>‘ Ll-ll ": '~ '', I Vi. -"_‘
[ c ID I JJJ 1; % -—% ; Iu_; A
'. nm: .». ~ 1: oI:1‘IVt: ,Ii'fl. II]'[6‘ Watm. 2:: -kuizl...
Poslovna filozofija i upravljaéka orijentacija politiékih
stranaka jedini je ispravan pristup teoriji politiékog
natjecanj...
l
it i‘ lift 1 r
ting omogueuio da so poznavaniom
i analiziraniem tih utiooaia svi oni
svedu na “mieru svoie drustvenosl...
Politiiki markefin
Ncshnlalr in ‘lo. all-cnleo
niavaiu posliedicom udaliavanja et-
niekih skupina u Americi koie su
so os...
of 4

Political marketing: Elections are not for amateurs, Marketing u praksi, 1999 (Croatian language)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Political marketing: Elections are not for amateurs, Marketing u praksi, 1999 (Croatian language)

  • 1. >‘ Ll-ll ": '~ '', I Vi. -"_‘ [ c ID I JJJ 1; % -—% ; Iu_; A '. nm: .». ~ 1: oI:1‘IVt: ,Ii'fl. II]'[6‘ Watm. 2:: -kuizltm n. Ih; g-. .: 1 pnyguunliiiauno iflallunuanugte _. ..: hIm.1a. :m: .uu: .It¢a . 't(unit<: I.Inau| i~1ku: nI: unlitauauuqjnw ‘um _un| ‘ii’u3tmu= m. ‘II-'->1: I_; _o: onI-I‘oxa~ 3Ii»: .«)3f‘ks 7 1=I‘nIuIoIiu-, m- _oxo1|‘iII?3kug uIn. l.nlk(: -Ii‘i‘Il: «l*'-. ; pIo)ITirT: ¢‘ guinuoa ‘uam| I'l. 'i‘iaIIo‘. kmuulll 1:zgib: Iivto«3 nrfhltiuvilio» In }: mu: u.~n‘L , _: r’i'-*= uIhufl'r 7.: I'-*= .q}: .« . ; , '
  • 2. Poslovna filozofija i upravljaéka orijentacija politiékih stranaka jedini je ispravan pristup teoriji politiékog natjecanja. Ona politiéku stranku usmjerava logici i tehnologiji demokratskog i uéinkovitog zadovoljavanja druétvenih potreba i ielja a to je izvoriéte opstojanja stranaka u druétvu. Poslovna filozofija u politici moguéa je putem INTEGRALNOG MARKETINGA. Integralni marke- ting znaéi da jc marketinéka funkci- ja u politiékoj organizaciji ona in- tegralna funkcija koja organizaciji omoguéava opstanak na trliétu. Sve ostaie funkcije, kao éto su pr0izvod- na (programska), financijska i raz- vojna, moraju voditi raéuna 0 mar- ketin§kim implikaeiiama svojih pustupaka. One moraju znati da svaka niihova akcija ima utjecaja na krajnji rczultat organizacije (sa stajaliéta biraéa). Filozofija i koncepcija integral- nog marketinga polazi od premise 0 poduzetniékom ili poslovnom podrijetlu poiitike. Politika je jav- na usluga te se uslijed toga naéela i sredstva u podruéj u razmjene roba i dobara mogu prcnijeti, s potreb- nim prilagodbama, u sferu kulture, §porta ili politikc, jcr i one imaju sliénc potcékoée. Politiéari su, sto- ga, vrsta poduzetnika, a politiéka stranka vrsta poslovne organizaei- it: u specifiénom polju djelovania (triifine razmjene) - politici. S obzi- rom da djeluiu u triiénom natjeca— nju. stranke moiemo, u skladu s temeljnom definieijom politike kao osvaianja moéi, podijcliti na stranke velike triiéne moc’i ili strankc triiénc jczgre, kojc joé zovemo politiékim korporaeijama ili masto- dontima, tzv. catch-all parties, i na strankc triiéne periferijc, kojc nemaju vciiku tr2i§nu moo’ i koji- ma nije jedini ciij osvajanje moéi kao osvajanje vlasti iii predstav- ljanje i participiranie u vlasti nego su im vainiji neki drugi