Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
„ONGuri MAI PUTERNICE
ÎMPREUNĂ!
Lobby i...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Promotor: Confederaţia Caritas România
...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Obiectivul general al proiectului:
Infl...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Obiectiv specific 1:
Stimularea colabor...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Grupuri ţintă:
• Organizaţiile neguvern...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Consultările regionale
Cine?
Furnizori ...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Procesul consultativ: în grupuri de luc...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Etape următoare:
• Centralizarea recoma...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Scurtă prezentare a Promotorului
Confed...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Scurtă prezentare a Promotorului (2)
Co...
Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14
în cadrul Fondului ONG in România
Vă mul umesc !ț
Contact: Facilitator Re...
of 11

Prezentare consultari regionale proiect "ONG-uri mai puternice impreuna!"

Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONGurile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentare consultari regionale proiect "ONG-uri mai puternice impreuna!"

 • 1. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România „ONGuri MAI PUTERNICE ÎMPREUNĂ! Lobby i advocacy pentru crearea de oportunită i egaleș ț pentru ONGurile furnizoare de servicii sociale în accesarea finan ărilor publiceț Bucure tiș , 26 iunie 2014
 • 2. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Promotor: Confederaţia Caritas România Parteneri: Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare, Fundaţia Pentru Voi, Fundaţia Alături de Voi România, Caritas Norvegia. Durata proiectului: 20 luni (1 aprilie 2014 – 31 noiembrie 2015) Proiect finanţat: în valoare totală de 163,890.35 Euro din care 88,71% reprezintă finan are nerambursabilă.ț
 • 3. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Obiectivul general al proiectului: Influen area politicilor publice de finan areț ț a serviciilor sociale prin participarea activă a organiza iilor neguvernamentaleț (ONG- uri) la crearea unui cadru favorabil func ionării i finan ării serviciilor socialeț ș ț în România.
 • 4. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Obiectiv specific 1: Stimularea colaborării între ONG-uri în vederea cre terii reprezentativită ii furnizorilor priva i deș ț ț servicii sociale i a îmbunătă irii dialogului cu autorită ile centrale i locale (cel pu in 60 deș ț ț ș ț ONG-uri în procesul de consultare) Obiectiv specific 2: Dezvoltarea capacită ii de advocacy i de formulare a politicilor publice în vederea influen ăriiț ș ț deciziei autorită ilor locale de a finan a/contracta mai multe servicii sociale către ONGuri înț ț următorii 2 ani (pentru 25 de reprezentan i ai ONG-urilor ).ț Obiectiv specific 3: Sporirea vizibilită ii impactului pozitiv generat de serviciile sociale furnizate de ONG-uri în rândulț a cel pu in 100 de autorită i i institu ii publice locale i centrale i a cel pu in 30.000 deț ț ș ț ș ș ț cetă eni în vederea cre terii nivelului de informare i con tientizare privind nevoia de dezvoltareț ș ș ș a acestor servicii.
 • 5. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Grupuri ţintă: • Organizaţiile neguvernamentale active în furnizarea de servicii sociale adresate persoanelor aflate în situa ie de dificultate sau vulnerabilitateț • Profesioniştii care lucrează în aceste organizaţii. Beneficiari direc i:ț • 60 de organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) - asociaţii şi fundaţii din 5 regiuni • 225 de reprezentan i ONG implica i direct în consultările din cadrulț ț workshop-urilor consultative • 105 reprezenta i ai autorită ilor locale i ai serviciilor publice deț ț ș asisten ă socialăț • 25 de profesionişti din sectorul ONG vor fi instruiţi în advocacy şi lobby • Cel puţin 30.000 cetăţeni mai informaţi cu privire la beneficiile serviciilor sociale
 • 6. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Consultările regionale Cine? Furnizori de servicii sociale, priva i non-profit (ONGuri) i publici,ț ș APLuri care finan ează servicii sociale acordate de ONG-uriț Cum? Prin implicarea directă în dezbateri (workshop-uri), în vederea culegerii de date i opinii care să contribuie la elaborarea unuiș mecanism/model de finan are sustenabilă a serviciilor sociale.ț •15 workshop-uri organizate în 5 regiuni: Sud, Est, Centru, Vest, Nord Vest • 3 workshop-uri / regiune Perioada consultărilor: 2014 - în lunile iunie i septembrieș 2015 - în luna ianuarie.
 • 7. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Procesul consultativ: în grupuri de lucru • Ghid de consultare pentru furnizori privaţi-ONG-uri • Ghid de consultare pentru autorităţi publice Rezultate a teptate:ș • Cunoa terea instrumentelor în baza cărora sunt finan ate serviciile sociale în prezent (puncte tari iș ț ș aspecte de îmbunătă it)ț • Avansarea de propuneri/recomandări formulate de participan ii la workshop-urile consultative (clarț formulate, tehnic realizabile, care pot fi sus inute financiar, în concordan ă cu legisla ia/ baza legală)ț ț ț • Prioritizarea celor mai importante / urgente recomandări
 • 8. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Etape următoare: • Centralizarea recomandărilor rezultate în urma atelierelor consultative • Redactarea unui document de poziţie publică pe baza recomandărilor primite • Imbunată irea / completarea documentului de pozi ie în cadrul unuiț ț Forum Na ional al Serviciilor Sociale (februarie 2015)ț • Lansarea campaniei de advocacy pentru finan area serviciilor socialeț • Prezentarea propunerii de politică de finan are în cadrul conferin ei finaleț ț (noiembrie 2015)
 • 9. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Scurtă prezentare a Promotorului Confedera ia Caritas România:ț • organiza ie nonguvernamentală, de tip re ea, înfiin ată în 1994ț ț ț • reprezintă 10 asociații Caritas acreditate ca furnizori de servicii sociale iș socio-medicale, active în 25 de jude e din ţară.ț Activitatea organizaţiilor Caritas: • Programe de asistenţă socială complexă (servicii primare i specializate)ș • Îngrijire la domiciliu (socială i medicală)ș • Programe de recuperare pentru persoane cu dizabilităţi • Interven ii i sprijin în caz de calamităţi / dezastre naturaleț ș Beneficiari: copii i familii în dificultate, persoane vârstnice, copii i adul i cuș ș ț dizabilită i, comunită i dezavantajate economicț ț
 • 10. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Scurtă prezentare a Promotorului (2) Confedera ia Caritas România la nivel na ional:ț ț • Participarea la coali ii ONG pentru influen area politicilor publice în domeniulț ț social • Ini iative de lobby legislativ privind îmbunătă irea cadrului legal de func ionareț ț ț i finan are a serviciilor socialeș ț • Campanii de advocacy i sensibilizare privind efectele sărăciei asupra grupurilorș vulnerabile • Promovarea de bune practici în domeniul îngrijirii la domiciliu • Programe de dezvoltare a capacită ii institu ionale a membrilorț ț • Parteneriate i networkingș
 • 11. Proiect finan at prin granturile SEE 2009-20ț 14 în cadrul Fondului ONG in România Vă mul umesc !ț Contact: Facilitator Regiunea SUD / Simona Popescu / simona.popescu@caritas.org.ro

Related Documents