dr Alek Tarkowski
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Warszawa, 17 kwietnia 2015
Ponowne wykorzystanie
informacji sektora...
◆  Dostęp do informacji publicznej jest
prawem konstytucyjnym, uregulowanym w
ustawie o dostępie do informacji publicznej	...
◆  Informacja sektora publicznego (ISP)
to pojęcie szersze niż informacja
publiczna, stosowana w
prawodawstwie unijnym, do...
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystywania
infor...
W 2011 roku wdrożono zasady
powyższej dyrektywy do prawa
polskiego. Obecnie dostęp do
informacji publicznej oraz ponowne j...
W czerwcu 2013 r. Rada UE przyjęła
nowelizację dyrektywy 2003/98/WE.
Nowa dyrektywa 2013/37/UE w
sprawie ponownego wykorzy...
W lutym 2015 zakończono proces
konsultacji i projekt założeń projektu
nowej ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji s...
◆  Zasoby kultury są specy*cznym rodzajem ISP,
dotychczas były wyłączone z zasad re-use
◆  Są wytwarzane, nabywane i przec...
◆  W Unii Europejskiej wskazuje się na wartość
dodaną płynącą z wykorzystania zasobów
kultury, analogiczną do tej wynikają...
◆  Instytucje kultury już dzisiaj udostępniają
digitalizowane zbiory
◆  Brak jednak ram prawnych określających
zasady udo...
◆  Dotyczy bibliotek publicznych i naukowych
(może też akademickich), muzeów
państwowych i samorządowych oraz
archiwów pań...
◆  Ustalanie stanu prawnego zasobów –
niezbędne w celu określenia, czy należy
udostępnić dany zasób
◆  Wdrożenie w instytu...
◆  Ogólna zasada
◆  Zapewnienie możliwości
ponownego wykorzystania
wszelkich ISP będących w
posiadaniu bibliotek, archiwó...
◆  Zakres przedmiotowy
◆  Re-use podlegają na pewno zasoby z
domeny publicznej, do których prawa
już wygasły
◆  Re-use nie...
◆  Zakres przedmiotowy
◆  Kwestia utworów pracowniczych nie
jest przesądzona, podobnie jak
utworów będących przedmiotem pr...
◆  Opłaty
◆  Udip ogranicza opłaty do kosztów
bezpośrednich udostępniania, choć
Dyrektywa z 2003 pozwalała na
uwzględnien...
◆  Warunki i licencje
◆  Udip ogranicza listę dopuszczalnych
warunków:
◆  Obowiązek informowania o źródle, czasie
wytworz...
◆  Warunki i licencje
◆  Brak w ustawie reguł dotyczących
licencjonowania ISP będących przedmiotem
praw publicznych
◆  Gu...
◆  Stworzenie ram dla faktycznego
ponownego wykorzystania
digitalizowanych zasobów kultury
◆  Wykorzystanie i zaangażowani...
Zwiększenie potencjału zasobów kultury
◆  Zwiększenie grona odbiorców: promocja
w skali lokalnej i międzynarodowej
◆  Po...
◆  w Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji
kultury”, Centrum Cyfrowe 2014
◆  https:...
Dziękuję.
atarkowski@centrumcyfrowe.pl
@atarkowski
of 22

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w instytucjach kultury

Seminarium na temat prawnych aspektów digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 17 kwietnia 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w instytucjach kultury

