Нацрт - Mинимални стандарди за прибирање на средства
Минималните стандарди за прибирање на средства се замислени како збир...
5. Организацијата-потписник ќе ги направи достапни за јавноста сите информации за примените
средства и донации, штом заврш...
of 2

Нацрт - Mинимални стандарди за прибирање на средства

Минималните стандарди за прибирање на средства се замислени како збир на принципи кои се однесуваат на транспарентноста и одговорноста на граѓанските организации кои сакаат да мобилизираат локални ресурси за своите активности од значење за јавно добро. Споменатите стандарди ќе бидат универзални и примелниви во шест земји од Западниот Балкан1. Иницијатори на воспоставувањето на стандардите се членките на SIGN мрежата (Southeast European Indigenous Grantmakers Network) кои се поврзаа како би придонеле кон унапредување на опружувањето за развој на филантропијата, општествено одговорното работење и граѓанскиот активизам. Во наредниот период SIGN ќе работи на унапредувањето на одговорноста и транспарентноста на граѓанскиот сектор, како и на подобрување на капацитетот на граѓанското општество да ги мобилизира граѓаните и ресурсите на локално ниво. Овој документ настојува да ги воспоставни стандардите на процесот на прибирање и трошење на средствата, вклучително и процесите на известување и информирање на лицата и компаниите кои ги донираат своите средства. Целта на стандардите е да овозможат подобро разбирање на работата на граѓанските организации и да ја зголеми довербата на граѓаните и компаниите во нивните активности. Стандардите ќе им помогнат на организациите да ја прошират својата мрежа на поддржувачи, да го зголемат кредибилитетот и на тој начин да ја унапредат сопствената одржливост и влијание.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Нацрт - Mинимални стандарди за прибирање на средства

  • 1. Нацрт - Mинимални стандарди за прибирање на средства Минималните стандарди за прибирање на средства се замислени како збир на принципи кои се однесуваат на транспарентноста и одговорноста на граѓанските организации кои сакаат да мобилизираат локални ресурси за своите активности од значење за јавно добро. Споменатите стандарди ќе бидат универзални и примелниви во шест земји од Западниот Балкан 1. Иницијатори на воспоставувањето на стандардите се членките на SIGN мрежата (Southeast European Indigenous Grantmakers Network) кои се поврзаа како би придонеле кон унапредување на опружувањето за развој на филантропијата, општествено одговорното работење и граѓанскиот активизам. Во наредниот период SIGN ќе работи на унапредувањето на одговорноста и транспарентноста на граѓанскиот сектор, како и на подобрување на капацитетот на граѓанското општество да ги мобилизира граѓаните и ресурсите на локално ниво. Овој документ настојува да ги воспоставни стандардите на процесот на прибирање и трошење на средствата, вклучително и процесите на известување и информирање на лицата и компаниите кои ги донираат своите средства. Целта на стандардите е да овозможат подобро разбирање на работата на граѓанските организации и да ја зголеми довербата на граѓаните и компаниите во нивните активности. Стандардите ќе им помогнат на организациите да ја прошират својата мрежа на поддржувачи, да го зголемат кредибилитетот и на тој начин да ја унапредат сопствената одржливост и влијание. Граѓанските организации кои ќе ги потпишат овие стандарди изјавуваат дека ќе се придржуваат до сите принципи кои се наброени подолу. Веруваме дека личната преданост кон транспарентноста и одговорноста се еден од предусловите за поттикнување и развој на филантропијата во регионот. 1. Организацијата-потписник секогаш ќе делува во склад со својата мисија, вредностите, принципите и стратешките цели, почитувајќи ги законите, подзаконските акти како и останатите официјални акти и меѓународни договори кои се на сила во дадената земја; 2. Организацијата-потписник ќе биде отворена и транспарентна во работата со институциите на власта, партнерите во заедницата, донаторите и другите заинтересирани страни. 3. Организацијата-потписник ќе се обврзе на јасна, искрена и отворена комуникација во однос на своите активности, резултати, извори и висина на средства со сите заинтересирани страни и јавноста. 4. Организацијата-потписник ќе прифаќа средства и донации само од извори чии цели и намени се во склад со нејзината мисија, вредности и стратешки цели, како и од извори кои не претставуваат закана за независноста и целовитоста на организацијата. 1 Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Македонија, Србија
  • 2. 5. Организацијата-потписник ќе ги направи достапни за јавноста сите информации за примените средства и донации, штом заврши процесот на прибирање на средства; 6. Организацијатa-потписник ќе ги троши добиените средства на оговорен, ефикасен и ефективен начин и во согласност со целта за која средствата се донирани. Организацијата исто така транспарентно ќе го објави износот на средства од донацијата кои ќе се потрошат на оперативни трошоци; 7. Организацијатa-потписник ќе се обврзе на спречување на злоупотребата на средствата и имотот, како и превземање на соодветни мерки доколку истите се случат; 8. Организацијата-потписник ќе ги спроведува процесите на прибирање на средства на чесен и транспарентен начин, без вршење на притисок врз потенцијалните донатори за поддршка. Организацијата отворено ќе ја објави целта, активностите и потребите за кои се прибираат средства и нема да дава лажни ветувања или да ствара нереални очекувања. Организацијата ќе прибира средства само за активности кои се во склад со нејзините цели и програми, како и кои може да ги спроведе на одговорен, стручен и ефективен начин; 9. Организацијата-потписник ќе ги известува донаторите за начинот на кој донацијата е искористена, како и ќе даде брзи, вистинити, сеопфатни и отворени одговори на сите прашања кои донаторите можат да ги имаат; 10. Организацијата-потписник ќе им оддава признание на донаторите за нивниот придонес и ќе им гарантира доверливост и безбедност на сите информации кои се во врска со донаторите; 11. Организацијата ќе обезбеди достапност на сите финансиски податоци до пошироката јавност преку годишниот извештај, билансот на состојбата и успехот, ревизорскиот извештај (ако има) заедно со другите релевантни документи како што е Статутот и наративните годишни извештаи;

Related Documents