МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧДТУ
НАКАЗ
28.10. 2015 м. Черкаси № 528...
5. Науково-дослідному інституту до 26 січня 2016 року направити
кращі наукові роботи студентів у відповідні базові вищі на...
Додаток 1 до наказу
від 28.10.2015 р. № 528/01
С К Л А Д
конкурсної комісії по проведенню Всеукраїнського конкурсу
студент...
Додаток 2 до наказу
від 28.10.2015 р. № 528/01
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України від...
характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН
України та органів де...
затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
5.2. Вищі навчальні заклади можуть нагороджу...
Додаток 1
до Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, техніч-
них та г...
Додаток 3
до наказу
від 28.10.2015 р. № 528/01
Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні зак...
19. Обробка матеріалів у
машинобудуванні
Житомирський державний технологічний
університет
Вул. Черняховського, 103, м. Жит...
40. Транспорт
(Будівництво: автомобілі шляхи та
аеродроми, мости і транспортні тунелі;
Автомобілі та трактори; Експлуатаці...
60. Соціолінгвістика Львівський національний університет імені
Івана Франка
Вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
Проре...
81. Соціальні комунікації Маріупольський державний університет
Пр.Будівельників, 129 а, м. Маріуполь
Донецької області, 87...
of 12

Nak st.konkurs 15-16

Nak st.konkurs 15-16
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nak st.konkurs 15-16

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧДТУ НАКАЗ 28.10. 2015 м. Черкаси № 528/01 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1079 від 13.10.2015 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році” з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активації науково-дослідної роботи студентів в універ- ситеті та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу сту- дентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, за- твердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 №202 НАКАЗУЮ: 1. Провести у 2015/2016 навчальному році І тур Всеукраїнського кон- курсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) з 2 листопада 2015 р. по 31 грудня 2015 р. 2. Затвердити склад конкурсної комісії (додаток 1). 3. Відповідальним за наукову роботу на факультетах забезпечити організацію і проведення першого туру Конкурсу у зазначений термін, здійснивши інформаційне та методичне забезпечення проведення Конкурсу на факультетах та подати в НДІ наукові роботи, оформлені згідно Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природ- ничих, технічних і гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21.02.2012 р. (додаток 2). 4. Конкурсній комісії забезпечити якісний відбір кращих наукових робіт студентів та подати в науково-дослідний інститут (Мельнику І.В.) кращі роботи до 15 січня 2016 року разом з витягом з протоколу засідання конкурсної комісії.
 • 2. 5. Науково-дослідному інституту до 26 січня 2016 року направити кращі наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади відповідно до переліку галузей наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. (додаток 3) для участі у дру- гому турі Конкурсу. 6. Згідно запрошень галузевих конкурсних комісій відрядити студентів у базові вищі навчальні заклади для участі у підсумкових науково- практичних конференціях. Оплату відряджень здійснити за рахунок коштів спеціального фонду бюджету згідно п.5.3 наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора науково- дослідного інституту Бондаренка М.О. В.о. ректора С.А. Назаренко ПОГОДЖЕНО: В.о. проректора з НДР та міжнародних зв’язків С.В. Заболотній Головний бухгалтер А.О. Пономаренко Начальник планово- фінансового відділу Г.Є. Лихолай Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції О.М. Слободянюк Начальник юридичного відділу С.І. Василенко Завідувач канцелярією Т.Б. Новілова Проект наказу вносить: директор НДІ М.О. Бондаренко
 • 3. Додаток 1 до наказу від 28.10.2015 р. № 528/01 С К Л А Д конкурсної комісії по проведенню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. Голова комісії: Назаренко С.А. – в.о. ректора університету; Заступники голови: Заболотній С.В. – в.о. проректора з НДР та міжнародних зв’язків; Лазуренко В.М. – проректор з гуманітарно-виховних питань; Члени комісії: Столяренко Г.С. – завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин; Грецький Д.В. – в.о. завідувача кафедри промислового та цивільного будівництва; Хоменко О.М. – завідувач кафедри екології; Лега Ю.Г. – в.о. завідувача кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних сис- тем Ващенко В.А. – завідувач кафедри фізики; Рудницький В.М. – завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії ; Лукашенко В.М. – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем; Триус Ю.В. – завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління; Осипенко В.І. – завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління; Канашевич Г.В. – завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв; Коломицева О.В. – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу; Петкова Л.О. – завідувач кафедри міжнародної економіки; Манн Р.В. – в.о. завідувача кафедри економіки та державного управління; Чепурда Л.М. - в.о. декана факультету харчових технологій та сфери обслуговування; Осипенкова І.І. - в.о. завідувача кафедри технології бродильних виробництв; Пчелінцева О.Е. – завідувач кафедри української мови та загального мовознавства; Лімборський І.В. - завідувач кафедри прикладної лінгвістики; Бондаренко М.О. – директор НДІ; Мельник І.В. – провідний фахівець НДІ.
