– bästa näringslivsklimatet
Näringslivsprogram 2020
Vellinge.se
En del av utvecklingsstrategin
2015-01-09 2 (21)
Innehåll
SAMMANFATTNING....................................................................................
2015-01-09 3 (21)
SAMMANFATTNING
Vellinge kommun ska fram till år 2020 med utblick mot 2025, verka för att:
 kommunens fö...
2015-01-09 4 (21)
INLEDNING
Vellinge kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att ta fram en
översiktsplan, vilk...
2015-01-09 5 (21)
NULÄGESANALYS
Näringslivet
Vellinge kommun har ett strategiskt läge mitt i den dynamiska och expansiva
Ö...
2015-01-09 6 (21)
Av företagen i kommunen är 46 % aktiebolag, 42 % enskild näringsverksamhet, 7 %
handels- eller kommandit...
2015-01-09 7 (21)
Den genomsnittliga rörelsemarginalen för aktiebolagen 2014 i Vellinge kommun är låg
d.v.s. 1,8 % jämfört...
2015-01-09 8 (21)
Företagsklimatet
I 2014 är rankning genomförd av Svenskt Näringsliv hamnade Vellinge kommun på
plats num...
2015-01-09 9 (21)
MARK OCH LOKALBEHOV
Mark för näringslivets olika behov
Vellinge kommun strävar efter att öka sin befolkn...
2015-01-09 10 (21)
 Synliggöra kommersiella lokaler på vår webb. Det ska vara enkelt att hitta vilka lokaler
som är ledig...
2015-01-09 11 (21)
KOMMUNIKATION
Dialog med företagen
Dialogen mellan kommunen och företagarna är det som påverkar företag...
2015-01-09 12 (21)
Ett önskemål från näringslivet är att kommunen även bör se över möjligheten att skapa
ett kalendarium p...
2015-01-09 13 (21)
En väg in hjälper vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör kommunala
tillstånd, hjälp att hi...
2015-01-09 14 (21)
Vellinge kommun ska uppmärksamma nya företag genom att välkomna dem med ett
postalt välkomstpaket från ...
2015-01-09 15 (21)
Bild 5 En samlad bild över Näringslivsenhetens kommunikation till näringslivet
Näringslivsenhet
Nya för...
2015-01-09 16 (21)
SKOLA ARBETSLIV SAMVERKAN
Nuläge
Den framtida kompetensförsörjningen bygger på att dagens skolelever ha...
2015-01-09 17 (21)
Fokusområden
Det har framgått att Vellinge kommun bör arbeta vidare med nedanstående
fokusområden för a...
2015-01-09 18 (21)
 Utveckla aktiviteter
Det finns många förslag på aktiviteter och nedan följer några. Det är viktigt at...
2015-01-09 19 (21)
GENOMFÖRANDE
I den första fasen i näringslivsprogrammet perioden 2015-2017 ska nedan mål uppnås.
En rev...
Nyhetsbrev frånVellinge kommuns näringslivsenhet Mars 2015
FöretagsammaVellinge
Vellinge.se
NEWS
Vellinge bland
toppkommun...
2015-01-09 21 (21)
Bilaga 2 - Mätmetoder
Mätmetod Typ Definition Periodicitet Nivå 2014 Målnivå 2017 Målnivå 2020 Källa
Jä...
Utvecklingsstrategin 2020
Den kommunala servicen som t.ex. skola och omsorg finansieras till
stora delar av skatteintäkter...
of 22

Näringslivsprogram 2015-2020

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Näringslivsprogram 2015-2020

 • 1. – bästa näringslivsklimatet Näringslivsprogram 2020 Vellinge.se En del av utvecklingsstrategin
 • 2. 2015-01-09 2 (21) Innehåll SAMMANFATTNING............................................................................................. 3 INLEDNING........................................................................................................... 4 NULÄGESANALYS............................................................................................... 5 Näringslivet........................................................................................................5 Företagens totala nettoomsättning och genomsnittliga rörelsemarginal .............6 Antal anställda per företag .................................................................................7 Nya företag ........................................................................................................7 Företagsklimatet ................................................................................................8 Geografiska läget...............................................................................................8 MARK OCH LOKALBEHOV ................................................................................. 9 Mark för näringslivets olika behov ......................................................................9 Fokusområden...................................................................................................9 KOMMUNIKATION.............................................................................................. 11 Dialog med företagen.......................................................................................11 Vellinge kommuns primära kontaktytor ............................................................11 Fokusområden.................................................................................................11 SKOLA ARBETSLIV SAMVERKAN ................................................................... 16 Nuläge .............................................................................................................16 Fokusområden.................................................................................................17 GENOMFÖRANDE.............................................................................................. 19 Bilaga 1 Förslag marknadsmaterial.................................................................. 20 Bilaga 2 - Mätmetoder........................................................................................ 21
 • 3. 2015-01-09 3 (21) SAMMANFATTNING Vellinge kommun ska fram till år 2020 med utblick mot 2025, verka för att:  kommunens företagsklimat utvecklas och blir bättre  kommunen vidareutveckla ett hållbart och differentierat näringsliv  kommunen säkerställer tillgången på mark och lokaler för näringslivet  kommunen ska vara en attraktiv etableringskommun för företag  kommunen skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande där kommunens ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet  entreprenöriellt lärande genomsyrar alla skolformer; och att  stärka vårt näringsliv genom olika samverkan mellan Vellinge kommun, Malmö- Lundregionen, Region Skåne och övriga aktörer. Det övergripande målet med Vellinge kommuns näringslivsarbete är att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2020 och fram till år 2025 ytterligare stärka denna position. I de kommande kapitel av programmet följer de utvecklingsområden som ska göra Vellinge kommun starkare.
