- 1 -KINH DOANH QUOÁC TEÁCHÖÔNG I: KHAÙI QUAÙT VEÀ KINH DOANH QUOÁC TEÁMoät soá hình thöùc kinh doanh quoác teá taïi TPHCM...
- 2 -- Doanh nghieäp coù cô hoäi gia taêng lôïi nhuaän.1.2.5 Caùc hình thöùc kinh doanh quoác teá:- Thöông maïi haøng hoùa...
- 3 -CHÖÔNG II: MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH QUOÁC TEÁTaïi sao kinh doanh quoác teá coù nhieàu ruûi ro khoâng löôøng tröôùc ñöô...
- 4 -* Söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc khoái kinh teá, lieân minh kinh teá.* Tính oån ñònh hay baát oån veà kinh teá...
- 5 -- Caùc doanh nghieäp phaûi am hieåu veà moâi tröôøng kinh doanh vaø ñöa ra caùch öùng xöû thíchhôïp nhaèm ñaït hieäu ...
- 6 -Phi thuế quan là biện pháp hành chính hoặc tài chính hoặc đối ngoại, … làm cho chí phí sảnphẩm tăng lên. ( TBT là biệ...
- 7 -hàng hóa, dịch vụ, đầu tư.Mỗi nước tùy vào điều kiện phát triển kinh tế của quốc gia mình mà đưa ra các giải pháp vềt...
Tiến tới thực hiện liên minh chính trị.Câu hỏi: liệu ASEAN có tiến tới liên minh tiền tệ được hay không. Vì sao ?CHÖÔNG II...
- 9 -doanh vôùi caùc doanh nghieäp ñang saûn xuaát cuøng ngaønh ngheà seõ coù ñöôïc ñoäi nguõ nhaân vieânlaønh ngheà maø k...
- 10 -- Hieän töôïng chuyeån giaù ôû caùc coâng ty quoác teá.(VD. Coâng ty Phuù Myõ Höng coù hieän töôïng naøy, con soá lô...
- Thaáy ñöïôc chính mình ôû hieän taïi, chæ ra ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình- Xaùc ñònh caùc muïc tieâu kinh doanh tro...
Caáu truùc toå chöùc phaân chia theo saûn phaåmBoä phaän noäi ñòaBLÑ saûn phaåm AQuoác gia 1BLÑ caùc saûnphaåm A,BBoä phaä...
Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chieán löïôc ña ñòa phöôngÖu ñieåm Nhöôïc ñieåmÑòa phöông hoùa caùc yeâu caàuvaø coâng taùc marke...
- 14 -2.4 Chieán löïôc xuyeân quoác gia (Transnational Strategy)- Coâng ty thöïc hieän moät chieán löïôc nhaèm ñaït ñöïôc ...
Kyõ thuaät Saûn xuaát ñaïi traø Saûn xuaát nhoùm(möùc ñoä thaáp)Cheá taïo linhhoïat (ñòaphöông hoùa linhhoïat, caùi naøo g...
- 16 -vaø caùc phöông tieän maø coâng ty löïa choïn.2. Khaùc bieät vôùi thöông maïi noäi ñòa:- Thöông maïi quoác teá laø m...
- 17 -PSP1P2DQ1 Q2 Q- Thueá laø moät coâng cuï mang tính phaân bieät, ñoái xöû trong quan heä thöông maïi vaø gaây aùp löï...
- 18 -- Thueá tuyeät ñoái: (khoâng phuï thuoäc vaøo giaù haøng hoùa)- Thueá töông ñoái: tính theo giaù trò haøng hoùa- Thu...
- 19 -* Quy ñònh ngaønh haøng kinh doanh.* Loïai hình giaáy pheùp naøy cho thaáy tính phi thò tröôøng cuûa neàn kinh teá.*...
- 20 -vieäc nhaäp khaåu moät maët haøng naøo ñoù.- Möùc ñaët coïc laø moät tyû leä theo giaù trò loâ haøng (ôû Myõ laø 100...
of 20

Kinh doanh quoc te

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Kinh doanh quoc te

 • 1. - 1 -KINH DOANH QUOÁC TEÁCHÖÔNG I: KHAÙI QUAÙT VEÀ KINH DOANH QUOÁC TEÁMoät soá hình thöùc kinh doanh quoác teá taïi TPHCM* Kinh doanh löõ haønh* Xuaát khaåu lao ñoäng* Ngaân haøng* Vaän taûi bieån* Lieân doanh* Nhöôïng quyeàn* Mua vaø saùt nhaäp* Ñaàu tö chöùng khoùan1.1 Muïc tieâu cuûa chöông:- Giuùp sinh vieân hieåu veà söï hình thaønh cuõng nhö cô sôû hình thaønh hoïat ñoäng kinh doanh quoácteá. Cô caáu vai troø kinh doanh quoác teá. Caùc nhaân toá aûnh höôûng hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá.1.2 Quaù trình hình thaønh:1.2.1 Khaùi nieäm vaø söï hình thaønh:- Laø toøan boä caùc hoïat ñoäng giao dòch kinh doanh ñöïôc thöïc hieän giöõa caùc quoác gia, nhaèm thaûomaõn caùc muïc tieâu kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp, caù nhaân vaø caùc toå chöùc kinh teá.- Bao goàm caùc luaät thöông maïi haøng hoùa, dòch vuï vaø ñaàu tö nöôùc ngoøai.- Taát caû caùc doanh nghieäp baát keå qui moâ thaønh phaàn ñeàu coù theå tham gia.1.2.2 Vai troø cuûa hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá:- Khai thaùc trieät ñeå lôïi theá so saùnh, ñaït qui moâ saûn xuaát toái öu, naâng cao naêng suaát lao ñoäng.- Thoûa maõn nhu caàu vaø lôïi ích cuûa hoï veà trao ñoåi saûn phaåm, voán ñaàu tö vaø coâng ngheä tieân tieán.- Tham gia saâu laøm roäng vaøo quaù trình lieân keát kinh teá, phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, hoäi nhaäpvaø môû roäng thò tröôøng.- Tieáp thu kieán thöùc môùi.VD. Cocacola: 2 tuaàn ñaàu tieân uoáng nöôùc mieãn phí laøm chai nhoû 200ml, 250ml, 300ml giaùkhoâng ñoåi 5 naêm laøm loã 24 tyû gieát chaát caùc coâng ty saûn xuaát saûn phaåm coù gaz ôû VN.- Giuùp caùc quoác gia coù cô hoäi laïi cô caáu kinh teá. Taïo cô hoäi phaân phoái nguoàn löïc trong nöùôc.Thu huùt theâm caùc nguoàn löïc töø beân ngoøai.1.2.3 Ñoäng cô cuûa hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá:Coù 4 ñoäng cô:- Môû roäng phaïm vi thò tröôøng kinh doanh- Tìm kieám caùc nguoàn löïc nöôùc ngoøai- Môû roäng vaø ña daïng hoùa hoïat ñoäng kinh doanh vöôït qua raøo caûn thöông maïi.1.2.4 Phaân bieät kinh doanh quoác teá vaø trong nöôùc.- Laø hoïat ñoäng kinh doanh dieãn ra giöõa caùc nöôùc- Doanh nghieäp thöôøng gaëp nhieàu vaán ñeà phöùc taïp hôn mang tính quoác teá.- Doanh nghieäp phaûi thích öùng vôùi moâi tröøông kinh doanh môùi.
 • 2. - 2 -- Doanh nghieäp coù cô hoäi gia taêng lôïi nhuaän.1.2.5 Caùc hình thöùc kinh doanh quoác teá:- Thöông maïi haøng hoùa höõu hình: saûn phaåm cuï theå- Thöông maïi haøng hoùa dòch vuï:+ Dòch vuï xuaát khaåu taïi choå: khaùm chöõa beänh+ Dòch vuï saûn xuaát ñöïôc: haøng hoùa ñoùng goùi.- Ñaàu tö tröïc tieáp nöùôc ngoøai:+ Hình theå: laø nhöõng hoïat ñoäng ñaàu tö taïo ra moät tö caùch phaùp nhaân môùi ñoái laäp vôùi töcaùch phaùp nhaân ban ñaàu : coâng ty lieân doanh , coâng ty voán 100% nöùôc ngoøai.+ Phi hình theå: ñaàu tö khoâng taïo neân moät tö caùch phaùp nhaân môùi maø chæ toàn taïi döôùi daïnghôïp ñoàng vaø coù moät ñôn vò quaûn lyù hôïp ñoàng naøy, ñôn vò cuõng ñoäc laäp vôùi caùc phaùp nhaân banñaàu vaø töï maát ñi khi hôïp ñoàng chaám döùt.+ Ñaàu tö taøi chính quoác teá (ñaàu tö giaùn tieáp), ñaàu tö baèng voán, baèng tieàn vaø baèng caùc taøisaûn coù theå quy ra tieàn.- Thöông maïi haøng hoùa höõu hình: ruûi ro thaáp, lôïi nhuaän thaáp- Thöông maïi haøng hoùa dòch vuï: ruûi ro cao hôn- Ñaàu tö tröïc tieáp nöùôc ngoøai: ruûi ro ñaàu tö cao hôn nöõa- Ñaàu tö giaùn tieáp: ruûi ro ñaàu tö laø maát traéng: coå phieáu.1.3 Caùc nhaân toá aûnh höôûng:1.3.1 Ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi:- Möùc taêng tröôûng kinh teá- Möùc thu nhaäp cuûa daân cö ( kinh doanh quoác teá giuùp caûi thieän möùc thu nhaäp cuûa daân cö)- Möùc ñoä can thieäp cuûa chính phuû ( phaûi hôïp lyù thì seõ khieán cho kinh doanh quoác teá)- Trình ñoä phaùt trieån xaõ hoäi (caøng cao thì seõ caøng thuùc ñaåy kinh doanh quoác teá.1.3.2 Söï phaùt trieån cuûa KHCN- Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa KHCN trong SXKD- Söï phaùt trieån KHCN trong lónh vöïc dòch vuï, ñaëc bieät laø internet.1.3.3 Ñieàu kieän chính trò-xaõ hoäi vaø quaân söï:- Söï oån ñònh veà CT-XH- Söï hoøan thieän vaø oån ñònh veà laïm phaùt.1.3.4 Söï hình thaønh caùc lieân minh kinh teá:- HÑKD buoân baùn vaø ñaàu tö giöõa caùc quoác gia thaønh vieân taêng leân.- Caùc ñònh cheá taøi chính quoác coù vai troø ngaøy caøng quan troïng.
