ANG NALANDANGAN AT AGYU<br />Isang presentasyonparasa Filipino 4.<br />Gawang Column 6.<br />David. Dy. Gelle. Lee<br />
AngNalandangan<br />MGA TAUHAN:<br />DatuAgyo– haringNalandangan<br />Undayag – inaniAgyo<br />Matabagka – nakababatangkap...
AngNalandangan<br />ANG GANAPAN:<br />Naladangan<br />PalasyoniImbununga<br />Aplaya (masasabingnangyariangepikongitosaMin...
AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />MalungkotsiDatuAgyodahilsasalakayinangkanyangkaharian<br />Inaloni...
AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />DalawangsandataniImbinunga:<br />Taklubu – naglalamanngmalakasnabu...
AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />Hinabol at naabutansiMatabagkangmgakawalniImbununga.<br />Naglaban...
AngNalandangan<br />ANO ANG NANGYARI SA EPIKO?<br />NakabaliksiMatabagka<br />IkinwentoniMatabagkaangkanyangpaglalakbay, a...
AngNalandangan<br />ANO ANG NANGYARI SA EPIKO?<br /><ul><li>Napagodangmgalalaki, peropinakainsilaniMatabagkangbetel nut a...
NagkatuluyansinaImbununga at Matabagka. NagingmasmatatagangkaharianniDatuAgyu.</li></li></ul><li>AngNalandangan<br />Angmg...
AngAgyu<br />Sino angmgaAgyu?<br />Mahahanapsilasa Mindanao (Bukidnon).<br />Nagsimulasa away ngdalawangpinunoopamilyaangk...
AngAgyu<br />AngpinakakabuhayanngmgaIlianon ay angpangongolektang sera. Ipinagpapalitnilaitosamga Moro parasamgakailangann...
AngAgyu: AngPaglalakbay<br />Ayuman<br />Ilian<br />Mount Pinamatun<br />Sandawa (Forest)<br />
AngAgyu<br />Isangaraw ay lumabassiAgyu at pumuntasabundokngSandawaparamangasongisangbaboyramo. <br />Umuwisiyana may dala...
AngAgyu<br />PagbalikniLonosaPinamutan, sinabiniyakaagadangkanyangnarining. NinaisniBanlaknapuntahansiMungan, ngunithindip...
AngAgyu<br />NaglakbaysiTanagyawpapuntangbayanngBaklayaon at isinagipitomulasamgakalabannito. NapatayniyasiBagali, anganak...
AngAgyu<br />NamahingasiAgyu. Pwedenasilangmamayapadahilwalanaangmgakalabannila. Isangarawpagkataposngdigmaan ay tinawagni...
AngAgyu<br />Angmga Batas Panlipunannaipinakitasaepiko:<br />Angpaglipat-lipatngtirahan noon ay kung kinakailanganlamang (...
AngAgyu<br />Angmga Batas PanlipunannaipinakitasaAgyu:<br />Pahintulotmulasamagulangngpagpapakasal<br />May malakingkarang...
Mga Pinagkuhanan ng Litrato at Reperensiya<br />PangakongNalandangan –http://vibalpublishing.com/products.php?m=pv&pid=237...
of 19

Nalandangan at agyu

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nalandangan at agyu

 • 1. ANG NALANDANGAN AT AGYU<br />Isang presentasyonparasa Filipino 4.<br />Gawang Column 6.<br />David. Dy. Gelle. Lee<br />
 • 2. AngNalandangan<br />MGA TAUHAN:<br />DatuAgyo– haringNalandangan<br />Undayag – inaniAgyo<br />Matabagka – nakababatangkapatidnababaeniDatuAgyo; kilalarinsamgapangalannaPigsayo, Yumbukanon at Yambanganon<br />Imbununga –angsumasalakaysaNalandangan<br />Tomulin – hepengmgasundaloniDatuAgyo<br />
 • 3. AngNalandangan<br />ANG GANAPAN:<br />Naladangan<br />PalasyoniImbununga<br />Aplaya (masasabingnangyariangepikongitosaMindanao)<br />
 • 4. AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />MalungkotsiDatuAgyodahilsasalakayinangkanyangkaharian<br />InaloniMatabagkasiDatuAgyo<br />NagpasyasiMatabagkanaumaksyon<br />MgaikinatatakotniDatuAgyo:<br /> + kapakananniMatabagka<br /> + dalawangsandataniImbununga<br />Umalis pa rinsiMatabagka<br />IpinadalasiTomulinparahanapinsiya<br />
