Dende hai máis de dez anos a Asociación de Ensinantes do
Salnés (CANDEA) ten traballado no estudio do medio elaborando
mat...
EDITA:
CAN DEA
Asociación (le Ensinante do Salnés
ISBN: 84-920310-7-7
© Candea
Manuel Núñez Pérez
Fernando Pazos Ga...
x
_ ,3 . ,, . , _
/ _l, . , “films. ..” n. ..
¡m nïfioao 4.3.3.8 gama»
KmonmÉu
z
:
iman»
....
Cabanillas
Ennquez
Notas biogróficas
Naceu 03 de xuño de i876 en
Fefiñóns. Cambados
Foi bautizado dous días despois na
i...
Estudia no Seminario de San Marti-
ño Pinario de Santiago de Campos-
telo entre i890 e i893, en que
abandono os estudios e...
Exerce durante un breve
período de tempo a profe-
sión de arrendador de
Impostos e consumos.
En i906 deixa esa impopu-
l...
En setembro deste mesmo
ono embarca no vapor
Dania rumbo a Cuba. Alí
traballa como contable de
comercio e posteriormente
...
A . gg"- ÁÏÏ’: a
¡u ¿uz/ ama
Foto en Cuba. (i913)
En Cuba publica os dous primeiras
poemarios : "No Desterro...
En i9i7 publica ”Da terra osoba-
llada”, libro que marca o pasa da
ideario agrarista ó das lrmandades
da Fala. Asume aqu...
Con "A man da Santiña”(i92i)
acomete o labor de darlle conciencia
de poba a Galcia. Obra de teatro de
corte maratiniano, ...
Con "0 Bendito San Ama-
ra”(i 926) comézase a sentir a
pegada relixiosa que marcará a
etapa final da súa vida.
Segue ...
‘guïrfi i’
Xantar galeguista en 1928
(‘Ramón Cabanillas, Basilio
Alvarez, Laureano Salgado,
José Cadarso, Juan Rivas. ...
Nestes anos que anteceden ú Guerra
Civil escribe poemas saltos que anos
múis tarde serún recollidos no volu-
me firulado ”P...
En i940 está en Galicia. Desempe-
ña unha serie de pastos administra-
tivos con carácter interino en Silleda,
Noia, Me...
A UN CACIQUE
Roubáronlle a nazón ‘rúas axencias
cando a guerra o fusil, na paz o arado:
os bós gallegos téñente aforcad...
En i958 sae o seu derradeiro poe-
mario ”Samos”, considerado o
cumio da poesía culta galego.
Este mesmo ona recibe u...
. . .SONO DOURADO
IV
Ás troícións e ás inxurias xordo e cego
sobre todos as causas d-este mundo
arrolar meu amor, nobre...
PARA SABER MÁIS DE CABANILLAS
BIBLIOGRAFÍA
A máis ampla bibliografia de e sobre Cabanillas da que temos cañecemento é a ...
20
Sobre a obra de Cabanillas existe unha ampla bibliografía.
Citamos algúns títulos, ademáis dos citados por X. A. Mon...
Asociación de ensinantes do Salnés
Colabora
LIBRERÍA
Ramon
CABADILLAS
Rua Hospital, 40
z
R
v.
x
W / “
Por Cambados con Ramón Cabanillas
of 21

Por Cambados con Ramón Cabanillas

Unha pequena guía para percorres algúns lugares de Cambados relacionados cos poemas de Ramón Cabanillas. (Candea, 2000)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Por Cambados con Ramón Cabanillas

 • 1. Dende hai máis de dez anos a Asociación de Ensinantes do Salnés (CANDEA) ten traballado no estudio do medio elaborando materials que contrubúen ó seu coñecemento. Pretende con este labor rachar coa idea da escola como único ámbito educativo, alleo á realidade circundante. Basicamente tratase de leva-Ia aprendi- zaxe ó entorno socio-natural, aproveitanto ó máximo as súas posi- bilidades educativas, de xeito que o noso alumnado adequira uns coñecementos, unhas actitudes e unhas capacidades conducentes a desenrolar unha análise crítica e autónoma do medio no que vive e a participar activamente na xestíón do mesmo. Hoxe presentamos un roteiro interdisciplinar por Cambados da man do seu máis egrexio escritor: Ramón Cabanillas Enríquez. Acompañados polos dos seus poemas máis autobíográficos faremos un percorrido pola súa vida e obra ó tempo que visitamo- los lugares ós que el faí unha referencia máis directa. Somos conscientes que a nosa escolma non reflicte o poeta total que foi Cabanillas. Poemas de temática amorosa, relixiosa ou épica poderían ter cabida aquí. As limítacíóns de tempo que a rea- lización da rota impón obrigan a reducí-lo seu contido. Mesmo os de contido social poderían ser moi ben outros. Cada mestre, tendo en conta o tempo de que dispón, idade do alumnado, obxectivos especificos que pretende acadar, etc. fará a adaptacioón que máis lle conveña do roteiro proposto. Po- derá facer visitas puntuais, percorrelo total ou parcialmente, cambiar poemas por outros que lle parezan máis axeítados. .. Candea pretende con este roteiro recolle-las experiencias realizadas por mestres e outras entidades, e poñelas a disposición de cantos queiran “ver" dunha maneira distinta o Cambados de Ca- baníllas. Cambados, setembro de 2000
 • 2. EDITA: CAN DEA Asociación (le Ensinante do Salnés ISBN: 84-920310-7-7 © Candea Manuel Núñez Pérez Fernando Pazos García Xoún Antonio Pillado Silvoso MONTAXE E MAOUETACIÓN; Adela Leiro Lois Mon Dapona Padin Eulalia Planas Batarisos Celestino Pardo López DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Adela Leiro (entro de documentación Local de Cambados Xoán Antonio Pillado Silvoso AGREDECEMENTO ESPECIAL: Luis Rey Núñez l) ÍNDICE PLANO DO ROTEIRO 1. “ Sa/ ufar/ ‘a ad pafrím" (casa natal) 2. “A Asorey", “No Casino" Rúa Real, Praza F. Asorey 3. “O sábado na escola" O Convento 4. “As Tardes na Pastora" Santa Mariña, A Pastora 5. “Mariñeira" San Tomé ó. “Na casa vella" Rúa Hospital 7. “A Calzada de Cambados" "Na Ribeira" A Calzada 8. “Lume no pazo", “A un cacique" Praza de Fefiñáns 9. “Sono dourado" Cimeterio Fefiñáns Bibliografía 12 13 15 17 19
