Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi.
Podstawowe informacje <ul><li>Czas trwania projektu: styczeń-grudzień 2011 </li></ul><ul><li>Finansowanie: Fundacja im. ...
Cel projektu <ul><li>wypracowanie modelu konsultacji społecznych na poziomie osiedli, </li></ul><ul><li>zwiększenie udzia...
Skąd pomysł na projekt? <ul><li>Rozwój budżetu partycypacyjnego w Europie (200 miast go stosuje) </li></ul><ul><li>Budżet ...
Działania <ul><li>Powołanie Rady Programowej Projektu, </li></ul><ul><li>Rekrutacja osiedli + otwarte spotkanie z członkam...
Działania <ul><li>Działania promocyjne (strony www, konferencja prasowa), </li></ul><ul><li>seminarium dot. partycypacji o...
Zakładane rezultaty <ul><li>partycypacyjne, wypracowanie pomysłów na projekty - min. 5 projektów na 5 łódzkich osiedlach; ...
Zakładane rezultaty <ul><li>popularyzacja wypracowanego modelu konsultacji osiedlowych (raportu z projektu) wśród samorząd...
Prawo nam sprzyja <ul><li>Regulamin Konsultacji Społecznych – zaleca przekazywanie konsultacji o randze osiedlowe – radom...
Szanse i silne strony Rad Osiedla <ul><li>Doświadczenie, znajomość specyfiki osiedla przez członków RO, </li></ul><ul><li...
Zagrożenia, wątpliwości <ul><li>zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji lub remontów na terenie nie będącym wła...
Rekrutacja i konsultacje w harmonogramie <ul><li>Początek rekrutacji – 14 lutego br. </li></ul><ul><li>Zgłoszenia do 15 ma...
Przebieg konsultacji: <ul><li>4 spotkania na każdym osiedlu (po 2,5 -3 godz.): </li></ul><ul><li>1 spotkanie – zasady kons...
Dalsze kroki <ul><li>Z listy wypracowanych projektów mieszkańcy wybierają jeden projekt przeznaczony do dofinansowania </l...
Projekty będą propozycjami z poniższych dziedzin: <ul><li>(...) w szczególności: </li></ul><ul><li>1) prace remontowe g...
Finansowanie <ul><li>Pula z budżetu miasta na rok 2012 – 5 mln zł na projekty inwestycyjno-remontowe w podziale na 36 osie...
Zaangażowanie Centrum OPUS <ul><li>Ponosi odpowiedzialność za całość procesu; </li></ul><ul><li>Odpowiada za koordynacje ...
Zaangażowanie Rady Osiedla <ul><li>podpisania umowy, </li></ul><ul><li>współtworzenie procesu konsultacji, uczestniczą w s...
<ul><li>Dziękuję za uwagę  </li></ul><ul><li>Anna Pakowska </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Centrum O...
of 19