interesi - istodobno su to obiéno male stranke ili flash parties i Rat- hausparteien, stranke kojc nas- taiu i nestaju ili su organizirane na lokulnui razini. Stranke ima- ju ustroj prilagoden kompeti- tivnim trii§nim uvjetima, a na politiékom triiétu to podrazu— miieva manje—vi§e nesigurne i kaotiéne uviete konkurent- skog i stainog politiékog natio- canja. Pod tim pretpostavkama, integralni marketing je nai- MARKETINGH€E‘‘i) U PRAKSI N) i vainiie sredstvo raspodjele nema- terijalnih i materijalnih politiékih i ostalih profita kao mjerila uéinko- vitosti politiékc strankc na po- litiékom triiétu. Drugim rijeéima, bez primjene filozofije integralnog politiékog marketinga, poliliéka stranka nec'c na triiétu na zadovo— ljavajuei, raeionalni i profitni naéin ostvariti svoju komunikaciju s javnosti, kunkretan politiéki pro- gram. ciljeve ili drugo éto smatra svojim poslanjem, neovisno 0 (ne)povoljnosti socijalnih i drugih éimbenika koji utjeéu na pozi- cioniranje politiéke stranke. Ta tvrdnja implicira relativno veliku samostalnost i moc' inte- gralne marketinékc funkcije u politiékoj stranci, utvrdujc kako je moguéc poslovno mieriti i usp0re- divati rezultate stranke u politiékom i izbornom natjecanju relativno ne- ovisno o socijalnim, psiholoékim i drugim éimbenicima koji utjeéu na javno miéljenje. Autori ne dvoie da ta ekstrem— na teorijska hipoteza moie naiéi na Zestoko osporavanje. ‘I . Izvorna filozofija integralnog marketinga nije u poslovnoj sferi nikada u cijelosti provedena. Sami autori prilagodili su teoriju integral- nog marketinga (Ph. Kotler i dr. ) tako da u najnovijim radovima go- vore 0 “potrebi vrijednosnog prila- godavania marketinga zahtjevima stranaka” (1995). 2. Pojmovnik politiékog mar- ketinga u cijelosti no zadovoljava. Najozbiljniji problem 5 mod]- skim okvirom i pojmovno-katego- rijalnim aparatom jest neprimjereno prcnoécnjc ckonomskih kategorija u polje politoloékc analizc. Neki smatraju da nema valjanih teoriiskih razloga za pojmovno— kategorijalni diskontinuitct izmedu politiékc propagande ili pro- midibe, promidibe i promocije i poiitiéke promidibe i politiékog marketinga. Ako politiéki marke- ting shvatimo kao aplikaciju eke- nomskih kategorija postoje valjani tcorijski razlozi za napuétanje poj- ma promidibe (ili propaganda), sliéno odnosu promidibe i reklame. 3. Kane novu znanstve- POHTIEARI nu disciplinu politiéki mar- getirkijg doébelfuju s mnogp V0] 1050 1 oznanstVem- ‘T ci bliski tom podruéju. ier drie da znanosti kojima se A oni bavc. mogu dobro ob- A jasniti svc probleme poli- tiékog marketinga. Zagovorniei politiékog markctinga kao znanstve- nog podruéja prihvaéaju tezu da politiéki marketing, 5 obzi— rom da djeluje u triiénim uvietima (dcmokraeije), podlijeie zakonima koji umanjuju teorijske rezultate zakona, ali nc prihvaeaju da po- litiéki marketing nije egzaktna hu- manistiéka disciplina. Postoji 1i hu- manistiéka znanost koja moie pre- tcndirati na egzaktnost? C im je ri- / cé 0 éovje/ cu, ulazima u podruéje metalizike, pi§e M. Bongrad. 