 • 3. x _ ,3 . ,, . , _ / _l, . , “films. ..” n. .. ¡m nïfioao 4.3.3.8 gama» KmonmÉu z : iman» .3 «emanan o 013323. , ,1 ww. 952m % po. ms. =2n5._. 35 3 . znommowc, a . _. 4.. .3 % mua meneame
 • 4. Cabanillas Ennquez Notas biogróficas Naceu 03 de xuño de i876 en Fefiñóns. Cambados Foi bautizado dous días despois na igrexa de San Bieito como fillo natural de Joaquina Enriquez García, de Vilariño, e de pai incógnita. Aprende as súa primeiras letras na escola do Convento. "Foi mónago co soncristún "Señor Matías". Entre i887 e i889 recibíu clases de latín do abade vello de Corvillón, Don Manuel Albón, para prepara-lo ingreso no Seminario. 0 día 8 de setembro de i888 é recoñecido como tillo diante do púrroco de San Adrian de Vilariño, por Xosé Cabanillas Rodrígez, natu- ral de Sanxenxo e veciño de Ponte- vedra. Dous anos múis tarde, o 23 de xaneiro de i890, foi inscrito no Rexistro Civil de Cambados como fillo natural de José Cabanillas, de 38 anos, natural de Sanxenxo e de Joaquina Enriquez Garcia, natural de Vilariño, de 40 anos de idade. SALVTATIO AD PATRIAM (Ex Ael. Ant. Nebrisensís). isalve, miña casiñal ¡Salve tamén, vosoutros os Lares e Penates, testemuñas do meu nadal! Aquí meu primeir folgo, aquí por vez primeira da luz ós raios abrochéi os ollos e aquí foi donde a miña criandeira abreumeme a fonte do seu peito morno. Aquí meus pais cobrianme con bicos de entenrecido arroubo e aquí, n-estes corrunchos, ecoaron meus primeiras saloucos. Aquí, n-este coartiño, estaba o berce onde me viña a visitar o sono, mentras miña naicíña pra dormirme erguía o canto místico do arrolo. Aqui, patelexando, botáballe os braciños ó pescozo a meu pai, pra quen era o peso de máis gozo si é que non me acollía Ó dondo niño do materno colo. Aqui no espido chan, bule que bule ás arrastras e a rolos, e na cativa eira pouquerrechiño a pouco, escomencéi a andar ás degatiñas, as mans sin tento por incerto apoio. Abalando o soneiro tintinante, aquí en dous pés, con medo, fúnme pondo e a miña nai, ridente e tatexando, chaméi con pios de paxaro novo. Na campaña de nenos do meu tempo estas paredes viron os meus xogos, collendo e pondo as noces a gañaperde, con sorteiro troco. N-unha longa canela cabaleiro loitéi bulindo c-o broquel de coiro, mais meu meírande feiticeiro enlevo era bailar o trompo. .. ‘ram/ Was no tempo ” (1949) Nesta casa mariñeira con patín na- ceu Cabanillas. Hoxe, convertida en Casa Museo, acolle libros e distintos obxectos que nos recordan ó escritor cam- badés. - , . aaa reí v Na Praza de Fefiñáns faciase o mercado tódolos domingos e mércores ata o ano 1946 en que se trasladou ó emprazamento actual. V512 TAMÉN ‘Praza Arosa Rúa da Congosfra Casa de Zárate-
 • 5. Estudia no Seminario de San Marti- ño Pinario de Santiago de Campos- telo entre i890 e i893, en que abandono os estudios eclesiásticos e comeza a traballar no notario de Pedro Sanchez, onde tamén o tixera Alfredo Brañas. ïz- ‘wfifiü a < - Cabanillas e o seu irmán Pío (fins do século XIX) En i895 pasa a traballar no conce- llo como axudante do secretario Adolfo Caamaño Catro anos mais tarde casa con Eudoxia Álvarez, coa que teró entre os anos i900 e i909 sete fillos: Manuel, María Luisa, Aurora, José, Joaquín, Ramona e Ramón. Eudoxia e fillos de R. Cabani- llas (1910-11) Cos amigos despois dunha lacoada. A ASOREY ¡Ditoso o que se sabe guiar pol-as estrelasl ¡Ditoso ti que nado baixo o feitizo delas atopaches o sendeiro e acertache a voar co corazón a arder, nos beizos un cantar! Cuberto das silveiras e as edras silenzosas, a céltiga roseira rnorria sin dar rosas. E surdéu “Picariña". o gomo milagreiro e na mesma ponliña, filias do mesmo amor, o sol de cada maio puxo unha nova fror, até que o derradeiro, abrindo a Edade de Ouro, frorecéu por enteiro na rosa de “O Tesauro". ¡Ditoso o que -se sabe guiar pol-as estrelasl ¡Ditoso o que no fondo das íntimas arelas encontra a nova Vida e a misteriosa traza dos místicos ensonos da súa enxebre Raza! ¡Bendito ti que soio, no noite escurecida, forxando a chave de ouro dende Mateu perdida, guiado dos estrelas, soupeche eternizarte abrindo a Porta-Santa da Catedral do Arte Poesías Venfureiras NO CASINO Nos vidros e na aceira e no tellado trisca a choiva batida por-o vento; n-un curruncho o conserxe, fríorento, sonea n-un sillón coxo e furado. No coarto da leutura está acochado, lendo no “Heraldo", un vello carraspento, e en voz baixa rexouban do auntamento dous mozos que deprenden prá abogado. Uns señores que xogan ó tresillo no salón, por si foi posta ou codillo levantan un barullo que pon medo, ‘ e faguendo chorar un mal piano que cai de podre, o fillo do escribano ensaia o “No-me-mates" con un dedo. "No desta-ra" (1.913) Monumento ó escultor Fran- cisco Asorev. (Cambados 1889. Santiago 196i). Réplica en pedra da súa obra "Naiciña" realizada polo seu discípulo Cao Lata. Foto dos anos 50 No n“ lO da Rúa Real está a casa na que viviu Cabanillas. Fronte á mesma esta o edili- cio do antigo Casino. Nel viviu Valle Inclán entre i912 e i916. Aqui escribio "La lámpara ma- ravillosa", "La marquesa Rosa- linda", "El embrujado. Trage- dia de Tierra del Salnés". "La cabeza del dragón" e varios dos contos de "Jardín Umbrío".
