ATRA‘KTIVi«! I]E OD KUPARA Bivsi vojno-regrutni centar zaintrigirao strainezulagaie 1'
tr‘ rug 6 {V / T‘ __> , . | "‘r. ’...
of 1

Najmanje 20 američkih i njemačkih kompanija zainteresirano za Muzil

Jedan od najvećih turističkih projekata u Hrvatskoj, pulski Muzil, postaje novi magnet za ulagače. U ovom trenutku postoji najmanje 20 američkih developerskih kompanija, koje žele ulagati na Jadranu, pa tako i na Muzilu. Osim Amerikanaca, interes za Muzil pokazuju i njemačke kompanije.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Najmanje 20 američkih i njemačkih kompanija zainteresirano za Muzil

  • 1. ATRA‘KTIVi«! I]E OD KUPARA Bivsi vojno-regrutni centar zaintrigirao strainezulagaie 1' tr‘ rug 6 {V / T‘ __> , . | "‘r. ’7‘c'1{'J; Tf[“f? E“: %r”; }"fX%: £T‘: {T‘i rg r‘ft". . . , FTP‘ m‘ L; <./ ‘._i| __: iL_x '; ’L 3 : _i. ;’r! _.4r SW1‘ ': t' 1 L'. : if it. . . C " . ~. _ 45 '1*r-"N rvr-1'-x‘ 2 xv r'~¢, ,»a- / ,2,-gz“ : -:7 " r-vr— : - ; /. K ; ,‘, i.. ‘Lt‘iii‘-. r‘£. ’. ~~ , V i‘ ‘ ‘ ll . 5.. .’ L 9’ 3L_. i:'. ;L. .i'»J’‘cI: _:i "-jkz. -“L x 2 t.5.Jt. .-1 Informaciie o interesu pokazivaliiospriie ‘ . .~ r ulagaé. o Ge; .‘. ';. x.A. l.‘3,L. /_g. .s. ... A A 0‘ 3’ ———— - I _, tiv : :lu§‘otok Muzil neka- . . . v . I fl0-l'Eg'l1]t- Medu potenciialnim ulagacima neko1ikogodina. ZaMuzilih nimi'ri: r‘: .i°’Puli. Pren-La ‘ " V ’ " ‘ ' ‘e navodno kusao zainte— nostomim planairima najcesce Se neSluZb_eno Spomlnje iesirati i saggbivfi istarski pohefialni hnis6E- Investment Gfoup IZ New Yofka iupan, sada zastupnikuEu- ki resort moire imati do ropskom parlamentu, [van 2270 Icnveiz, plzini Amerikanaca za u1aganii- Jakovéié. No, ima, tvrde luampleks i golf—igrali- mans Muzilupotvrdilonam upuéeni, idru ih. Osim ne- he s: 18 rupa. Mognéa ie i nekoliko sugovomika iz koliko n]'ema' ' tvrtki, 73- je I gradnja viée objeka- Viadinih i lokalnih krugo- nimanie navodnopokazuiui ta mleéavite nan-ijene, Jedan od naiveéihhnisdb Va. Naravno, u ovom je ne- poiedini domaéi veliki igr.1- marina so 380 vewira, kih pmiekata u Hrvamkoi, nutku nemoguée reéi koliko éi. Ipak, o imenima u ovom javna gar. -Lia i kanga- pulaki Mu: -Kl, post-aie nevi éc priinva stiéinn adrcsu Dr trenutlzu, dok je ioé ocvoren sni cenur. Kan I u pon- , magnet za ulagaée. Kako iavnog ureda za upravlia- natieéai, nitko ne ieli govo- jekhi Kupari, investitanr dnma; emo' , interes n 1112- nje driavnom imovinom i _ ‘ riti. l 6e debit‘ ' pravo grade- ‘ ganlemnamuzil pokazu- (DUUDI), sobzimrnnato L, ‘ - . . . .. . . njauz| Ioncesijuod99 ieviéestranlhkmnpanija, daienatieéajotvorendo ' ? Muzilbi, prernaprocjenarna, trebaopiivuéiglobalneig‘rai’. eiz Kmflmilhsaml godina. I.okalmsamou- a medu niima je najviée - veiiaée 2016. / '_ . hoteiske indusiznje. Ministarturizrnauamo Lorencm isticaoie upravozbogveucine pm- ptava viiaje put: isla- ameriélrih. _, . - ' “ dajevrijednoacijelog storai iznosa investiciia, dio ula neniilovoljstvo itu - U ovom trenutku posto— PHFW DUUDI1" ' upuéenih smatm da ée se na natjeb] a Mail nije ii naimaniezoameriékih de— Medu potenciial- Muzilu skupitivieraiatno vi- raspkan ranije jerje ii- veloperskihlmmpaniia, koie nim ulagnfima nn- i, §e investitom. a ne Samo ie- I-950 biV§°i V0150‘ 379°‘ iele ulagati na Jadranu, pa §i izvori naiéeéée '. dan. Moguée ie, istiée iedan vini knjajejoi u rui- takoinamuzilu. 0simAme- spominiu G2 Inves- ‘u_ nas izvor, da se oni udmie u nu 2011. oznaéena lino rikanaca, interes za Muzil tment Group iz New konzorcii iii da uiaiu samo- , neperspektiima. Uspm- pokazuiu i niemaéke kotn— Yorka. Oni su, obia§- / _' stalno. No, poiavi li se neki tiviiesu seiudmge, po- pantie - Otkrio nam le jedan niava icdan uni su- 3‘ veliki igraé iz turistiékog bi put Zelcm lsbu, ko- upuéeni sugovomik iz turi- govornik, interes 22 l znisa, niie iskliuéeno ni da ja smatraju dz }: i-T, -:-E o stiékog biznisa. ulaganiima uMuzil . ‘ proiekt odradi samo jedan pruveminm ten: nu. c

Related Documents