 • 3. - 3 -CHÖÔNG II: MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH QUOÁC TEÁTaïi sao kinh doanh quoác teá coù nhieàu ruûi ro khoâng löôøng tröôùc ñöôïc.Tìm hieåu moâi tröôøng beân ngoøai khoâng giôùi haïn ôû phaïm vi moät nöôùc, moät thò tröôøng ñoàng nhaátmaø ôû ñaây ñeà caäp ñeán taát caû caùc moâi tröôøng maø doanh nghieäp quan taâm ñeán.I. Khaùi quaùt moâi tröôøng kinh doanh quoác teá:1. Khaùi nieäm moâi tröôøng kinh doanh quoác teá:- Laø toång theå caùc yeáu toá moâi tröôøng nhö phaùp luaät, chính trò, kinh teá, vaên hoùa vaø moâitröôøng caïnh tranh taøi chính.- Do khaùc nhau veà ñieàu kieän ñòa lyù, trình ñoä phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, trình ñoä nhaän thöùc,taäp quaùn neân moãi quoác gia toàn taïi moâi tröôøng kinh doanh quoác teá khoâng gioáng nhau.- Doanh nghieäp am hieåu vaø thích öùng vôùi moâi tröôøng kinh doanh quoác teá.2. Phaân loïai moâi tröôøng kinh doanh quoác teá:- Traïng thaùi tónh: moâi tröôøng ñòa lyù, chính trò, luaät phaùp, kinh teá, vaên hoùa, theå cheá.- Traïng thaùi ñoäng: moâi tröøông trong nöôùc, moâi tröôøng quoác teá.- Neáu ôû goùc ñoä caïnh tranh: moâi tröøông caïnh tranh, moâi tröøông ñoäc quyeàn.II. Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng kinh doanh quoác teá:1. Moâi tröôøng luaät phaùp:Bao goàm:- Caùc luaät leä quy ñònh cuûa quoác gia, caû luaät phaùp cuûa caùc nöôùc chuû nhaø(nöôùc goác cuûa nhaøñaàu tö) vaø nöôùc sôû taïi (laø nöôùc maø nhaø ñaàu tö ñeán ñoù ñaàu tö).- Luaät tö phaùp quoác teá (laø caùc khoûan luaät lieân quan ñeán caù nhaân con ngöôøi), luaät coângphaùp quoác teá (lieân quan ñeán coäng ñoàng), keå caû caùc ñieàu öôùc quoác teá (cam keát vôùi quoác teá),vaø taäp quaùn thöông maïi.- Caùc toå chöùc kinh teá quoác teá ban haønh caùc quy ñònh höôùng daãn ñoái vôùi caùc quoác gia thaønhvieân khi thöïc hieän caùc hoïat ñoäng hôïp taùc, lieân keát kinh teá.+ Giaùo luaät: luaät xuaát phaùt töø tín ngöôõng toân giaùo.+ Thöông luaät: xuaát phaùt töø nhöõng vaán ñeà ñaõ moå xeû ñeå tìm hôïp lí. Theo thöông luaät,luaät sö seõ giuùp thaân chuû chöùng minh haønh ñoäng laø “khoâng sai”.+ Daân luaät: xuaát phaùt töø daân chuùng. Theo daân luaät, luaät sö seõ giuùp thaân chuû chöùngminh haønh ñoäng laø “ñuùng”.2. Moâi tröôøng chính trò:- Theå hieän qua:* Söï oån ñònh veà chính trò.* Möùc ñoä daân chuû* Möùc ñoä can thieäp cuûa nhaø nöùôc vaøo kinh doanh.- Qua caùc yeáu toá: vieäc laøm, söï oån ñònh cuûa ngöôøi lao ñoäng, nhaø nöùôc quan taâm ñeán vieäcdoanh nghieäp taùi ñaàu tö hôn laø ñeå lôïi nhuaän thaønh thu nhaäp.3. Moâi tröôøng kinh teá theá giôùi:- Theå hieän qua:
 • 4. - 4 -* Söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc khoái kinh teá, lieân minh kinh teá.* Tính oån ñònh hay baát oån veà kinh teá vaø chính saùch kinh teá cuûa moãi quoác gia vaø cuûa khuvöïc.4. AÛnh höôûng cuûa ñòa hình:- Vò trí ñòa lyù cuûa moät quoác gia.- Söï thuaän lôïi trong vaän chuyeån vaø lieân laïc.5. Moâi tröôøng vaên hoùa:- Vaên hoùa laø toång theå caùc ñöùc tin, nguyeân taéc öùng xöû caùc truyeàn thoáng laâu ñôøi (quan ñieåmnhö theá naøo laø toát vaø nhö theá naøo laø khoâng toát).- Vaên hoùa laø nhöõng giaù trò coù theå hoïc hoûi, chia seû vaø lieân heä maät thieát vôùi nhau, noù cungcaáp nhöõng ñònh höôùc cho caùc thaønh vieân trong xaõ hoäi.VD: quan ñieåm veà luaät nhaân quaû trong Phaät giaùo. Ngöôøi ta xem troïng caùi toát trong töônglai, hieän taïi coù theå nhòn nhuïc ñeå ñöôïc caùi toát trong töông lai.- Vaên hoùa coù theå chia seû, chæ daãn laïi töø nhöõng ngöôøi ñaõ hieåu veà noù.- Moãi daân toäc coù moät neàn vaên hoùa khaùc nhau.6. Moâi tröôøng caïnh tranh:Ñöôïc taïo ra bôûi caùc nhaân toá:- Nhöõng ñoái thuû caïnh tranh tieàm taøng.- Nhöõng ngöôøi mua- Nhöõng ngöôøi baùn.- Nhöõng ngöôøi cung caáp- Nhöõng saûn phaåm, dòch vuï thay theá.- Söï caïnh tranh giöõa caùc coâng ty hieän taïi.III. Phaân tích vaø vaän duïng:1. Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh quoác teá:- Vôùi moâi tröôøng kinh doanh môùi vaø xa laï seõ taïo ra nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc vôùi nhöõnghaønh ñoäng cuûa coâng ty vaø doanh nghieäp.VD. Vieät Nam gia nhaäp WTO seõ taïo ra moät moâi tröôøng kinh doanh quoác teá hoøan toøan môùithu huùt caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai, xoùa boû baûo hoä caùc coâng ty quoác doanh (ngaønh giaothoâng).- Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá khoâng coá ñònh maø thöôøng xuyeân thay ñoåi theo söï vaänñoäng cuûa neàn kinh teá theá giôùi. Do ñoù caàn coù söï phaân tích chính xaùc töø phía caùc doanhnghieäp ñeå coù moät söï thích öùng phuø hôïp.* Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh quoác teá phaûi:- Xaùc ñònh caùc nhaân toá cuõng nhö xu höôùng vaän ñoäng cuûa chuùng vaø söï aûnh höôûng cuûa caùcnhaân toá.- Chæ ra nhöõng cô hoäi kinh doanh cho coâng ty trong vieäc xaâm nhaäp thò tröôøng, kinh doanhsaûn phaâûm, dòch vuï, ñaàu tö.- Cho thaáy nhöõng ñe doïa thaùch thöùc cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi coâng ty.2. Vaän duïng vaøo caùc hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá:
 • 5. - 5 -- Caùc doanh nghieäp phaûi am hieåu veà moâi tröôøng kinh doanh vaø ñöa ra caùch öùng xöû thíchhôïp nhaèm ñaït hieäu quaû cao trong kinh doanh.- Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá chi phoái ñeán muïc ñích vaø keát quaû cuûa doanh nghieäp.- Ñeå ñaït ñöïôc thaønh coâng khi tham gia vaøo moâi tröôøng kinh doanh quoác teá, coâng ty phaûiluoân ñieàu chænh caùc hoïat ñoäng cuûa mình cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu vaø cô hoäi ôû nöùôc ngoøai.Caâu hoûi oân thi 1: Coù ngöôøi nhaän ñònh raèng “hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá cuûa caùc doanhnghieäp VN neân nhaém ñeán thò tröôøng caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ tröôùc tieân” Theo caùc baïn nhaänñònh treân ñuùng hay sai, phaân tích.CHÖÔNG III: LIEÂN MINH KINH TEÁ QUOÁC THEÁ GIÔÙII. Cô baûn veà lieân minh kinh teá theá giôùi- Laø moái quan heä kinh teá vöôït qua khoûi laõnh thoå cuûa moät quoác gia, ñöïôc hình thaønh döïa treânsöï thoûa thuaän 2 beân hay nhieàu beân, ôû taàm vó moâ hay vi moâ nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi chohoïat ñoäng kinh teá vaø thöông maïi phaùt trieån. (Coù 3 thuyeát: troïng thöông, tuyeät ñoái, so saùnh.Naâng cao hôn chi phí, cô hoäi, lao ñoäng cao hôn nöõa coù thuyeát HO, thuyeát kim cöông cuûaBoston).