EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLANINE TARE Jelena Ivković 247-08Brankica Novitović 257-08
GEOGRAFSKI POLOŽAJ• NALAZI SE NA SAMOM ZAPADU SRBIJE. na zapadu suva granica sa Republikom Srpskom, počev od Kozjeg rida...
• PRIPADA DELU STAROVLAŠKIH PLANINA DINARSKOG SISTEMA• PROSEČNA NADMORSKA VISINA JE 1150 m, SA NAJVIŠIM VRHOM KOZJI RID (...
RELJEF• OSNOVNU KARAKERISTIKU RELJEFA ČINE DVE POVRŠI: VIŠA I NIŽA• VIŠA POVRŠ IMA NADMORSKU VISINU OKO 1200 m, BLAGO NAGN...
ZEMLJIŠTE• ZNATNA GEOMORFOLOŠKA RAZNOVRSNOST• UGLAVNOM SASTAVLJENA IZ TERCIJARNIH I DELIMIČNO JURSKIH KREČNJAKA, DOK JE J...
• KAMENJARI – U MALIM UVALAMA• KALUVIJUM- KALUVIJALNI NANOSI U PODNOŽJU PLANINA• KREČNJAČKA CRNICA(KALKOMELANOSOL) - NAGOM...
KLIMA• UMERENOKONTINENTALNI KLIMATSKI POJAS. KLIMA MODIFIKOVANA ZBOG UTICAJA PLANINE I VEDEG STEPENA VLAŽNOSTI• IZNAD ...
HIDROGRAFIJA• ZBOG PRETEŽNO KREČNJAČKOG SASTAVA SIROMAŠNA POVRŠINSKIM TOKOVIMA• PREDELI SA SERPENTINSKIM PODLOGAMA BOGATI...
BELI RZAV REKA RAČAREKADERVENTA
• AKUMULACIONA JEZERAPERUĆAC ZAOVINE
JEZERO SPAJIDI
KALUĐERSKEBARE•16 km OD BAJINE BAŠTE,JUGOISTOČNI DEO TARE INAJPOZNATIJI TURISTIČKICENTAR (1059m)•NA KREČNJAČKOJPODLOZI RAS...
ZAOVINE•NALAZE SE U JUŽNOM DELUPARKA, U CELINI POZNATOJKAO “RAVNA TARA”•U GEOMORFOLOŠKOM SMISLUPREDSTAVLJA SPONU TARE SAZL...
CRNI VRH•POKRIVA JUGOZAPADNEPREDELE NACIONALNOGPARKA, I DEO GRANICEIZMEĐU SRBIJE I REPUBLIKESRPSKE•U MEŠOVITIM ŠUMAMAJELE,...
ZVEZDA PLANINA• KRUNA NACIONALNOG PARKA U SEVEROZAPADNOM DELU MASIVA TARE• U ISTOIMENOM REZERVATU I REZERVATI...
PERUĆAC•TURISTIČKO NASELJE NADESNOJ OBALI DRINE, 13 kmOD BAJINE BAŠTE•NAJPOZNATIJE JE PO HE,ODNOSNO PO JEZERU KOJEJE NAPRA...
• NACIONALNI PARK JE PROGLAŠENISTORIJAT TEK 1981. GODINENACIONALNOGPARKA • 19 200 ha •...
FLORA NACONALNOG PARKA• OČUVANA OAZA PRIRODE SA 1/3 FLORE SRBIJE. OKO 1100 VRSTA 30 endemičnih taksona i još 21 vrsta ko...
• LIŠDARSKE ŠUMSKE ZAJEDNICE: reliktne šume crnog jasena i crnog graba (Orno-Ostryetum carpinifoliae) Fraxinus ornus ...
• šume crnog graba i crnog bora (Ostryo-Pinetum nigrae) Pinus nigra• šume cera (Que...
• šume sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerris) Quercus frainetto• orahove šume (Querco-J...