 • 6. Exerce durante un breve período de tempo a profe- sión de arrendador de Impostos e consumos. En i906 deixa esa impopu- lar profesión e crea a axen- cia ”Fernóndez y Cabani- llos”, con sé en Pontevedra. - t” t i Xantar na Pastora (1904) Ó ano seguinte inicia a aventura periodística coa fundación do xornal ”El Umia” xunto cos seus amigos J. González Fraga e Antonio Magariños. No i909 constitúe o "Cen- tro Obrero y Republicano". En i9i0 retorna ú vea xornalística co periódico ”El Cometa” do que só saíron nave números. EL GOMETA . wAhhlndA-‘Iljyl? o SÁBADO NA ESCOLA Para o "Pe/ uda”, campafie/ ro d-aque/ es rempos. .. iVila morta, vila morta, aldeana e mariñeira, na que me criéi! lQue encanto tén o pasado que encerras! ¡Cómo me vexo, ¡nda neno, brincando sobre das pedras da praia, rubindo ós valos xogando nas alamedas. ..l ¡Vila morta, vila morta, aldeana e mariñeira! ¡Con qué vida de milagre resurde a visión d-aquela casa de escola, asentada no adro, a carón da igrexa! ¡Ou paredes! ¡Ou baranda da escola longa e estreita do patín! ¡Ou ventaniñas craras, ridoras, abertas sobre da horta do antigo convento! ¡Cómo se espella na alma, cómo arrecende o recorso, esa roseira sempre frolida que loce máis rosas canto máis vello! lOu feitizo das Ionxanas tardes dos sábados, cheas d-un fungar barballoeiro como de enxame de abellas! lOu soido das campanas que dende a veciño igrexa viña a decirnos: ¡Mañán non hai escola, que e’ festa! ¡Ou a leución da Cartilla que zoaba cantareira do “Todo fiel cristiano“ ó “Dios te salve, Princesa! Antre o branco das cortinas, no toldo da cabeceira, un Santo Cristo na cruz mostraba as lacras bermellas; ó pé d-el, arrodeado do ouro e sangre da bandeira, un cuadro co rei noviño rindo no colo da reina; e ali, no sillón de coiro, lou santa flor de pacencia! a impoñente maxestá d-aquel vello de seréa mirada escudriñadora a lér nas almas afeita de voz doce e repousada, de ancha frente descuberta un pai cando arreprendía, no consello a xentileza d-un nobre, no exemplo un santo e sempre levián na pena. Pol-as ventanas, da horta deitada ó sol, sonolenta, rubia o cantar da ágoa nos fondos pilóns de pedra e os arumes dos laranxos, dos craudios e das pereiras. .. lOu vellas hartas dos frades silenzosas, limpas, frescas, de mainos soutos sombrizos, coidados tallóns de afresas, podados buxos que visten de pracidez as carreiras, doces froitas, ágoas craras e longas mesas de pedra baixo o encanto dos parrales que recobren as aroríetas! W". n: r . r-- . ,. “v-í-‘Ïivxát; z ¡-. Adro da igrexa do Convento de San Francisco. Da segunda metade do século XVI. De trazos góticos e re- nacentistas. Fundada como igrexa do Con- vento Franciscano no ano 1585, formou parte do mesmo ata a desamortización do ano 1835. Dende o ano 1841 é igrexa Parroquial. Dende 1845 parte das de- pendencias conven- tuais utilizáronse co- mo Iocais escolares. Antiga escola do Convento.
