GUÍA TÉCNICA
PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN
DOS RISCOS NO TRABALLO A
BORDO DOS BUQUES DE PESCA
ESTADO ACTUAL DA IMPLAN...
LEXISLACIÓN SEGUNDO ESLORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ".
RD ...
Lei 31/1995, de 8 de novembro, de P.R.L.
RD 39/1997, de 17 de xaneiro, R.S.P.
• Importante número de traballadores autón...
RD 1027/1989 de 28 de xullo, sobre abandeiramento,
matriculación de buques e rexistro marítimo.
• Obxecto: obriga a matr...
RD 1027/1989 de 28 de xullo, sobre abandeiramento,
matriculación de buques e rexistro marítimo.
• 5ª Lista: remolcadores...
Resolución MSC.48(66), de 4 de xuño 1996,
pola que se aproba o Código Internacional de Dispositivos de
Salvamento (Códig...
R.D. 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os
requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser
emb...
R.D. 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os
requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser
emb...
CONVENIO SOLAS (Safety Of Life At Sea) , de
1974/1988, Convenio Internacional para a seguridade da vida
humana no mar
R...
R.D. 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se
establecen as condicións mínimas sobre a protección da saúde e a
asistenci...
Orde PRE/3598/2003, de 18 de decembro, pola
que se desenrola o R.D. 258/1999, en materia de revisión de caixas
de menciñ...
R.D. 1696/2007, de 14 de decembro, polo que se
regulan os recoñecementos médicos de embarque marítimo
• Obxecto: garanti...
R.D. 638/2007, de 18 de maio, polo que se regulan as
Capitanías Marítimas e os Distritos Marítimos
• Requisitos para a s...
R.D. 1837/2000, de 10 de novembro, polo que se
aprueba o reglamento de inspección e certificación de buques civís
• Obxe...
CONVENIO TORREMOLINOS, de
1977/1993, Convenio Internacional para a seguridade dos buques
pesqueiros
• Primer convenio i...
R.D. 1185/2006, de 16 de octubro, polo que se
aproba o regulamento polo que se regulan as radiocomunicacións
marítimas a...
R.D. 1216/1997, de 18 de xullo, disposicións
mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de
pesca
• Ob...
R.D. 1032/1999, de 18 de xuño, polo que se
determinan as normas de seguridade a cumprir polos buques
pesqueiros de eslor...
R.D. 543/2007, de 27 de abril, polo que se determinan
as normas de seguridade e de prevención da contaminación a
cumprir...
R.D. 543/2007, de 27 de abril, polo que se determinan
as normas de seguridade e de prevención da contaminación a
cumprir...
GUÍA TÉCNICA RD 1216/1997
ARTICULADO
ANEXOS
ANEXO I. Disposicións mínimas de seguridade e
saúde aplicables ós buques d...
GUÍA TÉCNICA RD 1216/1997
NOVIDADES
En xeral, mesmo contido que a edición da Guía
Técnica de 2004
Hai referencias ás n...
DEFICIENCIAS NO EMBARQUE
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 23
DEFICIENCIAS
RISCO ELÉCTRICO
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 24
DEFICIENCIAS
OUTROS RISCOS
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 25
DEFICIENCIAS
OUTROS RISCOS
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 26
DEFICIENCIAS
MAQUINARIA EN XERAL
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 27
DEFICIENCIAS
MAQUINARIA EN XERAL
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 28
DEFICIENCIAS
SEGURIDADE E SALVAMENTO
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 29
DEFICIENCIAS
SEGURIDADE E SALVAMENTO
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 30
DEFICIENCIAS
SEGURIDADE E SALVAMENTO
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 31
DEFICIENCIAS
SEGURIDADE E SALVAMENTO
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 32
DEFICIENCIAS
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 33
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES TOTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
5778
6075 5.392
5.739
6.362
6.818
7.174 ...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES LEVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
5548
5768
5.177
5.466
5.985
6.531
6.730 ...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES GRAVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
192
271
181
328
218
252
380
409
297
...
