Познайомимось із сутністю Індексу інклюзії
Обговоримо як використання Індексу
інклюзії може сприяти розвитку нашого
з...
Проект «Розвиток інклюзивної освіти
шляхом використання Індексу
інклюзії в Україні, Азербайджані,
Таджикистані та Монго...
ЧЧооммуу ууччаассттьь вв ппррооееккттіі
ттаа ррооббооттаа зз ІІннддееккссоомм ііннккллююззііїї
вваажжллииввіі ддлляя нна...
спрямований на розвиток нової культури
планування діяльності навчальних закладів на
основі інклюзивних цінностей та пра...
Індекс інклюзії – це механізм
організації освітнього
процесу в навчальному
закладі, за якого
плануються та
реалізують...
Посібник «Індекс інклюзії:
розвиток навчання й участі» -
 методичні матеріали для самооцінки
різних аспектів життя нав...
Переконує у необхідності розвитку
навчального закладу
допомагає розвивати діяльність закладу
благо персоналу, батьків...
дає змогу поглиблювати співпрацю з
родинами і громадами
допомагає інтегрувати різні питання:
громадянський розвиток,е...
Інклюзія Б
активне залучення
до життя
навчального закладу
всіх учасників
освітнього процесу:
дітей, педагогів,
бать...
Розвиток навчального закладу для
всіх, системи, яка буде реагувати на
потреби всіх:
дітей, вчителів, батьків, технічних...
A framework ЯСкис мтеим ам інакєлмюoозfи iжnвcниluитsхiиv цe р іvнaанlзuоeосsтмей?
участь
спільнота
повага до
різноман...
Цінності нашого навчального закладу
o Ми хочемо, щоб до всіх ставилися справедливо і щоб
кожен почувався частиною спільн...
Бар’єри, ресурси, підтримка
Індекс інклюзії
Невідповідність змісту навчальної
програми можливостям дитини
Упереджене ставлення до дітей з
особливими освітніми по...
ББаарр''єєррии ррообблляяттьь ззааккллаадд ммеенншш
ддооссттууппнниимм ддлляя ддііттеейй іі ззммеенншшууююттьь
ссттууппі...
Бар’єр - Навішування ярликів
Усунення бар’єру - Відійти від поняття
“нормальна” і “ненормальна дитина”
Замість розмови ...
Ресурсів завжди більше, ніж
використовується
Але ресурси - це не тільки гроші.
Ресурси - серед дітей,
батьків/опіку...
Діюча система інклюзивних цінностей
Педагогічна майстерність вчителів
Команда фахівців
Адміністрація, яка підтримує...
Гнучка система викладання
Спільне викладання
Використання додаткових методів
оцінювання
Вміле використання диферен...
Бар'єри Ресурси
Підтримка
ДДлляя ччооггоо ппооттррііббнноо ввииввччааттии
ббаарр''єєррии іі рреессууррссии
Підтримка – це всі дії, спрямовані на
посилення спроможності закладу
реагувати на різноманітність потреб дітей.
***
П...
Бар'єр – невідповідність навчальної
програми можливостям дитини
Ресурс – наявність команди фахівців у
закладі
Підтримк...
Бар'єр – несприйняття дитини з
особливими освітніми потребами на
рівні учнівського колективу
Ресурс – відмінності УСІХ ...
Як ви думаєте?
Як би змінилося життя в закладі,
якби існувала загальна згода
щодо певної системи інклюзивних
цінностей...
Розроблення інклюзивної
ІНДЕКС
Компоненти розвитку
Створення інклюзивної
Культури
Політики
Розвиток Практики
інклюз...
Культура навчального закладу є
основою реформ і змін.
Культура відображає стосунки, глибокі
переконання й цінності.
Зм...
Політика - методи управління закладом,
плани реалізації змін, розробка ІПР,
структура і зміст занять з дітьми
(постанов...
2000 запитань
70
iндикаторів
6 розділів
3 напрями
16 інклюзивних
цінностей
СТРУКТУРА індексу
Від цінностей – до ді...
А Розвиток
організаційної
культури
Б Розвиток освітньої
політики
В Запровадження
інклюзивної
практики
А -1 Створен...