 • 7. En setembro deste mesmo ono embarca no vapor Dania rumbo a Cuba. Alí traballa como contable de comercio e posteriormente como administrador do Teatro Nacional que rexen- taba o Centro Galego. En Cuba cañeceró a Villar Ponte, Chané, Roberto Blanco Torres, Basilio Álva- rez, Fontenla Leal, etc. arredor do ambiente do Café ”Puesta del Sol” da Haba- g . . ¡’ku-w — u , , a z, ’ . _'_, _¿ Foto enviada dende Cuba (19! 0) Membrete da casa onde traballaba en Cuba Volta temporalmente no verún de i9i2 para mar- char de novo no outono do mesmo ano. firma“) Queer) . ..o SÁBADO NA ESCOLA ¡Ou vellas hartas dos frades, arumadas pol-a lendo, que gardades as historias do outros tempos, envolveitas no misterio de altos valos en que verdexan as edras! Ó correr da tarde, a escola dourábase co-a amarela luz do sol. 0 bo maiestro, petando sobre da mesa, acalaba o rechouchio das leucións e con voz queda, a un tempo maina e solene, agarimosa e sinxela, escomenzaba a espricarnos a parábola evanxéliea do rico Epulón quizáis fora o pasaxe da tenra Samaritana ou o caso -ique'n na historia deprenderal- d-aquel fillo que deixóu, por ver mundo, a chouza leda de seu pai e imalpocadol volvéu, probe e triste, a ela. Era o silenzo profundo e a paz e a calma compreta: mais ás veces socedia que un feixe de volvoretas entraba pol-as ventanas sin que lle deran licencia, revoando atolondradas ó rededor das cabezas, e outras veces os pardales, pousados n-unha figueira, armaban unha dos demos c-os seus chilidos. ja ¿”Ml/ fit Foto da casa onde vivía en Cuba D-aquela, os que rían pol-o baixo, os que tusian a medias e os que berrando ¡ah! ¡ah! ¡ah! quedaban co a boca aberta, trocaban por un bó pouco a escola en campo de feira. Era xa a tardiña baixa ó sair. Tiña a vereda un dourado resprandor. Traía os cheiros da seba o vento do mar. ó lonxe, sobre das roxízas tellas, rubia ós ceos o branco fume da chouza paterna. .. iVila morta, vila morta, aldeana e marinera. . ! ¡Tardes da escola! ¡Fontiñas de ágoas limpas e segredas! iRaiolas de sol dourado na negrura da tromenta! Nunca podréi esquecervos. .. ¡Meu recordo é unha roseira que ten, frescas e arumadas, máis rosas canto máis vellas! Vento ¡tareíro (1.915) _. ._—. ._. . ¡Jdflïfikfi-I Crucerro do Adro de San Francisco desaparecido hai uns anos. Nenos na escola _ do Convento,
 • 8. A . gg"- ÁÏÏ’: a ¡u ¿uz/ ama Foto en Cuba. (i913) En Cuba publica os dous primeiras poemarios : "No Desterro” (i 9i 3) e "Vento Moreira” (i 9i 5). Este último adicado a Cambados. Ámbolos dous con forte, ainda que non única, pegada agrarista, froito da influen- cia de Basilio Álvarez, ”o abade de T""‘Ï"" W NO'DESTERRO POESlAS-DE-R. CABANLLLAS BIBLIOTECA z ¡MCA 5 un‘ VENTO MAREIRO Ramón Cabanillas. Polo San Xoún de i9i5 retorna a Cambados. AS TARDES NA PASTORA Do vran nas tardes longas, coa merenda nun cestiño de bimbias, de vagar, paso a paso, baixo a soma do roxo parasol de miña tia. , rubia á fresca, umbriza carballeira que coroa un outeiro a par da vila, onde se ergue, feituca como un ovo, da Virxe da Pastora a branca ermida. Follas que beilan, ágoas que rexouban, fiunchos que en recendos se desfían, sendeiros de antre millos e parrales, ventiño Iatexante de cantigas, valos vellos, silveiras con amorias, auriolos e merlos que asubian, edras de ouro nas pedras seculares de altares en ruiñas, colunas en derrumbe, arcos ó aire e maltreitas oxivas do noso saudoso camposanto un día eirexa nai: ¡Santa Mariña! Co seu caxato, o dengue e o chapeo, rodeada dun fato de ovelliñas, o Meniño no colo, ollos e beizos frorecidos na luz dunha surrisa, a santa Imaxe está labrada en Iumes da gracia terreal e da diviña. A espadaina da ermida, recolleita, ten o xeito dun niño no que chila cun fiíño de són tintineante como un carrizo novo a campaíña. No teito a tellaván, encaleado, bambea pendurado dunha viga un navío votivo de tres palos, risóns e cordas e cañóns na tilla, velas ó vento, mascarón na popa, que fixo a ruta das lonxanas Indias, oferta dos salvados dun naufraxio nos hirtos farallóns, boca da ría. Foto o ano 1925 Pazo de Ulloa. Construcción de finais do século XV reformado no século XVlII. Casa de Dona María de Ulloa, Señora de Cambados, nai de Don Diego de Acevedo e de Don Alonso de Fonseca III, Arcebispo de Compostela e de Toledo, que os tivo de Alonso de Fonseca II. Arcebispo de Santiago. Casou con Don Álvaro Páez de Soto- maior. Santa Mariña Dozo. Gótico mari- ñeiro de finais do século XV. Obra de Dona Maria de Ulloa e do seu pai Don Lope Sanchez de Ulloa. Abandonada a mediados do século pasado. as súas ruinas foron declaradas Monumento Histórico Artístico en i943. Vista desde a Pastora Acuarela dc Plácido Castro
 • 9. En i9i7 publica ”Da terra osoba- llada”, libro que marca o pasa da ideario agrarista ó das lrmandades da Fala. Asume aquí Cabanillas a función de poeta combativo. Neste mesmo ana é coronado ”paeta da n i020 . DA - TERRJA t ASOBA- LLADA ' PCÜESIAS ' DE l2.*al()' CABA . ‘ll ‘LAS l5ll1l. l(. )Ïl. C,» LilJlCA ; "Lfxi? " N0 i9i8 asiste ú Asemblea Nacio- nalista de lugo e asina o Mnifesta. No i920 entra a formar parte da Real Academia Galega lendo o discurso ”A saudade nos poetas gallegos”. Debuxo de Castelao Por estes anos comeza a traballar no Concello de Mas. Trata de preto a Henrique Peinadar, propietaria do Balneario de Mondariz, que será o seu protector. 10 í ' Í- ¿As TARDES] NA‘ PASTORA A pouco, ian chegando outros rapaces, ' -sobrinos de outras tías-, que a brincos e estalantes gargalladas a carballeira en calma ensordecían eran os capitáns das trastanadas de aquela edade cándida e bendita, compañeiros da escola do Convento co seu Fleury, os palotes e a cartilla, compadres no mallarse na ribeíra a coller caramuxos e buxinas, e de ir ós niños, esgazando a roupa nos estripos, nos valos, e nas silvas. A par deles, ó cheiro da merenda, chegaban o arriscado Setetripas, o Chepa, o Raña, o Chasco, o Rillachavos, o Sambesuga. .. a fror da pílleria! Dimpóis, todos a unha, ós amorotes das abertas, sin medo das ortigas, á pita cega, a «¿nesta casa hai lume? » no que cada carballo era unha esquina, ou guiados do ícri! ícri! a coller grilos metendo no buraco unha palliña. Ó ir baixando o sol, as donas, —fartas de parolar de canto socedía: de si se casa ou non se casa a Lola, de sí o luns era día de vixilia, de si subira o lenzo ou as cebolas, dos bailes do Casino, das vendimas, dos mercados. .. ¡tres horas de palique! -, chamaban ó rosario. Miño tia levaba o són, adoa por adoa, desbullaba os latins da ladaíña e enxeria un sinfín de padrenuestros credos e avemarias. Valeirado o pero! de orapronobis, co lixeíro bulir das donosiñas entrábamos a contas coa merenda: todos poñen en monte o que traguian e alí queixos, mazán, noces e asias das acelmosas uvas albariñas. .. ¡Que gulipar de peras e de ameixas deica pór como bombos as barrigas! Poesías venia/ eira: Cruz que remata a entrada de Santa Mariña Foto de i920 aprox A Pastora. Ermida fundada a fi- nais do século XVl baixo a advo- cación do Bon Pastor e a Virxe das Neves. No século XVIII pa- sou a denominarse da Pastora.