 • 5. AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />DalawangsandataniImbinunga:<br />Taklubu – naglalamanngmalakasnabuhawi<br />Baklaw – lamanangpinakamatindingipu-ipu<br />NaglakbaysiMatabagkagamitangkanyangmahiwagangsulinday (salakot) at dalaangkanyangbinulay (libulan, omaletangisangdalagangBukidnon) .<br />NakitaniImbunungasiMatabagka at nabighanisiyasadalaga.<br />Nagpakasalsila.<br />NoongtulogsiImbununga, ninakawniMatabagkaangdalawangsandata at tumakbopalayo.<br />
 • 6. AngNalandangan<br />ANO ANG MGA NANGYARI SA EPIKO?<br />Hinabol at naabutansiMatabagkangmgakawalniImbununga.<br />Naglabansila---ngunitwalangnanalo, wala ring natatalo<br />Kutsilyo – maliitnasandataniMatabagkanagamitniyasapaglabansamgakawalniImbunga. <br />PinagsabihanniImbununganahuwagsaktanngkanyangmgakawalsiMatabagka.<br /><ul><li>Dahilsatagalngpaglalaban ay nangitimangkulayngkutisniMatabagka.</li></ul>NakitaniTomulinanglaban at ipinadalaangkanyanghukbo.<br />
 • 7. AngNalandangan<br />ANO ANG NANGYARI SA EPIKO?<br />NakabaliksiMatabagka<br />IkinwentoniMatabagkaangkanyangpaglalakbay, at kung papaanoipinkaitaniImbunungaangkanyangpag-aalalaparakayMatabagka.<br />NagpasyasiDatuAgyonamakipagkasundokayImbununga, at nataposangdigmaan.<br />PumayagsiImbununga, .<br />Ngunithindimarinigngmgahukbo, kayaipinadalaniImbunungaangipu-ipu at buhawiparapaguirnangmgahukbo.<br />
 • 8. AngNalandangan<br />ANO ANG NANGYARI SA EPIKO?<br /><ul><li>Napagodangmgalalaki, peropinakainsilaniMatabagkangbetel nut at sila ay nagkalakasmuli.
 • 9. NagkatuluyansinaImbununga at Matabagka. NagingmasmatatagangkaharianniDatuAgyu.</li></li></ul><li>AngNalandangan<br />Angmga Batas PanlipunannaipinakitasaNalandangan:<br />KasalangPampulitikao Political Marriage<br />Pagmamaliitsamgababae<br />Imperialismosapagitanngdalawangkaharian<br />Maayosnaistrakturanggobyerno (e.g. hepe)<br />Paniniwalasamgakagamitangmahikal<br />Pagkakaisangisangkaharian<br />Pagkakaisangdalawangkaharian<br />
 • 10. AngAgyu<br />Sino angmgaAgyu?<br />Mahahanapsilasa Mindanao (Bukidnon).<br />Nagsimulasa away ngdalawangpinunoopamilyaangkuwentongmgaAgyu.<br />Lahingmga Manobo.<br />
 • 11. AngAgyu<br />AngpinakakabuhayanngmgaIlianon ay angpangongolektang sera. Ipinagpapalitnilaitosamga Moro parasamgakailangannilangbagaykagayangbigas, asin at asukal. <br />Ngunit may isangmatagalnang away siAgyusaisangdatuna Moro ukolsautangngisangdaangtambakng sera. Para iwasanangdigmaan, umalissiAgyu at angkanyangmgakasamamulasaAyuman at pumuntasaIlian. <br />Peroayawpayaganngmga Moro namayapasinaAgyu at angkanyangpamilyahanggangnabayaranangutang, at sinundan-sundannilasiAgyuparapatayinsiya at angkayangpamilya. NanalonamansinaAgyu. Pagkataposnglaban ay umalissilapatungong Mt. Pinamatun, at doonsilananirahan.<br />
 • 12. AngAgyu: AngPaglalakbay<br />Ayuman<br />Ilian<br />Mount Pinamatun<br />Sandawa (Forest)<br />
 • 13. AngAgyu<br />Isangaraw ay lumabassiAgyu at pumuntasabundokngSandawaparamangasongisangbaboyramo. <br />Umuwisiyana may dalangmalakinghulibaboyramoangkapatidniyangsiLono at angmgababaengkapatidnilangsinaYamabungan at Ikwanangan ay nakahanapngisang beehive na may pulut-pukyutan. Ihinatinilaangmganahanapnilasagitnangkanilangmgasarili at samgaalipinnila.ItinanongniAgyu kung bakithindikayadalhanniBanlak, nakanyangkapatid, angasawaniyangsiMungananasaAyumanngpagkain?<br />IniwansiMungansaAyumandahilsiya ay may sakit (leprosy). AyawnamanniBanlak, perobinolunteriyaniLonoangkanyangsarilinadalhansiMunganngpagkain.BiglangnarinigniLonoangisangmalakasnabosesmulasalangitnainutusansiMunganamagingimortalsapamamagitanngpagkainngpagkainparasamgadiyos.<br />
