© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdr...
of 1

Nam 'mo' iedereen in het ootje?

Maastrichtse jihadist Mohammed G. opnieuw voor de rechter vanwege - geblokkeerde - strijdplannen in Syrië. Achtergrondartikel: Mo G., een gevaarlijke gek, een ongevaarlijke gek of een geniale poseur?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nam 'mo' iedereen in het ootje?

  • 1. © Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 16 januari 2016 Nam ‘Mo’ iedereen in het ootje? RADICALISERING door Johan vd Beek en Claire v Dyck H Mohammed G., de Maastrich- tenaar die onlangs voor de derde keer werd opgepakt vanwege jihad-plannen, stond gisteren in een pro forma-zitting voor de rech- ter. Is ‘Mo’ een gevaarlijke gek, een ongevaarlijke gek of een geniale poseur? H ij is volgens lokale au- toriteiten in Maas- tricht weliswaar ‘gek’ maar niet ‘gevaarlijk gek’. Maar bij landelij- ke opsporingsdiensten denken ze daar kennelijk anders over. Bij een derde uitreispoging van Moham- med G. uit Maastricht richting kali- faat treft hij wederom justitie op zijn pad. Maastrichtse ‘Mo’ is behal- ve ‘gek’ ook gevaarlijk. Sinds giste- ren komt daar nog een mogelijk- heid bij. Mohammed G. (28) is be- halve een jihadist met moordplan- nen ook een geniale poseur, ie- mand die terreurdaden voorbereidt onder de dekmantel van een gefin- geerde geestesziekte. Dat laatste wordt door nota bene G. zelf be- weerd in een telefoongesprek met een kennis dat in het nieuwe straf- dossier zit. In de zomer tipt de veiligheids- dienst AIVD justitie over G.’s jihad- plannen. Dat leidt tot een onder- zoek waarbij onder meer twee infil- tranten worden ingezet. Uiteinde- lijk trekt hij bij één van hen, die aanvankelijk met hem ‘bevriend’ raakt in de daklozenopvang waar G. verblijft, in een Maastrichtse wo- ning in. Deze is volgehangen met camera’s en microfoons. In een tele- foongesprek met een kennis - de politie luistert mee - zegt hij dat hij de geestesziekte die hem de eerste keer uit de gevangenis heeft gehou- den, geveinsd heeft. ‘Ik was hele- maal niet gek, ik heb iedereen in het ootje genomen’, beweert G. Dat is een spectaculaire claim, waar volgens diens advocaat André See- bregts niet te veel waarde aan moet worden gehecht. Stoerdoenerij, grootspraak. Wellicht uit schaamte voor z’n psychische klachten. „Het is vrij onwaarschijnlijk. Wil je drie deskundigen om de tuin leiden, dan moet je briljant zijn.” G. is al langere tijd in beeld bij de inlichtingen- en opsporingsdien- sten. In 2013 is hij de eerste jihadist in Nederland die wordt ver- oordeeld voor voorbereiding van moord, via deelname aan de ge- welddadige jihad. Voorbereiding, omdat Mohammed eind 2012 wordt opgepakt, vlak vóór het mo- ment van uitreizen. Hij krijgt geen celstraf omdat hij na onderzoek vol- ledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht. Paranoïde schizofrenie, luidt de diagnose. Hij moet voor een jaar naar een psychiatrische in- richting. Een djinn, de Arabische versie van een demon, draagt G. op naar Syrië te gaan om te strijden. Die djinn, een oude krijger die ken- nelijk in zijn hoofd opdrachten for- muleert, is kennelijk alleen tot zwij- gen te brengen met pillen. Maar als Mohammed die pillen slikt, waar- om wil hij dan toch naar het kali- faat? Zou het kunnen zijn dat hij zijn pillen niet slikt? De meest logi- sche verklaring is dus die van G. zelf: er is geen djinn. Nooit geweest ook. Nu lijkt hij psychisch in orde, mede dankzij medicijngebruik, zegt z’n advocaat. Wat hij wel is: een man met onstuitbare terreur- plannen. Twijfels over de ‘ongevaarlijke gek’-theorie zijn ook reden voor de inzet van infiltranten in de zomer. Daarvóór al, eind april 2015, wordt hij bij het Leger des Heils in Maas- tricht door een arrestatieteam opge- pakt op verdenking van het voorbe- reiden van of deelnemen aan terro- ristische activiteiten. De lokale poli- tie is daarover van tevoren niet inge- licht. Na twee weken op de extra beveiligde terroristenafdeling komt hij weer op vrije voeten. Zijn pas- poort krijgt hij echter niet terug. Na zijn vrijlating gaat hij op zoek naar een vals Nederlands paspoort. Volgens G. daartoe uitgelokt door de infiltrant, die met dat idee komt. Geld daarvoor zamelt hij in en maakt hij op een gegeven mo- ment ook over. Bij zijn aanhouding worden 1600 euro aan contanten aangetroffen, maar geen wapens. Hij is ook, net als in 2012, op zoek naar een geschikte huwelijkskandi- date omdat „waarlijk niks mooier is dan zij aan zij met je vrouw te strijden op het pad van Allah” (al- dus een passage uit een post in 2012 gericht aan een moslima). Dit- maal legt hij het, online, aan met een agente, de tweede infiltrant. G. is ook heel hardnekkig in het ventileren van radicaal gedachte- goed via accounts op sociale media die hij onder verschillende namen bestiert. Door zijn vlijtig posten wordt ook duidelijk dat hij eind 2014 naar Irak (Koerdistan) is ge- reisd, zonder dat hem een stro- breed in de weg is gelegd. Hij is wel- iswaar onder de noemer familiebe- zoek vertrokken, maar bericht over pogingen om bij IS te geraken. Be- gin 2015 verbaast hij zich nog open- lijk online over het feit dat hij vrij heeft kunnen reizen. Dat ‘uitstap- je’, zijn online-provocaties en twij- fels over G.’s echte bedoelingen zijn ongetwijfeld redenen waarom zijn paspoort bij zijn arrestatie in april vorig jaar wordt ingenomen. Als hij opnieuw wordt tegengehou- den in zijn jihadgang, pleegt hij hier een aanslag, is de informatie die de AIVD in de zomer door- geeft. Voor dat dreigement zijn ech- ter geen aanwijzingen gevonden. Zijn focus lijkt nog steeds gericht op de strijd in Syrië. Een djinn, de Arabische versie van een demon, zou G. hebben opgedragen naar Syrië te gaan om te strijden. ᮣ Een van de avatars (profielfoto’s) die Mohammed G. gebruikte op sociale media.

Related Documents