- Troïng thöông laø coi troïng thöông maïi, thöông maïi ñoái vôùi thuyeát troïng thöông laø cuoäctrao ñoåi moät beân ñöïôc vaø moät beân maát. Quan heä mua baùn thoâng qua söï eùp buoäc vaø löøaloïc ñeå baùn haøng. Thöôøng laø caùc nöôùc thöïc daân ñi chieám thuïoâc ñòa.- Lôïi theá tuyeät ñoái Adam Smith khaùc chuû nghóa troïng thöông caû 2 beân mua baùn ñeàu ñöôïc.- Lôïi theá so saùnh cuûa Reado, nôi naøo tieän lôïi nhaát.- Nguyeân nhaân hình thaønh lieân keát kinh teá quoác teá:- Toøan caàu hoùa veà kinh teá- Söï phaân coâng lao ñoäng quoác teá phaùt trieån ôû möùc cao.- Lieân keát kinh teá quoác teá mang laïi hieäu quaû cao hôn caùc thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät vaøsaûn xuaát ñöïôc phoå bieán roäng raõi hôn, tính caïnh tranh cuûa neàn kinh teá caû saûn phaåm cuõng taênghôn.- Toøan caàu hoùa laø caùc neàn kinh teá hôïp taùc ñeå cuøng nhau phaùt trieån hay dòch vuï naøo ñoù choxaõ hoäi goïi laø quaù trình toøan caàu hoùa,Chính sách thương mại quốc tế:Thuế quan là khoản tiền người đóng thuế (chủ sở hữu hàng hóa) phải nộp cho nước sở tại (nướcnhập khẩu).Khi giá sản phẩm tăng có nghĩa chi phí tăng giá thương mại tăng. Thuế quan là công cụ minhbạch nhất dễ áp dụng.- Mã tính thuế- Giá tính thuế- Mức thuế- Loại thuếHarmonious System (hệ thống hài hòa)
 • 6. - 6 -Phi thuế quan là biện pháp hành chính hoặc tài chính hoặc đối ngoại, … làm cho chí phí sảnphẩm tăng lên. ( TBT là biện pháp hạn chế về mặt kỉ thuật ).Liên kết kinh tế quốc tế cấp nhà nước là những liên kết kinh tế được hình thành trên cơ sởcác hiệp định được ký kết giữa hai hoặc nhiều chính phủ nhằm lập ra các liên minh kinh tế khuvực hoặc liên khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.Đông Nam Á: ASEAN ( 11 nước ) mục tiêu đầu tiên là mục tiêu chính trị APTA ( khuvực mậu dịch ) CEPT ( hiệp định thuế quan chung: + hàng hóa cắt giảm ngay (0% - 5%), +hàng hóa tạm thời không cắt giảm ( 20% ), + hàng hóa loại trừ ( hàng hóa bị cấm), + hàng hóanhạy cảm )Bắc Mỹ: NASTA ( Mỹ, Canada, Mexico )Châu Âu: EU ( 25 nước, đồng tiền chung có 12 quốc gia tham gia )Châu Á ( Thái Bình Dương ): EFEC ( 24 nước )* Nguyên nhân hình thành các liên kết kinh tế cấp nhà nước:- Các quốc gia mong muốn tham gia tiến trình toàn cầu hóa.- Dựa vào các nước đồng minh để bảo hộ có giới hạn nền kinh tế của mình.- Nhiều vấn đề kinh tế, tài chính, đầu tư thương mại mang tính khu vực hoặc toàn cầu đòi hỏiphải có sự đồng thuận giải quyết ở tâm chính phủ theo những nguyên tắc thỏa thuận chung thốngnhất.- Liên kết kinh tế cho phép giải quyết các vấn đề hợp tác kinh tế, tranh chấp quốc tế trong khuônkhổ các hiệp định song phương và đa phương.* Vai trò của liên kết cấp nhà nước:- Phát triển quan hệ thương mại quốc tế- Tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi- Nhờ sự phân công lao động trong các khối liên kết kinh tế mà mỗi nước sử dụng có hiệu quảhơn, kinh tế hơn các thế mạnh tuyệt đối của mình.- Giúp các thành tựu và khoa học kỹ thuật được sử dụng tối ưu, tăng năng suất lao động và tiếtkiệm thời gian.- Làm thây đổi cơ cấu kinh tế của nhà nước, dẫn đến việc hình thành cơ cấu kinh tế mới có tínhchất khu vực.- Giúp các nước tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của toàncầu hóa.II. CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT KINH TẾ CẤP NHÀ NƯỚC* Khu vực mậu dịch tự do ( FTZ hay FTA )Thuận lợi hóa hoặc động thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên bằng cách thỏathuận cắt giảm thuế quan và phi thuế quan.Giữa các nước xây dựng các chương trình hợp tác kinh tế và đầu tư về sự phát triển chungcủa các thành viên.Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho
 • 7. - 7 -hàng hóa, dịch vụ, đầu tư.Mỗi nước tùy vào điều kiện phát triển kinh tế của quốc gia mình mà đưa ra các giải pháp vềthuế quan, phi thuế quan phù hợp với các nguyên tắc chung của khối.Mỗi nước vẫn duy trì quyền độc lập tự chủ trong quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước khác.* Liên minh hải quan ( Customs Union: là hình thức liên kết có tính thống nhất, cao hơnso với FTA ), mang toàn bộ các đặc điểm của FTA và:Các nước trong liên minh thỏa thuận xây dựng chung về cơ chế hải quan, thống nhất ápdụng cho các nước thành viên.Cùng nhau xây dựng biểu thuế quan thống nhất áp dụng trong hoạt động thương mại vớicác nước ngoài khối.Tiến tới xây dựng chính sách ngoại thương thống nhất mà các thành viên phải tuân thủ.* Thị trường chung ( Common Market ) là hình thức phát triển cao hơn của liên quan thuếquan. Các nước thành viên thuộc thị trường chung thỏa thuận:Xóa bỏ những trở ngại trong quá trình buôn bán với nhau: thuế quan, hạn ngạch ( COTA ),giấy phép, …Xóa bỏ những trở ngại cho quá trình tự do di chuyển tư bản (vốn) và sức lao động.Xây dựng cơ chế chung điều tiết thị trường của các thành viên.Tiến tới xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại chung trong quan hệ với các nước ngoàikhối.QHS: là hạn nhập giấy phép* Liên minh kinh tế ( Economic Union ) là hình thức liên kết kinh tế có tính tổ chức, thốngnhất cao hơn so với thị trường chung. Nó mang toàn bộ các đặc điểm ở thị trường chung và:Các nước xây dựng chính sách chung về kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế nội địa cũngnhư chính sách phát triển kinh tế nghành, kinh tế vùng mà không bị chia cắt bởi biên giới cácnước thành viên.Phân công lao động sâu sắc giữa các nước thành viên.Cùng nhau thiết lập một bộ tổ chức điều hành sự phối hợp kinh tế giữa các nước.* Liên minh tiền tệ ( Monetary Union ) là hình thức liên kết kinh tế cao nhất, tiến tới thànhlập một quốc gia kinh tế chung của nhiều nước với các đặc điểm:• Xây dựng chính sách kinh tế chung.• Xây dựng chính sách đối ngoại, trong đó có chính sách ngoại thương chung• Hình thành một đồng tiền chung.• Chính sách lưu thông tiền tệ thống nhất.• Xây dựng ngân hàng trung ương chung.• Xây dựng quỹ tiền tệ chung• Xây dựng chính sách quan hệ tài chính, tiền tệ chung với các nước đồng minh và cáctổ chức tài chính tiền tệ.