 • 10. Con "A man da Santiña”(i92i) acomete o labor de darlle conciencia de poba a Galcia. Obra de teatro de corte maratiniano, estréase no Conservatorio Nacional de Arte Galego, creado pala lrmondade da Fala da Coruña. No i922 coordina o revista ”As Roladas" pensado para a formación dos rapaces no cañecemento e amar ú nosa Terra. A FRlMEIRA HOLADA En "No Noite Estrelecída” (i 926) materializa a praxecto pandaliano de crear unha mitoloxia autóctona, un posado mítico. ‘Ramon Cabanillas e Anton Wllar Ponte QMARlSCA v Continuarú a reconstitui-lo nosa pasada tamén dende a Idade lllledia coa abra de teatro "0 Mariscal" (i926), a partir dunha idea de Antón Villar Ponte, ande recrea a traizón sufrida palo mariscal galego Pedro Pardo de Cela. MARIÑEIRA Leste duro Mar bravo. Curiscadas da choiva. A noite vai rubindo cabaleira na sombra. As fortes ás tendidas, inquedadas, sin rumbo, silenzosas, levadas pol-o vento déixanse ir as gaivotas. Salseada e batida das escumas, de lombo en lombo das hinchadas olas, a vela a catro rizos, bolinando, co-a quilla ó descuberta, vai a dorna! A dorniña pulpeira durmirá mar afora. .. 0 patrón unha man aferrollada na caña do timón, outra na escota, leva os ollos chantados nos cons ergueitos da lonxana costa. Ferve o mar, brúa o vento. . . ¡Probe da dorna! Un refacho asubiante abate a verga e tranza o palo, as cordas estalan, e un istante ábrese a vela e cai o plan no mar. .. Galgan as olas ouveando roucas, como cons famentos en asalto dos cons. .. i Probe da dorna! "Venta mareíro 71.921) Rúa Narciso Pérez, leva o nome do escul- tor das vangar- das anovadoras " 7: dos anos vinte. _ _' (Cambados ‘t 1904-1930). i i "Guerreiro Celta", "San . Ero de Armen- _ teira". Pazo de Montesacro. Construido a principios do século XVIIl polos Marqueses de Montesacro que mercaron en 1709 o Señorío de San Tomé do Mar ós Condes de Cas- tronuevo y Villaumbrosa. Hoxe é Asilo de Anciáns. A capela está adicada á Virxe da Valvanera. Culto que introduciron os donos da casa Zárate y Murga, Marqueses de Montesacro. Torre de "San Sadorniño. Posible- mente unha das torres vixías fun- dadas polo bispo Sisnando II a fi- nais do século X e reparada polo bispo Xelmirez no s. Xll. Pertenceu ós Sotomaior e ainda se conserva- ba bastante ben no século XVlIxun- to cos restos da ermida adicada a San Sadorniño e San Tomé. 11
 • 11. Con "0 Bendito San Ama- ra”(i 926) comézase a sentir a pegada relixiosa que marcará a etapa final da súa vida. Segue a dar mostras da súa abelencia técnica en "A rosa de cen fallas” (i927), poemario intimisto e de temática amoro- A RoïAoiz EN POLLAS En i929 ingresa na R. A.E. xunta a Catarelo Volledor, coa lectura do discurso "Un somera recuerdo de la vida y obra de Eduardo Pondal". Toma de posesron na Real Academia Española 12 NA CASA VELLA Patín, solana, alboio. .. todo se ve'u a terra! Quedan soio as paredes alombadas, cubertas Pol-o follaxe espeso das silvas e das edras. N-un esquinal, enriba da lousa da lareira, amostra o forno a boca , coadrada e furruxenta. No chan, antre a friaxe das orballadas herbas, apodrecen os cangos do tellaván. Na eira, un loureiro velliño desfóllase de pena nas ágoas empozadas e escuras d-unha aberta. 0 piorno, destellado, caidal-as madeiras, é un altar no que vive a impoñente tristeza d-uns dioses esquecidos, sin ceo e sin igrexa. Hai ó pé d-un valado unha fonte que deita pingotas como bágoas, n-unha taza de pedra chea de fentos bravos e frores ventureiras. No xunta d-unas lousas da cornisa desfeita, no que queda máis outo, prendéu unha roseira que, afeita ó señorío, _ a a borracha de soberbia‘ Capela d: Santa Margarida, C°m° u" pendón 9uerrelr° pertencente á casa dos Abra! - na punta d-unha almena, des. puxo a groria arumada . » . d-unhas rosas sangrentas. ""6 ‘ P Ó rededor da casa, o que denantes era coidado labradio, agora é unha toxeira na que rin as homildes chorimas amarelas. .. Casa na que morreu Cabanillas. Capela do Hospital, do século XVII. Construida polos Señores de Bazán e por Don Alonso Troncoso y Sotomaior, aboga- do do Santo Oficio. iTellado dos amores que te viñeche a terra! iLoureiro das espranzas desfollado co-as penas! ¡Roseira dos groriosos ensonos que se alexan! ¡Frores d-este desterro, chorimas amarelas! iAltariño esquecido dende que se fói Ela. .. que foi Hospital Real (aprox. 1940) tamén dentro da alma teño unha casa vellal Venta mareíro’ (1 . 915) Praza de Alfredo Brañas. Fonte realizada por Nar- ciso Pérez. Arquitectura de influen- cia modernista. VER TAMÉN: . Pazo de Fajardo, do século XVII (Pza do Rollo) . Casa de Faríña . Casa de Pomares