 • 4. 2015-01-09 4 (21) INLEDNING Vellinge kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att ta fram en översiktsplan, vilken är kommunens framtidsvision, mål och riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050. Nästa steg i att förverkliga översiktsplanen är att stegvis arbeta fram konkreta delmål för att kunna uppnå näringslivsvisionen i översiktsplanen. Som ett led i detta arbete har näringslivsenheten i Vellinge kommun tagit fram denna näringslivsplan som tar sikte på de delar i översiktsplanen som behandlar hur utvecklingen av näringslivet i kommunen ska te sig fram till 2050. Näringslivsprogram har ett målfokus på år 2020 med utblick mot år 2025. Redan i dagsläget så erbjuder Vellinge kommun goda förutsättningar för näringslivet med attraktiva boendemiljöer, bra livsmöjligheter, bra skolor och unika naturupplevelser vilket inte minst understryks av att Vellinge kommun under flera år tillhört toppskiktet av kommuner vad gäller näringslivsklimatet. Det är genom att lyfta fram redan befintliga tillgångar i kommunen och utveckla nya miljöer som är gynnsamma och attraktiva för näringslivets utveckling som näringslivsprogrammet ska bidra till visionen i översiktsplanen. Näringslivsprogrammet ska för perioden fram till 2020 tydliggöra kommunens ansvar i utvecklingsfrågor samt ge ökad stringens och professionalism i kommunens näringslivsarbete. I näringslivsprogrammet har kommunen fokuserat på följande område:  Mark och lokaler.  Kommunikation med näringslivet  Samverkan mellan skola och näringslivet. För att få ett bredare perspektiv väljer vi i fortsättning att kalla det skola- och arbetslivssamverkan. Det övergripande målet med Vellinge kommuns näringslivsarbete är att bli Sveriges bästa näringslivskommun till år 2020 och därefter ytterligare stärka sin position som nummer 1. Målen i kommunens näringslivsarbete kommer att följas upp årligen med ett antal mätmetoder (se bilaga 2).
 • 5. 2015-01-09 5 (21) NULÄGESANALYS Näringslivet Vellinge kommun har ett strategiskt läge mitt i den dynamiska och expansiva Öresundsregionen. Öresundsregionen är Nordens största och mest tättbefolkade storstadsregion. En rörlig region där det är nära till allt, korta avstånd och lätt att förflytta sig. I Vellinge kommun erbjuds attraktiva boendemiljöer, bra livsmöjligheter, bra skolor och unika naturupplevelser som är viktiga komponenter för att skapa attraktionskraft på näringslivet. Varje år mäter Svenskt Näringsliv det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Rankingen bygger på enkätsvar från över 30 000 företagare i hela Sverige. Vellinge har senaste åren fått topp placering i 2013 års ranking hamnade Vellinge på en femte plats i hela Sverige och första plats i Skåne. I Vellinge kommun finns ett dynamiskt och diversifierat näringsliv med över fyratusen företag. Näringslivet i kommunen kännetecknas av en stor bredd med blandade näringsgrenar. Tyngdpunkten ligger på små företag och inom näringsgrenen företagstjänster. Handel och service tillsammans med besöksnäringen är också tunga branscher. Av bild 1 framgår procentuell fördelning av branscher jämfört med hela Skåne: Bild 1 I Vellinge kommun finns år 2014 över 4 000 registrerade företag. Av dessa företag har nästan 70 % inga anställda personer i sin verksamhet. Företagstjänster är den bransch som är störst i kommunen med 1 035 företag. Handelsbranschen är näst största bransch med 682 företag följt av jordbruks- och byggföretag med 295 respektive 325 företag (2014 års statistik källa UC).
 • 6. 2015-01-09 6 (21) Av företagen i kommunen är 46 % aktiebolag, 42 % enskild näringsverksamhet, 7 % handels- eller kommanditbolag och 5 % övriga företagsformer som t ex ekonomiska föreningar, stiftelser m.m. (Se bild 2 jämförelse med hela Skåne) Bild 2 När det gäller den geografiska fördelningen av företagen inom kommunen så finns 42 % av företagen i Höllviken 34 % i Vellinge postort, 21 % i Falsterbo-Skanör och 3 % i övriga kommunen. Bild 3 Företagens totala nettoomsättning och genomsnittliga rörelsemarginal Den totala nettoomsättning 2013 för aktiebolag med säte i Vellinge är ca 6,8 miljarder kronor. Av denna omsättning står de tjugo största företagen för ca 2 miljarder kronor och de femtio största företagen för ca 3,3 miljarder kronor och de hundra största för 4,3 miljarder kronor. Den beräknade kalenderårsomsättningen för enskilda företag och handelsbolag år 2013 är ca 0,94 miljarder kronor (statistik källa UC). 39% 47% 5% 9% Aktiebolag Enskild näringsverksamhet Handels- & Kommanditbolag Övrigt Procentuell fördelning juridiska företagsformer Vellinge kommun jämfört med hela Skåne 2014, källa UC Vellinge Skåne 42% 21% 34% 3% Geografisk fördelning företag i Vellinge kommun 2014, källa UC Höllviken Falsterbo-Skanör Vellinge Övriga
