УЧЕШЋЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТУ: ...
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ УБОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ЦИЉ• Указивање на значај решавања овог проблема у друштву и укључивање већег броја младих у овој борби на школском и ло...
ЗАДАТАК• На школском нивоу-спровођење анкете и информисање (путем паноа и презентације) ученика и наставника о корупцији...
Акција на нивоу школе- АНКЕТА И ПАНО• Да бисмо испунили наш задатак, спровели смо анкету у нашој школи. Укуп...
Резултати анкете на питање –Да ли би пријавио/ла корупцију? Неопредељени- Да- 51 (46,79%) 28 (25,69%) ...
Најјачи аргументи испитаника
АНКЕТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА Фармацеутско –физиотерапеутске школе Ппштпвани ученици/п...
ИНФОРМАТИВНИ ПАНО• Направили смо пано који је био идеја о сајту на коме су били истакнути резултати анкете, актуелна деш...
Акција на локалу-КАНЦЕЛАРИЈАЗА МЛАДЕ ЗВЕЗДАРА• У циљу да проширимо свест о корупцији као проблему, одржали смо презентаци...
Асоцијације на речкорупција и симболичнековерте у којима су намдали предлоге акционогплана.
ОБЕЛЕЖЕН ДАНСРЕДЊОШКОЛАЦА
САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗАБОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ• У циљу даљег истраживања и информисања о корупцији, обавили смо интервј...
Prezentacija FFS o korupciji
Prezentacija FFS o korupciji
Prezentacija FFS o korupciji
Prezentacija FFS o korupciji
Prezentacija FFS o korupciji
of 18

Prezentacija FFS o korupciji

Pogledajte Power point prezentaciju o korupciji koju su pripremili đaci Farmaceutsko fizioterapeutske škole u okviru konkursa "Korupcija - prijaviti je ili ne?"
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija FFS o korupciji

 • 1. УЧЕШЋЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТУ: „ЕВРОПА ВИЂЕНА НАШИМ ОЧИМА“
 • 2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ УБОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 3. ЦИЉ• Указивање на значај решавања овог проблема у друштву и укључивање већег броја младих у овој борби на школском и локалном нивоу• Својим деловањем желимо да подигнемо ниво свести о овом проблему и борби против корупције код ученика,наставника, родитеља, социјалних партнера школе и других УП-а на општини Звездара
 • 4. ЗАДАТАК• На школском нивоу-спровођење анкете и информисање (путем паноа и презентације) ученика и наставника о корупцији као једном од највећих проблема данашњице• На локалном нивоу- информисање и едукација свих УП-а на општини и прављење акционог плана у борби против корупције• Сарадња са Агенцијом за борбу против корупције
 • 5. Акција на нивоу школе- АНКЕТА И ПАНО• Да бисмо испунили наш задатак, спровели смо анкету у нашој школи. Укупан број испитаника Фармацеутско - физиотерапеутске школе је 109, од тога:
 • 6. Резултати анкете на питање –Да ли би пријавио/ла корупцију? Неопредељени- Да- 51 (46,79%) 28 (25,69%) Не- 30 (27,52%)
 • 7. Најјачи аргументи испитаника
 • 8. АНКЕТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА Фармацеутско –физиотерапеутске школе Ппштпвани ученици/прпфеспри Ову анкету смп ппкренули из разлпга да вас инфпрмишемп п кпрупцији ,кап једнпм пд најпзбиљнијих прпблема друштва- кпји ппдразумева ппкваренпст, кварнпст и има мнпгп врста и пблика кпрупције, кап штп су: ппдмићиваое (примаое и даваое мита), ппткупљиваое, везе,злпупптреба службенпг пплпжаја, кршеое закпна пд стране судије...А с друге стране, пптребнп је и да ви нас инфпрмишете п пвпм прпблему крпзнекп ваше личнп искуствп и знаое. Резулате анпнимних анкета пбјавићемп на едукативнпм панпу кпји ћемп ппставити у шкпли,а циљ нам је да ппдигнемп нивп свести свих нас п пвпм прпблему.Мплимп вас да искренп пдгпвприте на сва питаоа, анкета је анпнимна. Хвала!4ПОЛ: М ЖГОДИНЕ (УЗРАСТ): ____________•У чему је, пп твпм мишљеоу, разлика између мита и кпрупције?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•Наведи један пример када си ти или некп из твпје ближе пкплине бип жртвакпрупције:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•Шта мислиш у кпм ппслу је најзаступљенија кпрупција?_____________________________________________________________________________________________________________________________________•Да ли би пријавип/ла кпрупцију институцијама надлежним за тп?____________________________________________________•Заштп би пријавип/ла или не би пријавип/ла кпрупцију?______________________________________________________________________________________________________________________________________•Кпјпј кпнкретнп институцији би пријавип /ла кпрупцију? ХВАЛА НА ИЗДВОЈЕНОМ ВРЕМЕНУ!
 • 9. ИНФОРМАТИВНИ ПАНО• Направили смо пано који је био идеја о сајту на коме су били истакнути резултати анкете, актуелна дешавања о корупцији, информације где и на који начин се може пријавити корупција.
 • 10. Акција на локалу-КАНЦЕЛАРИЈАЗА МЛАДЕ ЗВЕЗДАРА• У циљу да проширимо свест о корупцији као проблему, одржали смо презентацију у Канцеларији за младе на општини Звездара коме су присуствовали представници ученичких парламената на нашој општини.
 • 11. Асоцијације на речкорупција и симболичнековерте у којима су намдали предлоге акционогплана.
 • 12. ОБЕЛЕЖЕН ДАНСРЕДЊОШКОЛАЦА
 • 13. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗАБОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ• У циљу даљег истраживања и информисања о корупцији, обавили смо интервју са професором Зораном Стојиљковићем, председником одбора Агенције за борбу против корупције• Кратак филм интервјуа биће приказан на следећем састанку УП-а средњих звездарских школа у КЗМ Звездара

Related Documents