O MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN O movemento natural ...
A Voz de Galicia, 23 dexuño de 2005
NATALIDADE Número de nacementos que ...
Para precisar a análise do comportamento dunha poboación cara á ...
Esta cifra considérase importante, posto que para ...
A evolución da taxa de natalidade española resultasimilar á doutros países do noso entorno ( cuns ritmos diferentes )O des...
FACTORES QUE EXPLICAN O COMPORTAMENTO DA NATALIDADE As razóns que explican o descenso da taxa natalidade ...
1. FACTORES DEMOGRÁFICOS A. O desenvolv...
B. O retraso na idade de casar ou formar parella tamén influiu no descenso da natalidade, ao reducir o nº de fillos qu...
2. FACTORES SOCIECONÓMICOSExiste unha clara correspondencia entreo proceso de concentración eurbanización da poboación esp...
3. FACTORES CULTURAIS E IDEOLÓXICOS Estarían relacionados co propio desenvolvemento económico e a mellora do niv...
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS TAXAS DEMOGRÁFICAS En canto a distribución dos índices referidos á natalidade observamos un...
Observando os datos constatamos un acusado contraste norte-sur: Andalucía, Canarias, ...
Comentario de SelectividadeEvolución do índice de fecundidade
Natalidade
of 15

Natalidade

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natalidade

 • 1. O MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN O movemento natural é o crecemento da poboación dun lugar por causas naturaisé dicir, como resultado dos nacementos edas defunción O crecemento natural/vexetativo sería, entón, a diferenza entre a natalidade ( número de nacementos ) e a mortalidade ( nº de defuncións nun ano )
 • 2. A Voz de Galicia, 23 dexuño de 2005
 • 3. NATALIDADE Número de nacementos que se producen nunha poboación nun momento concreto Os datos referidos á natalidade exprésanse mediante unha serie de índicesTAXA ( Bruta ) DE NATALIDADE Esta taxa mide o número de nacementos que se producen ao ano por cada mil habitantes
 • 4. Para precisar a análise do comportamento dunha poboación cara á natalidade, os demógrafos empregan outras variables relacionadas coa fecundidade TAXAS DE FECUNDIDADEA fecundidade pódese tamén expresar Alto: máis de 3,5mediante o denominado índice sintético que Medio: 3,5-2,1indica a media de fillos por muller Baixo: 2 ou menos
 • 5. Esta cifra considérase importante, posto que para conseguir o reemprazo xeracional e que a poboación non decreza é necesario que cada muller teña 2,1 fillos Sendo 2 o número de fillos que posibilitan o reemprazo, engádese 0.1 para compensar aquelas persoas que morren antes de chegar a idade de procrear Tende a confundirse coa fecundidade; aO concepto fertilidade fai diferencia é que mentres que a fecundidadereferencia á capacidade que ten indica a reprodución efectiva ( nº de fillos ), aa muller para a reproducción fertilidade sinala a capacidade de poder telos ( aínda que unha muller non teña fillos pode estar nun período fértil e posuír con iso a capacidade de ter fillos )
 • 6. A evolución da taxa de natalidade española resultasimilar á doutros países do noso entorno ( cuns ritmos diferentes )O descenso da taxa de natalidadecorespóndese co lóxico menornúmero de fillos por muller( fecundidade ) Este descenso é evidente a partir de 1975/76 De feito a taxa é tan baixa, 1,39 fillos por muller no ano 2007, está moi por debaixo do umbral de 2,1 fillos, límite necesario para posibilitar o reemprazo xeracional
 • 7. FACTORES QUE EXPLICAN O COMPORTAMENTO DA NATALIDADE As razóns que explican o descenso da taxa natalidade ata alcanzar un dos índices máis baixos do mundo son múltiplese están relacionados cos profundos cambiosexperimentados pola sociedade española nos últimos anos
 • 8. 1. FACTORES DEMOGRÁFICOS A. O desenvolvemento económico e social experimentado nas últimas décadas propiciou un descenso xeneralizado da taxa de mortalidade infantilComo consecuencia do aumento do númerode nenos nacidos vivos xa non é necesariomultiplicar a descendencia para garantír asupervivencia dalgún dos nenos
 • 9. B. O retraso na idade de casar ou formar parella tamén influiu no descenso da natalidade, ao reducir o nº de fillos que teñen as parellasTaxa bruta de nupcialidade = (Matrimonios/Poboación) x 1000 A principios do século XX a idade media na que a muller casaba era 24 anos, hoxe en día a idade estaría nos 28/29 anos
 • 10. 2. FACTORES SOCIECONÓMICOSExiste unha clara correspondencia entreo proceso de concentración eurbanización da poboación española,fenómeno asociado ao desenvolvementoeconómico español dos últimos 40 anos e o descenso da natalidade a cidade dificulta a existencia de familias numerosas A incorporación da muller ao traballo está máis extendido no mundo urbanoNas cidades está máis xeneralizado o empregodos sistemas contraconceptivos
 • 11. 3. FACTORES CULTURAIS E IDEOLÓXICOS Estarían relacionados co propio desenvolvemento económico e a mellora do nivel de instrucción a maior formación corresponde, normalmente, un menos desexo de ter fillosun retraso na idade de contraermatrimonio máis probabilidades de incorporación da muller ao traballoun maior coñecemento e empegodos métodos anticonceptivos Todos estos factores redundarían no descenso da fecundidade
 • 12. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS TAXAS DEMOGRÁFICAS En canto a distribución dos índices referidos á natalidade observamos un descenso xeneralizado aínda que con unha desigual incidencia segundo as distintas comunidades autónomas
 • 13. Observando os datos constatamos un acusado contraste norte-sur: Andalucía, Canarias, Castela-A Mancha, Estremadura, Murcia e Ceuta e Melilla presentan uns índices superiores á media nacional As provincias As comunidadescantábricas, as receptoras degalegas e as dos emigrantes,interior son as Madrid, Cataluña emáis afectadas as do Levantepola emigración, manteñen unfenómeno índices superiores áademais que emdiaincide sobre todona xente máisnova As cifras máis baixas danse naquelas comunidades afectadas polas correntes migratorias
 • 14. Comentario de SelectividadeEvolución do índice de fecundidade

Related Documents