 • 12. ‘guïrfi i’ Xantar galeguista en 1928 (‘Ramón Cabanillas, Basilio Alvarez, Laureano Salgado, José Cadarso, Juan Rivas. .. Mondariz (1930). Á súa esquerda Valle Inclán. Chegoda a República participa. en i93i, nunha candidatura republica- no nacionalista, sen conseguir acta de deputado. A hi meu CAMBADOS‘, probe e fida/ ga e soñador, que o’ cantareira són dos pino/ es e o’ agar/ mo dos reus pozos lexendarías, dormes deitada o’ so/ ,a’ ve/ ra do mar. A CALZADA DE CAMBADOS (LENZO DE F . LLORENS) T IN MEMORIAM. Sol de vran. O mar de Arousa, De praia a praia tendido, canso de loitar, repousa. Ceo azuado e senlleiro. Limpóu de néboa 6 Curota o‘ maina vento mareiro. Alá, na boca da ria, dende a solana da costa o Con de Noro vixia. A luz que cai brava e roxa encende as cunchas de nácar dos areeiros da Toxa, atolada e cantareira crava frechas de diamante nos negros cons da ribeíra, e, ardendo e brincando, chave moida en pingas de ouro nos pinales de Tragove. Nas ágoas craras e mornas, as velas albas ó sol, agardan o leste as dornas. Adiantan quedo quediño, perguiceiras, soñadoras, durmíndose no camiño, deixando a popa, tras d-elas, leviáns ronseles de prata como regueiros de estrelas. Son as doce. Xoga o vento c-o fino e dondo tanguido da campana do Convento, e rodan as badaladas sin -rumbo, a ir e vir, voando como pombas asombradas. Da Isla a San Saturniño, pasa esguio, silenzoso, retinto corvo mariño. Vai lanzado ras das ágoas como venablo fírente, agoiro de loito e bágoas. * "l/ enfo more/ ro” (1.915) as? '._ aprox 1940) «¿vga ÏÉÏÍzo de F. l_l"oré'ns. ll924) a. a. ¿r c? ' 1.. #1:‘. .- Monumento a Cabanillas, obra de Asorey. 13
 • 13. Nestes anos que anteceden ú Guerra Civil escribe poemas saltos que anos múis tarde serún recollidos no volu- me firulado ”Poesías ventureiras”. A guerra sorpréndeo en Madrid, ainda que pasará tempadas en Valencia, Santiago e Baracaldo. Fietrato cunygrupo de amigas entre os que está Vicente Risco. 14 a? » ‘h m . ..A CALZADA DE CAMBADOS iNeniña, gomo de rosa, que 6 sombra dos vellas olmos froreces leda e difosa! ¡Baixo os maternos coidados, bicada do mar de Arousa na Calzada de Cambados, qué lonxe estás n-esra hora de saber que anda no aire unha frecha feridora! i Dalle un bico a ‘rua nai, neniña, gomo de rosa! i Dalle un bico, que se vái! Da Terra Acaba/ lada (1.926) NA RIBEIRA Gaivotas broncas, como vellas rolas, arredor da pulida regateira que escabecha sardiñas na ribeira , vóan do sol ¡’is últimas raioias. Co-a camisa de fora e as cirolas rachadas, en romaxe brincadeira como pardales solfos na paneira, pasan os rapacíños das escalas. As dornas gañan porto bolinando por un mar furruxento que bruando espalla sobre os cons albas guedexas. Baixo os arbres, 6 abrigo do nordeste, o notario o xués e o arcipreste poseían discutindo a Canalexas. No Desferro (1.913) Monumenfía É tïabanílias. Vista V‘ posterior s. ‘ r ‘i. Lund/ remix» , ., Pazo de Bazán. Construido a me- diados do século XVII. e restaurado no XVIIl. Foi derribado e o actual edificio é Parador Nacional. Darnas no peirao de Cambados. (Aprox 1930) Mulleres limpando peixe
 • 14. En i940 está en Galicia. Desempe- ña unha serie de pastos administra- tivos con carácter interino en Silleda, Noia, Meaño, Meis, Moaña e Dozón. (on ”Camiños no tempo” (i949) inicia a súa andaina Bibliófilos Galegas. c. .. rhuni cu. .. u) n m. .. A KVI4J1RM (L Ai| lN( IN NU TEMPO Por esta época participa no tertulia do café Lyon d’or da Rúa de Alcala en Madrid, célula de reconstrucción da Partido Goleguisto. No i95i publica ”Antífona do cantiga” poemario co que bota o andar a editorial Galaxia. ANTIFONA .2 oa. CANTIQA 2% GAL AMA "Do miña zamfona" sae en i954 para inaugura-la editorial Xistral. Un ano múis tarde Bibliófilos Galle- gos publico ”Versos de olleas terros e de tempas idas". LUME NO PAZO Prendéu lume no pazo. A roxa labarada alumea a campia. Atronan as campanas o val. Quentan o aire espesas bafaradas de fume. Corre a xente. berrando, afolondrada. Ó ardeI-o cume, as telias enroxecen e estalan. Caien, cruxindo, as vigas, e o lume ás catro bandas envolve a Torre. Muxen de medo os bois nas coadras. A xente rube ó adro pra ver onde é a dísgracia e ó mirar cara ó pazo defense amontoada. Érguense as mans ó ceo e sanguiñenta, ‘rráxica, refréxase nos ollos a roxa labarada. E un veliiño, moi vello, de guedelliñas broncas, que vive de milagre, xantando cando xanta, vestido de farrapos e durmindo onde cadra, -todo por mor d-un preito de rendas atrasadas, no que os donos do pazo deíxárono sin nada, ollando cara ó lume, rise, barulla e fala de ir buscal-o gaiteíro para que ‘toque a gaita! “Vento mareíro " (1 . 915) Virxe das Angustias no remate dun portal na Rúa das Rodas. Debuxo de Castelao. igrexa de San Bieito Construida a comezos do século XV polos Señores de Fefiñáns sobre outra románica do século Xll. Res- taurada nos sécuios XVII e XVIII nos que se modificou a fachada princi- pal e as torres. No ano 1970, coa pavimentación da praza, suprimíuse a escaleira aberta da fachada sur. l 15