• Različiti tipovi bukovih šuma (Fagetum submontanum, Fagetum montanum, Aceri-Ostryo-Fagetum ...
• LIŠDARSKO- ČETINARSKE ŠUME reliktna šuma bukve, jele i smrče (Piceo-Abieti-Fagetum) A...
• NAJVEDU VREDNOST I SPECIFIČNOST IMAJU ŠUME U KOJIMA JE JEDAN OD GRADITELJA PANČIDEVA OMORIKA (Picea omorika) ...
• OD ČISTIH ČETINARSKIH ŠUMA ZASTUPLJENE SU šume crnog bora na serpentinitima (Erico-Pinetum nigrae serpentiniticum) šu...
• OD ZNAČAJNIH RELIKTNIH VRSTA DRVEDA I ŽBUNOVA TU SU JOŠ I: Tisa (Taxus baccata)HILJADU GODIŠNJE DRVO ČIJAPOJE...
Zelenika (božikovina) zimzeleni žbun ili do 10 m nisko drvo mediteranskog i atlanskog ...
Cotynus coggigriaruj
Jeremičak- je takođeendemična vrsta,opojnog mirisa,stavljena pod zaštitudržave. Moguće ga jepronaći u svim borovimzajednic...
Gentiana lutea Žuta lincura vrlo retka gotovo iscrpljena vrsta na ovom podrucju. Kao ...
LEKOVITE BILJKE NA TARI Allium ursinum ČISTI ŽELUDAC, CREVA I KRV. ESENCIJA POBOLJŠAVA ...
Solidago virga-aureaZA CREVNA OBOLJENJA I YAOBOLJENJA BUBREGA.DOBRA KOD STRESA IDUŠEVNOG NEMIRA
Oxalis acetosella SMETNJE USLED ŽELUDAČNE KISELINE. POREMEĆAJI KOD VARENJA. KOD ŽUTICE, UPALE BUBREGA, OSIPA N...
DELUJE UMIRUJUĆE, ANTISEPTIČKI. ZA BOLESTI JETRE I BUBRE...
REDUŠA-DO KRAJA SMRČAK- U RANO MAJA, PO IVICAMAPPOLEČE U PTROREĐENIM ...
FAUNA NACIONALNOG PARKA• U SLOŽENIM ZAJEDNICAMA FAUNA NACIONALNOG PARKA JE VEOMA BOGATA SA 56 VRSTA SISARA I 153 VRST...
• LOVNE VRSTE:
Suri orao koji jemestimicno ili sasvimistrebljen ,i ovde ga imau manjem broju negoranijeSivi soko se u našojzemlji gnezdi ...
Veliki tetreb koji jeprakticno potpuno potisnutsa Tare gde je u prošlomveku živeo u velikombroju.Šumska šljuka nekad naovi...
• Tara, boginja među planinama, jedan je od najlepših nacionalnih parkova u Evropi.• Stara legenda kaže da je zbog nepono...
HVALA NA PAŽNJI!!!