 • 7. 2015-01-09 7 (21) Den genomsnittliga rörelsemarginalen för aktiebolagen 2014 i Vellinge kommun är låg d.v.s. 1,8 % jämfört med hela Sverige 2,5 %. Rörelsemarginalen är ett nyckeltal som visar hur stor del av varje omsatt krona för ett företag som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Antal anställda per företag I Vellinge finns det många ensamföretagare vilket framgår av det genomsnittliga antal anställda per företag (bild 4). De branscher som har genomsnittlig flest anställda är byggverksamhet med 3,5 genomsnittligt anställda/företag, Tillverkning med 2,9 anställda/företag och Utbildning 2,8 anställda/per företag. Bild 4 Nya företag Nyföretagandet ökar stadigt i Vellinge kommun och 2011 startades det 262 företag, 2012 startades 277 företag och från perioden september 2013 till september 2014 har det tillkommit ytterligare 295 företag. Flest nyregistrerade företag är inom företagstjänster, därefter inom handel och inom byggverksamhet. Andel konkurser var 21 st. och övriga på obestånd eller under likvidation var 27 st. Antal företag som flyttade in i kommunen var 163 företag och antal företag som flyttat ut var 137 företag. Den totala nettoförändringen är ett positivt överskott om 44 st. företag. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Antalanställda Genomsnittliga antal anställda per bransch i Vellinge kommun, källa UC 2014
 • 8. 2015-01-09 8 (21) Företagsklimatet I 2014 är rankning genomförd av Svenskt Näringsliv hamnade Vellinge kommun på plats nummer 5 av samtliga 290 kommuner i Sverige. Även om placeringen är mycket bra och bäst bland samtliga skånska kommuner så innebar ändå resultatet en försämring från tidigare år då Vellinge kommun hade plats nummer 2. De delar i undersökningen där Vellinge kommun utmärker sig positivt är främst inom skolan och politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder gentemot företagen där kommunen hamnar högt. De förbättringsområden som framkommer i undersökningen är bl a tillgången på kompetens, infrastruktur, Tele & IT och kommunens service till företagen. När det gäller företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen fick Vellinge kommun plats 5, vilken är samma som föregående mätning. Geografiska läget Vellinge kommun är en del av Öresundsregionen som är en tillväxtregion med stor utvecklingspotential. Då Vellinge kommun är en av flera kommuner som räknas till denna region så ligger det i sakens natur att Vellinge kommun inte ensamt kan ta ansvaret för att utveckla regionens som helhet utan det är ett arbete som bedrivs gemensamt av samtliga kommuner i regionen. Vellinge kommun ingår i ett samarbete med Malmö-Lund regionen där kommunen arbetar med att fram ett gemensamt marknadsmaterial och marknadsföring av regionen för att tillsammans visa på våra styrkor att etablera företag här. Något som ytterligare bidrar till att stärka Öresundsregionen är Forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV utanför Lund vilka kommer att öppna nya möjligheter inom ett flertal områden som t.ex. hälso-, miljö-, energi-, klimat-, medicin-, materialvetenskap samt läkemedel. Vellinge kommun ska i detta sammanhang ses som ett självklart val för etableringen av nya företag. Genom samverkansprojekt får entreprenörer i kommunen möjligheter att ta tillvara de möjligheter som etableringen av dessa forskningsanläggningar och regionen ger.
 • 9. 2015-01-09 9 (21) MARK OCH LOKALBEHOV Mark för näringslivets olika behov Vellinge kommun strävar efter att öka sin befolkning med en procent per år. En befolkningsökning medför också ett ökat behov av mark för verksamheter och handel. Näringsgrenar av olika slag har olika behov och behoven förändrar sig också över tid. I kommunen finns en stor andel småföretag som väl kan integreras med bostads- och centrumbebyggelse. Genom att planera för en blandad bebyggelse ges utrymme för flexibilitet och förändringar över tid så att näringslivets olika behov kan mötas på bästa sätt. Genom att dra fördel av kommunens goda kollektiva trafikläge kan attraktiva lägen för kunskapsintensiva verksamheter skapas i mer centrala lägen nära regional kollektivtrafik för att locka regional arbetskraft. Sådana lägen är exempelvis Vellinge tätort men också Västra Ingelstad och Östra Grevie med de nya pågatågsstationerna. Verksamheter som inte är störande kan och bör integreras i tätorterna. På så sätt blir våra tätorter livaktiga under en större del av dygnet. Kommunen behöver också kunna erbjuda attraktiva verksamhetsområden med god tillgång till infrastruktur för företag som behöver expandera och för att kunna locka nya företag att vilja etablera sig i kommunen. I södra delen av Vellinge finns ett sådant område, en företagspark med en tydlig gestaltning av såväl gator och byggnader. Förutom ett par tomter i företagsparken finns väldigt lite kommunal mark för den här typen av lite större verksamheter. I översiktsplanen finns ca 80 hektar mark för verksamheter tom år 2030. Av denna mark äger kommunen knappt 20 hektar. Fördelningen är ca 3 hektar i Skanör, ca 13,5 hektar i Vellinge och ca 3 hektar i Höllviken. En liten andel av marken är planlagd så här finns ett behov av att planlägga mark för verksamheter i enlighet med översiktsplanen. Kommunen har i översiktsplanen från 2010 tagit tydlig ställning till att inte satsa och planera för etablering av stora externa handelscentrum eller av stora externa logistikcentrum, utan istället eftersträva en småskalighet och ett brett varierat utbud av olika typer av verksamheter, service och handel, helst med en lokal förankring. Det finns idag ett stort behov av planläggning av mark för att möjliggöra denna utveckling. Fokusområden Följande fokusområden är identifierade och bör arbetas vidare med:  Öka markberedskapen inför framtida behov.  Planlägg mark för verksamheter i enlighet med översiktsplanen.  Arbeta aktivt för nya etableringar utifrån översiktsplanen.  Utveckla Södra industribyn i Vellinge till en större företagspark.