 • 15. A UN CACIQUE Roubáronlle a nazón ‘rúas axencias cando a guerra o fusil, na paz o arado: os bós gallegos téñente aforcado na santidá segreda das concencías. ¡Pousadeiro de Bispos e Vocencias, non ‘re libra de ¡nferno o marquesado! ¡Por treidor e negreiro condenado, e’ de balde que merques índulgenciasi. ¡Aproveita dos roubos a fartura! ¡Enchefe apresa, lobo sanguiñento, que xa con rábea se erguen as cabezas! Foto de 192o Foto nio 19.55 . . , ¡. , tRrte, ladron. IA tua sepultura Pazo de Fefiñáns’ de Comems lemrámwl“ films: Pm escarmem‘): do século XVII. Mandado edificar a escupir sobre a terra en que apodrezas! por Don Gonzalo de Valladares. En i956 Galaxia publica ”Macias o Vgïznge de lïeflñágs dende f, " namorado", poema escénico no que "Vento Mare/ ra ” (]_ 915 ) Fem¿ndc; r'l ¿E2130 51:55:81,: Cabanillas colabora con A. de loren- Fefiñáns. De estilo postrenacen- zo e ó que puxo música l. B. Maízte- “Sta- QUI. Na recta final da súa vida ainda preside unha reunión do Partido Galeguista na clandestinidode. Arco ponte Foto Finais do século XIX . . i» . ,- ' Caricatura e Mouriz 16
 • 16. En i958 sae o seu derradeiro poe- mario ”Samos”, considerado o cumio da poesía culta galego. Este mesmo ona recibe unha home- noxe en Padrón, onde foi coroado Poeta Nacional Galego. Fotos do homenaxe en Padrón. SONO DOURADO Para a miña mal/ er. I ¡Ou meu sono labrega! Unha casiña preto do rio, ó abrigo dos pinales, con piorno e alboios nos currales e paiieiros na eira e na curtiña. .-, Ó pé da casa un muiño cantareira ó son da lira de ágoa que enche a caño, baixo o maina agarimo d-un castaño e os amorosos brazos dun cruceiro. Todo ó longa da aberta do muiño tortas e vellas cepas de albariño c-os asios mestos no bendito outono. E un ferrado de terra por facenda pra prantío e xardin, libre de renda, diesmo a Dios, sin foreiro nin máis dono. II Groria e Iecer da casa, unha iareira en que arderan enteiros os carballos, arrodeado de afamados tallos, con forno cheo e forte gramalleira. E do inverno nos noites, cando o vento nos altos pinos seus doores laia e misteriosa rube dende a praia a rouca voz do mar, no antigo asento de meus abós labregos e cristianas, presidindo o rueiro de aldeanos que a relocente labarada doura, ouir contar, doída, a un xornaleiro -ifollas sin escribir do Romanceirol- a lenda triste dunha reina moura. III Ir á misa nas festas e á saída na paz do adro conversar c-os vellas d-eses ditos, costurnes e consellos con que a vida do campo está tecida. Tral-o homilde Xantar, mentras que a xente moza relouca no turreiro, leda, ler un libro no fondo da arboreda ou visitar na vila algún parente. E ó volver cara a chouza, paseniño, platicando da anada c-un veciño, baixo a dourado craridó da tarde ir vertendo, ó pasar, na aldea en calma, este saúdo todo mel da i—a| ma: «¡Vaio con ben, paisano! iDios o garde! ».. .. Eudosia Álvarez, esposa de Ramón Cabanillas rr atalia do Pazo de Fefiñáns. 17
 • 17. . . .SONO DOURADO IV Ás troícións e ás inxurias xordo e cego sobre todos as causas d-este mundo arrolar meu amor, nobre e profundo, á redención do escravo chan gallego. E si un día felis contra a inxusticia nos agros celtas o cramor se escoito, ser dos primeiras en abrir a loito baixo a santa bandeira de Galicia. Seguil-o sempre, e ou lavar o ultraxe d-ese feudal, sangrento vosollaxe que lle impón, contra lei, o irmán Castelo, Finou en Cambados o 9 de novem- bro de i959 e foi soterrada no cemiterio de Fefiiñóns. ou no oberto combate malferido, ó pé d-un vaio bello e frorecido, unha mañán de sol, morrer por ela! V E si o ceo dispón de outro maneira meu sinxelo vivir, facerme vello tendo o honra do nome par espella e a probeza por dina campoñeiro. Ver os meus filias, poro ben, criados, amantes do seu chan, trabolladores, sin reboixarse nunca ante os síñores nin erguerse xamáis ante os coitodos. Imaxe do enterro E cando chegue o día do partido, ocollendo sin medo a nova vida, Iimpa a concencia do mundano Iixo, morrer cristiana, baixo propio teito, mandando, como é de uso e dereito, o corpo á terra, a alma a Dias que o fixol VI Encomenda A ti, miñqmuller, arca pechoda que no seu fondo garimoso encerro o que me queda santo sobre a terra, van estes versos de visión dourado. Hoxe os seus restos repousan no Panteón de Galegas Ilustres de San Domingos de Bonaval de Santiago de Compostela. , , , , . Eles dlronche que, o traves da vida, sempre, sempre miña alma soñadora pidéulle o Dios que no postreira hora cerre os meus ollos esa man querida. E n-eles vai, paxaro cara ó niño, ogordondo que o acolla teu cariño, este meu rogo que a visión compreta: Quero no lousa que me dé sosego esta palabra que ten luz: «Gallego» e esta palabra que ten ás: «Poeta». “Vento Moreira” (1.915) 18 Cemiterio de Fefiñáns Panteón da familia Cabanillas. r . -"¡44) recam, l ‘cu. wc. ‘ “. ..o Eau-a. .. m. “ “mu, ¡me ¿a «L, o’ ' ww fun-no ¡(JA-II , o, Magos M4. q». », a}: «ec una. ¡-u . á m. Ja o; ac “VM — ¿zo 4p: ¡gen/ o s "M ¿M32 “Nfilvt «.4 64.. u . ¿ «w {muera a. me. r‘ -. . fm» fina-vilo o amd, 5.4,. , , . , ¿»cm-v cu 04:, le; ‘-; ,., _,. ’