CONCLUSIÓNS
ACCIDENTES MORTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores
38
37
34
49
56
35
64
80
50
100
90 ...
of 37

Prevenção nos barcos de pesca

PREVENÇÃO NOS BARCOS DE PESCA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prevenção nos barcos de pesca

 • 1. GUÍA TÉCNICA PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DOS RISCOS NO TRABALLO A BORDO DOS BUQUES DE PESCA ESTADO ACTUAL DA IMPLANTACIÓN DA NORMATIVA
 • 2. LEXISLACIÓN SEGUNDO ESLORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ". RD 1216/1997 RD 543/2007 RD 1032/1999 modif. RD 1422/02 RD 1185/2006 RD 809/1999 Ley 31/1995, RD 39/1997 y RD 1215/1997 RD 486/1997 y RD 1644/2008 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 2
 • 3. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de P.R.L. RD 39/1997, de 17 de xaneiro, R.S.P. • Importante número de traballadores autónomos no sector, sen obrigas en P.R.L, excepto as que se derivan do R.D. 171/2004 • Ausencia de Plan de Prevención nalgúns casos • Naquelas embarcacións que si teñen planificación preventiva, evidénciase unha inexistencia da integración da prevención nos procesos de traballo, e unha escasa xestión preventiva • A pesca non figura no Anexo I (R.D.39/97, Art. 11 y 35), excepto as actividades subacuáticas 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 3
 • 4. RD 1027/1989 de 28 de xullo, sobre abandeiramento, matriculación de buques e rexistro marítimo. • Obxecto: obriga a matricular para estar amparados pola lexislación española e poder arbolar a bandeira española • Ámbito: todo tipo de buques, embarcacións e artefactos navais. • Formato: o Rexistro de Matrícula levarase a cabo en libros foliados denominados “Listas” • 1ª Lista: plataformas e os seus buques de subministro e apoio, remolcadores de altura. • 2ª Lista: buques para transporte marítimo de pasaxeiros, mercancías ou ambos. • 3ª Lista: buques para captura e extracción, con fins comerciaies, de peixe e outros recursos mariños vivos • 4ª Lista: embarcacións auxiliares de pesca e auxiliares de explotacións de acuicultura 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 4
 • 5. RD 1027/1989 de 28 de xullo, sobre abandeiramento, matriculación de buques e rexistro marítimo. • 5ª Lista: remolcadores, embarcacións e artefactos navais dedicados ós servizos de porto, radas e bahías • 6ª Lista: embarcacións deportivas ou de recreo explotadas con fins comerciais • 7ª Lista: embarcacións deportivas sen propósito lucrativo e de pesca non profesional • 8ª Lista: buques e embarcacións de organismos de carácter público, tanto de ámbito nacional, como autonómico ou local • 9ª Lista: de “Rexistro Provisional” para buques, embarcacións ou artefactos en construción, dende a súa autorización 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 5
 • 6. Resolución MSC.48(66), de 4 de xuño 1996, pola que se aproba o Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS) modificada por Resolución MSC.207(81), de 18 de maio 2006, emendas do 2006 ó Código IDS • Obxecto: proporciona normas internacionais relativas ós dispositivos de salvamento prescritos no Capítulo III do convenio SOLAS • Formato: en capítulos • Capítulo II: Dispositivos individuais de salvamento • Capítulo III: Sinais visuais • Capítulo IV: Embarcacións de supervivencia • Capítulo V: Botes de rescate 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 6
 • 7. R.D. 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques • Ámbito de aplicación: buques novos e buques existentes que non levaran previamente a bordo un determinado equipo, o nos que estes equipos se substitúan. • Requisitos: os equipos do Anexo A1 cumplirán os requisitos fixados nel. Os equipos do Anexo A2 cumplirán os requisitos unha vez que se incorporen ó Anexo A1 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 7
 • 8. R.D. 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques • Comercialización: os equipos do Anexo A1 deberán levar marcado de conformidade. Orde FOM/188/2010, de 25 de enero, pola que se actualizan as condicións técnicas do R.D. 809/1999 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 8
 • 9. CONVENIO SOLAS (Safety Of Life At Sea) , de 1974/1988, Convenio Internacional para a seguridade da vida humana no mar RD 1661/1982, de 25 de xuño, polo que se declara de aplicación a tódolos buques e embarcacións mercantes o Convenio SOLAS 1974 e o seu Protocolo de 1978 Orde 10 junio 1983, normas complementarias de aplicación ó convenio SOLAS • Primeiro convenio internacional sobre seguridade no mar • Obxecto: normas mínimas de construción, equipamento e funcionamento dos barcos compatibles coa súa seguridade. • Ámbito de aplicación: á parte do Capítulo V (Seguridade da navegación), o SOLAS non se aplica ás embarcacións pesqueiras. • Serviu de liña de base para a formulación do Convenio de Torremolinos de 1977 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 9