 • 10. 2015-01-09 10 (21)  Synliggöra kommersiella lokaler på vår webb. Det ska vara enkelt att hitta vilka lokaler som är lediga oavsett ägare. Gör lokalerna enkelt sökbara via vår webbplats.  En löpande dialog med Vexab (Vellinge Exploaterings AB) i lokal- och markfrågor ska ske för att tydliggöra rollfördelning i olika samarbetsprojekt, skapa marknadsmöjligheter, kontinuerlig dialog i olika utvecklingsprojekt samt tillsammans göra behövliga gränsdragningar.  Skapa ”En väg in Etablering” där kommunen hjälper företagare som har planer på att etablera, expandera eller förändra sin verksamhet i kommunen. För att erbjuda bästa möjliga förutsättningar och på ett enkelt och snabbt sätt ge service ska kommunen inrätta en etableringsgrupp där de medverkande tjänstemännen har specifika kompetenser inom området. Näringslivsenheten ska ha samordningsansvaret och vara företagarens kontaktperson. I etableringsgruppen ska finnas representanter från olika enheter samlade med fackkompetens inom strategisk markförsörjning, planarbete, exploateringsfrågor, centrumutveckling, fastigheter, lokaler, anläggning med mera samt representant från Vexab. Näringslivsenheten samlar in företagsärenden och sammankallar de olika enheterna till olika ärende. I varje ärende tar man fram en tidsplan och tilldelar en ansvarig. På så vis skapar man en samlad utvecklingsprocess för att effektivt samordna, planera och följa upp företagens hela etableringsprocess.
 • 11. 2015-01-09 11 (21) KOMMUNIKATION Dialog med företagen Dialogen mellan kommunen och företagarna är det som påverkar företagsklimatet mest. Det är viktigt att vara lyhörd för företagens behov för att dessa ska kunna utvecklas och ge dem den bästa kommunala företagsservicen. En stabil grund och goda lokala förutsättningar är därför en av kommunens viktigaste uppgifter. Vellinge kommuns primära kontaktytor Om man bortser från den kontakt som Vellinge kommun har med företag i olika tillståndsärenden, så sker kontakten mellan kommunen och näringslivet främst via de olika företagsföreningarna som finns i kommunen. Vellinge kommuns näringsliv är i huvudsak organiserat i tre företagsföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagar- grupp, GRID –”Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun” samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. Att kommunen huvudsakligen kommunicerar via företagsföreningarna är bristfälligt eftersom kommunen inte når ut till samtliga företag i kommunen utan endast ett begränsat antal företag. Efter djupintervjuer med lokala företagare, diskussion i vårt näringslivsråd, dialog med företagsföreningar, studiebesök på andra näringslivsenheter, så har det framkommit att Vellinge kommun bör arbeta vidare med nedanstående fokusområden för att förbättra kommunens kommunikation med näringslivet. Fokusområden  Skapa strukturer för kontinuerliga dialoger och möten Företagarna saknar naturliga mötesplatser där de kan träffas och utbyta erfarenheter för att bli stärkta i sitt företagande. Kommunen ska verka för skapande av olika mötesplatser både digitala och fysiska tillsammans med näringslivet. Skapa en mötesplats genom att arrangera näringslivsfrukostar som genomförs ett par gånger per år. Näringslivsfrukostens innehåll ska bestå av olika aktuella tema, där företagarna ges möjlighet att diskutera idéer samt utbyta erfarenheter företagen och kommunen emellan. Vidare ska kommunen mer aktivt genomföra ett antal företagsbesök varje år för att komma närmare företagen möta dem i vardagen, lära känna deras verksamhet och skapa relation. Synliggör företagsbesöken på vår webb och i Vellinge kommuniké. Kommunen ska fortsätta med och vidareutveckla Näringslivsdagen och Stjärnkväll tillsammans med våra företagsföreningar.
 • 12. 2015-01-09 12 (21) Ett önskemål från näringslivet är att kommunen även bör se över möjligheten att skapa ett kalendarium på näringslivsenhetens webb där företagsföreningar själva kan lägga in sina evenemang. Kommunen ska titta om detta är något som är möjligt inom ramen för befintlig verksamhet. Kommunen har en rad befintliga lokaler som kan användas som mötesplatser såsom biblioteken i Vellinge, Höllviken och Skanör. På Vellinge bibliotek finns redan företagshörna med UC, kopiatorer/skrivare, café och även möjligheter till att utveckla flexibla mötesrum. Exempel på fler mötesarrangemang som kan arrangeras:  Rundturer med buss mellan ett antal företag under en dag.  Mer informella möten som afterwork.  Utbildningar  Näringslivsråd Kommunen ska utveckla näringslivsrådet med fler aktörer och hitta en gångbar modell för detta. Det ska finnas representant från varje företagsförening, representant från olika företagsorganisationer, representant från centrumutveckling, politiker, tjänstemän samt ytterligare företagare för att få en jämn fördelning av bransch, företagsstorlek och könsfördelning. Ambitionen bör vara att sammanträda en gång per kvartal. Näringslivsrådet ska vara rådgivande i näringslivsutveckling. Nulägesanalyser är ett viktigt inslag för att få en gemensam bild av utgångsläget. Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet.  ”En väg in”- företagare ”En väg in” för företagare är en strategisk satsning för att förbättra företagsklimatet och i förlängningen, en ökad tillväxt. Genom att förenkla och effektivisera processer skapas en snabbare ärendehantering för företag som vill t.ex. etablera sig i kommunen, söka olika tillstånd, expandera eller få rådgivning. Det ska vara enkelt för en företagare att komma i kontakt med kommunen via ”en väg in”. Företagen ska få ett kunnigt och positivt bemötande, information, rådgivning och rättssäker myndighetsutövning En väg in ska utvecklas vidare tillsammans med Vellinge Direkt och näringslivsenheten. Skapa en tydlig struktur med processbeskrivning, ärendehantering, samordning och uppföljning. ”En väg in” hjälper, underlättar och förenklar för företagen i sin kontakt med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser. Ger en tydlig bild av hur processerna fungerar och om att lotsa företagen till rätt enhet.