 • 18. PARA SABER MÁIS DE CABANILLAS BIBLIOGRAFÍA A máis ampla bibliografia de e sobre Cabanillas da que temos cañecemento é a elaborada por Don Xesús Alonso Montero e incluida na edición que el fixo da súa obra completa. Está incluida no tomo Ill da mesma (pax 588-601). Citamos os títulos e as datas da 19 edición das obras de Cabanillas: “Obra Completa”. Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, 1952. Edición ó coida- do de Luis Seoane e Eduardo Blanco Amor. “Obra Completa”: Akal editor, 1979-1981. Edición de Xesús Alonso Montero en tres tomos: I e II poesía, e III teatro, prosa e varios. POESÍA: “No desterro”: Visións Gallegas. Habana. lmp. La Universal, 1913 “Vento mareiro”. Habana, 1915 “Da terra asoballada”. Cibdá de Arousa, lmp. de Galicia Nueva, 1917. “O bendito San Amaro”, Ediciones Lar, Mondariz-Balneario, 1925. “Na noite estrelecida”, Ediciones Lar, Mondariz-Balneario, 1926. “A rosa de cen follas (Breviario de un amor)”. Mondariz-Balneario, 1927. “Camiños no tempo”, Bibliófilos Gallegos, Santiago, 1949. “Da miña zanfona”, Colección Xistral, Lugo, 1954. “Versos de alleas terras e de tempos idos” (Paráfrase galegas)”, Bibliófilos gallegos, Santiago, 1955. “Samos”, Galaxia. Vigo, 1958. TEATRO: “A man cla santiña. Farsada en dous pasos”. Balneario de Mondariz, 1921. “O Mariscal”. Traxedia histórica en verso”. Ed. Lar, A Coruña, 1926 (en colaboración con Vilar Ponte). “O Mariscal”, ópera, 1929. Estreouse no teatro Tamberlick de Vigo o 31-5-1929. Música: Eduardo Rodríguez Losada. Escenografía: Camilo Díaz Baliño. “Romance do cristiano e do mouro na Franqueira”. Figura en “Camiños no tempo”. “A ofrenda dos frades no Portal de Belén. Retablo de Nadal”. Incluida na Obra Completa de 1959. “Macias o namorado”, Galaxia, Vigo, 1956. “Poema escénico en prosa e verso" en colaboración con Antonio de Lorenzo. Música de l. B.Maiztegui. PROSA: Revista “As Roladas”. Madrid 1922. “A saudade nos poetas galegos”. Tip. “El Noroeste”, A Coruña 1920. Discurso de ingreso na Academia Galega. Resposta de Eladio Rodríguez González. “Discursos leídos ante Ia Real Academia Española enla Recepción Pública de D. Ramón Ca- banillas Enríquez el 26 de mayo de 1929. Mondariz-Balneario, s/ d. (Un somera recuerdo de la vida y obra de Eduardo Pondal”. Resposta do Marqués de Figueroa). “Antífona da cantiga”. Galaxia. Vigo, 1951. 19
 • 19. 20 Sobre a obra de Cabanillas existe unha ampla bibliografía. Citamos algúns títulos, ademáis dos citados por X. A. Montero, e outras posteriores. Agrupación Cultural “Nos”: “Ramón Cabanillas”. Moaña, 1989. A Nosa Terra: “Ramón Cabanillas. Camiño adiante”. Promocións Culturais Ga- legas S. A. Vigo, 1989. Asociación Cultural “Santa Compaña”: “Vento Mareiro. Celebración da publi- cación dun libro mítico”. Sociedade para o desenvolvemento Comarcal de Ga- licia. 1998. Caamaño Bounacell, J. : “Cabanillas enjuiciado por sí mismo” en B. R.A. nu- meros 339-344. Abril 1961. Carballo Calero, R. “Ramón Cabanillas”, en “Historia da Literatura Galega con- temporánea”. Galaxia. Vigo, 1975. Comisión de Cultura do Concello de Cambados: “Cabanillas e Cambados”. Cambados, 1984. Fernández Rey, Francisco. “Notas lingüísticas sobre Fefiñáns (Cambados)”, en “Homenaxe Universitario a Cabanillas. Compostela, 1972. Fernández Rey, Francisco. “Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar da Arousa. Dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria”. Real Academia Galega. A Coruña, 1999. Galego, X, Aragunde, L, Castro, X. L., Barreiro, C, Varela, A. : “Cabanillas e Cambados”. Edición dos autores. Cambados, 1992. Compleméntase cun video. Rey Núñez, Luis: “Cabanillas en Cambados: a forxa dun poeta”, conferencia dictada na “I Xornadas sobre Ramón Cabanillas". Cambados, novembro 1999. Vila, X. L.: “Ramón Cabanillas, unha orixe que estorba”. La Voz de Galicia, 7 de maio de 1989. ti-kúlvttú-iivkkúít Esfe fraballo sae á rúa no oufono de Z000 (o día de San Miguel das Uvas) nas Ter-ras de Salnés. “onde as ac/ ‘os a/ o a/ barf- ¡ío masfrah a cor c/ o ouro Ve/ /o"
 • 20. Asociación de ensinantes do Salnés Colabora LIBRERÍA Ramon CABADILLAS Rua Hospital, 40 z R v. x W / “