 • 8. Tiến tới thực hiện liên minh chính trị.Câu hỏi: liệu ASEAN có tiến tới liên minh tiền tệ được hay không. Vì sao ?CHÖÔNG III (TIEÁP THEO):CAÙC HÌNH THÖÙC LIEÂN KEÁT KINH TEÁ CAÁP DOANH NGHIEÄPKhaùi nieäm:1. Laø hình thöùc caùc toå chöùc saûn xuaát kinh doanh dòch vuï vaø khoa hoïc kyõ thuaät ñöïôc thaønh laäpdöïa treân caùc hieäp ñònh chính phuû hoaëc hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh giöõa caùc toå chöùc tö nhaânôû caùc nöôùc khaùc nhau nhaèm trieån khai hoïat ñoäng kinh doanh ôû nhieàu nöùôc.Ñaây laø hình thöùc hôïp taùc kinh doanh cuûa caùc DN ñeå môû roäng nôi hoïat ñoäng kinh doanhvaø trieån khai ra nöôùc ngoøai.- Hình thöùc naøy hình thaønh treân nhöõng coâng ty xuyeân quoác gia hoaëc ña quoác gia.Xuyeân quoác gia laø caùc coâng ty ñaët taïi moät quoác gia vaø taäp trung saûn xuaát ôû moät nôi, sauñoù baùn saûn phaåm ñeán phaïm vi toøan theá giôùi hay coøn laø coâng ty coù phaàn voán ñoùng goùp ñeán töømoät nuôùc chuû nhaø vaø baùn ñi nhieàu nöôùc khaùc (saûn phaåm coù tính ñoàng nhaát raát cao). Coâng ty ñaquoác gia laø coâng ty coù hoïat ñoäng saûn xuaát ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi hoaëc voán hình thaønhneân maïng löôùi saûn xuaát ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc.Nguyeân nhaân hình thaønh- Phaân taùn ruûi ro kinh doanh- Taêng lôïi nhuaän vaø doanh soá baùn haøng.- Thaâm nhaäp vaøo nhöõng thò tröôøng taêng tröôûng nhanh.(Coù nhieàu phöông thöùc: ñaàu tö 100% voán nöùôc ngoøai, nhöôïng quyeàn, caáp giaáy pheùp, lieânminh vôùi ñòa phöông 70%-30%-toái öu nhaát veà nhieàu maët nhö saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng nhanhdo coù saün maïng löôùi phaân phoái, heä thoáng caùc cöûa haøng baùch hoùa, ñaïi lyù baùn haøng… Lieân- 8 -
 • 9. - 9 -doanh vôùi caùc doanh nghieäp ñang saûn xuaát cuøng ngaønh ngheà seõ coù ñöôïc ñoäi nguõ nhaân vieânlaønh ngheà maø khoâng caàn phaûi qua ñaøo taïo. VD. Coâng ty P/S lieân keát vôùi Uniliver, Coâng tyKinh Ñoâ lieân keát vôùi Shweps)- Phaùt huy ñöïôc öu theá veà coâng ngheä vaø quaûn trò.- Ñaåy maïnh nghieân cöùu vaø phaùt trieån (Research & Development). Giaønh ñöïôc bí quyeát coângngheä vaø quaûn trò.(Khi lieân doanh thì caùc coâng ty nöùôc ngoøai seõ ñem vaøo nhöõng caùi hay veà coâng ngheä vaø bíquyeát vaøo. Sau thôøi haïn lieân doanh thì coâng ty cuûa nöôùc sôû taïi seõ coù ñöôïc nhöõng caùi ñoù)Vai troø cuûa caùc coâng ty quoác teá:- Thuùc ñaåy nhanh quaù trình nhaát theå hoùa neàn kinh teá theá giôùi, qua ñoù thuùc ñaåy thöông maïiquoác teá phaùt trieån(thò tröôøng caùc nöùôc daàn daàn trôû neân ñoàng nhaát veà caùc maët thöông maïi, theå cheá…seõ laømcho neàn kinh teá theá giôùi phaùt trieån).- Thuùc ñaåy quaù trình tích tuï vaø taäp trung tö baûn quoác teá laø tieàn ñeà ñeå phaùt trieån cuoäc caùchmaïng khoa hoïc kyõ thuaät treân toøan caàu.- Thay ñoåi cô caáu kinh teá cuûa caùc nöôùc theo höôùng naâng cao hieäu quaû vaø tính caïnh tranh.(Cô caáu kinh teá laø tæ troïng caùc ngaønh cuûa neàn kinh teá. Hieän nay dòch vuï cuûa Vieät Nam nhödu lòch, cho thueâ nhaø…raát phaùt trieån, giuùp cho lónh vöïc naøy taêng tæ troïng leân raát nhanh, thayñoåi cô caáu cuûa neàn kinh teá VN.)- Thay ñoåi theå cheá chính saùch kinh teá cuûa quoác gia theo höùông bình ñaúng hoäi nhaäp.(Caøng tham gia vaøo saâu caøng phaûi tuaân thuû vôùi caùc theå cheá, chính saùch cuûa caùc quoác gianaøy cuõng ngaøy caøng phuø hôïp hôn)- Cung caáp voán cho caùc nöùôc ñang phaùt trieån thoâng qua hình thöùc ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp.- Giuùp thu ngaén khoûang caùch trình ñoä kyõ thuaät cuûa caùc nöôùc thoâng qua vieäc chuyeån giao coângngheä.(Lieân minh giöõa nöùôc ngoøai vaø caùc DN Vieät Nam, nhaäp khaåu thieát bò khoa hoïc kyõ thuaäthieän ñaïi, chuyeån giao coâng ngheä ñaõ giuùp cho chuùng ta phaùt trieån nhanh)- Giuùp caùc nöôùc khai thaùc vaø söû duïng lôïi theá cuûa mình moät caùch hieäu quaû thoâng qua hoïat ñoängñaàu tö quoác teá.Moät soá maët traùi caàn chuù yù:- Coâng ngheä ñöa vaøo caùc nöùôc ñang phaùt trieån thöôøng laïc haäu hôn hay chæ phuø hôïp vôùi lôïi íchcuûa caùc coâng ty quoác teá.(Taïi sao caùc nöùôc ngoøai chæ ñöa coâng ngheä laïc haäu vaøo VN. Thöù nhaát, baûn thaân caùc coângty nöôùc ngoøai laø nhaø kinh doanh do vaäy phaûi tính toùan ñeán chi phí, hieäu quaû vaø lôïi nhuaän. Neáuñöa coâng ngheä môùi vaøo seõ ñaåy chi phí taêng cao, saûn phaåm khoù tieâu thuï taïi thò tröôøng VN. Thöùhai, hình thöùc lieân doanh 70%-30%, VN thöôøng goùp voán laø ñaát vaø keâ giaù raát cao, do ñoù caùccoâng ty nöôùc ngoøai cuõng keâ giaù thieát bò leân cao, thieát bò laïc haäu nhöng giaù töông ñöông vôùithieát bò coâng ngheä môùi).
