PPrroovviiddiinngg IInnnnoovvaattiivvee
MMaarrkkeettiinngg SSoolluuttiioonnss
FFoorr OOuurr CClliieennttss
EEvvoolluuttiioonn BBuussiinneessss
MMeeddiiaa GGrroouupp
 OOwwnneedd//OOppeerraatteedd bbyy CChhrriiss CCaatthheerrss ...
WWhhaatt IIss IItt WWee DDoo??
 EEBBMMGG iiss aa FFuullll SSeerrvviiccee MMaarrkkeettiinngg
AAggeennccyy
 TTuurrnnkke...
DDeevveellooppiinngg YYoouurr
OOnnlliinnee PPrreesseennccee
 CCrreeaattiioonn ooff QQuuaalliittyy CCoonntteenntt ttoo K...
RReesseeaarrcchh,, PPllaannnniinngg &&
IImmpplleemmeennttaattiioonn
 MMaarrkkeett RReesseeaarrcchh,, BBuussiinneessss P...
WWhhaatt IIss OOuurr TTrraacckk RReeccoorrdd??
 RReecceenntt PPrroojjeeccttss IInncclluuddee::
 TToopp 2200 UUnnddeerr...
TThhaannkkss TToo TThhee FFoolllloowwiinngg
TThhaannkk YYoouu
EEVVOOLLUUTTIIOONN BBUUSSIINNEESSSS MMEEDDIIAA GGRROOUUPP
225500--774400--11884444
iinnffoo@@eevvooll...
of 8

Nanaimo Marketing Agency - Evolution Business Media Group

Evolution Business Media Group is a Nanaimo Marketing Agency specializing in marketing systems with a focus on lead generation and branding. We offer turn key marketing solutions for small to medium sized businesses. EBMG is based in Nanaimo, BC, Canada. Visit our website at www.evolutionbusiness.ca
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Nanaimo Marketing Agency - Evolution Business Media Group

  • 1. PPrroovviiddiinngg IInnnnoovvaattiivvee MMaarrkkeettiinngg SSoolluuttiioonnss FFoorr OOuurr CClliieennttss
  • 2. EEvvoolluuttiioonn BBuussiinneessss MMeeddiiaa GGrroouupp  OOwwnneedd//OOppeerraatteedd bbyy CChhrriiss CCaatthheerrss  1155++ YYeeaarrss MMaarrkkeettiinngg && AAddvveerrttiissiinngg EExxppeerriieennccee  GGrraadduuaatteedd VVIIUU 22000033 wwiitthh BBAA iinn MMaarrkkeettiinngg  1100 YYeeaarrss EExxppeerriieennccee iinn tthhee PPuubblliisshhiinngg IInndduussttrryy  EEBBMMGG LLaauunncchheedd iinn 22001133  LLooccaatteedd DDoowwnnttoowwnn –– 555544 AAllbbeerrtt SSttrreeeett
  • 3. WWhhaatt IIss IItt WWee DDoo??  EEBBMMGG iiss aa FFuullll SSeerrvviiccee MMaarrkkeettiinngg AAggeennccyy  TTuurrnnkkeeyy SSeerrvviiccee ffoorr SSmmaallll ttoo MMeeddiiuumm SSiizzeedd CCoommppaanniieess  DDeevveellooppiinngg MMaarrkkeettiinngg SSyysstteemmss ffoorr LLeeaadd GGeenneerraattiioonn  EEnnhhaanncciinngg YYoouurr IImmaaggee TThhrroouugghh BBrraanndd DDeevveellooppmmeenntt && MMaannaaggeemmeenntt  CCrreeaattiinngg CClleeaann,, EEaassyy ttoo NNaavviiggaattee PPrrooffeessssiioonnaall WWeebbssiitteess  CCrreeaattiioonn ooff SSttrraatteeggiicc AAddvveerrttiissiinngg CCaammppaaiiggnnss
  • 4. DDeevveellooppiinngg YYoouurr OOnnlliinnee PPrreesseennccee  CCrreeaattiioonn ooff QQuuaalliittyy CCoonntteenntt ttoo KKeeeepp YYoouu oonn TToopp ooff tthhee SSeeaarrcchh RRaannkkss  DDeevveelloopp YYoouurr SSoocciiaall MMeeddiiaa FFoooottpprriinntt IInncclluuddiinngg FFaacceebbooookk,, TTwwiitttteerr && YYoouuTTuubbee  GGeenneerraattee TTrraaffffiicc vviiaa LLiinnkk--BBaacckk CCaammppaaiiggnnss,, BBllooggss,, EEddiittoorriiaallss,, PPhhoottooss,, VViiddeeoo PPrroodduuccttiioonn && MMoorree  EEssttaabblliisshh LLiinnkk EExxcchhaannggeess && DDiirreeccttoorryy SSuubbmmiissssiioonnss ooff YYoouurr WWeebbssiittee
  • 5. RReesseeaarrcchh,, PPllaannnniinngg && IImmpplleemmeennttaattiioonn  MMaarrkkeett RReesseeaarrcchh,, BBuussiinneessss PPllaannnniinngg,, PPrrooppoossaall WWrriittiinngg && PPrroojjeecctt MMaannaaggeemmeenntt  DDeevveellooppmmeenntt ooff IInnddiivviidduuaallllyy TTaaiilloorreedd CCuussttoommeerr RReellaattiioonnss SSyysstteemmss  CCrreeaattiioonn ooff EEmmaaiill // MMaaiill MMaarrkkeettiinngg CCaammppaaiiggnnss  LLooggoo CCrreeaattiioonn,, TTrraaddiittiioonnaall AAddvveerrttiissiinngg,, MMeeddiiaa RReelleeaassee PPrroodduuccttiioonn && MMoorree
  • 6. WWhhaatt IIss OOuurr TTrraacckk RReeccoorrdd??  RReecceenntt PPrroojjeeccttss IInncclluuddee::  TToopp 2200 UUnnddeerr 4400,, AAbboorriiggiinnaall YYoouutthh EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp WWoorrkksshhoopp,, CCuullttuurraall VViiddeeoo PPrroodduuccttiioonn  JJuusstt BBeeggaann ““BBuussiinneessss BBuuyyeerrss GGuuiiddee”” ffoorr VVeennttuurree CCoonnnneecctt aa SSuubbssiiddiiaarryy ooff CCoommmmuunniittyy FFuuttuurreess
  • 7. TThhaannkkss TToo TThhee FFoolllloowwiinngg
  • 8. TThhaannkk YYoouu EEVVOOLLUUTTIIOONN BBUUSSIINNEESSSS MMEEDDIIAA GGRROOUUPP 225500--774400--11884444 iinnffoo@@eevvoolluuttiioonnbbuussiinneessss..ccaa

Related Documents