 • 4. Додаток 2 до наказу від 28.10.2015 р. № 528/01 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012 за № 389/20702 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук І. Загальні положення 1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності. 1.2. Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання твор- чого самовдосконалення студентської молоді; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; активізація науково-дослідної роботи студентів; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах. 1.4. Конкурс проводиться у два тури: перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; другий тур - у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, визначених базовими. 1.5. Перелік галузей наук (спеціальностей, груп спеціальностей), з яких проводиться Конкурс, базові вищі навчальні заклади з проведення другого туру Конкурсу, склад організаційного комітету затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на три роки. 1.6. Галузь науки (спеціальність, група спеціальностей), на яку протягом трьох років щорічно подава- лось менше двадцяти робіт, вилучається з переліку. 1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до ви- мог Закону України «Про захист персональних даних». ІІ. Керівництво Конкурсом 2.1. Засновником Конкурсу є Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України. 2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює організаційний комітет. 2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. 2.4. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія. 2.5. У базовому вищому навчальному закладі з проведення другого туру створюється галузева кон- курсна комісія. 2.6. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні працівники вищого нав- чального закладу, у якому проводиться другий тур, представники інших вищих навчальних закладів, науко- вих установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу. 2.7. Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму складі секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії за умови, що галузь науки включає декілька спеціальностей. ІІІ. Вимоги до наукових робіт 3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм
 • 5. характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади. 3.2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи. 3.3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків; робота по- винна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, зав- дання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності); креслення та ілюстрації, що додаються до ро- боти, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 3.4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються. 3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою. 3.6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та науково- го керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1). 3.7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурс- на комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини). IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 4.1. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 4.2. Перший тур Конкурсу проводиться у жовтні – грудні. 4.3. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються. 4.4. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) та надсилає їх галузевим конкурсним комісіям у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 4.5. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи: перший етап - заочний (рецензування робіт); другий етап - очний (науково-практична конференція). 4.6. Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та передає їх на рецензування (додаток 2). Рецензія повинна бути завірена печаткою навчального закладу, у якому працює рецензент. Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори. 4.7. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кра- щих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним. 4.8. Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи. 4.9. Інформацію щодо дати проведення науково-практичних конференцій галузеві конкурсні комісії надають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 4.10. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України приймаються галузевими конкурсними комісіями після проведення науково- практичних конференцій. Нагороджуються 25% студентів від загальної кількості авторів, на роботи яких є рецензії, з них: ди- пломом І ступеня - 20%, дипломом ІІ ступеня - 30%, дипломом ІІІ ступеня - 50%. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження. 4.11. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати їм сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати дипломами базового вищого навчального закладу тощо. 4.12. Галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про проведення другого туру Конкурсу, у тому числі протокол засідання галузевої конкурсної комісії (дода- ток 3) та статистичну довідку (додаток 4). 4.13. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс. 4.14. Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у базових вищих навчальних закладах протягом трьох років. V. Відзначення переможців Конкурсу 5.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів,
