Narcís OllerNarcís Oller
Context històricContext històric
Patata PattPatata Patt
CONTEXT POLÍTICCONTEXT POLÍTIC
 Va viure durant el període de la Restauració a Espanya, onVa viure durant el període de l...
CONTEXT POLÍTICCONTEXT POLÍTIC
 Espanya va perdre la Guerra de Cuba al 1898 i va haver de cedirEspanya va perdre la Guerr...
CONTEXT ECONÒMICCONTEXT ECONÒMIC
 Ens trobem en una etapa de transició del model agrari aEns trobem en una etapa de trans...
CONTEXT ECONÒMICCONTEXT ECONÒMIC
 En el primer terç del segle XX es produeixen diversos canvis enEn el primer terç del se...
CONTEXT SOCIAL-URBÀ
 Durant el primer terç del segle XX l’Estat espanyol va iniciar la
transició demogràfica, que Catalun...
CONTEXT CULTURAL
 Existia un corrent ideològic anomenat Regeneracionisme,
postulat per Joaquim Costa, que es caracteritza...
 http://cu-cut52.blogspot.com.es/2011/03/contexhttp://cu-cut52.blogspot.com.es/2011/03/contex
(29/9/2015)(29/9/2015)
 ht...
of 8

Narcís oller

Narcís Oller
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narcís oller

  • 1. Narcís OllerNarcís Oller Context històricContext històric Patata PattPatata Patt
  • 2. CONTEXT POLÍTICCONTEXT POLÍTIC  Va viure durant el període de la Restauració a Espanya, onVa viure durant el període de la Restauració a Espanya, on existia un model bipartidista d’alternança entre conservadors iexistia un model bipartidista d’alternança entre conservadors i liberals.liberals.  Altres forces polítiques com els nacionalistes i regionalistesAltres forces polítiques com els nacionalistes i regionalistes prenien més poder.prenien més poder. El moviment obrer va agafar un nouEl moviment obrer va agafar un nou protagonisme i també els grups polítics que fins aleshoresprotagonisme i també els grups polítics que fins aleshores havien restat al marge del bipartidisme com ara els socialistes ohavien restat al marge del bipartidisme com ara els socialistes o els republicans.els republicans.
  • 3. CONTEXT POLÍTICCONTEXT POLÍTIC  Espanya va perdre la Guerra de Cuba al 1898 i va haver de cedirEspanya va perdre la Guerra de Cuba al 1898 i va haver de cedir Cuba, Puerto Rico, Filipines i Guam als Estats Units.Cuba, Puerto Rico, Filipines i Guam als Estats Units.  Segle de Revolucions: la Revolució Francesa i la RevolucióSegle de Revolucions: la Revolució Francesa i la Revolució Industrial.Industrial.
  • 4. CONTEXT ECONÒMICCONTEXT ECONÒMIC  Ens trobem en una etapa de transició del model agrari aEns trobem en una etapa de transició del model agrari a l’industrial, i això provoca una escissió entre Catalunya il’industrial, i això provoca una escissió entre Catalunya i Espanya a tots els nivells.Espanya a tots els nivells.  L’Estat Espanyol es troba enfonsat per la crisi econòmica i laL’Estat Espanyol es troba enfonsat per la crisi econòmica i la pèrdua de les colònies.pèrdua de les colònies.
  • 5. CONTEXT ECONÒMICCONTEXT ECONÒMIC  En el primer terç del segle XX es produeixen diversos canvis enEn el primer terç del segle XX es produeixen diversos canvis en la indústria catalana, i hi ha una diversificació de la indústria.la indústria catalana, i hi ha una diversificació de la indústria.  A més, amb l’aparició de companyies com La Canadenca perA més, amb l’aparició de companyies com La Canadenca per l’electrificació, es marca l’inici de la Segona Revolució Industriall’electrificació, es marca l’inici de la Segona Revolució Industrial a Catalunya.a Catalunya.
  • 6. CONTEXT SOCIAL-URBÀ  Durant el primer terç del segle XX l’Estat espanyol va iniciar la transició demogràfica, que Catalunya ja havia iniciat durant la segona meitat del segle XIX.  Es va caracteritzar pel descens de la mortalitat, com a conseqüència de la millora de l’alimentació i de les infraestructures urbanes. A conseqüència de l’evolució, la població espanyola va créixer.
  • 7. CONTEXT CULTURAL  Existia un corrent ideològic anomenat Regeneracionisme, postulat per Joaquim Costa, que es caracteritzava per la voluntat de renovar el país a nivell polític, econòmic, social i cultural. Però va fracassar.  No obstant, a la classe obrera seguia sent normal l’analfabetisme ja que no podien estudiar.
  • 8.  http://cu-cut52.blogspot.com.es/2011/03/contexhttp://cu-cut52.blogspot.com.es/2011/03/contex (29/9/2015)(29/9/2015)  https://ca.wikipedia.org/wiki/Restauracihttps://ca.wikipedia.org/wiki/Restauraci %C3%B3_borb%C3%B2nica (29/9/2015)%C3%B3_borb%C3%B2nica (29/9/2015)  http://lletra.uoc.edu/ca/autor/narcis-http://lletra.uoc.edu/ca/autor/narcis- oller/detall (29/9/2015)oller/detall (29/9/2015)  https://ca.wikipedia.org/wiki/Narchttps://ca.wikipedia.org/wiki/Narc %C3%ADs_Oller_i_Moragas#Significaci.C%C3%ADs_Oller_i_Moragas#Significaci.C 3.B3_hist.C3.B2rica_d.27Oller (29/9/2015)3.B3_hist.C3.B2rica_d.27Oller (29/9/2015)  http://www.slideshare.net/Tarres/unitat-6-http://www.slideshare.net/Tarres/unitat-6- la-narrativa-del-segle-xix-narcs-oller-versi-1la-narrativa-del-segle-xix-narcs-oller-versi-1 (29/9/2015)(29/9/2015)