KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Prezentację przygotowała: Monika Kaiser
BIBLIOGRAFIA http://niewerbalnie.info/wprowadzenie
Zacznijmy od zasadniczego pytania: czym jest komunikacja niewerbalna? komunikacja niewerbalna (określana często jako m...
Komunikacja niewerbalna by ł a stosowana od zarania dziejów ludzkiej cywilizacji, jednak ż e sta ł a si ę przedmiotem...
Przed XX wiekiem, najbardziej znacz ą c ą publikacj ą dotycz ą c ą zachowa ń niewerbalnych by ł o "Wyra ż ani...
Dzisiaj, komunikacja niewerbalna stanowi podstaw ę szkole ń w zakresie sprzeda ż y bezpo ś redniej, public relations , ...
Dziękuję za uwagę B-)
of 8

Prezentacja komunikacji niewerbalnej

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja komunikacji niewerbalnej

  • 1. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
  • 2. Prezentację przygotowała: Monika Kaiser
  • 3. BIBLIOGRAFIA http://niewerbalnie.info/wprowadzenie
  • 4. Zacznijmy od zasadniczego pytania: czym jest komunikacja niewerbalna? komunikacja niewerbalna (określana często jako mowa ciała, język ciała ) jest to ogół gestów oraz niewerbalnych komunikatów, zarówno nadawanych, jak i odbieranych przez ludzi. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie, tak jak większość gestów - emblematów, czy wiele wyrazów mimicznych.
  • 5. Komunikacja niewerbalna by ł a stosowana od zarania dziejów ludzkiej cywilizacji, jednak ż e sta ł a si ę przedmiotem powa ż nych bada ń dopiero w po ł owie lat 60.
  • 6. Przed XX wiekiem, najbardziej znacz ą c ą publikacj ą dotycz ą c ą zachowa ń niewerbalnych by ł o "Wyra ż anie emocji przez ludzi i zwierz ę ta" Karola Darwina. Jego praca zosta ł a wydana w 1872, jednak wiele z idei i obserwacji, które w niej zawar ł , s ą wci ąż cenione przez wspó ł czesnych badaczy na całym ś wiecie.
  • 7. Dzisiaj, komunikacja niewerbalna stanowi podstaw ę szkole ń w zakresie sprzeda ż y bezpo ś redniej, public relations , czy nawet programowania neurolingwistycznego (NLP). Po prostu- jest ona u ż ywana ś wiadomie przez ludzi chc ą cych osi ą gn ąć swój cel poprzez interakcj ę ze s ł uchaczami i ich zachowaniami.
  • 8. Dziękuję za uwagę B-)

Related Documents