 • 10. - 10 -- Hieän töôïng chuyeån giaù ôû caùc coâng ty quoác teá.(VD. Coâng ty Phuù Myõ Höng coù hieän töôïng naøy, con soá lôïi nhuaän taêng leân raát nhieàu so vôùisoá voán ban ñaàu do kinh doanh nhaø ñaát ñem laïi cho hoï moät soá lôïi nhuaän raát lôùn)(Hình thöùc chuyeån giaù laø ñöa moät phaàn giaù trò ra nöôùc ngoøai.)- Baèng vieäc naém giöõ caùc ngaønh kinh teá chuû choát, coâng ty quoác teá coù theå taùc ñoäng nhaát ñònhñeán ñôøi soáng chính trò quoác gia.- Caùc coâng ty quoác teá chæ chuù troïng ñeán vieäc khai thaùc lôïi theá cuûa quoác gia maø khoâng quantaâm ñeán vieäc xaây döïng cô caáu ngaønh vaø ñòa phöông hôïp lyù.(Vì caùc coâng ty quoác teá laø ngöôøi nöùôc ngoøai, hoï chæ caàn toái ña hoùa lôïi nhuaän veà cho ñaátnöôùc cuûa hoï vaø chính baûn thaân hoï. Hoï khoâng quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån nôi maø hoï ñaàu tö.Do vaäy phaûi laøm sao cho hoï thaáy ñöïôc lôïi nhuaän cuûa hoï gaén keát vôùi muïc tieâu toái ña hoùa lôïinhuaän. VD. Ñaøo taïo nhaân vieân ñeå tieáp tuïc sinh lôïi thì hoï seõ laøm)Coù 2 loïai hình coâng ty quoác teá.- Coâng ty ña quoác gia laø coâng ty ñöïôc thaønh laäp vôùi voán phaùp ñònh ñöïôc ñoùng goùp töø nhieàuquoác gia, ñòa phöông hoïat ñoäng ôû nhieàu nöôùc.- Coâng ty xuyeân quoác gia laø coâng ty coù voán phaùp ñònh töø ñoùng goùp töø moät quoác gia coù ñòa baønhoïat ñoäng ôû nhieàu nöôùc.CHÖÔNG IVCHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁI. KHAÙI QUAÙT VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ1. Khaùi nieäm- Chieán löôïc kinh doanh quoác teá laø söï taäp hôïp moät caùch thoáng nhaát caùc hoïat ñoäng cuûa moät ñônvò bao goàm quaù trình xaùc ñònh muïc tieâu, caùc bieän phaùp vaø caùc phöông tieän ñeå ñaït ñöïôc hieäuquaû nhaát ñònh trong moâi tröôøng kinh doanh toøan caàu.2. Phaân loïai2.1 Caên cöù vaøo baûn chaát hoïat ñoäng:- Chieán löôïc kinh doanh döï kieán- Chieán löôïc kinh doanh hieän thöïc2.2 Caên cöù vaøo quaù trình hình thaønh chieán löïôc:- Chieán löôïc caáp quoác teá (khoâng giôùi haïn ngaønh ngheà, lónh vöïc maø hoï thaâm nhaäp vaøo taátcaû töø noâng nghieäp ñeán coâng nghieäp vaø ôû nhieàu quoác gia khaùc nhau)- Chieán löôïc caáp coâng ty (chuù troïng vaøo nhöõng thöông hieäu, giaù trò cuûa coâng ty)- Chieán löôïc caáp kinh doanh (trong cuøng moät lónh vöïc kinh doanh. VD. Khi phaùt trieån saûnphaåm môùi thì noù cuõng xoay quanh saûn phaåm cuõ, taän duïng saûn phaåm cuõ ñeå khai thaùc heátkhaû naêng sinh lôïi)- Chieán löôïc caáp chöùc naêng (döïa treân moät chöùc naêng coát loõi naøo ñoù. VD. 1 ngöôøi coù khaûnaêng thieát keá toát, khi lieân keát phuïc vuï vôùi coâng ty naøo ñoù )3. Vai troø cuûa chieán löïôc kinh doanh quoác teá:Giuùp caùc coâng ty, caùc taäp ñoøan:
 • 11. - Thaáy ñöïôc chính mình ôû hieän taïi, chæ ra ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình- Xaùc ñònh caùc muïc tieâu kinh doanh trong töông lai.- Laäp keá hoïach ñaït ñöïôc caùc muïc tieâu tröùôc maét vaø laâu daøi.- Ñieàu chænh vaø thích öùng vôùi moâi tröøông kinh doanh quoác teá.II. LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC* Ñeå ñaït ñöïôc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra khi tieán haønh hoïat ñoäng kinh doanh quoác teá, caùc coâng tycaàn phaûi löïc choïn phöông höôùng chieán löïôc thích hôïp.* Vieäc löïa choïn chieán löôïc naøo tuøy thuoäc vaøo söï taùc ñoäng cuûa 2 nhaân toá:- Aùp löïc cuûa chi phí:Moãi coâng ty sôû höõu moät chuoãi giaù trò khaùc nhauMoãi chuoãi giaù trò taïo neân moät möùc chi phí vaø lôïi nhuaän khaùc nhau trong k.doanh quoác teá.Möùc chi phí caøng cao thì aùp löïc cuûa chi phí caøng cao vaø ngöïôc laïi.- Aùp löïc ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñòa phöông ñaàu tö.Moãi ñòa phöông, moãi thò tröøông coù moät ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu khaùc nhau ñoái vôùi caùc saûnphaåm.Ñòa phöông caøng coù nhieàu ñaëc ñieåm khaùc bieät thì yeâu caàu caøng cao seõ taïo neân aùp löïc ñaùpöùng yeâu caàu caøng cao vaø ngöôïc laïi.CaoAÙplöïcchiphíThaápCL ToaønCaàuCL XuyeânQuoác GiaCL Quoác Teá CL Ña ÑòaPhöông- 11 -2.1 Chieán löïôc quoác teá (International Strategy)Thaáp CaoAÙp löïc ñaùp öùng yeâucaàu cuûa ñòa phöông- Coâng ty coi mình laø trung taâm, thöïc hieän caùc hoïat ñoäng kinh doanh treân cô sôû phaùt huy caùctheá maïnh cuûa mình.- Chieán löôïc naøy ñöïôc söû duïng khi caû aùp löïc chi phí cuõng nhö aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñòaphöông ñeàu thaáp.
 • 12. Caáu truùc toå chöùc phaân chia theo saûn phaåmBoä phaän noäi ñòaBLÑ saûn phaåm AQuoác gia 1BLÑ caùc saûnphaåm A,BBoä phaän noäi ñòaBLÑ saûn phaåm BBoä phaän quoác teáBLÑ saûn phaåm quoác teáBLÑ caùc saûnphaåm A,BQuoác gia 2Ban laõnh ñaïoÖu nhöôïc ñieåm cuûa chieán löôïc quoác teáÖu ñieåm Nhöôïc ñieåmLuaân chuyeån caùc naêng löïcñaëc bieät ra thò tröøông nöùôcngoøai- Thieáu söï thích öùng vôùi ñòa phöông.- Khoâng thaáy ñöïôc tính kinh teá cuûa ñòa ñieåm- Khoâng theå khai thaùc caùc taùc duïng cuûa ñöøông cong kinhnghieäm. (Ñöôøng cong kinh nghieäm laø khi 1 cty ñöa hoïat ñoängcoát loõi ra nöôùc ngoøai khoâng coù nghóa laø toâi ñem bí quyeát ranöôùc ngoøai, maø phaûi hieåu raèng neáu toâi ñem nghieân cöùu ranöôùc ngoøai coù nghóa laø seõ coù theâm ngöôøi cuøng toâi nghieâncöùu, chi phí ñaøo taïo ñöïôc tieát kieäm hôn nhieàu, ñoù laø lôïi íchmaø kinh nghieäm mang laïi).2.2 Chieán löôïc ña ñòa phöông (Multidomestic Strategy)- Coâng ty coi moãi quoác gia l moät thò tröøông rieâng bieät vôùi nhöõng khaùc bieät veà vaên hoùa cao.Hình thaønh nhöõng coâng ty coù hoïat ñoäng ôù nöùôc ngoøai nhöng caùc hoïat ñoäng naøy ñoäc laäp nhaugoïi laø chieán löïôc ña ñòa phöông.- Chieán löïôc naøy ñöïôc duøng khi aùp löïc chi phí thaáp nhöng aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñòaphöông cao.Caáu truùc toå chöùc phaân chia theo khu vöïcTaäp ñoøanBan laõnh ñaïo- 12 -Nhoùm saûn xuaáttoøan caàuBLÑ saûn phaåm ANhoùm saûn xuaáttoøan caàuBLÑ saûn phaåm BNhoùm saûn xuaáttoøan caàuBLÑ saûn phaåm CKhu vöïc 1Noäi ñòaKhu vöïc 2Quoác teá