 • 13. 2015-01-09 13 (21) En väg in hjälper vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör kommunala tillstånd, hjälp att hitta rätt blanketter, samordning av kontakter med olika enheter. Företagslotsen följer ärendet genom hela ärendeprocessen. Det ska även läggas ut en samling av ofta ställda frågor och deras svar ”frequently asked questions” (FAQ) om t.ex. hur man söker olika tillstånd på kommunens webb. Det ska vara enkelt och tydligt att hitta tips och råd på vår webb. Utveckla möjligheten att få träffa tjänstemän i större ärende. Samla ihop en grupp av tjänstemän som berörs av ett ärende för att se helheten och ge rådgivning. Höja den interna servicenivån genom att genomföra interna utbildningsinsatser med syfte för att få kommunala tjänstemän att bättre förstå våra företagare och deras behov.  Marknadsföring av näringslivsenhetens service till företagare Kommunen ska öka företagens kännedom om den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller. Detta skall ske genom utskick, nyhetsbrev, annonser och artiklar samt skapandet av ett marknadsmaterial för näringslivsenheten. (Bilaga 2 Marknadsmaterial) Vidare ska Vellinge kommun skapa ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut till företagen löpande med information om vad som är på gång, tips om spännande föreläsningar, nätverksskapande möten, centrumutvecklingsprojekt, information om kommunens olika tjänster/service till företagare och information om aktuella upphandlingar. Nyhetsbrevet ska även publiceras på näringslivsdelen av kommunens webbplats. Vellinge kommun ska skapa ett välkomstpaket från näringslivsenheten till nya företag. Här ska det finnas information vilken företagsservice som kommunen ger och vilka stöd strukturer det finns för nya företag. Vellinge kommun ska utveckla näringslivsenhetens webbplats till en digital mötesplats.  Nyföretagande och tillväxt Nya företag är viktiga för kommunens tillväxt. Nyföretagande ökar ständigt i Vellinge kommun. Under perioden september 2013 till september 2014 har det startas 295 företag och flest företag är inom Företagstjänster, därefter inom Handel (källa UC). Vellinge kommun ska fortsätt att skapa och utveckla stödstrukturer för nya företag och verka för ökat nyföretagande. Det är i den första nystartstiden som företag behöver stöd, hjälp och rådgivning från kommunen. Idag ges alla kommunens företag möjlighet till kostnadsfria företagsrådgivning genom vårt samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund. Kommunen ska fortsätt och vidareutveckla samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund. På sikt ska man verka för att en inkubatorverksamhet startar i Vellinge kommunen.
 • 14. 2015-01-09 14 (21) Vellinge kommun ska uppmärksamma nya företag genom att välkomna dem med ett postalt välkomstpaket från näringslivsenheten. Här ska det finnas information om vilken företagsservice vi ger och vilka stöd strukturer det finns för nya företag. Vidare ska kommunen bjuda in samtliga nya företag till en nyföretagare träff en gång per år för att presentera kommunens service till företagen och lära känna varandra. För att hjälpa våra befintliga företag att växa av egen kraft bör vi på sikt se över möjligheten att skapa olika nätverk, mötesplatser, kompetensutveckling i samarbete med Vellinge Lärcenter (Vux), utveckla mentorskap etc. Första steg i tillväxt är att företagare får hjälp med en strategisk inventering av sin verksamhet och coachning i att utveckla sin verksamhet. Nästa steg är att hitta utvecklingsområden med hjälp av en mentor och ett nätverk som en mötesplats för erfarenhetsutbyte.  Nyckelkundsansvarig Vellinge kommun ska skapa en god och långsiktig relation med de stora företagen. Som en del i detta ska Vellinge kommun:  ha en nyckelansvarig tjänsteman för dessa företag som tar hand om och vårdar relationen med dessa företag,  ha samma målbild inom hela kommunens organisation,  utse nyckelföretag utifrån: Omsättning, antal anställda, tillväxtpotential och bransch,  varje år inventerar man vilka företag som är nyckelföretag. Sätter upp övergripande mål vilka sedan bryts ner i konkreta delmål. Samtliga aktiviteter loggas. I slutet av året summerar kommunen ihop arbetet med nyckelföretagen,  ha olika återkommande aktiviteter såsom företagsbesök, lunchträffar, studiebesök, evenemang m.m.