 • 6. затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 5.2. Вищі навчальні заклади можуть нагороджувати студентів-переможців Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, грошовими преміями. 5.3. У разі втрати диплом не поновлюється. 5.4. Організатори Конкурсу та наукові керівники, які підготували щорічно п’ять та більше переможців, можуть відзначатися за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 № 605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за № 899/14166. VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій 6.1. Для забезпечення об′єктивного проведення другого туру Конкурсу у базовому вищому нав- чальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом ректо- ра базового вищого навчального закладу. Членами апеляційної комісії можуть призначатися представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою). 6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення результатів науково- практичної конференції подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивності оцінювання захисту ними наукової роботи. 6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 5), та надає його заявнику. VII. Фінансування Конкурсу 7.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових вищих нав- чальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів. 7.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та про- ведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 • 7. Додаток 1 до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, техніч- них та гуманітарних наук В І Д О М О С Т І про автора та наукового керівника наукової роботи «________________________________» (шифр) Автор Науковий керівник 1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище ___________________ 2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) ______________ 3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю) _______ 4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навча- ється автор ___________________________________ 4. Місце роботи, телефон, е-mail ______________________________ 5. Факультет _______________________ 5. Посада _____________________ 6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь ____________ 7. Результати роботи опубліковано ___________________________________ (рік, місце, назва видання) 7. Вчене звання ________________ 8. Результати роботи впроваджено ___________________________________ (рік, місце, форма впровадження) 8. Місце проживання, телефон ______________________________ 9. Місце проживання, телефон, е-mail ___________________________________ Науковий керівник ________________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Автор роботи ________________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Рішенням конкурсної комісії _______________________________________ (найменування вищого навчального закладу) студент(ка) _________________________ рекомендується для участі у другому (прізвище, ініціали) турі Конкурсу_______________________________________________________ (назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) Голова конкурсної комісії ____________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П. ___ ____________________20 __ року
 • 8. Додаток 3 до наказу від 28.10.2015 р. № 528/01 Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014 – 2017 н. р. № п/п Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких про- водиться Конкурс Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса) Голова галузевої конкурсної комісії, телефон для довідок, ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 1. Біологічні науки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 Проректор Ушенко О.Г. (0372) 58 48 38, 58 48 74 2. Географічні науки Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Вул. Леніна, 20, м. Мелітополь Запорізької обл., 72312 Проректор Прийма С.М. (0619) 44 03 63, 44 04 27 3. Гідрометеорологія Одеський державний екологічний університет Вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 Проректор Тучковенко Ю. С. (0482) 35 73 71, 42 57 17, 4. Екологія та екологічна безпека Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 Ректор Онищенко В.О. (05322) 7 38 57 5. Геологічні науки Криворізький національний університет Вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 50027 В.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С. (056) 409 61 50, 409 61 13 6. Хімічні науки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 Проректор Карплюк В.І. (056) 374 98 07, (050) 591 92 76 7. Математичні науки Вінницький національний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вул Острозького, 32, м. Вінниця, 21100 Проректор Руснак І.Є. (0432) 27 68 82, 27 69 73 8. Фізика Східноукраїнський національний університет імені Лесі України, Пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025 Проректор Яцишин М.М. (0332) 72 01 25 9. Інформатика та кібернетика Сумський державний університет Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Проректор Чорноус А.М. (0542) 33 41 08 10. Ветеринарна медицина Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600 Проректор Грицан Ю.І. (0562) 68 54 08, 067 955 46 50 11. Зоотехнія Миколаївський національний аграрний університет Вул. Паризької комуни, 9, м. Миколаїв, 54020 Перший проректор Бабенко Д.В. (0512) 34 31 94 12. Агрономія Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва П/в «Комуніст – 1» Харківського р-ну Харківської обл., 62483 Проректор Дегтярьов В.В. (0572) 99 73 50 13. Клінічна медицина Буковинський державний медичний університет Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002 Зав. кафедри Іващук О.І. (0372)551739, 14. Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою) Харківський національний медичний університет Пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 Ректор Лісовий В.М. (057) 705 07 11, 705 07 09 15. Профілактична медицина Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця Бул. Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601 Ректор Амосова К.М. (044) 234 40 62, 234 60 63 16. Теоретична медицина Запорізький державний медичний університет Пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 Ректор Колесник Ю.М. (061)233 50 93 17. Фармацевтичні науки Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця Бул. Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601 Ректор Амосова К.М. (044) 234 40 62, 234 60 63 ТЕХНІЧНІ НАУКИ 18. Хімічні технології Національний авіаційний університет Вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680 Проректор Харченко В.П. (044) 406 76 03