Nacionalni park Tara
Nacionalni park Tara
Nacionalni park Tara
Nacionalni park Tara
Nacionalni park Tara
Nacionalni park Tara
of 47

Nacionalni park Tara

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Nacionalni park Tara

 • 1. EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLANINE TARE Jelena Ivković 247-08Brankica Novitović 257-08
 • 2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ• NALAZI SE NA SAMOM ZAPADU SRBIJE. na zapadu suva granica sa Republikom Srpskom, počev od Kozjeg rida, do ušća reke Dervente u Drinu severnu stranu obavija Drinska dolina , sa stranama visokim i do 1000 m na jugu Tara se polako spušta ka Mokrogorskoj I Kremanskoj kotlini na istoku njenu granicu predstavlja Solotuška reka I reka Pilica• 183 km². Dolina reke Dervente u donjem delu odvaja Taru i planinu Zvezdu
 • 3. • PRIPADA DELU STAROVLAŠKIH PLANINA DINARSKOG SISTEMA• PROSEČNA NADMORSKA VISINA JE 1150 m, SA NAJVIŠIM VRHOM KOZJI RID (1591 m) NAJNIŽA KOTA JE JEZERO PERUDAC NA 316 m NADMORSKE VISINE
 • 4. RELJEF• OSNOVNU KARAKERISTIKU RELJEFA ČINE DVE POVRŠI: VIŠA I NIŽA• VIŠA POVRŠ IMA NADMORSKU VISINU OKO 1200 m, BLAGO NAGNUTA PREMA S I SE• NIŽA ZARAVLJENA POVRŠ IMA VISINU OKO 1000m,ZAUZIMA PROSTRANSTVO UGLAVNOM OKO KALUDJERSKIH BARA• OBE POVRŠI PRESECAJU DOLINE REKA I POTOKA ( BELI RZAV, DERVENTA, RAČA, BRUSNIČKI POTOK, KONJSKA REKA…)• KARAKTERIŠU JE MNOGOBROJNI GEOMORFOLOŠKI OBLICI; PEDINE, VRTAČE, UVALE, KRAŠKA VRELA, VIDIKOVCI, KANJONI, KLISURE…
 • 5. ZEMLJIŠTE• ZNATNA GEOMORFOLOŠKA RAZNOVRSNOST• UGLAVNOM SASTAVLJENA IZ TERCIJARNIH I DELIMIČNO JURSKIH KREČNJAKA, DOK JE JEDAN BROJ VISOVA I JUŽNIH STRANA OD SERPENTINITA• RAZNOLIKOST GEOLOŠKOG SASTAVA, RELJEFA, DEJSTVO KLIME, VEGETACIJE KAO I ANTROPOGENI FAKTOR USLOVILI SU VELIKU RAZNOVRSNOST U PEDOLOŠKOM SMISLU
 • 6. • KAMENJARI – U MALIM UVALAMA• KALUVIJUM- KALUVIJALNI NANOSI U PODNOŽJU PLANINA• KREČNJAČKA CRNICA(KALKOMELANOSOL) - NAGOMILANE HUMUSNE MATERIJE U KREČNJAČKIM STENAMA ILI NJIHOVIM PUKOTINAMA. STANIŠTE PANČIDEVE OMORIKE• REDZINA- HUMUSNO-AKUMULACIONI SLOJ 20-30 cm. VEOMA PROPUSTLJIVO• SMEĐE ZEMLJIŠTE(KALKOKABISOL)- TERRA FUSCA, SREDNJE DUBOKO, GLINOVITO ZEMLJIŠTE SA PRIMESAMA SILIKATNOG MATERIJALA, SPOSOBNOST ZADRŽAVANJA VODE• ILIMERIZOVANO ZEMLJIŠTE(LUVISOL)- LESIVIRANA TERRA FUSCA, DVOSLOJNO ZEMLJIŠTE, SILIKATNI MATERIJAL NANET PREKO SMEĐEG ZEMLJIŠTA• NA SERPENTINITIMA DVA TIPA ZEMLJIŠTA; humusno- silikatno eutrično smeđe zemljište