ППррооццеесс ввииззннааччеенннняя ппррііооррииттееттіівв
ддлляя ррооззввииттккуу ззааккллааддуу
Планування на основі Індексу
Приступаємо до роботи
Крок 5
Вивчаємо ситуацію
Оцінюємо розвиток
Крок 1
Крок 2
разом
...
Бар'єри
інклюзивні
цінності
Ресурси
підтримка
Школа відкрита для
всіх
Відмінності відкривають перед нами
широкі можливості для навчання.
Адже найважливіше в людях і
навчальних закладах не т...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!!!
Prezentacija indeks 1-5
Prezentacija indeks 1-5
of 36

Prezentacija indeks 1-5

о.л
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija indeks 1-5

 • 1. Познайомимось із сутністю Індексу інклюзії Обговоримо як використання Індексу інклюзії може сприяти розвитку нашого закладу Визначимо бар’єри, які перешкоджають повноцінній участі усіх дітей в навчально- виховному процесі Подумаємо над ресурсами, які б сприяли повноцінній участі усіх учасників навчально-виховного процесу у житті закладу ССььооггоодднніі ммии::
 • 2. Проект «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії» реалізується за підтримки Програми «Раннє дитинство» Інституту Відкритого суспільства.
 • 3. ЧЧооммуу ууччаассттьь вв ппррооееккттіі ттаа ррооббооттаа зз ІІннддееккссоомм ііннккллююззііїї вваажжллииввіі ддлляя ннаасс
 • 4. спрямований на розвиток нової культури планування діяльності навчальних закладів на основі інклюзивних цінностей та практики самооцінювання; забезпечить подальше розуміння інклюзії як процесу визначення бар`єрів у навчанні для УСІХ дітей, у тому числі й для дітей з особливими потребами;  допоможе визначити можливості щодо усунення цих бар`єрів; сприятиме подальшому розвитку інклюзивної освіти у країнах на рівні культури, практики та освітньої політики.
 • 5. Індекс інклюзії – це механізм організації освітнього процесу в навчальному закладі, за якого плануються та реалізуються підходи, сприятливі для активного включення в освітній процес усіх його учасників!
 • 6. Посібник «Індекс інклюзії: розвиток навчання й участі» -  методичні матеріали для самооцінки різних аспектів життя навчального закладу: навчального та виховного змісту, різних форм роботи з дітьми, у громаді. На основі самооцінки розробляється план інклюзивного розвитку та його практична реалізація. Матеріали спонукають всіх робити свій внесок у розвиток закладу
 • 7. Переконує у необхідності розвитку навчального закладу допомагає розвивати діяльність закладу благо персоналу, батьків/опікунів і дітей ставить інклюзивні цінності в центр усього процесу розвитку допомагає реалізувати кращі починання сприяє мінімізації бар’єрів і мобілізації ресурсів  допомагає дорослим і дітям озвучувати та обговорювати свої ідеї, і в такий спосіб, змінювати ситуацію на краще Індекс інклюзії: ррооззввииттоокк ннааввччаанннняя йй ууччаассттіі ввссііхх ддііттеейй
 • 8. дає змогу поглиблювати співпрацю з родинами і громадами допомагає інтегрувати різні питання: громадянський розвиток,екологічну сталість, права, зміцнення здоров’я і виховання цінностей допомагає самооцінюванню і виробленню стратегії розвитку навчального закладу заохочує до сталого покращення показників успішності Індекс інклюзії: ррооззввииттоокк ннааввччаанннняя йй ууччаассттіі ввссііхх ддііттеейй
 • 9. Інклюзія Б активне залучення до життя навчального закладу всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Ціннісне ставлення до кожного - незалежно від функціональної спроможності, етнічної належності, рівня успішності! Інклюзія А Включення дітей з особливими освітніми потребами (з особливостями психофізичного розвитку, з особливими освітніми потребами) в загальноосвітні навчальні заклади, десегрегація ККооннццееппццііяя ррооззввииттккуу ннааввччааллььннооггоо ззааккллааддуу,, щщоо ґґррууннттууєєттььссяя ннаа ццііннннооссттяяхх
 • 10. Розвиток навчального закладу для всіх, системи, яка буде реагувати на потреби всіх: дітей, вчителів, батьків, технічних працівників! Переструктурування роботи навчального закладу на основі цінностей! СТАЛИЙ РОЗВИТОК
 • 11. A framework ЯСкис мтеим ам інакєлмюoозfи iжnвcниluитsхiиv цe р іvнaанlзuоeосsтмей? участь спільнота повага до різноманітності рівність права сталий розвиток чесність довіра любов мужність краса радість співчуття надія ненасильство мудрість
 • 12. Цінності нашого навчального закладу o Ми хочемо, щоб до всіх ставилися справедливо і щоб кожен почувався частиною спільноти. o Ми турбуємося про дітей і дорослих, які є у нашому закладі o Нам подобається краще пізнавати одне одного, дізнаватися про те, що між нами є спільного і як ми відрізняємося. o Нас непокоїть, коли люди страждають від голоду, хвороб і бідності. o Ми навчаємося одне в одного і ділимося своїми знаннями. o Ми пов’язуємо те, чого навчаємося вдома та в навчальному закладі. o Ми вирішуємо проблеми, слухаючи одне одного і разом шукаючи рішення.