 • 9. 19. Обробка матеріалів у машинобудуванні Житомирський державний технологічний університет Вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005 Ректор Мельничук П.П. (0412) 24 14 18, (098) 044 19 11 20. Зварювання Кіровоградський національний технічний університет Пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 Перший проректор Кропівний В.М. (0522) 55 93 59, 39 05 19, 39 04 33 21. Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 Директор Інституту Бобир М.І. (044) 406 82 55 22. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 Проректор Марченко А.П. (057) 700 40 34 23. Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Луцький національний технічний університет Вул. Львівський, 75, м. Луцьк, 43018 Перший проректор Герасимчук З.В. (0332) 26 49 43 24. Двигуни та енергетичні уста- новки Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 Проректор Марченко А.П. (057) 700 40 34 25. Машинознавство Сумський державний університет Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Проректор Чорноус А.М. (0542) 33 41 08 26. Машини та засоби механізації сільськогосподарського вироб- ництва Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Вул. Артема, 44, м. Харків, 61002 Проректор Войтов В.А. (057) 700 38 98 27. Авіаційна та ракетно-космічна техніка Національний авіаційний університет Вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680 Проректор Харченко В.П. (044) 406 76 03 28. Електротехніка та електромеханіка Дніпродзержинський ДТУ Вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.,51918 Проректор Садовой О.В. (0569) 55 12 87, 55 20 05 29. Електричні машини та апарати Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., 39600 Перший проректор Никифоров В.В. (097) 827 62 10 30. Енергетика ДВНЗ «Приазовський ДТУ» Вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500 Ректор Волошин В.С. (0629) 44 66 67, 44 63 57 31. Радіотехніка Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 Проректор Сліпченко М. І. (057) 702 13 97, 702 10 20 32. Телекомунікації Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029 Проректор Каптур В.А. (048) 705 04 60. 705 04 64 33. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 Проректор Павлов С.В. (067) 430 98 05 34. Інформаційні технології Хмельницький національний університет вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016 Проректор Параска Г.Б. (0382) 72 55 88, 22 51 08 35. Біотехнології Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 Декан Дуган О.М. (044) 406 82 13 36. Електроніка Національний університет «Львівська політехніка» Вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 Проректор Піх З.Г. (032) 258 20 25, 258 26 27 37. Нафтова та газова промисловість Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Вул. Карпатська,15, м Івано-Франківськ, 76019 Проректор Карпаш О.М. (0342) 24 24 30, 50 46 13 38. Гірництво Криворізький технічний університет вул. ХХІІ партз’їзду,11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027 В.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С. (056) 409 61 50, 409 61 13 39. Металургія Національна металургійна академія України Пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005 Проректор Пройдак Ю.С. (0562) 47 42 65, (056) 745 41 96
 • 10. 40. Транспорт (Будівництво: автомобілі шляхи та аеродроми, мости і транспортні тунелі; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків) Харківський національний автомобільно- дорожній університет Вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 Заступник ректора Богомолов В.О. (057) 700 38 63 41. Транспортні системи Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Вул. Революції, 12, м. Харків, 61002 Проректор Харченко В.Ф (057) 707 32 61 42. Транспортні технології (за ви- дами транспорту) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600 Перший проректор Никифоров В.В. (097) 827 62 10 43. Залізничний транспорт та спеціальна техніка Українська державна академія залізничного транспорту Майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050 Проректор Ломотько Д.В. (057) 730 19 38, 730 19 39 44. Суднобудування та водний транспорт Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025 Проректор Блінцов В.С. (0512) 70 91 05 45. Будівництво та архітектура Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 Проректор Гончаренко Д. Ф. (057) 700 02 40, 700 06 51 46. Геодезія Львівський національний аграрний університет, вул. В.Великого, 1, м.Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл., 80381 Проректор Лопушняк В.І. (032) 224 25 03, 224 29 06 47. Легка промисловість Київський національний університет технологій та дизайну Вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011 Проректор Каплун В.В. (044) 280-16-03, 256 84 27 48. Готельно-ресторанна справа Національний університет харчових технологій Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601 Завідувач кафедри Доцен- ко В.Ф. (044) 287 90 14, 287 90 05 49. Експертиза харчових продуктів Національний університет харчових технологій Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601 Проректор Мостенська Т.Л. (044) 287 90 24, 287 60 00 50. Харчова промисловість та пе- реробка сільськогосподарської продукції Харківський державний університет харчування та торгівлі Вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 Ректор Черевко О.І. (057) 336 89 79 51. Військові науки Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012 Заступник начальника Красюк О.П. (032) 238 65 34 52. Цивільна оборона та пожежна безпека Національний університет цивільного захисту України Вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 Проректор Андронов В.А. (057) 700 56 82, 707 34 72 53. Інформаційна безпека Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 Ректор Ясній П.В. (0352) 52 41 81 54. Техногенна безпека Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007 Проректор Рак Т.Є. (032) 233 24 79 55. Безпека життєдіяльності Харківський національний автомобільно- дорожній університет Вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 Проректор Богомолов В.О. (057) 700 38 63, 738 77 88 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 56. Історичні науки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сково- роди» вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав- Хмельницький Київської області, 08401 Ректор Коцур В. П. (04567) 5 63 89, 5 46 44 57. Українська мова, та література (у т.ч. методика їх викладання) Житомирський державний університет імені Івана Франка, 10008 Вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Проректор Сейко Н.А. (0412) 37 40 42 58. Слов’янські мови та літератури ( у тому числі російська мова та література) ДВНЗ «Запорізький національний університет» Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 Декан Хом’як Т. В. (061) 62 71 61 59. Романо-германські мови і літератури Херсонський державний університет Вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000 Проректор Федяєва В. Л. (0552) 32 67 03, 32 67 08