 • 13. Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chieán löïôc ña ñòa phöôngÖu ñieåm Nhöôïc ñieåmÑòa phöông hoùa caùc yeâu caàuvaø coâng taùc marketing saûnphaåm ñeå ñaït ñöïôc söï thíchöùng vôùi ñòa phöông.- Khoâng thaáy ñöïôc tính kinh teá cuûa ñòa ñieåm- Khoâng theå khai thaùc caùc taùc duïng cuûa ñöøông cong kinhnghieäm. (Ñöôøng cong kinh nghieäm laø khi 1 cty ñöa hoïat ñoängcoát loõi ra nöôùc ngoøai khoâng coù nghóa laø toâi ñem bí quyeát ranöôùc ngoøai, maø phaûi hieåu raèng neáu toâi ñem nghieân cöùu ranöôùc ngoøai coù nghóa laø seõ coù theâm ngöôøi cuøng toâi nghieâncöùu, chi phí ñaøo taïo ñöïôc tieát kieäm hôn nhieàu, ñoù laø lôïi íchmaø kinh nghieäm mang laïi).- Khoâng theå luaân chuyeån caùc naêng löïc ñaëc bieät ra thò tröøôngnöùôc ngoøai.2.3 Chieán löïôc toøan caàu (Global Strategy)- Coâng ty xem thò tröôøng theá giôùi laø moät thò tröøông ñoàng nhaát. Ñoàng thôøi coâng ty tieán ñeánthoáng nhaát hoùa, tieâu chuaån hoùa caùc giaù trò cuûa coâng ty ñeå keát hôïp caùc lôïi theá caïnh tranh nhaèmgiaûm chi phí, taêng lôïi nhuaän.- Ñöïôc söû duïng khi aùp löïc chi phí cao, trong khi aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñòa phöông thaáp.(Maëc duø yeâu caàu cuûa ñòa phöông thaáp nhöng möùc ñoä nhaïy caûm cuûa giaù caû raát cao, ñoøihoûi coâng ty phaûi giaûm giaù thaønh, tieán gaàn ñeán saûn xuaát ñaïi traø.Caáu truùc toå chöùc phaân chia theo daïng ma traänBan laõnh ñaïoBoä phaän saûn phaåm AKV2KV1 KV3- 13 -Boä phaän saûn phaåm BBoä phaän saûn phaåm CÖu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chieán löïôc toøan caàuÖu ñieåm Nhöôïc ñieåmKhai thaùc ñöïôc caùc taùc duïngcuûa ñöøông cong kinhnghieäm.Khai thaùc ñöïôc tính kinh teácuûa ñòa ñieåm- Thieáu söï thích öùng vôùi ñòa phöông (vì chætaäp trung vaøo thoáng nhaát hoùa saûn phaåm ñeåcoù theå saûn xuaát ñaïi traø)
 • 14. - 14 -2.4 Chieán löïôc xuyeân quoác gia (Transnational Strategy)- Coâng ty thöïc hieän moät chieán löïôc nhaèm ñaït ñöïôc taát caû muïc tieâu moät caùch ñoàng thôøi baèngcaùch luaân chuyeån caùc lôïi theá caïnh tranh beân trong coâng ty ñoàng thôøi cuõng phaûi chuù yù ñaùp öùngnhu caàu cuûa ñòa phöông.- Ñöïôc aùp duïng khi caû aùp löïc chi phí vaø aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu ñòa phöông ñeàu cao.Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chieán löïôc xuyeân quoác giaÖu ñieåm Nhöôïc ñieåm- Khai thaùc ñöïôc caùc taùc duïng cuûa ñöøông cong kinhnghieäm.- Khai thaùc ñöïôc tính kinh teá cuûa ñòa ñieåm- Ñòa phöông hoùa yeâu caàu veà saûn phaåm vaø coâng taùcmarketing ñeå ñaït ñöïôc söï thích öùng vôùi ñòa phöông.- Höôûng lôïi töø hoïat ñoäng huaán luyeän toøan caàu- Khoù thöïc hieän bôûi caùc vaánñeà veà toå chöùc. (choàng cheùonhau veà caùc lôïi ích)Baûng so saùnh caùc chieán löôïcChieán löïôcquoác teáChieán löïôc ñañòa phöôngChieán löôïctoøan caàuChieán löôïcxuyeân quoác giaNhieäm vuï cuûacoâng tyKhaû naêng taïolôïi nhuaänÑaùp öùng nhucaàu cuûa ñòaphöôngTaêng lôïi nhuaäntrong khi möùcñaùp öùng yeâu caàucuûa ñòa phöôngthaáp.Ñaùp öùng caû haiKieåu laõnh ñaïo Taäp trung hoùacaùc naêng löïc coátloõi, coøn laïi, phitaäp trungPhi taäp trung, töødöôùi leân (ñôn vòñòa phöông ñaëtmuïc tieâu)Töông ñoái taäptrung,thöônglöôïng giöõa vuøngvaø coâng ty con.Keát hôïp giöõataäp trung vaø phitaäp trung,thöông löôïng ôûtaát caû caùc caápcuûa toå chöùc.Chieán löôïc Lieân keát toøancaàu (chæ lieân keátvôùi nhöõng lónhvöïc khoâng coatloõi)Thích öùng quoácgiaLieân keát khuvöïc vôùi möùc ñoäthích öùng thaápLieân keát toøancaàu vaø thích öùngquoác giaCô caáu toå chöùc Phaân chia theosaûn phaåm…Phaân chia khuvöïc…Keát hôïp theosaûn phaåm vaøtheo vuøng (toåchöùc theo daïngma traän…)Maïng löôùi toåchöùc (bao goàmcaû coå ñoâng)Vaên hoùa Nöùôc chuûnhaø(ñòa phöôngkhoâng coù khaùcbieät hoùa veà vaênhoùa)Nöùôc sôû taïi Tính khu vöïc Toøan caàu
 • 15. Kyõ thuaät Saûn xuaát ñaïi traø Saûn xuaát nhoùm(möùc ñoä thaáp)Cheá taïo linhhoïat (ñòaphöông hoùa linhhoïat, caùi naøo giöõñöïôc thì giöõ laïi.)Cheá taïo linhhoïatChieán löôïcMakertingPhaùt trieån saûnphaåm theo nhucaàu cuûa khaùchhaøng trong nöùôcPhaùt trieån saûnphaåm theo nhucaàu ñòa phöôngTieâu chuaån hoùatheo vuøng.Saûn phaåm quoácteá vôùi söï khaùcbieät ñòa phöôngChieán löôïc lôïinhuaänLôïi nhuaän ñöïôcmang veà chonöôùc chuû nhaøLôïi nhuaän giöõlaïi nöùôc sôû taïi(ñeå taùi ñaàu tö vaøphaùt trieån ñòaphöông ñoù)Lôïi nhuaän ñöïôctaùi phaân phoáitheo vuøng.Taùi phaân phoáitreân cô sôû toøancaàuHoïat ñoäng quaûnlyù nguoàn nhaânlöïcHoïat ñoäng ôûnöùôc ngoøai dongöôøi nöôùc chuûnhaø quaûn lyù.Ngöôøi ñòaphöông ñöïôc söûduïng vaøo nhöõngvò trí then choát.Ngöôøi trong khuvöïc naém giöõ vòtrí chuû choáttrong khu vöïc.Nhöõng ngöôøigioûi giöõ vò tríchuû choát ôû baátcöù nôi naøo treântheá giôùiIII. HOÏACH ÑÒNH VAØ THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC(Xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn)Phaân tích moâi tröôøngBeân ngoøai vaø beân trongXaùc ñònh muïc tieâu vaø keá hoïach toång theåChuaån bò hoïach ñònh chieán löôïcThöïc hieän keá hoïachÑaùnh giaù vaø kieåm soùat hoïat ñoängCHÖÔNG V: THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁI. CÔ SÔÛ VAØ LÔÏI ÍCH CUÛA HOÏAT ÑOÄNG THÖÔNG MAÏI1. Khaùi nieäm:- Thöông maïi quoác teá laø trao ñoåi haøng hoùa, dòch vuï giöõa caùc doanh nghieäp cuûa caùc quoácgia thoâng qua haønh vi mua vaø baùn.- Vieäc tieán haønh caùc hoïat ñoäng quan heä quoác teá seõ tuøy thuoäc vaøo caùc muïc tieâu cuûa coâng ty- 15 -
 • 16. - 16 -vaø caùc phöông tieän maø coâng ty löïa choïn.2. Khaùc bieät vôùi thöông maïi noäi ñòa:- Thöông maïi quoác teá laø môû roäng giao dòch buoân baùn trong nöùôc,- Thoâng tin vaø trao ñoåi yù ñònh trong thöông maïi quoác teá, phaûi ñöïôc thöïc hieän nhanh choùngvaø troâi chaûy.- Vieäc vaän chuyeån ñöïôc thöïc hieän baèng caùc phöông tieän vaän taûi quoác teá.- Phöông thöùc thanh toùan vaø chuyeån tieàn trong thöông maïi quoác teá chuû yeáu laø thoâng quangaân haøng.3. Vai troø cuûa thöông maïi quoác teá:3.1 Ñoái vôùi doanh nghieäp:- Naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh- Môû roäng quy moâ vaø ña daïng hoùa- Naâng cao vò theá cuûa doanh nghieäp- Ñònh höôùng hoïat ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.3.2 Ñoái vôùi neàn kinh teá:- Söû duïng hieäu quaû hôn nguoàn löïc cuûa neàn kinh teá- Taêng thu nhaäp quoác daân- Naâng cao uy tín vaø vò theá cuûa VN.II. XU HÖÔÙNG NGOÏAI THÖÔNG CUÛA THEÁ GIÔÙI- Giaûm ñaùng keå tæ troïng cuûa caùc nhoùm haøng löông thöïc thöïc phaåm treân theá giôùi (nguyeânnhaân tæ troïng caùc ngaønh dòch vuï khaùc…taêng tröôûng nhanh, saûn löôïng giaûm, öu tieân choquoác gia tröôùc daãn ñeán giaù caû caøng ngaøy caùng taêng treân thò tröøông theá giôùi)- Tæ troïng cuûa nhoùm haøng nguyeân lieäu truyeàn thoáng giaûm maïnh treân thò tröøông theá giôùi.