4. Vec'i broj istraiivanja poka- zujc da teorijske postavke 0 racia- nalnosti odluka kojc donosc biraéi, uvijek ne vrijcdc. Kao Sto je teéku sprijeéiti stranke da svoje sadriajne ili drugc bitne nedostatke na- domjeétaju agresivnom, nega- tivnom, “crnom" promidibom. tako jc nemoguée traiiti od biraéa da svaki niegov odabir bude raci0na— Ian Na biraéa uvijek utjeéu od- redeni soeijalni, psiholoéki i ekonomski odnosi. a kalkad i posvc iraci0— nalni razlozi. Kao §to je teéko naéi druétvenog suca koji bi odredio éto je u politiei ra- cionalnoi1iiraci0na1no, tak0 isto driimo da to no utjeée na vriiednost politiékog marketinga koji nudi ciljanu. svrhovitu. jasnu i dugoroénu metodoloéku tehniku upravljania i odluéivanja. Marke- 9
  • 3. l it i‘ lift 1 r ting omogueuio da so poznavaniom i analiziraniem tih utiooaia svi oni svedu na “mieru svoie drustvenosli" i da se zadovolie stvarne druétvene i politioke potrebe liudi. 5. Osporavanie vriiodnosti in- tegralnog marketinga moie so izves— ti iz razliéitog utiecaia sto ga izbomo kampanie imaiu na rezultate izbo- ra. to posliieizbornog razdoblia kad so smaniuio intenzitet politiékog natiecania. Prema tim mislieniima, postoie izbori éiii ie rozultat znat- no raniie i unapriied prodvidliiv, éak i kada biraoi nisu toga svicsni. Tada su izborno natiecanio i izbori samo potvrda snaga. Nasuprot tome, postoii izbomo natiooanie u koiem iavno mislionjo i drustvono skupino pruiaiu podjed- naku potporu izbornim konkuren- tima tako da so u samoi kampanii moio presudno utiecati na odluke mm mi. 5-1 1.! rrxr ma: 1: ml mt li‘. .'. A*1 '44 ll 1.: Eli‘: .1 in »: ,~. '~ u .4‘ Mi wm= ‘i. D l i ci i i “iii” 4 a“I: '[: m ; ll-“ v; ' i ms. in Cu -4. ” :5 ‘seal . lust -5 _. la: ‘-‘H15 neoprediielienih (kolobliivaca) i na rezultat izbora. Markelinski utieoai u izbornom natieoaniu doista usloiuiu neki empiriiski pokazatelii. Primierico, velik broi biraéa svaki put u izbori- ma miienia stranku za koiu glasuie bez nekog razloga. tzv. sindrom setalice — konvertita (konvertiti. gla- saéi koii su prcsli drugoi stranci). Zapravo, liudi misle da io vooi- na stvorona niihovim glasom no- toéno predstavila niihovo politiéke osiooaie. S druge strano dobar broi biraéa glasujo za svoju stranku po inerciii i konformizmu, usprkos programskim i drugim “akrobaciia- ma" stranko ili izmiionionim prob- lemima. Velik broi liudi oprodieliuio so u izborima na temeliu no7.adovoljst- 10 Inc! WIAWMII Lflmll mm: 5 uvnnuu - ' new in mumn mmuu nwwl vntwu mu EDv z. oTovcA M nu. nSJmNIKK‘ NAyln1Lll(. t't)! llAIA mnumcu: MOl7i k‘/ 'lOR 1/All)Zi. 'A — STO if’ T1’)? ELEC. T8()i M. (JODISNJA . <Ll. '~‘STlN»"~ PRVA M INIERNL U Marketing u pmksi u viie ie navmla pisao o druitvsnom ipolltiikum marlreringu, nasraieél skrenufi puiniu nu oxbilinosl ladnog posh: koiim so, u nus, golovo u pmvilu have maven‘. Va trenutaénim staniem. ()ni u neku ruku glasuiu protiv vlado koiu okrivliuiu za takvo stanjc. Ortodok- sni biraéi stranke sami so ograduiu od drugih idoia tako sto im posveou- iu premalo painje (teoriia solol<tiv- nog izlaganja). Prema tooriii solo- ktivnog