 • 15. 2015-01-09 15 (21) Bild 5 En samlad bild över Näringslivsenhetens kommunikation till näringslivet Näringslivsenhet Nya företag Nystartspkt: Välkomstbrev, info om vad vi erbjuder Nyföretagarecentrum- Rådgivning & Clubegetfrukost Nystartsträff Företag Företagsbesök Frukostmöten Nyhetsbrev Mötesplats/er Samverkan i olika nätverk Företagsföreningar Näringslivsråd Hemsida Etjänster Information Nyheter Näringslivsaktiviteter: Näringslivsdag, Stjärnkväll En väg in företagare Företagslots- samordning Mark & tillståndFöretagsservice Etableringsservice Marknadsgrupp olika enheter samverkar Största företag Nyckelansvarig
 • 16. 2015-01-09 16 (21) SKOLA ARBETSLIV SAMVERKAN Nuläge Den framtida kompetensförsörjningen bygger på att dagens skolelever har en god inblick i arbetsmarknaden och gör genomtänkta val inför gymnasiet och senare ev. högre utbildning. Vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv är inget nytt utan omnämns redan i första läroplanen, Lgr 62. I de nya läroplanerna för grundskola och gymnasium, 2011, samt i de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning, finns det ett tydligt uppdrag att skolan skall samverka med sin omvärld. Uppdraget berör skolans alla medarbetare och handlar inte bara om praktik och arbetslivet utan även att ta in samhället i övrigt, ända in i klassrummet. Samverkan mellan skola och arbetsliv är också tätt sammankopplat med det entreprenöriella lärandet. Kopplingen mellan skolans ämnesinnehåll och det omgivande samhällets behov och utveckling stärker sammanhangen och bidrar till ökad förståelse och ”meningsfullhet” i elevernas arbete i skolan. För att samverkan inte ska bli något som läggs ovanpå det ordinarie arbetet i skolan, är det värdefullt om det integreras så att det utgör en naturlig del i undervisningen. Det upplevs ändå på många håll att det fortfarande är svårt att hitta konkreta samarbeten och det konstateras att skolan och arbetslivet fortfarande, till stor del, verkar i skilda världar. Många säger också att ett stort problem när det gäller samverkan är att det upplevs som att skola och arbetsliv talar olika språk. Skolorna, har som nämnts tidigare ett uppdrag och kan redan idag kan visa upp flera goda exempel på samverkan skola och arbetsliv. I Vellinge kommun ska det entreprenöriella lärandet genomsyra undervisningen och det genomförs olika arbetslivs- /näringslivsprojekt på skolorna. På Sundsgymnasiet ges alla elever möjlighet att starta och driva eget företag via Ung Företagsamhet. Utmaningarna vi står inför ställer nya krav på samverkan och att hitta framgångsrika strukturer för en samverkan. Eldsjälar är viktiga, och kommer alltid att vara det, men vi måste skapa en struktur där samverkan inte står och faller med eldsjälar. För att ta fram underlag till samverkan skola/arbetslivsstrategin har behoven inventerats genom två workshop. Deltagare som har varit med är personal från grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning (rektors, lärarnas, studie- och yrkesvägledarnas) syn på utvecklingsmöjligheter och behov, kopplat till det operativa arbetet för att nå ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Intervjuer har även genomförts med tjänstemän inom utbildning, företrädare för näringslivet och studiebesök i andra kommuner.
 • 17. 2015-01-09 17 (21) Fokusområden Det har framgått att Vellinge kommun bör arbeta vidare med nedanstående fokusområden för att förbättra kommunens samverkan skola-arbetsliv.  Organisation Inom kommunen finns idag flera enheter, som t.ex. Näringslivs-, Studie- och yrkesvägledningen och Arbetscentrum, som i sina uppdrag arbetar med arbetslivet på olika sätt och med olika uppdrag. För att bättre nyttja de resurser som redan finns bör en ny struktur för samverkan utredas, med tydligt syfte och uppdrag.  Kontinuerligt arbete Det behöver inrättas hållbara och organiserade relationer mellan skola och arbetsliv, för att inte falla på några eldsjälar. Kommunikation mellan dessa olika världar behöver byggas med en förståelse för varandras olika perspektiv och vardag. Utveckla och formalisera befintliga samarbeten och nätverk som t ex:  ”Advisory Board” som utgörs av representanter från vardera företagsförening samt minst en representant för varje skolenhet (grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen) och näringslivsenheten. Gruppens uppgift är att diskutera samverkan, ta fram samverkansförslag och genomföra olika samverkansprojekt t.ex. speeddejting, draknästet, SFI näringslivsdag.  Ung Företagsamhet, och andra organisationer som arbetar för att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och innovationer.  Samverkan med ”kontaktpersoner” från grundskolor och Studie- och yrkesvägledning, utveckla med lärare på gymnasiet och näringslivsenhet. Dela med sig av erfarenheter på olika arbetslivssamarbeten.  Studie- och yrkesvägledningen är både en funktion och roll som redan finns etablerad i skolan. Här finns också en redan framtagen kommungemensam arbetsplan att bygga vidare på. Aktivitetsplan/Lokal arbetsplan är skolans ansvar, men resurser behövs för att utveckla, driva, följa upp arbetet. Denna arbetsplan inkluderar grundskolan, gymnasium och vuxenutbildningen.
 • 18. 2015-01-09 18 (21)  Utveckla aktiviteter Det finns många förslag på aktiviteter och nedan följer några. Det är viktigt att ta tillvara, sprida och igångsätta förslag. Där är en kommunikationsplattform är en viktig faktor.  Sätt upp mål för varje skola näringslivskontakter. Koppla samman med våra lokala centrumutvecklingsföreningar som finns nära skolan och kan vara en lokal företagskontakt för varje skola.  Utveckla formerna för PRAO/Praktik, uppgifter före, under och efter. Knyt företagen och offentlig verksamhet närmare skolan för långvarig relation. T.ex. bjud in alla praktikföretag till en frukost på skolan där man får träffa sin blivande prao/praktikelev.  Utveckla innehåll för ämnen/lektioner i samarbete med lokala företagare och offentlig verksamhet.  Utveckla UF på gymnasiet med fler näringslivssamarbeten. Skapa en strukturer där man bygger på bättre relation med rådgivare och UF företagen. Rådgivaren blir som en mentor som kan coacha eleverna mer. Bjud in alla rådgivare till skolan i början av UF året för att träffa samtliga UF företag och få en presentation av dem. Därefter frukostträffar mellan UF och rådgivare.  Se över möjligheten att skapa en form av mentorskap på gymnasiet.  Samverkan mellan skolan, näringslivs- och arbetsmarknadsenhet och arbetsliv/företagsorganisationer angående feriepraktik och Sommarlovsentreprenör.  Utveckla Sommarlovsentreprenör vidare för att stimulera entreprenörskap bland ungdomar.  Utveckla SFI:s arbetslivskontakter via tex arbetslivsdag och språkpraktik/café.  Kommunikation Det behövs dialog både externt och internt, mellan de kommunala enheterna och näringsliv. Samla enheters olika kompetens för att stärka företagare samt individer avseende arbetsmarknadsfrågor och utbildning. Verka för att skapa plattformar där man kan träffas fysiskt och digitalt för samverkan inom kommun men även med externa aktörer. Platser att mötas och utbyta erfarenheter.