 • 11. 60. Соціолінгвістика Львівський національний університет імені Івана Франка Вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 Проректор Котур Б.Я. (032) 239 47 56 61. Педагогічні науки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Вул. Садова, 2, м. Умань, 20300 Ректор Побірченко Н.С. (04744) 3 45 82 62. Дошкільна освіта Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400 Ректор Курок О. І. (05444) 2 33 06, 2 32 77 63. Початкова освіта Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич Львівської обл., 82100 Декан Кутняк І.М. (0324) 41 34 07 64. Педагогічна та вікова психологія Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинсько- го, 65020 Вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Проректор Ананьєв А.М. (048) 732 41 99, 705 46 69 65. Корекційна та соціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка Вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053 Заступник директора Петрочко Ж.В. (044) 272 15 83 66. Теорія та методика професійної освіти Українська інженерно-педагогічна академія Вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 Проректор Лазарєв М. І. (057) 733 79 98 67. Актуальні проблеми інклюзивної освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115 Проректор Олефір В.І. (044) 425 29 38 68. Філософські науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 Проректор Іваниця В.О. (048) 726 35 13, 758 47 67 69. Мистецтвознавство Харківська державна академія дизайну і мис- тецтв Вул. Червонопрапорна, 8, м. Харків, 61002 Проректор Оленіна О.Ю. (057) 700 01 84 70. Видавнича справа та редагу- вання Українська академія друкарства вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 Ректор Дурняк Б.В. (032) 242 23 40 71. Інтелектуальна власність Київський національний університет імені Тара- са Шевченка Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Проректор Бугров В.А. (044) 234 94 42 72. Юридичні науки Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024 Проректор Гетьман А.П. (057) 704 93 56 73. Адміністративне право і про- цес; фінансове право; інформаційне право Національний університет Державної податкової служби України Вул. Карла Макркса, 31, м. Ірпінь Київської обл., 08201 Завідувач кафедри Касьяненко Л.М. (04597) 60 9 75, 62 7 99 74. Соціологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Вул. Артема, 29, м. Харків, 61002 Проректор Андрущенко О.А. (057) 701 04 64 75. Політичні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 Проректор Загороднюк А.В. (0342) 59 60 83, 59 61 46 76. Державне управління Сумський державний університет Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Проректор Чорноус А.М. (0542) 33 41 08, 68 77 59 77. Фізичне виховання та спорт Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 Ректор Кудренко А.І. (0542) 68 59 01, 68 59 18 78. Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 Проректор Карплюк В.І. (056) 374 98 07, (050) 591 92 76 79. Гендерні дослідження Бердянський державний педагогічний університет Вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ Запорізької області, 71100 Директор Інституту Філоненко С.О. 097 51 71 923 80. Управління проектами ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» Вул. Лагерна, 30-32, а/с 65, м. Київ, 03113 Проректор Сідак В.С. (044) 455 56 65
 • 12. 81. Соціальні комунікації Маріупольський державний університет Пр.Будівельників, 129 а, м. Маріуполь Донецької області, 87500 Ректор Балабанов К.В. (0629) 53 22 70, 34 60 93, 52 99 86 82. Туризм Львівський інститут економіки і туризму Вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007 Проректор Паньків Н.Є. (032) 255 75 11 83. Математичні методи, моделі в економіці ДВНЗ «Запорізький національний університет» Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 Завідувач кафедри Максишко Н.К. (061) 228 76 41 84. Гроші, фінанси і кредит Київський національний університет імені Та- раса Шевченка Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Проректор Лютий І.О. (044) 521 32 85 85. Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174 Ректор Смовженко Т. С. (057) 338 59 01 86. Світове господарство і міжнародні економічні відносини ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680 Перший проректор Лук'яненко Д.Г. (044) 456 58 47 87. Економіка та управління підприємствами ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680 Перший проректор Лук'яненко Д.Г. (044) 371 61 54, 455 60 26 88. Економіка сільського господар- ства та АПК Подільський державний аграрно-технічний університет Вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, 32300 Ректор Іванишин В.В. 067 258 10 53 89. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київський національний торговельно- економічний університет Вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 Ректор Мазаракі А. А. (044) 531 47 70, 531 47 72 90. Маркетинг, управління персо- налом і економіка праці Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001 Ректор Пономаренко В.С. (057) 702 18 26, 758 77 23 91. Менеджмент Київський національний університет імені Та- раса Шевченка Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Декан Базилевич В.Д. (044) 259 71 82 92. Економіка природокористуван- ня і охорони навколишнього середовища Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600 Перший проректор Никифоров В.В. (097) 827 62 10