 • 7. KLIMA• UMERENOKONTINENTALNI KLIMATSKI POJAS. KLIMA MODIFIKOVANA ZBOG UTICAJA PLANINE I VEDEG STEPENA VLAŽNOSTI• IZNAD TARE SE SUKOBLJAVAJU TOPLE VAZDUŠNE STRUJE SA JUGA I HLADNE SA SEVERA• TEMPERATURNA KOLEBANJA VAZDUHA NISU VELIKA januar do -10 °C jul I avgust do 35 °• 86 maglovitih dana prosečna godišnja suma padavina od 977,3 mm relativna vlažnost vazduha oko 83%
 • 8. HIDROGRAFIJA• ZBOG PRETEŽNO KREČNJAČKOG SASTAVA SIROMAŠNA POVRŠINSKIM TOKOVIMA• PREDELI SA SERPENTINSKIM PODLOGAMA BOGATIJI IZVORIMA• PODZEMNE VODE U VIDU BISTRIH I HLADNIH IZVORA I VRELA, FORMIRAJUDI BRZE, BISTRE I HLADNE PLANINSKE REKE I POTOKE 3 VRSTE HIDROGRAFSKIH OBJEKATA; IZVORI I VRELA (PERUDAČKO VRELO, JOKIDA VRELO…) REKE I PLANINSKI POTOCI JEZERA (AKUMULACIJE)
 • 9. BELI RZAV REKA RAČAREKADERVENTA
 • 10. • AKUMULACIONA JEZERAPERUĆAC ZAOVINE
 • 11. JEZERO SPAJIDI
 • 12. KALUĐERSKEBARE•16 km OD BAJINE BAŠTE,JUGOISTOČNI DEO TARE INAJPOZNATIJI TURISTIČKICENTAR (1059m)•NA KREČNJAČKOJPODLOZI RASTU PRELEPEŠUME CRNOG, BELOGBORA, JELE, SMRČE..•HOTELI “OMORIKA”, “BELIBOR”, “JAVOR”
 • 13. ZAOVINE•NALAZE SE U JUŽNOM DELUPARKA, U CELINI POZNATOJKAO “RAVNA TARA”•U GEOMORFOLOŠKOM SMISLUPREDSTAVLJA SPONU TARE SAZLATIBORSKIM MASIVOM IMOKROGORSKOM KOTLINOM•POZNATE SU KAO MESTO GDEJE PRONAĐENA PANČIĆEVAOMORIKA•GEOMORFOLOŠKEATRAKCIJE: GRAD, SREDNJEVEKOVNOUTVRĐENJE U DOLINI BELOGRZAVAMESTO CRKVINE I OSTACICRKVE BAZILIKEIZLETNIĆKI VIDIKOVCI(ZMAJEVAC, BELA VODA IGAVRAN)
 • 14. CRNI VRH•POKRIVA JUGOZAPADNEPREDELE NACIONALNOGPARKA, I DEO GRANICEIZMEĐU SRBIJE I REPUBLIKESRPSKE•U MEŠOVITIM ŠUMAMAJELE, SMRČE, BORA, BUKVE,PANČIĆEVE OMORIKE,JASIKE, BREZE SUREZERVATI“CRVENE STENE”“BILO”“LJUTI BREG” SA 24 VRSTAŽBUNOVA I 33 VRSTAZELJASTIH BILJAKA•MREŽA ŠUMSKIH PUTEVAPOGODUJE PLANINSKIMBICIKLISTIMA
 • 15. ZVEZDA PLANINA• KRUNA NACIONALNOG PARKA U SEVEROZAPADNOM DELU MASIVA TARE• U ISTOIMENOM REZERVATU I REZERVATIMA “BRUSNICA” “KARAULA ŠTULA”, NALAZE SE JEDNA OD POSLEDNJIH STANIŠTA TERCIJARNIH BILJNIH VRSTA, RETKIH I VREDNIH ŽIVOTINJA I PTICA• TAKOĐE OVDE SE DOLAZI NA VIDIKOVAC SA POGLEDOM NA BOSNU I JEZERO “PERUĆAC”
 • 16. PERUĆAC•TURISTIČKO NASELJE NADESNOJ OBALI DRINE, 13 kmOD BAJINE BAŠTE•NAJPOZNATIJE JE PO HE,ODNOSNO PO JEZERU KOJEJE NAPRAVLJENO ZARADOVE HIDROELEKTRANE•U NASELJU POSTOJINEKOLIKO RESTORANA,KAFIĆA, VILA “PERUĆAC” IRESTORAN “VRELO”
 • 17. • NACIONALNI PARK JE PROGLAŠENISTORIJAT TEK 1981. GODINENACIONALNOGPARKA • 19 200 ha • NAZIV PLANINE UPUĆUJE NA ILIRSKO PLEME AUTARIJATA • PARK OBILUJE ARHEONOŠKIM NALAZIŠTIMA KOJA DATIRAJU OD NEOLITA DO SREDNJEG POZNOG DOBA • SREDNJEVEKOVNO UTVRĐENJE SOLOTINIK I MANASTIR RAČA ZADUŽBINA KRALJA DRAGUTINA NEMANJIĆA
