NATO în era unui Secretar General jucătorRecunosc, acest titlu este unul provocator, dar aveam ini ial unul i mai provocat...
un pull aside dar este clar că o reuniune cu americanii nu se ob ine prea u or în cadrul uneiț șministeriale.În final, cre...
of 2

NATO în era unui Secretar General jucător

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - NATO în era unui Secretar General jucător

  • 1. NATO în era unui Secretar General jucătorRecunosc, acest titlu este unul provocator, dar aveam ini ial unul i mai provocator. ”NATO în eraț șBăsescu” a a că zic să trecem la temă. Adică la specula ia care îl dă pe pre edintele Băsescuș ț șcandidat la pozi ia de ef al Alian ei nord-atlantice.ț ș țNu este prima dată când autorul specula iei vine cu asemenea ”materiale”, comentarii, analize iț șpoate că a a se explică anumite reac ii de respingere dar i tăceri interesante.ș ț șCum se poate explica o asemenea aruncare pe pia ă ?țÎn tot acest vârtej de idei există un sâmbure de adevăr: Alian a î i va alege un nou Secretar Generalț și prin toamnă ne cam lămurim, neoficial probabil mai devreme, dar nu insist.șPartea speculativă rămâne dacă sau nu România ar avea un candidat i dacă acesta ar fi TraianșBăsescu ?Cred că avem 3 posibile explica ii legate de un asemenea scenariu.țPrima, cea sprijinită oficial de Cotroceni: ar fi o simplă specula ie. Neoficial, Iulian Chifu, consilierțpreziden ial, a comentat pe facebook în sensul plasării specula iei în contextul razboiului mediaticț țcare urmăre te marginalizarea Pre edintelui, reducerea influen ei sale în problemele interne. Fapticș ș țvorbind, Pre edin ia a precizat căș ț „- nicio instituţie a statului român nu a făcut vreo astfel depropunere.” La această precizare am i eu o precizare. În cazul alegerii Secretarului General nici nușva fi cazul ca propunerile să fie tratate institu ional în sensul clasic. Datorită sensibilită ii numirii înț țaceastă pozi ie, totul se face cu foarte multă discre ie. A a că precizarea de la Cotroceni este unaț ț șpu in pe lângă.țA doua, specula ia ar avea un sâmbure de adevăr, România ar fi făcut această propunere, nuțcomentez pe ce canale. Avem o declara ie a lui Mircea Geoană care recunoa te că a comunicat înț șAmerica, dolean a ca din ările intrate recent în NATO să fie ales un Secretar General. Pentruț țmoment, bilan ul este următorul: ările din Grupul de la Vi egrad au avut i au pozi ii de general înț ț ș ș țStafful militar interna ional NATO, comandamente iar la nivel politic, au fost numi i secretariț țgenerali adjunc i din Polonia, Cehia i Ungaria. Ace tia erau fo ti mini tri sau secretari de stat dinț ș ș ș șdiploma ie sau apărare. România nu de ine în comandamentele NATO nici pozi ii de general i nuț ț ț șam avut pozi ii de secretari generali adjunc i. De ce ? Este alt subiect, poate cu altă ocazie.ț țAdjudecarea unor asemenea pozi ii de către România ar fi, după părerea mea, ni te pa i obligatoriiț ș șde făcut de către Bucure ti înainte de a viza pozi ia supremă. Într-o asemenea structură complexă,ș țcum este NATO, orice ară trebuie să destule resurse, mai ales umane, destulă expertiză la nivelțstrategic i nu doar la nivel opera ional sau de execu ie. Concluzia ar fi că România, dacă a propusș ț ța a ceva, a urmărit două obiective, unul maximal, pozi ia în sine, i unul minimal, de aș ț ș”vinde/negocia” votul pentru alt candidat cu o recompensă pe măsură. Când ceri o pozi ie inferioarățvei ob ine ceva inferior, când vizezi pozi ia supremă atunci po i ob ine o compensa ie mai mare.ț ț ț ț țA treia, specula ia face parte din jocul diplomatic de pregătire mediatică a reuniunii mini trilor deț șexterne NATO 23-24 aprilie. Specula ia a fost publicată cu 2 zile înainte la timp pentru a intra înținformările unor cancelarii. În acest scenariu, se spera la atingerea unor obiective: vizibilitate pentruRomânia în contextul reuniunii, testarea reac iilor din anumite cancelarii aliate, generarea unorțsubiecte de discu ie cu partea americană i ob inerea unei întrevederi la nivelul John Kerry – Titusț ș țCorlă ean. La ora la care scriu nu tiu dacă a fost o întrevedere oficială Kerry -Corlă ean sau măcarț ș ț
  • 2. un pull aside dar este clar că o reuniune cu americanii nu se ob ine prea u or în cadrul uneiț șministeriale.În final, cred că a treia explica ie este cea adevărată pentru că sunt multe elemente de context pețcare diploma ia noastră dar i a altora încearcă să le folosească la maxim în unei reuniuniț șministeriale.PS: Scenariul cel mai rău ar fi cu Traian Băsescu Secretar General NATO, Crin Antonescu Pre edinteleșRomâniei, atunci să vezi suspendare !

Related Documents