 • 1. dr Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa, 17 kwietnia 2015 Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w instytucjach kultury
 • 2. ◆  Dostęp do informacji publicznej jest prawem konstytucyjnym, uregulowanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej ◆  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (re-use) jest prawem gospodarczym, uregulowanym od 2011 roku w tej samej ustawie; oznacza “wykorzystanie do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż ich pierwotne przeznaczenie” Informacja publiczna, informacja sektora publicznego
 • 3. ◆  Informacja sektora publicznego (ISP) to pojęcie szersze niż informacja publiczna, stosowana w prawodawstwie unijnym, dotyczącym ponownego wykorzystania (re-use) tych informacji ◆  Opiera się na szerokim pojęciu dokumentu ◆  Obejmuje w szczególności zasoby dziedzictwa, będące w posiadaniu publicznych instytucji kultury Informacja publiczna, informacja sektora publicznego
 • 4. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ustanowiła minimalny zestaw reguł określających ponowne wykorzystanie dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego. Kluczowe dokumenty prawne
 • 5. W 2011 roku wdrożono zasady powyższej dyrektywy do prawa polskiego. Obecnie dostęp do informacji publicznej oraz ponowne jej wykorzystywanie regulowane są ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Kluczowe dokumenty prawne
 • 6. W czerwcu 2013 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy 2003/98/WE. Nowa dyrektywa 2013/37/UE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego musi zostać wdrożona do prawa polskiego najpóźniej w lipcu 2015 roku. Kluczowe dokumenty prawne
 • 7. W lutym 2015 zakończono proces konsultacji i projekt założeń projektu nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego został skierowany na Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji I do dalszych prac legislacyjnych. Kluczowe dokumenty prawne
 • 8. ◆  Zasoby kultury są specy*cznym rodzajem ISP, dotychczas były wyłączone z zasad re-use ◆  Są wytwarzane, nabywane i przechowywane za pieniądze publiczne, ale nie dotyczą bezpośrednio funkcjonowania władz publicznych ani nie zapewniają przejrzystości ich działania ◆  Istotna jest misja publiczna instytucji kultury: organizacja i zapewnienie dostępu do dorobku kultury Zasoby kultury a ISP
 • 9. ◆  W Unii Europejskiej wskazuje się na wartość dodaną płynącą z wykorzystania zasobów kultury, analogiczną do tej wynikającej z zastosowania innych rodzajów ISP (np. danych – meteorologicznych, kartogra*cznych, itd.) ◆  Potencjał rozwojowy zasobów kultury jako ISP: ◆  Tworzenie nowych produktów i usług ◆  Innowacja ekonomiczna i społeczna ◆  Zaangażowanie obywatelskie, budowanie kapitału kulturowego ◆  Edukacja Zasoby kultury a ISP
 • 10. ◆  Instytucje kultury już dzisiaj udostępniają digitalizowane zbiory ◆  Brak jednak ram prawnych określających zasady udostępniania i możliwości ponownego wykorzystania – są one każdorazowo określane przez instytucję ◆  Reguły częściowo wynikają z warunków konkursów digitalizacyjnych – te jednak nie określają precyzyjnych ram i warunków re-use Re-use zasobów kultury – stan obecny
 • 11. ◆  Dotyczy bibliotek publicznych i naukowych (może też akademickich), muzeów państwowych i samorządowych oraz archiwów państwowych ◆  Zostaną określone ramy udostępniania w celu re-use: możliwe opłaty, warunki i licencje oraz tryb udostępniania ◆  Obejmie zbiory domeny publicznej, nie obejmie zbiorów, do których prawa posiadają osoby trzecie. Nie ma jasności co do zbiorów chronionych prawem autorskim, do których prawa ma instytucja Co zmieni ustawa o re-use ISP?
 • 12. ◆  Ustalanie stanu prawnego zasobów – niezbędne w celu określenia, czy należy udostępnić dany zasób ◆  Wdrożenie w instytucjach kultury trybu udostępniania do ponownego wykorzystania, zgodnego z ustawą ◆  Co będzie udostępniane: zasoby czy ich cyfrowe odwzorowania? ◆  Wsparcie instytucji kultury (MKiDN, centra kompetencji: BN, NIMOZ, NAC, NInA, NID) Ustawa o re-use ISP - wyzwania
 • 13. ◆  Ogólna zasada ◆  Zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania wszelkich ISP będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów, do celów komercyjnych i niekomercyjnych ◆  Zasady re-use opierają się na zasadach dostępu, i pozostają bez uszczerbku dla nich Założenia re-use
 • 14. ◆  Zakres przedmiotowy ◆  Re-use podlegają na pewno zasoby z domeny publicznej, do których prawa już wygasły ◆  Re-use nie podlegają zasoby objęte prawami autorskimi osób trzecich, nawet jeśli instytucja posiada *zyczny obiekt Założenia re-use
 • 15. ◆  Zakres przedmiotowy ◆  Kwestia utworów pracowniczych nie jest przesądzona, podobnie jak utworów będących przedmiotem praw autorskich, do których prawa obecnie posiada instytucja ◆  Niejasności dotyczą metadanych – w dużej części nie podlegających pod ochronę prawnoautorską, z wyjątkiem rozbudowanych opisów zbiorów Założenia re-use
 • 16. ◆  Opłaty ◆  Udip ogranicza opłaty do kosztów bezpośrednich udostępniania, choć Dyrektywa z 2003 pozwalała na uwzględnienie rozsądnego zwrotu z inwestycji ◆  Dyrektywa z 2013 ogranicza opłaty do kosztów krańcowych – polski ustawodawca nadal proponuje „węższy” poziom kosztów bezpośrednich ◆  Proponowany wyjątek dla muzeów, pozwalający na osiąganie zwrotu z inwestycji Założenia re-use
 • 17. ◆  Warunki i licencje ◆  Udip ogranicza listę dopuszczalnych warunków: ◆  Obowiązek informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania ISP ◆  Obowiązek dalszego udostępniania ISP w pierwotnej formie ◆  Obowiązek informowania o przetworzeniu ISP ◆  Zakres odpowiedzialności instytucji za ISP Założenia re-use
 • 18. ◆  Warunki i licencje ◆  Brak w ustawie reguł dotyczących licencjonowania ISP będących przedmiotem praw publicznych ◆  Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents”, przyjęte przez KE w lipcu 2014 roku Założenia re-use
 • 19. ◆  Stworzenie ram dla faktycznego ponownego wykorzystania digitalizowanych zasobów kultury ◆  Wykorzystanie i zaangażowanie jako fundamentalny, obok archiwizacji, cel digitalizacji ◆  Wartość dodana ekonomiczna i społeczna. Możliwa do uzyskania po rozwiązaniu barier i obciążeń dla instytucji kultury Ustawa o re-use ISP - korzyści
 • 20. Zwiększenie potencjału zasobów kultury ◆  Zwiększenie grona odbiorców: promocja w skali lokalnej i międzynarodowej ◆  Potencjał rozwoju nowych form partycypacji w kulturze ◆  Potencjał współpracy instytucji kultury i podmiotów komerycyjnych ◆  Potencjał dla przemysłów kreatywnych ◆  Wsparcie dla rozwoju innowacji
 • 21. ◆  w Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury”, Centrum Cyfrowe 2014 ◆  https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/ponowne-wykorzystywanie- informacji-publicznej-nowe-wyzwanie-dla-instytucji-kultury/ Dalsze informacje
 • 22. Dziękuję. atarkowski@centrumcyfrowe.pl @atarkowski

Related Documents