Veglat më të avancuara elektronike
mbi rregullat e pronësisë intelektuale
për biznesin tuaj
Çelik Nimani
Athene Kosovo / A...
Krijimin e një baze si vegël për mbështetje të ndërlidhjes së
bizneseve vendore dhe ndërkombëtare
Rritjen e vetëdijes ndaj...
Kurset multimediale
IP Panorama është zhvilluar nga Zyra Koreane e Pronësisë
Intelektuale (KIPO), Agjencioni Korean për Promovim të Inovacioni...
12 Kurse
Materialet janë përkthyer dhe përshtatur në
Gjuhën Shqipe dhe Serbe, me leje të WIPO
dhe KIPO, dhe bazë në gjuhën angleze ...
RËNDËSIA E IP PËR NVM
Markat tregtare dhe
dizajnet industriale
Inovacioni dhe
patenta
Sekretet tregtare
Të drejtat autoriale dhe
të drejtat e ndërlidhura
Të drejtat autoriale dhe
të drejtat e ndërlidhura
Informata mbi patentën
Licensimi teknologjik
në një partneritet
strategjik
IP në Ekonominë
Digjitale
IP Auditimi
Vlerësimi i IP Aseteve
Licensimi i markës
tregtare
Përfitimet prej kurseve
MBROJTJE
INVESTIME
TË HYRA
Çelik Nimani
celik@athene-prosjekt.no
@celiknimani
Ju faleminderit
www.matchyourbusiness.org
www.athene-prosjekt.no
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian
of 33

IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian

THE MOST ADVANCED E-LEARNING CONTENT ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR YOUR BUSINESS Reproduced and distributed under the auspices of Athene Kosovo LLC IP PANORAMA was developed jointly by the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the Korea Invention Promotion Association (KIPA), and the World Intellectual Property Organization (WIPO) under a project entitled, ‘The Joint Development of E-learning Content’ from 2004 to 2007.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - IP Panorama Multimedia Courses in Albanian & Serbian

 • 1. Veglat më të avancuara elektronike mbi rregullat e pronësisë intelektuale për biznesin tuaj Çelik Nimani Athene Kosovo / Athene Project Management AS
 • 2. Krijimin e një baze si vegël për mbështetje të ndërlidhjes së bizneseve vendore dhe ndërkombëtare Rritjen e vetëdijes ndaj të drejtave pronësore dhe intelektuale, për prezantim më të mirë biznesor në nivel ndërkombëtar
 • 3. Kurset multimediale
 • 4. IP Panorama është zhvilluar nga Zyra Koreane e Pronësisë Intelektuale (KIPO), Agjencioni Korean për Promovim të Inovacionit (KIPA) dhe Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale (WIPO) Është dizajnuar për të ndihmuar SME-të të shfrytëzojnë dhe menaxhojnë IPR në strategjinë e tyre biznesore. IP Panorama bazohet në një strategji të re të dizajnit industrial për tregim paralel me teknologjinë edukative. Përmbajtja për mësim është dizajnuar në mënyrë interaktive dhe informative.
 • 5. 12 Kurse
 • 6. Materialet janë përkthyer dhe përshtatur në Gjuhën Shqipe dhe Serbe, me leje të WIPO dhe KIPO, dhe bazë në gjuhën angleze qé mund të qgjindet né www.wipo.int Materialet në Gjuhën Shqipe dhe Serbe mund të gjinden në matchyourbusiness.org, respektivsht në: matchyourbusiness.org/wipo/sq matchyourbusiness.org/wipo/sr
 • 7. RËNDËSIA E IP PËR NVM
 • 8. Markat tregtare dhe dizajnet industriale
 • 9. Inovacioni dhe patenta
 • 10. Sekretet tregtare
 • 11. Të drejtat autoriale dhe të drejtat e ndërlidhura
 • 12. Të drejtat autoriale dhe të drejtat e ndërlidhura Informata mbi patentën
 • 13. Licensimi teknologjik në një partneritet strategjik
 • 14. IP në Ekonominë Digjitale
 • 15. IP Auditimi
 • 16. Vlerësimi i IP Aseteve
 • 17. Licensimi i markës tregtare
 • 18. Përfitimet prej kurseve
 • 19. MBROJTJE
 • 20. INVESTIME
 • 21. TË HYRA
 • 22. Çelik Nimani celik@athene-prosjekt.no @celiknimani Ju faleminderit www.matchyourbusiness.org www.athene-prosjekt.no

Related Documents