bmntner
F'J'. PTII. P.1F“JTI. I rArI V» frñxWiPi
Politika kvality spološnosti Brantner Altgas s. r.o.
My, konatelia s...
of 1

Politika kvality Brantner Altgas s.r.o.

Politika kvality Brantner Altgas s.r.o.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Politika kvality Brantner Altgas s.r.o.

  • 1. bmntner F'J'. PTII. P.1F“JTI. I rArI V» frñxWiPi Politika kvality spološnosti Brantner Altgas s. r.o. My, konatelia spološnosti sme sa spolu s našimi zamestnancami rozhodli prijat' nasledovnü politiku kvality: Budeme sa spološne snašit' o neustále napfñanie zvyšujücich sa kvalitativnych pošiadaviek našich zákaznikov pri süšasnom dodräanl' všetkf/ ch poäiadaviek pIatnVch zákonov, predpisov a noriem. My, spološnost' Brantner Altgas s. r.o. orientujeme naše konanie p0dI'a poiiadaviek našich zákaznikov a snaiime sa splñat' najvyššie pošiadavky kvality. Zabezpeöenie kvality je ciel'om pre všetky oblasti a ürovne nášho podnikania a preto sü zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie süladu vVkonu Öinnosti s podnikovou politikou. Stanovená politika kvality sa presadzuje vo všetkvch okruhoch nášho podnikania a je zarušená cez interné kontrolné postupy. Pri realizácii našich slušieb sa zaväzujeme dodršiavat' všetky platné zákony, nariadenia a normy vzfahujüce sa na naše vvkony a sluåby. Vedenie spološnosti vytvára nevyhnutné predpoklady na zabezpeöenie kvality našich sluiieb a v pripade potreby ihned'prijI'ma potrebné opatrenia. Kvalita nemá odráiat' iba pošiadavky našich klientov, ale je pre nás zároveñ aj vvzvou nepretršite sa zlepšovat' a vyrovnávat' sa zvyšujücim pošiadavkám trhu. Naši spolupracovnici a zamestnanci sü tvm najcennejšim kapitálom pri zarušeni kvality našich slušieb. Ich rešpektovaf, motivovat' a školit' je najdölešitejšim ciel'om nášho interného manašmentu kvality. Pre kaädého pracovnika je podniková politika základom jeho šinnosti. Tieto zásady rešpektovaf, spiñat' ich, dodršiavat' a vyIepš0vat'je ülohou kaidého zamestnanca. V Dubnici nad Váhom dña 5.5.2015 PredstaviteVmanašmentLI za IMS Konatefspološnosti

Related Documents