izlagania. “liudi so izIaz'u iazmim glasilima obiéno u skladu sa svojim gledistima i interesima". pise F. Vreg (1975,). Liudi so ori- ientiraiu prema onoi propagandi koia potvrduie vriiodnosti i mudrost niihovo vlastito odluke koia ie time oiaéana. Zato ie vieroiatniie da do so viemiii pristasa izolirati od supro— tnih glodista. Beskorisno je pobi/ ali tilde misl/ 'en/ "e, pise Dumas. Mislienia su kao éavli. sto vise udaramo, to so dublie uévrsouiu. lmn I/ udi, 0s0bi— to u politltkim pita): /ima, koii He mogu saslusati druleéi/ e misl/ ‘en/ "e a da mi srce sna2'no no za/ men, piso R. Michels. Niih treba ostaviti na miru, s niima so no mole razgo- varati ier lupanie srea iskliuéuie misaoni rad. Dio biraéa glasujo kao i niihovi roditelji, rodbina ili auloritoti; to jo nasliedno glasovanie (hereditary vote). Svakame / e vri/ ednost ono sto / ‘e rzauéio da /9 zzrijodnost. piso V. Grudcn. “Glasoz/ at éete, gospodine, kao sto VaS'a obitelj glasu/ '12. No smi- jote zioditi raéima 0 svom nits- Iienju, tako bi radio lzakav filozof ili pustoloz/ ". piéo M. Ostrogorski. Vriiednost izbornog natieoaniu moio neutralizirati tzv. fonomon pridruiivanja (Bandwagon). U i7.- bornom natieoaniu stranei so prid- ruiuiu poiedinci koii no prihvaoaiu njozine ideie i vrijodnosti niti su privuéoni promidibom stranko. nogo I'. ole na temeliu élanstva na- kon izbora, ostvariti neko svoie so- biéne ili skupne interese i koristi. U zemliama sa znatnom driavnom administraciiom driavni ée sluibe- nici u vclikom broiu glasovati za stranku na vlasti. Katkad ie poraz stranko na vlasti ili u oporbi izazvan eimbonicima koii su izvan dosoga izbomo kam- panie (npr. raseiep u stranci) iako bi stranka inaoe pobiiedila. Neki put voliki poviiesni dogadaii unap- riied odluéuiu o izbornim rezultati- ma (npr. uiedinienie Niemaéke i pobieda H. Kohla na izborima 1990.). Mnogi pobiedu republikan— ca Hardinga u SAD-u 1920. obia§— Nushvuk no 29. urunlcl. “ V. HR ‘. .,. .:v: >'. s I I 7 MARKETINGIHI . ) U PRAKSI
  • 4. Politiiki markefin Ncshnlalr in ‘lo. all-cnleo niavaiu posliedicom udaliavanja et- niekih skupina u Americi koie su so osioealo “izdanima” Wilsonovom odlukom da SAD udu u rat (i dis- kriminaciiompoiedinih skupina kao sto su Niiemoi), iako ie prod- siednik Wilson bio kvalitetniii kan- didat. lzborne kampanie mogu biti slo- bodne. tolerantno, kompotitivno i loialne, ali i manipulirane, dirigi- rane (“kazalisne ili operne”) i reiim- ske; kampanie mogu biti i previse emooionalizirane, simboliéke i ri- tualno, mesiianskog i kriiarskog tipa. Gdjekad, tome izbornog natie- cania mogu biti sasvim izvan stvar- guénosti utiocaia u nioj marketing nepotreban. Cesto i samim mar- ketinskim strueniaeima do kraia kampanie niio posvo iasno iosu li niihovi potezi po smislu i kvaliteti ispravni. pa pod pritiskom stra- naékog vrha povlaée tzv. hazarder— ske poteze koii obiéno nemaju veze s marketins'; kom strategijom nego su bozobzirni i bozobrazni pokusaii manipulirania osieéaiima i pod- svieseu biraea. Mislimo . da svi ti prigovori u biti ipak no osporavaiu ulogu