga. Obriga polo traballo de realizar operacións perigosas. Falta de experiencia. Maquinaria insuficientemente protexida. Falta ou uso inaxeitado de Epis.
 • 38. FACTORES INFLUINTES NA SINISTRALIDADE DA PESCA Esforzos físicos sen descansos. Traballo en posturas forzadas. Problemas de relación cos compañeiros- tensión. Condicións de traballo inadecuadas. (iluminación, ruido, temperatura, humidade, etc) Inestabilidade no emprego en certos casos. Ausencia de tripulacións. Outros.
 • 39. PROXECTO SAÚDE AGAMAR CETMAR ISSGA IBV CENTRO LEITAT CONSELLERÍA DO MAR
 • 40. Obxectivo 'HVHQYROYHU XQ '''HHHVVVHHHQQQYYYRRROOOYYYHHHUUU XXXQQQ ((((TTTTXXXXLLLLSSSSRRRR GGGGHHHH 3333UUUURRRRWWWWHHHHFFFFFFFFLLLLµQQQQ ,,,,QQQQGGGGLLLLYYYYLLLLGGGGXXXXDDDDOOOO ((((3333,,,,
 • 41. TTTTXXXXHHHH PPPPHHHHOOOOOOOORRRRUUUUHHHH DDDDVVVV FFFFRRRRQQQQGGGGLLLLFFFFLLLLRRRRQQQQVVVV GGGGHHHH WWWWUUUUDDDDEEEEDDDDOOOOOOOORRRR HHHH VVVVDDDD¼GGGGHHHH GGGGRRRR FFFFRRRROOOOHHHHFFFFWWWWLLLLYYYYRRRR GGGGRRRRVVVV PPPPDDDDUUUULLLLVVVVFFFFDDDDGGGGRRRRUUUUHHHHVVVVHHHHPPPPDDDDUUUULLLLVVVVFFFFDDDDGGGGRRRRUUUUDDDDVVVVDDDDSSSS«FFFFRRRRIIIILLLLQQQQGGGGHHHHRRRRIIIIUUUUHHHHFFFFHHHHUUUUXXXXQQQQKKKKDDDDVVVVRRRROOOOXXXXFFFFLLLLµQQQQ DDDDYYYYDDDDQQQQ]]]]DDDDGGGGDDDDDDDDXXXXQQQQKKKKDDDDSSSSUUUURRRREEEEOOOOHHHHPPPP£WWWWLLLLFFFFDDDDHHHH[[[[LLLLVVVVWWWWHHHHQQQQWWWWHHHHHHHHQQQQPPPPDDDDWWWWHHHHUUUULLLLDDDDGGGGHHHHSSSSUUUUHHHHYYYYHHHHQQQQFFFFLLLLµQQQQ GGGGHHHHUUUULLLLVVVVFFFFRRRRVVVVOOOODDDDEEEERRRRUUUUDDDDLLLLVVVV • Aportar unha solución innovadora • Mellorar a saúde do colectivo • Mellorar a calidade do traballo e polo tanto de vida • Evitar ou diminuir os riscos que conleva o marisqueo a pé • Impulsar a prevención de riscos laborais mediante a aplicación de tecnoloxía e innovación
 • 42. COLABORACIÓN INSTITUTOS NORTE
 • 43. TODAVÍA MÁS DIFÍCIL REDOBLE DE TAMBORES SENTIDO COMÚN
 • 44. O sector pesqueiro e a prevención de riscos laborais no futuro inmediato
 • 45. grazas pola súa atención

Related Documents