 • 18. FLORA NACONALNOG PARKA• OČUVANA OAZA PRIRODE SA 1/3 FLORE SRBIJE. OKO 1100 VRSTA 30 endemičnih taksona i još 21 vrsta koje su zbog svoje retkosti stavljene pod zaštitu• 80% OD SVIH ŠUMSKIH POVRŠINA SU MEŠOVITE ZAJEDNICE SA SMRČOM, JELOM I BUKVOM 40 različitih fitocenoza lišdarskog, lišdarsko-četinarskog i četinarskog tipa
 • 19. • LIŠDARSKE ŠUMSKE ZAJEDNICE: reliktne šume crnog jasena i crnog graba (Orno-Ostryetum carpinifoliae) Fraxinus ornus Ostrya caprinifolia
 • 20. • šume crnog graba i crnog bora (Ostryo-Pinetum nigrae) Pinus nigra• šume cera (Quercetum cerris)
 • 21. • šume sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerris) Quercus frainetto• orahove šume (Querco-Juglandetum) Juglans regia
 • 22. • Različiti tipovi bukovih šuma (Fagetum submontanum, Fagetum montanum, Aceri-Ostryo-Fagetum Fagus sylvatica
 • 23. • LIŠDARSKO- ČETINARSKE ŠUME reliktna šuma bukve, jele i smrče (Piceo-Abieti-Fagetum) Abies alba Picea abies
 • 24. • NAJVEDU VREDNOST I SPECIFIČNOST IMAJU ŠUME U KOJIMA JE JEDAN OD GRADITELJA PANČIDEVA OMORIKA (Picea omorika) RAZVIJA SE NA EKOLOŠKI VRLO RAZLIČITIM STANIŠTAMA, MEŠAJUDI SE SA POTPUNO RAZLIČITIM VRSTAMA LIŠDARA I ČETINARA INTERESANTNO STANIŠTE NA CRVENOM POTOKU GDE GRADI ZAJEDNICU Alno- Piceetum omorikae SA CRNOM JOHOM Alnus glutinosa
 • 25. • OD ČISTIH ČETINARSKIH ŠUMA ZASTUPLJENE SU šume crnog bora na serpentinitima (Erico-Pinetum nigrae serpentiniticum) šume belog bora na serpentinitima (Erico-Pinetum sylvestris serpentinicum) mešovite beloborovo-crnoborove šume (Pinetum sylvestris-nigrae serpentinicum)• Čiste zajednice smrče(Piceetum abietis montanum i Piceetum abietis serpentiniticum).•
 • 26. • OD ZNAČAJNIH RELIKTNIH VRSTA DRVEDA I ŽBUNOVA TU SU JOŠ I: Tisa (Taxus baccata)HILJADU GODIŠNJE DRVO ČIJAPOJEDINAČNA I RETKA STABLADOSTIŽU VISINU I DO 25METARA
 • 27. Zelenika (božikovina) zimzeleni žbun ili do 10 m nisko drvo mediteranskog i atlanskog rasprostranjenja. Moguce ga je naci na prelazima izmedu potiske subalpske klime od 850 do 900 m nadmorske visine na severoistocnoj strani masiva Tara. Takode tercijarni relikt zakonom zašticena vrsta.Ilex aquifomium
 • 28. Cotynus coggigriaruj
 • 29. Jeremičak- je takođeendemična vrsta,opojnog mirisa,stavljena pod zaštitudržave. Moguće ga jepronaći u svim borovimzajednicama, crnog,belog bora i crnjuši.Predstavlja tercijarnirelikt. Daphne blagayana
 • 30. Gentiana lutea Žuta lincura vrlo retka gotovo iscrpljena vrsta na ovom podrucju. Kao omiljeni narodni lek masovno je vaden koren tako da je blizu potpunog išcezavanja zbog cega je stavljen pod strogu žastitu.