Prezentacja dla rad_osiedli

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja dla rad_osiedli

 • 1. Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi.
 • 2. Podstawowe informacje <ul><li>Czas trwania projektu: styczeń-grudzień 2011 </li></ul><ul><li>Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego </li></ul><ul><li>Budżet: 97 tyś zł </li></ul>
 • 3. Cel projektu <ul><li>wypracowanie modelu konsultacji społecznych na poziomie osiedli, </li></ul><ul><li>zwiększenie udziału mieszkańców 5 osiedli w podejmowaniu decyzji nt. wydatkowania środków inwestycyjno-remontowych z osiedlowego budżetu </li></ul><ul><li>zwiększenie wiedzy łodzian nt. demokracji partycypacyjnej </li></ul>
 • 4. Skąd pomysł na projekt? <ul><li>Rozwój budżetu partycypacyjnego w Europie (200 miast go stosuje) </li></ul><ul><li>Budżet dla rad osiedli już jest! </li></ul><ul><li>Brak partycypacji na poziomie osiedli, </li></ul><ul><li>Niska rozpoznawalności rad osiedli, </li></ul><ul><li>Bierność obywateli oraz ich brak odpowiedzialności za otoczenie. </li></ul>
 • 5. Działania <ul><li>Powołanie Rady Programowej Projektu, </li></ul><ul><li>Rekrutacja osiedli + otwarte spotkanie z członkami jednostek pomocniczych, </li></ul><ul><li>Konsultacje społeczne – prowadzone na 5 łódzkich osiedlach we współpracy z radami osiedli, </li></ul>
 • 6. Działania <ul><li>Działania promocyjne (strony www, konferencja prasowa), </li></ul><ul><li>seminarium dot. partycypacji obywatelskiej (m.in. budżetu partycypacyjnego), </li></ul><ul><li>Wydanie raportu nt. konsultacji osiedlowych, </li></ul><ul><li>W trakcie całego projektu – ciągła współpraca z miastem, radami osiedli. </li></ul>
 • 7. Zakładane rezultaty <ul><li>partycypacyjne, wypracowanie pomysłów na projekty - min. 5 projektów na 5 łódzkich osiedlach; </li></ul><ul><li>podniesienie udziału łodzian w konsultacjach społecznych i wiedzy w tym zakresie; </li></ul><ul><li>powstanie modelu konsultacji osiedlowych wokół lokalnych inwestycji, który wykorzystywany będzie również po zakończeniu projektu. </li></ul>
 • 8. Zakładane rezultaty <ul><li>popularyzacja wypracowanego modelu konsultacji osiedlowych (raportu z projektu) wśród samorządowców, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych kluczowych interesariuszy tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe </li></ul>
 • 9. Prawo nam sprzyja <ul><li>Regulamin Konsultacji Społecznych – zaleca przekazywanie konsultacji o randze osiedlowe – radom osiedla </li></ul><ul><li>Statuty Rad Osiedli - Rady osiedla ustalać będą listy rankingowe dla proponowanych inwestycji lokalnych i mają to robić po zasięgnięciu opinii mieszkańców, w szczególności poprzez konsultacje społeczne </li></ul>
 • 10. Szanse i silne strony Rad Osiedla <ul><li>Doświadczenie, znajomość specyfiki osiedla przez członków RO, </li></ul><ul><li>Dyżury radnych osiedlowych, </li></ul><ul><li>Spotkania z przedstawicielami kluczowych lokalnych instytucji/ organizacji, </li></ul><ul><li>Partnerstwa osiedlowe, </li></ul><ul><li>Upowszechnianie informacji przez lokalne osiedlowe gazetki, </li></ul><ul><li>Badania ankietowe, </li></ul><ul><li>Zaangażowanie Urzędu Miasta. </li></ul>
 • 11. Zagrożenia, wątpliwości <ul><li>zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji lub remontów na terenie nie będącym własnością miasta; </li></ul><ul><li>małe środki pozostające w dyspozycji RO; </li></ul><ul><li>zakres konsultacji – nie wszystkie kategorie ze statutu mają charakter inwestycyjny; </li></ul><ul><li>niska frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych; </li></ul><ul><li>czy konsultowane projekty mają szansę na dofinansowania? </li></ul><ul><li>czy wyniki konsultacji są wiążące dla urzędu? </li></ul>
 • 12. Rekrutacja i konsultacje w harmonogramie <ul><li>Początek rekrutacji – 14 lutego br. </li></ul><ul><li>Zgłoszenia do 15 marca br. </li></ul><ul><li>Od 15 marca rozmowy kwalifikacyjne. </li></ul><ul><li>Podpisanie porozumień z radami osiedli. </li></ul><ul><li>Od 1 kwietnia przygotowanie do konsultacji. </li></ul><ul><li>Od połowy kwietnia do końca lipca br – planowane konsultacje. </li></ul>
 • 13. Przebieg konsultacji: <ul><li>4 spotkania na każdym osiedlu (po 2,5 -3 godz.): </li></ul><ul><li>1 spotkanie – zasady konsultacji/identyfikacja problemów mieszkańców, </li></ul><ul><li>2 spotkanie – pomysły na projekty/praca w grupach, </li></ul><ul><li>3 spotkanie – kontynuacja pracy w grupach, </li></ul><ul><li>4 spotkanie – prezentacje projektów i wybór pod kątem ważności. </li></ul>
 • 14. Dalsze kroki <ul><li>Z listy wypracowanych projektów mieszkańcy wybierają jeden projekt przeznaczony do dofinansowania </li></ul><ul><li>Propozycja projektu wraz z jego opisem przekazywana jest przez radę osiedla do prezydent miasta </li></ul>
 • 15. Projekty będą propozycjami z poniższych dziedzin: <ul><li>(...) w szczególności: </li></ul><ul><li>1) prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków; 2) prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem; 3) budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich; 4) konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą; 5) poprawa stanu bezpieczeństwa; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalność kulturalna. </li></ul>
 • 16. Finansowanie <ul><li>Pula z budżetu miasta na rok 2012 – 5 mln zł na projekty inwestycyjno-remontowe w podziale na 36 osiedli. </li></ul><ul><li>Kwota przypadająca na jedno osiedle (zależna od ilości mieszkańców, typu zabudowy) kształtować się będzie w przedziale od 18 tyś. zł do 300 tyś zł. </li></ul>
 • 17. Zaangażowanie Centrum OPUS <ul><li>Ponosi odpowiedzialność za całość procesu; </li></ul><ul><li>Odpowiada za koordynacje prac Rady Programowej; </li></ul><ul><li>Zapewnia ekspertów moderujących spotkania na osiedlach; </li></ul><ul><li>Pomaga w komunikacji z mieszkańcami; </li></ul>
 • 18. Zaangażowanie Rady Osiedla <ul><li>podpisania umowy, </li></ul><ul><li>współtworzenie procesu konsultacji, uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych </li></ul><ul><li>aktywne zaangażowanie się w rekrutację mieszkańców, </li></ul><ul><li>zobowiązanie do zgłoszenia projektu inwestycji wybranego przez mieszkańców. </li></ul>
 • 19. <ul><li>Dziękuję za uwagę  </li></ul><ul><li>Anna Pakowska </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Centrum OPUS </li></ul>