- Tæ troïng nhoùm haøng nhieân lieäu, hoùa thaïch, khoùang saûn taêng- Tæ troïng saûn phaåm coâng nghieäp cheá bieán, ñaëc bieät laø maùy moùc thieát bò gia taêng.III. NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH THÖÔNG MAÏI (trang 170-171)- Nguyeân taéc ñaõi ngoä quoác gia- Nguyeân taéc ñoái xöû quoác gia (thueá TNDN ñoái vôùi doanh nghieäp VN laø 28%, ñoái vôùidoanh nghieäp nöùôc ngoøai laø 20%)- Nguyeân taéc “toái hueä quoác” hay quoác gia ñöïôc öu ñaõi nhaát hay nguyeân taéc khoâng phaânbieät ñoái xöû.- Cheá ñoä GSP- thueá ñoä thueá quan öu ñaõi phoå caäp (nhöõng quoác gia phaùt trieån daønh chonhöõng nöôùc ñang phaùt trieån söï ñaõi ngoä töông xöùng, caùc quoác gia coù thu nhaäp ñaàu ngöôøiGDP döôùi 1000USD seõ ñöïôc höôûng ñieàu naøy)IV. CAÙC HÌNH THÖÙC CUÛA CHÍNH SAÙCH NGOÏAI THÖÔNG- Chính saùch thöông maïi töï do (hay maäu dòch töï do) nhaø nöôùc khoâng can thieäp tröïc tieápvaøo quaù trình ñieàu tieát ngoïai thöông (can thieäp giaùn tieáp cuûa nhaø nöùôc khieán cho ngöôøitieâu duøng khoâng söû duïng saûn phaåm nöõa baèng caùc coâng cuï thueá, luaät phaùp…)- Chính saùch baûo hoä thöông maïi (baûo hoä maäu dòch) nhaø nöôùc söû duïng caùc bieän phaùpnhaèm baûo veä thò tröôøng noäi ñòa tröùôc haøng nhaäp khaåu ñoàng thôøi tìm caùc naâng ñôõ caùc nhaøsaûn xuaát kinhd doanh trong nöùôc.V. CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH NGOÏAI THÖÔNG1. Thueá quan- Laø moät khoûan tieàn maø chuû haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu, hoaëc quaù caûnh phaûi noäp chohaûi quan laø cô quan ñaïi dieän cho nöôùc chuû nhaø (thueá quan ñöïôc xem laø caùch can thieäp giaùntieáp)- Laø coâng cuï maäu dòch mang tính minh baïch
 • 17. - 17 -PSP1P2DQ1 Q2 Q- Thueá laø moät coâng cuï mang tính phaân bieät, ñoái xöû trong quan heä thöông maïi vaø gaây aùp löïcvôùi caùc ñoái taùc trong ñaøm phaùn thöông maïi.* Vai troø cuûa thueá quan:- Ñieàu tieát xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu- Baûo hoä thò tröøông noäi ñòa- Taêng thu ngaân saùch nhaø nöôùc* Phaân loïai:-Theo muïc ñích ñaùnh thueá: chia laøm 2 loïai+ Thueá quan taøi chính: nhaèm taêng thu cho ngaân saùch (thueá caøng giaûm thì aùp löïctroán thueá caøng ít)+ Thueá quan baûo hoä: nhaèm giaûm lôïi theá caïnh tranh cuûa haøng nhaäp khaåu- Theo ñoái töïông:+ Thueá xuaát khaåu:+ Thueá nhaäp khaåu+ Thueá quaù caûnh...- Theo muïc ñích söû duïng haøng hoùa:+ Mieãn thueá+ Thueá phoå thoâng-Theo phöông phaùp tính thueá+ Thueá theo giaù trò:+ Thueá theo soá löôïng (moät saûn phaåm traû bao nhieâu tieàn thueá)+ Thueá quan hoãn hôïp- Theo möùc thueá+ Möùc thueá toái ña+ Möùc thueá toái thieåu+ Thueá haïn ngaïch (vöøa tính thueá vöøa tính haïn ngaïch – quy ñònh soá löôïng nhaäptöông öùng vôùi möùc thueá)+ Möùc thueá öu ñaõi (söû duïng ñoái vôùi haøng hoùa maø quoác gia ñoù ñang caàn)Bieåu thueá quan:- Laø baûng toång hôïp trong ñoù quy ñònh moät caùch coù heä thoáng caùc möùc thueá quan ñaùnh vaøocaùc loïai haøng hoùa phaûi chòu thueá. Coù 2 loïai thueá quan:+ Bieåu thueá ñôn: Trong ñoù moãi loïai haøng hoùa chæ quy ñònh moät möùc thueá+ Bieåu thueá keùp: Trong ñoù moãi loïai haøng hoùa quy ñònh töø 2 möùc thueá trôû leân.Coù 3 caùch tính thueá:
 • 18. - 18 -- Thueá tuyeät ñoái: (khoâng phuï thuoäc vaøo giaù haøng hoùa)- Thueá töông ñoái: tính theo giaù trò haøng hoùa- Thueá quan hoãn hôïp: vöøa tính theo thueá tuyeät ñoái, vöøa tính theo thueá töông ñoái.Xu höôùng phaùt trieån cuûa thueá quan:- Theo tieán trình toøan caàu hoùa, möùc thueá bình quaân giaûm daàn thuùc ñaåy hoïat ñoäng thöôngmaïi theá giôùi.- Caùc nöùôc coù xu höôùng xaây döïng cô cheá hoïat ñoäng haûi quan treân cô sôû caùc hieäp ñònh ñaphöông: cô cheá veà thuû tuïc, caùch tính thueá, ñònh giaù tính thueá, aùp maõ thueá, xaây döïng möùc thueá..- Thoáng nhaát veà quaûn lyù hoïat ñoäng haûi quan giöõa caùc nöôùc laø nhaân toá quan troïng taïo ñieàukieän cho hoïat ñoäng thöông maïi vaø ñaàu tö khu vöïc vaø lieân khu vöïc phaùt trieån.VD. 40% caáu thaønh neân giaù trò saûn phaåm phaûi xuaát phaùt töø Asian thì ñöïôc höûông thueá quan öuñaõi.Phöông phaùp xaùc ñònh giaù giao dòch (ñieàu khoûan soá 7 vaên kieän WTO)- Caùc thaønh vieân phaûi söû duïng giaù giao dòch (giaù treân hoùa ñôn hay hôïp ñoàng) laøm cô sôûtính thueá haûi quan.- Caên cöù vaøo giaù giao dòch cuûa nhoùm haøng “y heät”- Caên cöù vaøo giaù giao dòch cuûa maët haøng töông töï- Laáy giaù baùn treân thò tröøông nhaäp khaåu tröø caùc chi phí hôïp lyù- Xaùc ñònh giaù thaønh ôû nöôùc xuaát khaåu- (Coäng 5 muïc treân chia 5)2. Caùc bieän phaùp phi thueá quan2.1 Caùc bieän phaùp haïn cheá veà soá löôïng- Laø nhöõng bieän phaùp maø nhaø chöùc traùch (nhaø nöôùc nhaäp khaåu) ñöa ra ñeå quaûn lyù veà soálöôïng haøng hoùa nhaäp khaåu. Ñaây laø nhöõng bieän phaùp can thieäp tröïc tieáp.- Bieän phaùp ñöïôc söû duïng trong caùc tröøông hôïp khaån caáp (khoâng muoán haøng hoùa ñöïôcnhaäp vaøo nöôùc mình)- Vai troø:+ Laø coâng cuï tham gia baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa+ Laø coâng cuï ñeå thöïc hieän phaân bieät ñoái xöû, gaây aùp löïc trong quan heä ñoái ngoïai+ Tham gia ñieàu tieát cung caàu, giaù caû thò tröôøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm xuaát khaåu,nhaäp khaåu+ Tham gia baûo hoä thò tröøông noäi ñòa trong tröôøng hôïp khaån caáp.- Bao goàm caùc bieän phaùpCaám xuaát, nhaäp khaåu moät loïai haøng naøo ñoù (caám vuõ khí, ñaïn döôïc, chaát gaây chaùy...) Tuøythuoäc chính saùch kinh teá cuûa moãi nöùôc maø chính phuû ñöa ra danh muïc haøng hoùa caám xuaátkhaåu, nhaäp khaåu. Ñaây laø hình thöùc baûo hoä maäu dòch tuyeät ñoái, loïai hoøan toøan ñoái thuûcaïnh tranh treân thò tröôøng noäi ñòa. Theo tinh thaàn cuûa hieäp ñònh WTO caùc nöùôc chæ xaùcñònh danh muïc haøng caám khi haøng ñoù aûnh höôûng ñeán an ninh xaõ hoäi.Giaáy pheùp (Licence): Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phaûi ñöïôc cô quan coù thaåm quyeàncho pheùp baèng vieäc caáp giaáy pheùp. Coù 2 hình thöùc laø giaáy pheùp chung, giaáy pheùp rieâng:Giaáy pheùp chung: thoâng qua giaáy pheùp ñaõ quy ñònh quyeàn kinh doanh xuaát khaåu,nhaäp khaåu cho doanh nghieäp.Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giaáy pheùp chung:* Doanh nghieäp muoán ñöïôc caáp phaûi hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh.* Treân giaáy pheùp khoâng quy ñònh soá löôïng hoaëc giaù trò ñöïôc pheùp xuaát khaåu, nhaäpkhaåu, khoâng quy ñònh thôøi haïn söû duïng giaáy pheùp.