 • 31. LEKOVITE BILJKE NA TARI Allium ursinum ČISTI ŽELUDAC, CREVA I KRV. ESENCIJA POBOLJŠAVA PAMĆENJE, KOD NESANICE I SRČANIH SMETNJI. VINO DOBRO ZA STARIJE LJUDE
 • 32. Solidago virga-aureaZA CREVNA OBOLJENJA I YAOBOLJENJA BUBREGA.DOBRA KOD STRESA IDUŠEVNOG NEMIRA
 • 33. Oxalis acetosella SMETNJE USLED ŽELUDAČNE KISELINE. POREMEĆAJI KOD VARENJA. KOD ŽUTICE, UPALE BUBREGA, OSIPA NA KOŽI, ALI I KOD UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH TUMORA
 • 34. DELUJE UMIRUJUĆE, ANTISEPTIČKI. ZA BOLESTI JETRE I BUBREGA. LEČI GOVORNE SMETNJE, NEMIRAN SAN, NAPADE, HISTERIJE, MESEČARENJE. ZA LEČENJE RANA, KRASTI, OSIPA U OBLIKU ULJA. GREJE I REGENERIŠE KOŽUHypericum perforatum
 • 35. REDUŠA-DO KRAJA SMRČAK- U RANO MAJA, PO IVICAMAPPOLEČE U PTROREĐENIM ŠUMA ŠUMAMA VRGANJ-U LETO I LISIČARKA KOJA RASTE U JESEN PO GRUPAMA PO TRAVI, LIŠĆARSKIM I MAHOM PO BOROVIM I ĆETINARSKIM ČETINARSKIM ŠUMAMA
 • 36. FAUNA NACIONALNOG PARKA• U SLOŽENIM ZAJEDNICAMA FAUNA NACIONALNOG PARKA JE VEOMA BOGATA SA 56 VRSTA SISARA I 153 VRSTA PTICA• U NE TAKO DAVNOJ PROSLOSTI ČOVEK JE SVOJEM DELOVANJEM BITNO IZMENIO KRAKTER NJIHOVIH ZAJEDNICA, ŠTO JE UTICALA NA SMANJENJE BROJNOSTI, ILI ČAK POTPUNO IŠČEZAVANJE POJEDINIH VRSTA DIVLJAČI• ZBOG TOGA SU NEKE VRSTE POSEBNO ZAŠTIĆENE KAO ŠTO SU
 • 37. • LOVNE VRSTE:
 • 38. Suri orao koji jemestimicno ili sasvimistrebljen ,i ovde ga imau manjem broju negoranijeSivi soko se u našojzemlji gnezdi na vrlomalo mesta. Na Tari jetakode proreden.Pojedini primercizastupljeni su naSokolini u kanjonu Race
 • 39. Veliki tetreb koji jeprakticno potpuno potisnutsa Tare gde je u prošlomveku živeo u velikombroju.Šumska šljuka nekad naovim prostorima doletalana Taru na tresetište Crvenipotok kod Mitrovcagde je i sada prisutna
 • 40. • Tara, boginja među planinama, jedan je od najlepših nacionalnih parkova u Evropi.• Stara legenda kaže da je zbog neponovljive lepote bog Tar izabrao planinu Taru da na njoj provede svoj božanski život, po kome planina i dobi ime.• Iako je nacionalni park tek od 1981. godine, na sreću, urbanizcija je zaobišla ovu zelenu lepoticu. Treba doći i uveriti se u jedinstvene priroden lepote ove planine.
 • 41. HVALA NA PAŽNJI!!!

Related Documents