 • 19. 2015-01-09 19 (21) GENOMFÖRANDE I den första fasen i näringslivsprogrammet perioden 2015-2017 ska nedan mål uppnås. En revision av insatser och programmet ska göras 2017 då även nya mål sätts upp.  En struktur för etableringsfrågor ska internt organiseras med rollfördelning och uppdrag.  En handlingsplan för företagsservice ska utvecklas och implementeras.  En struktur för kommunikation, aktiviteter och nätverk mellan kommun och näringslivet ska utvecklas och implementeras. Implementera arbetet med nyckelföretag under första kvartalet 2015.  En struktur för samverkan och dialog mellan näringsliv och utbildning inom Vellinge kommun ska utvecklas och implementeras.  Vellinge kommun ska vara bland de fyra bästa kommunerna i svenskt Näringslivs ranking och delta i SKL:s mätning Insikt/öppna jämförelser.  Vellinge kommun ska samverka med relevanta utvecklingsaktörer i syfte att utveckla regionala frågor (kommuner, region, företag etc.).
 • 20. Nyhetsbrev frånVellinge kommuns näringslivsenhet Mars 2015 FöretagsammaVellinge Vellinge.se NEWS Vellinge bland toppkommunerna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate Kostnadsfria kurser för företagare i höst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Internationell lansering av turistprojekt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve- niam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”En väg in” - kommunens företagslots Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ul- lamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Välkommen på frukostmöte med tema ”Upphandling” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo- ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. SEASIDEMagazine Nr 2 Sommaren 2013 Skanör • FalSterbo • ljunghuSen • höllviken • vellinge MeD oMnejD Vikingafejder i sommar Klassiska sportbilar i Skanör USA i topp inför vintern Falsterbo Bird Show Naturturism med Falsterbo Horse Show Kreativa mötes- platser iVellinge Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse. HEMSIDA I VIDAREBEFORDRA I PRENUMERERA I AVPRENUMERERA NYHETSBREV Företagare i Vellinge kommun? Det ska vara enkelt att starta och driva företag iVellinge kommun. Behöver du råd inför start av egen firma, eller tips om vilka kostnadsfria utbildningar vi kan erbjuda för att höja kompetensen inom t ex ekonomi och marknadsföring? Kontakta oss - vi finns här för dig. Vellinge kommun ligger även i år i toppen bland Sveriges bästa företagarkommuner. Kommunens näringslivsenhet arbetar för att skapa bästa förutsättningar för dig som är eller vill bli företagare. Kontakta oss gärna på tel 040-00 00 00 eller via mail: naringsliv@vellinge.se Vellinge.se Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och våra närings- livsträffar! ANNONSER I media som riktas till företagare i kommunen Syfte: Anmäla sin e-postadress för utskick av nyhetsbrev m m. Informera om vad Näringslivsenheten gör och hur man kommer i kontakt med den. Inbjudan till aktiviteter som t ex frukostmöten och andra näringslivsträffar. Nystartspaket för företagare Vellinge näringsliv Vellinge.se Välkommen som företagare iVellinge kommun - en av Sveriges bästa företagarkommuner NYSTARTSPAKET Lämnas till blivande företagare i kommunen Syfte: Information om det man behöver veta inför start av eget företag. Informera om vad Näringslivsenheten gör och hur man kommer i kontakt med den. Anmäla sin e-postadress för utskick av nyhetsbrev m m. Företagare iVellinge kommun? Välkommen till Näringslivsenheten hosVellinge kommun. Vi arbetar för att det ska vara enkelt att starta och driva företag. Vellinge.se Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och våra närings- livsträffar! VYKORT Distribution som direktreklam till företagare i kommunen Syfte: Anmäla sin e-postadress för utskick av nyhetsbrev m m. Informera om vad Näringslivsenheten gör och hur man kommer i kontakt med den. Inbjudan till aktiviteter som t ex frukostmöten och andra näringslivsträffar. NYSTARTSPAKET / INFORMATIONSMAPP ANNONSER DIREKTREKLAM /VYKORT ARTIKLAR / PRESSINFO Vellinge placerar sig åter igen i top- pen på företagarvänliga kommuner i Sverige. Vilka faktorer har påver- kat den placeringen? – Här finns ett ”driv” och företagarna kän- ner att kommunen lyssnar på deras behov och önskemål, säger Magnus Hedin.Vår ambition från kommunens sida är att skapa ett klimat för företagen, där man inte kän- ner en skarp gräns mellan kommun och näringsliv. Det handlar om att hitta former för samverkan och att jag internt i kommu- nen kommunicerar att företagen är extremt viktiga för oss. På vilket sätt underlättar kommu- nen för företagare att driva företag? – En viktig faktor är att vi som kommun lägger ut många av de offentliga uppdra- gen på privata aktörer. Det skapar både en kvalitets- och prispress, som i slutänden är gynnsam för invånarna här. – Inom gymnasieskolan drivs också många projekt med entreprenörskap och företagande, t ex ”Draknästet”, där elev- erna får presentera sina affärsidéer för re- presentanter från både bank, kommun och näringsliv. Det lägger en grund för entre- prenörskap även hos våra unga. Hur används medborgarenkäten i utvecklingsarbetet? – Vi tar till oss önskemålen om fler akti- viteter och utvecklar olika sätt att stimu- lera centrumbesöken. Vi har t ex nyligen lanserat en app, vi har ett ungdomskort som ger rabatter, och har under sommaren haft olika event, som t ex matfestivalen i Skanör-Falsterbo. Men det gäller också på sikt att kunna paketera