politiékog markelinga. Protivno tomu, oni tek otkrivaiu smiornico za uéinkovitiio planiranie i strategiiu marketinga u konkretnoi politiékoi simulaoiii nog zadovoliavanja drustvonih potroba i intorosa liudi kao sto io priieporna tema predsiedniéke kampanie u SAD-u 1928. godine bila prohibiciia, a biraéi su bili po- diiolieni na “suhe" i "mokro". Nai- me, sudiclovanie u izborima niie samo naéin da so utioéo na politiku nego i drustvena diolatnost u koioi so éosto zaboravlia tomoljni eili, :1 pokusavaju zadovoliiti neki drugi soeiialni zahtievi. Naibolii ie naéin da stranku na vlasti viosto nadigra oporbu. da niezina vlada obiavi da je zemlja zabilieiila gospodarski rast u znat- nom postotku. Idealno io ako io to istodobno naivisi porast u poslied- niih desot godina. a da bi se usi- gurala od znatiieline proviere - treba barem osigurati iavne radove. Naposliotku, u nekim zemliama sama izborna kampania traie prekratko pa neki teoretiéari misle da ic 7.bog relativno male mo- MARKET| NG'% '. l" U PRAKSI lv J «v Suimimiu nil‘. in ii( An, “I; n: '. £l[>lIl *1=L'1u ax: g. rm I‘i: m '1 K1 ni: am In it #1:» in 1.3;. ns. 1:: in ,1-r AI in nu min. ‘(" Ii: Aneiu '1-RI rsiiuli Iffiu. nl 74:1“: -. a; ;Tt’ 31' " W III 71- )w: ::«. —, ‘la. : iir: ;r primienom programa koii do elimi- nirati to argumento i do uspioha dovosti one koii su to uistinu zas- luiili. Vriiednost politiékog marke- tinga opetovano potvrduiu iskazi biraea koii ga redovito visoko ocie— niuiu i navode kao presudan utiecai na rezultate izbora. Marketing kao politiéka tehnologiia spreéava zlouporabo politiékog natiecania i izbornog proeesa latontnoga auto- kratskog poteneijala koii so uviiok nalazi u druétvu. Marketing so, primierioe. uviiok financira ix pro- grama koii Cc doniioti boliitak i napredak zomlii, a no onih koii ée znaéiti ogranifzavanio. ier takvi no mogu uspjeti. m Kniiga Klula malo ispod koliena, autara ivana Baiiieviia i Braninlira Zaraie, prvi [9 rielavili prirufnik lpraklikum) it palitiilwg marketinga koii se poiavia na hrvatskam markelinskam triistu. Kniiga ie istadobna pianirski Jopli- nos zasnivaniu strufne discipline palitiikag marketinga u nas. Pritanr, autali iesta i1b- iegavaiu paianv palitiikag marlretinga, zbag Ioariiskih dvoibi i govara a integralnam markelinskom inienieringu i know-how u politiikim strankama. Pliruinik ie strukturaI- no podiielien u dva iiifelatmarketing manage- ment i marketing consulting a politiikim strankama. Autori apisuiu statiniak raz- novrsnih sredsrava, akciia i ideia za pra- midibene akriie pniitiikill stranaka. Osim struiniil i abjektivnih marketinskih mierila u palititi, autari naivainiiim smatraiu razvitak marketinske i polilifke iwlture. Kniiga Klula male ispod koliena zagovara i pramavira veéu zastuplienost marketinske struke i mar- ketinikag zanirnania ll politici. Narniieniena ie profesionaltinla i politiikim aktivistilna i svi- ma koii na bilo kn/7 nafin utieéu na kvalitetu i lwlturu politiflmg Imnuniciranja u nas. 29 mt Inliu. it -is -m-: -in- nn: r»'. 'ini: t tsiia at-fi= rIMi .

Related Documents