 • 14. AngAgyu<br />PagbalikniLonosaPinamutan, sinabiniyakaagadangkanyangnarining. NinaisniBanlaknapuntahansiMungan, ngunithindipumayagsiAgyu. <br />Si AgyunalamangangumalispapuntaAyuman. Pagdatingniyaroon, walanasiMungan at angnaiwan ay isanggintongbahay. BumaliksiAgyungPinamutan, at umalismulisiya at angkanyangpamilyaparasaTigyangdang. Subalithindi pa rinsilamapayapasaTiyangdang, dahilmaramisilangmgakaawaynanaissilapaalisin. Hindi rinnilakayangtaluninangkanilangmgakalaban.<br />Sa pang-apatnaarawngdigmaan, pinuntahansiAgyungmatapang at matalinoniyanganaknasiTanagyaw. AyawsanapayaganniAgyunalumabansiTanagyawdahilbata pa raw siya, peronagpilitsiTanagyaw, at nanalonaman din siya.Anginisnadatungmgakalaban ay ninaisnakuninsiTanagyawbilangmapapangasawangkanyanganaknababaenasi Buy-anon, subalitumayawangbinatadahilmasyado pa raw siyangbata.<br />
 • 15. AngAgyu<br />NaglakbaysiTanagyawpapuntangbayanngBaklayaon at isinagipitomulasamgakalabannito. NapatayniyasiBagali, anganakngdatungmgakalabanngBaklayaon. Gusto rinsanangdatungiyonnapakasalanniTanagyawangkayanganaknasiPaniguan, perohindi pa handasiTanagyawparamag-asawa.<br />PagbalikniTanagyawsaTigyangdang, sumamasakanyasiPaniguan. SinabiniyakayAgyunanaisniyangpakasalansiTinagyaw, at nagingmag-asawaangdalawa.Hindi pa rinnataposangdigmaanlabansapamilyaniAgyu. SubalitmatandanasiAgyu at dinamasyadongkayanglumaban. <br />Para labananangmgaumaawaysakanila ay nagsuotsiTanagyawngisangpanangganagawasamatigasnabakalnahindimagalawkahitngmalakasnahangin. Kinalabanniyaangmgakalabannila, at paratisiyangpanalo. Perohindi pa rinnagpataloangmgakalabannila. KinalabannganakngdatusiTanagyawdalaangkanyangsandatanagawasagintongbakal, peroginamitnamanniTanagyawangkanyanggintongtungkod. Nataloniyarinangdatu, at tumakbodahilsatakotangmgahukbonito.<br />
 • 16. AngAgyu<br />NamahingasiAgyu. Pwedenasilangmamayapadahilwalanaangmgakalabannila. Isangarawpagkataposngdigmaan ay tinawagniyasiTanagyaw. IbinigayniAgyusakanyaangbayanngSunglawonparaalagaan at kupkupin. <br />Pagdatingngsumunodnaaraw, umalissinaTanagyaw at PaniguankasamaangkanilangmgaalipinpapuntaSunglawon. Handanasilangmagsimulangpamilya.<br />
 • 17. AngAgyu<br />Angmga Batas Panlipunannaipinakitasaepiko:<br />Angpaglipat-lipatngtirahan noon ay kung kinakailanganlamang (pagkain,alitan)<br />Iniiwanangmaysakit (leprosy)<br />PaniniwalasaDiyos at sakanilangkakayahangmagbigayngwalanghanggangbuhay<br />Importansyangbaboyramo at pulot (delicacies)<br />Paubayagalingsaamanamakipaglaban<br />Maaringtumanggianglalakinamagpakasalhabang may kapursigiduhanmulasababaenamagpakasal<br />
 • 18. AngAgyu<br />Angmga Batas PanlipunannaipinakitasaAgyu:<br />Pahintulotmulasamagulangngpagpapakasal<br />May malakingkarangalansapakikipaglaban<br />Kapangyarihan base salawaknglupananasasakupan<br />Pagpapamanangamangkayamanan (lupa) saanak<br />
 • 19. Mga Pinagkuhanan ng Litrato at Reperensiya<br />PangakongNalandangan –http://vibalpublishing.com/products.php?m=pv&pid=237<br />Revel, N. (1999). Literature of Voice: Epics in the Philippines. Ateneo de Manila University Press.<br />

Related Documents