 • 10. R.D. 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se establecen as condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar • Libros: de rexistro da administración de fármacos, de revisión da caixa de menciñas, de revisión de antídotos e guía sanitaria • Revisiones: periodicidad máxima de 1 ano • Formación: – formación sanitaria básica: para toda a tripulación – formación sanitaria específica: capitáns, patróns e persoal encargado da caixa de menciñas • Tipos de caixas de menciñas: A B C 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 10
 • 11. Orde PRE/3598/2003, de 18 de decembro, pola que se desenrola o R.D. 258/1999, en materia de revisión de caixas de menciñas Orde PRE/568/2009, de 5 de marzo, pola que se modifica o contido das caixas de menciñas segundo o previsto no R.D. 258/1999 (derrogada) R.D. 568/2011, de 20 de abril, polo que se modifica o R.D. 258/1999 polo que se establecen as condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar NOVIDADE • Establece unha distinción entre o contido das caixas de menciñas tipo C, para aquelas embarcacións que naveguen ata 10 millas do porto máis próximo equipado de forma adecuada dende o punto de vista médico. 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 11
 • 12. R.D. 1696/2007, de 14 de decembro, polo que se regulan os recoñecementos médicos de embarque marítimo • Obxecto: garantir que as condicións psicofísicas sexan compatibles coas características do posto de traballo • Validez: 2 anos (excepto < 21 anos e > 50 anos, que será 1 ano) • NOTA: os recoñecementos médicos de embarque marítimo, entenderanse, así mesmo, realizados en cumprimento do previsto no artigo 22 de la Lei 31/1995 de P.R.L. 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 12
 • 13. R.D. 638/2007, de 18 de maio, polo que se regulan as Capitanías Marítimas e os Distritos Marítimos • Requisitos para a súa creación: – Existencia de portos de interés xeral – Tráfico marítimo intenso ou de características particulares – Condicións técnicas ou xeográficas que poidan incidir na seguridade da navegación • Distritos marítimos: un ou varios en cada Capitanía Marítima, en función de: – Volume da frota – Existencia de instalacións portuarias – Intensidade das actividades náutico-deportivas • NOTA: listado de capitanías e distritos existentes 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 13
 • 14. R.D. 1837/2000, de 10 de novembro, polo que se aprueba o reglamento de inspección e certificación de buques civís • Obxecto: establecer un marco normativo específico que regule as condicións xerais e o procedemento para a realización das inspeccións e controis dos buques. • Obxecto das inspeccións: comprobar que o buque, os seus aparatos, elementos, materiais ou equipos, a súa tripulación, a súa carga e os seus procedementos operativos reúnen as prescripcións e condicións aplicables da normativa vixente en España en materia de seguridade marítima e prevención da contaminación. • Ámbito de aplicación: frota civil española 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 14
 • 15. CONVENIO TORREMOLINOS, de 1977/1993, Convenio Internacional para a seguridade dos buques pesqueiros • Primer convenio internacional concertado sobre a seguridade dos barcos de pesca. • Formulado segundo as liñas do Convenio SOLAS. • Obxecto: fixa requisitos de seguridade para a construción e equipo dos barcos pesqueiros novos de navegación marítima con cuberta. • Ámbito de aplicación: buques de 24 m de eslora ou máis, incluídos os barcos que elaboran as súas capturas. As súas disposicións afectan ós barcos xa existentes so no relativo a requisitos de radio 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 15
 • 16. R.D. 1185/2006, de 16 de octubro, polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as radiocomunicacións marítimas a bordo dos buques civís españois • Ámbito de aplicación: – Capítulo II: buques comprendidos no ámbito de aplicación do Convenio SOLAS – Capítulo III: buques comprendidos no ámbito de aplicación do R.D. 1032/1999 – Capítulo IV: outros buques • Sección 4ª: buques de pesca alleos ó R.D. 1032/1999 • Novidades: todo buque con espacios cubertos habitables deberá ter a partires do 01/01/2008: – Unha instalación radioeléctrica de VHF capaz de transmitir e recibir nos canais 6, 13 y 16. – Unha radiobaliza persoal de 121,5 MHz (incorporada ó chaleco salvavidas) por cada tripulante que traballe en cuberta. – Una radiobaliza de localización de sinistros por satélite de Cospas- Sarsat de 406 MHz de activación manual e automática. 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 16
 • 17. R.D. 1216/1997, de 18 de xullo, disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca • Obxeto: transpón a Directiva 93/103/CE, de 23 de novembro, que establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo de buques de pesca • Ámbito de aplicación: – Buques novos con eslora entre perpendiculares ≥ 15 m – Buques existentes (anteriores a 23/11/1995) con eslora entre perpendiculares ≥ 18 m • Observacións: marcado carácter xeneralista. Existe Guía Técnica do INSHT. 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 17