 • 19. - 19 -* Quy ñònh ngaønh haøng kinh doanh.* Loïai hình giaáy pheùp naøy cho thaáy tính phi thò tröôøng cuûa neàn kinh teá.* ÔÛ moät soá quoác gia coøn coù moät soá giaáy pheùp (giaáy pheùp ôû VN khoâng coù tính chaátphi thò tröøông, khoâng ñöôïc chuyeån ñoåi, khoâng ñöïôc baùn laïi cho caùc doanh nghieäp khaùc neânxaûy ra tình traïng nuùp boùng nhau veà laøm ñieàu xaáu, hoaëc ngöôøi naøo “chaïy” gioûi nhaát, coù moáiquan heä toát nhaát thì ngöôøi ñoù coù giaáy pheùp trong khi ôû caùc quoác gia khaùc, giaáy pheùp coù tínhchaát thò tröôøng, coù theå mua baùn chuyeån ñoåi.) nhö giaáy pheùp khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân,giaáy pheùp khai thaùc khoaùng saûn, giaáy pheùp ñaùnh baét caù (VN chöa coù).Giaáy pheùp rieâng: caáp kín ñaùo vaø mang tính chaát bí maät cho moät ñoái töôïng cuï theå.Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giaáy pheùp rieâng:* Caáp töøng laàn, ghi roõ hoï teân vaø cô sôû ñöïôc caáp.* Quy ñònh roõ soá löôïng vaø giaù trò haøng ñöïôc xuaát, nhaäp.* Ghi roõ chuû haøng vaø nôi xuaát hay nhaäp.* Ghi roõ thôøi haïn coù hieäu löïcNgoøai ra, ôû caùc nöôùc theá giôùi thöù 3 coøn aùp duïng caùc loïai giaáy pheùp: giaáy pheùp coùñieàu kieän, giaáy pheùp öu tieân...Haïn ngaïch xuaát hay nhaäp khaåu (Quota): giôùi haïn veà kim ngaïch (khoâng phaûi veà giaù trò maølaø soá löôïng)* ÔÛ VN haïn ngaïch xuaát khaåu (do nöôùc xuaát khaåu ban haønh) aùp duïng vôùi maët haøng gaïo* Höôûng haïn ngaïch nhaäp khaåu (do nöôùc nhaäp khaåu ban haønh) ñoái vôùi maët haøng deät may.* Laø coâng cuï quan troïng ñeå can thieäp ñieàu tieát löôïng haøng xuaát hay nhaäp khaåu.* Giuùp tính toùan töông ñoái chính xaùc löôïng haøng xuaát hay nhaäp trong töøng thôøi kyø.* Ngoøai haïn ngaïch quoác gia coøn coù: haïn ngaïch haøng hoùa ñöôïc höûông thueá quan öu ñaõi,haïn ngaïch quoác teá söû duïng trong caùc ngaønh haøng.* Hình thöùc quota: coù caùc ñaëc ñieåm sau (so saùnh vôùi giaáy pheùp)- Haïn ngaïch khoáng cheá löôïng haøng toái ña nhaäp hay xuaát- Haïn ngaïch coù quy ñònh thôøi haïn hieäu löïc- Haïn ngaïch khoâng quy ñònh thò tröøông kinh doanh.Haïn ngaïch xuaát khaåu töï nguyeän: nöùôc xuaát khaåu töï mình ban ra ñeå haïn cheá xuaát khaåu –VER. Ñeå traùnh nhöõng ñoøn tröøng phaït nöùôc kia veà caùn caân thöông maïi (ñaùnh traû laïi giaù tròthaëng dö cuûa chuùng ta).- Nhaèm haïn cheá xuaát khaåu do quoác gia coù haøng xuaát khaåu thi haønh thay cho, hay donöùôc nhaäp khaåu yeâu caàu thoâng qua ñaøm phaùn.- Töï haïn cheá xuaát khaåu ñöïôc thöïc hieän thoâng qua 3 hình thöùc thoûa thuaän:* Thoûa thuaän giöõa Chính phuû vaø chính phuû* Thoûa thuaän giöõa ngaønh vôùi ngaønh* Thoûa thuaän giöõa chính phuû vaø ngaønh2.2 Caùc bieän phaùp taøi chính tieàn teä:- Chính phuû söû duïng nhöõng coâng cuï taøi chính ñeå ñieàu tieát quaù trình xuaát nhaäp khaåu theohöôùng coù lôïi nhaát cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc.- Nhoùm bieän phaùp naøy coù nhieàu hình thöùc :Bieän phaùp kyù quyõ hay ñaët coïc nhaäp khaåu- Chính phuû nöôùc nhaäp khaåu quy ñònh chuû haøng xuaát khaåu phaûi kyù quyõ (ñaët coïc) taïi moätngaân haøng chæ ñònh moät khoûan tieàn tröùôc khi ñöïôc caáp giaáy pheùp nhaäp khaåu nhaèm haïn cheá
 • 20. - 20 -vieäc nhaäp khaåu moät maët haøng naøo ñoù.- Möùc ñaët coïc laø moät tyû leä theo giaù trò loâ haøng (ôû Myõ laø 100%, Aán ñoä laø 150%). Tyû leäcaøng cao theå hieän söï haïn cheá caøng lôùn.- Muïc ñích laø gaây khoù khaên taøi chính, taêng chi phí cho nhaø xuaát khaåu.- Tieàn kyù quyõ ñöïôc thanh toùan laïi khi nhaäp haøng veà (buoäc phaûi nhaäp khaåu laïi haøng coù giaùtrò töông ñöông).Heä thoáng thueá noäi ñòa- Heä thoáng thueá noäi ñòa ñeå ñieàu tieát nhaäp khaåu ñoù laø: thueá lôïi töùc, thueá söû duïng taøinguyeân, thueá VAT, thueá tieâu thuï ñaëc bieät...- Xu höôùng söû duïng heä thoáng thueá noäi ñòa ngaøy caøng taêng.- Hieäp ñònh WTO ñeà caäp caùc nöôùc thaønh vieân ñöa nguyeân taéc ñoái xöû quoác gia vaøo xaâydöïng heä thoáng thueá vaø leä phí ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu.Söû duïng cô cheá tæ giaù- Ngaân haøng nhaø nöôùc thoâng qua vieäc quaûn lyù taøi chính maø taùc ñoäng ñeán quaù trình xuaátnhaäp khaåu. Caùc hình thöùc söû duïng cô cheá tæ giaù:+ Quaûn lyù ngoïai hoái+ Naâng giaù hay phaù giaù noäi teä+ Cô cheá laïm phaùt.Caùc hình thöùc ñaåy maïnh xuaát khaåu.- Chính phuû söû duïng caùc bieän phaùp khaùc nhau ñeå giuùp caùc naøh saûn xuaát kinh doanh trongnöôùc ñaåy maïnh xuaát khaåu. Caùc hình thöùc thöïc hieän:+ Ñaûm baûo tín duïng xuaát khaåu+ Thöïc hieän tín duïng xuaát khaåu+ Trôï caáp xuaát khaåu: tröïc tieáp vaø giaùn tieáp (khi VN gia nhaäp WTO ñaõ cam keát laø seõxoùa boû trôï caáp tröïc tieáp cho nhaø xuaát khaåu maø chæ trôï caáp giaùn tieáp cho nhaø saûn xuaát.Trong trôï caáp giaùn tieáp laïi chia ra 3 phaàn laø trôï caáp ñoû cuõng bò xoùa boû, trôï caáp vaøng coù tæleä laø 3194 tyû ñoàng/naêm hoaëc 10%/naêm toång giaù trò GDP ngaønh, vaø trôï caáp xanh laø trôïcaáp phaùt trieån khoâng giôùi haïn möùc trôï caáp: trôï caáp cho ngöôøi laøm noâng giaù caû haøng hoùa,cho ngöôøi daân hoïc taäp mieãn phí..)+ Baùn phaù giaù (baùn döôùi giaù trò thöïc cuûa saûn phaåm)2.3 Caùc bieän phaùp mang tính kyõ thuaätLaø hình thöùc baûo hoä maäu dòch thoâng qua vieäc nöôùc nhaäp khaåu ñöa ra caùc yeâu caàu veà tieâuchuaån ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu heát söùc khaét khe: tieâu chuaån veà quy caùch, maãu maõ, chaátlöôïng, veä sinh thöïc phaåm...Caùc yeâu caàu veà tæ leä noäi ñòa hoùa ñoâi khi cuõng ñöïôc xem laø moät bieän phaùp kyõ thuaät.2.4 Caùc bieän phaùp töï veäLaø toång theå caùc bieän phaùp maø chính phuû aùp duïng nhaèm ngaên chaën vieäc nhaäp khaåu moäthaøng hoùa naøo ñoù coù nguy cô ñe doïa ñeán söï toàn taïi cuûa vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï haøng noäi ñòa.Caùc bieän phaùp töï veä ñöïôc coi laø moät coâng cuï tröïc tieáp ngaên caûn haøng nhaäp khaåuCoù 3 loïai bieän phaùp töï veä thöøông ñöïôc söû duïng:+ Choáng baùn phaù giaù+ Choáng ñoäc quyeàn+ Quyeàn töï veä

Related Documents