upplevelser för Tre nya centrumföreningar har etablerats i Vellinge kommun under 2014. Deras nya logotyper kommer att synas framöver. både boende och turister. Ordna aktiviteter och upplevelser för olika målgrupper. När det gäller fysiska förändringar, är det en viss balansgång, eftersom det är viktigt att respektera invånarnas önskan om att bibe- hålla det småskaliga i kommunen. Hur ska affärerna mellan företagen i kommunen öka? – Min åsikt är att handel föder handel. Därför har vi nu ett pågående centrumut- vecklingsarbete, där tre olika centrumför- eningar i Vellinge, Höllviken och Skanör- Falsterbo är etablerade. Här kommer både aktörer från butiker, restauranger och indu- strin att samarbeta för att skapa ett attrak- tivt centrum året runt. Hur vill kommunen underlätta för nyetableringar av företag här? – Ett nyckelord för oss är ”enkelhet” - det ska vara enkelt att etablera sig här. Kom- munen har dessutom nyligen köpt mark och arbetar med en utvecklingsstrategi för näringslivet. Vellinge kommun har en stark företagartradition som har utvecklats under lång tid. – Kommunen har alltid haft en positiv inställning till företagande och det har skapat en positiv spiral, menar Magnus Hedin, kommundirektör i Vellinge. Bra klimat för företagarei Vellinge I Vellinge kommun finns ca 4000 företag, varav de flesta är småföretag med 1-4 anställda. Av de ca 8000 personer som varje dag går till sitt arbete i Vellinge kommun, är ca 1800 personer egna företagare. – Ett nyckelord för oss är ”enkelhet” - det ska vara enkelt att etablera sitt företag här, säger Magnus Hedin, kommundirektör i Vellinge. Marknadsföringsmaterial för Näringslivsenheten Marknadskommunikation ska även ske via andra plattformar, som kommunens hemsida, sociala medier och olika näringslivsarrangemang.
 • 21. 2015-01-09 21 (21) Bilaga 2 - Mätmetoder Mätmetod Typ Definition Periodicitet Nivå 2014 Målnivå 2017 Målnivå 2020 Källa Jämförelser & undersökningar Ranking Företagsklimat Kvali tativ/ Kvant itativ Var är bäst att starta och driva företag? Undersökning baserad på företagarenkät och officiell statistik. Samtliga kommuner deltar. Årligen 5 4 eller bättre 1 Svenskt näringsliv Öppna jämförelser NKI- Företagsklimat Kvali tativ Kvalitetsmätning av myndighetsutövning och service. Enkätundersökning riktad till företagare. Samtliga faktorer som mäts kan kommunen påverka. Rankas inom områdena: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Serveringstillstånd. 2-3 år Deltog ej ? ? SKL Årets företagarkommun Kvant itativ Mäter tillväxt för aktiebolagenom att se på faktorerna: omsättning, resultat, nettoförändring av bolagsstocken samt kreditvärdighet. Årligen 33e plats nationellt, 5e plats i Skåne Företagarna/U C (UC-data för AB) Statistik Antal företagsetableringar i relation till antal avregistreringar Kvant itativ Nettoetablering, delas upp i små, medelstora och stora företag samt företagsformer Ingår som en faktor i svenskt näringslivs ranking Årligen -53 ? ? UC Omsättning/tillväxt totalt alla företag Kvant itativ Total omsättning alla företag Årligen 7,7 miljarder ? ? UC Etableringsförutsättningar Synliggörande av tillgänglig markreserv respektive framtagna planer för näringsverksamhet GIS-kartor Årligen Finns ej Finns Finns Egen undersökning
 • 22. Utvecklingsstrategin 2020 Den kommunala servicen som t.ex. skola och omsorg finansieras till stora delar av skatteintäkter. För att Vellinge ska kunna bibehålla en hög nivå men även stärka servicen ytterligare, behöver vi säkra att de invåna- re som bor här vill bo kvar samtidigt som nya vill flytta hit. Detta måste dessutom göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där ett politiskt taget mål om en befolkningstillväxt på 1 % årligen sett över en femårsperiod är styrande. Vellinge kommuns Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 är också ett viktigt dokument att förhålla sig till. Att det finns möjligheter för företag att etablera sig och växa, att unga får hjälp ut i arbetslivet, och att turister besöker vår fina kommun året runt är några av de faktorer som tillsammans bidrar till att vi kan utveck- las och kan växa som kommun. I takt med att vi växer behöver också den kommunala servicen byggas ut för att tillgodose alla behov, bl.a. genom en säkrad tillgång på ändamålsenliga lokaler. Genom attraktiva och levande centrum höjs kommunens attraktionskraft och varumärket stärks. Under 2014 initierades och genomfördes ett större tillväxtprojekt under namnet Utvecklingsstrategin 2020 – med utblick mot 2025. Projektet föddes ur ett identifierat behov av att skapa en långsiktig tydlighet kring vilka ambitioner och fokus kommunen har under tiden fram till 2020 för att kunna växa i önskad takt. Projektet har bestått av sju delprojektet som var och ett har represente- rat ett tillväxtområde: • Näringslivsprogram 2020 – bästa näringslivsklimatet • Turismstrategi 2020 – förläng turistsäsongen • Bostadsförsörjningsprogram 2020 – väx med 1 % • Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 – nollvision • Lokalresursplan – rätt lokal med framförhållning • Stadsmiljöprogram – centrumutveckling • Konceptutveckling och samverkan – centrumutveckling Projektet är nu avslutat och med start under 2015 ska programmen med dess förslag till konkreta åtgärder omsättas i praktiken. I handen håller du nu en av sju utvecklingsstrategier. Välkommen att läsa om Vellinge kommuns utvecklingsstrategier mot 2020! Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00

Related Documents