 • 18. R.D. 1032/1999, de 18 de xuño, polo que se determinan as normas de seguridade a cumprir polos buques pesqueiros de eslora igual ou superior a 24 metros R.D. 1422/2002, de 27 de decembro, polo que se modifica o R.D. 1032/1999 • Obxecto: transpón a Directiva 97/70/CE (modif. por 99/19/CE), de 18 de marzo, cuxo propósito é ampliar o ámbito de aplicación do Protocolo de Torremolinos a buques pesqueiros con esloras entre 24 e 45 m • Ámbito de aplicación: buques pesqueiros con eslora entre perpendiculares ≥ 24 m • Formato: en anexos. Anexo I substituído na súa totalidade polo Anexo I del R.D. 1422/2002 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 18
 • 19. R.D. 543/2007, de 27 de abril, polo que se determinan as normas de seguridade e de prevención da contaminación a cumprir polos buques pesqueiros de 24 m. de eslora • Obxecto: determinar as normas técnicas, de seguridade e prevención da contaminación que deben cumprir tódalas embarcacións pesqueiras cuxa eslora (L) sexa inferior a 24 m • Ámbito de aplicación. Quedan excluídas as embarcaciones dedicadas exclusivamente a: – Actividades pesqueiras en augas continentais – Elaboración do pescado ou outros recursos vivos do mar – Auxilio de instalacións pesqueiras con artes fixas, tales como almadrabas – Auxilio de explotacións de acuicultura • Novidades: introduce o “Documento de autocertificación anual” 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 19
 • 20. R.D. 543/2007, de 27 de abril, polo que se determinan as normas de seguridade e de prevención da contaminación a cumprir polos buques pesqueiros de 24 m. de eslora • Anexos: – Anexo I. Construción, integridade da estanqueidade e equipo de amarre e fondeo – Anexo II. Estabilidade e francobordo – Anexo III. Instalacións de máquinas – Anexo IV. Instalacións eléctricas – Anexo V. Prevención, detección e extinción de incendios e equipo contra incendios – Anexo VI. Dispositivos de salvamento, protección da tripulación – Anexo VII. Seguridade da navegación – Anexo VIII. Prevención da contaminación – Anexo IX. Certificados 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 20
 • 21. GUÍA TÉCNICA RD 1216/1997 ARTICULADO ANEXOS ANEXO I. Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ós buques de pesca novos ANEXO II. Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ós buques de pesca existentes ANEXO III. Disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ós medios de salvamento e supervivencia ANEXO IV. Disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ós equipos de protección individual 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 21
 • 22. GUÍA TÉCNICA RD 1216/1997 NOVIDADES En xeral, mesmo contido que a edición da Guía Técnica de 2004 Hai referencias ás novas disposicións normativas aparecidas neste período: RD 1185/2006, RD 543/2007, RD 1696/2007, etc. Ampliación e mellora dos listados de comprobación para o seguimento do cumprimento da normativa, en total 21. GRAO DE CUMPRIMENTO Observouse unha mellora significativa, pero aínda queda camiño por andarE. 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 22
 • 23. DEFICIENCIAS NO EMBARQUE 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 23
 • 24. DEFICIENCIAS RISCO ELÉCTRICO 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 24
 • 25. DEFICIENCIAS OUTROS RISCOS 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 25
 • 26. DEFICIENCIAS OUTROS RISCOS 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 26
 • 27. DEFICIENCIAS MAQUINARIA EN XERAL 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 27
 • 28. DEFICIENCIAS MAQUINARIA EN XERAL 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 28
 • 29. DEFICIENCIAS SEGURIDADE E SALVAMENTO 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 29
 • 30. DEFICIENCIAS SEGURIDADE E SALVAMENTO 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 30
 • 31. DEFICIENCIAS SEGURIDADE E SALVAMENTO 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 31
 • 32. DEFICIENCIAS SEGURIDADE E SALVAMENTO 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 32
 • 33. DEFICIENCIAS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 33
 • 34. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES TOTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 5778 6075 5.392 5.739 6.362 6.818 7.174 7.507 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 34
 • 35. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES LEVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 5548 5768 5.177 5.466 5.985 6.531 6.730 7.018 5.401 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 35
 • 36. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES GRAVES EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 192 271 181 328 218 252 380 409 297 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 36
 • 37. CONCLUSIÓNS ACCIDENTES MORTAIS EN PESCA (2003-2011) x 100.000 traballadores 38 37 34 49 56 35 64 80 50 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15/10/2012 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 37

Related Documents