 • 13. Бар’єри, ресурси, підтримка Індекс інклюзії
 • 14. Невідповідність змісту навчальної програми можливостям дитини Упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, навішування ярликів Недосконалість законодавства та нормативної бази Відсутність архітектурної доступності Неврахування особливостей дитини на уроці і в позаурочний час та ін. ББаарр''єєррии ннаа шшлляяххуу ггррии,, ннааввччаанннняя ттаа ппооввннооццііннннооїї ууччаассттіі
 • 15. ББаарр''єєррии ррообблляяттьь ззааккллаадд ммеенншш ддооссттууппнниимм ддлляя ддііттеейй іі ззммеенншшууююттьь ссттууппіінньь їїхх ууччаассттіі уу жжииттттіі ззааккллааддуу
 • 16. Бар’єр - Навішування ярликів Усунення бар’єру - Відійти від поняття “нормальна” і “ненормальна дитина” Замість розмови про труднощі дитини говорити про те, що заважає дітям (бар’єри) і про ті можливості (ресурси), які здатні зменшити бар’єри ННааппррииккллаадд::
 • 17. Ресурсів завжди більше, ніж використовується Але ресурси - це не тільки гроші. Ресурси - серед дітей, батьків/опікунів, у місцевих громадах, серед педагогів, у зміні культури, політики і практики. Мінімізація бар'єрів – мобілізація ресурсів як усередині навчальних закладів, так і серед місцевих громад. Ресурси для ппііддттррииммккии ггррии,, ннааввччаанннняя ттаа ппооввннооццііннннооїї ууччаассттіі уу жжииттттіі ззааккллааддуу
 • 18. Діюча система інклюзивних цінностей Педагогічна майстерність вчителів Команда фахівців Адміністрація, яка підтримує і сприяє вирішенню організаційних питань Залучення батьків – учасники навчально-виховного процесу Співпраця із спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами РРеессууррссии ннаа ррііввнніі шшккооллии::
 • 19. Гнучка система викладання Спільне викладання Використання додаткових методів оцінювання Вміле використання диференційованого підходу до викладання та оцінювання Власна модель поведінки (неупереджене ставлення до дітей; формування та використання системи інклюзивних цінностей) РРеессууррссии ннаа ррііввнніі ппррааккттииккии ввччииттеелляя::
 • 20. Бар'єри Ресурси Підтримка ДДлляя ччооггоо ппооттррііббнноо ввииввччааттии ббаарр''єєррии іі рреессууррссии
 • 21. Підтримка – це всі дії, спрямовані на посилення спроможності закладу реагувати на різноманітність потреб дітей. *** Підтримка - це найважливіша частина педагогічного процесу! Підтримка окремих дітей Розробка навчальних планів з урахуванням потреб всіх дітей, розуміння того, що у них можуть бути різні початкові знання, досвід і спосіб життя Запрошення додаткових спеціалістів Виготовлення обладнання ІІннккллююззииввннаа ппііддттррииммккаа ррііззннооммааннііттннооссттіі
 • 22. Бар'єр – невідповідність навчальної програми можливостям дитини Ресурс – наявність команди фахівців у закладі Підтримка – вивчення можливостей та особливостей дитини; розроблення командою фахівців індивідуальної програми розвитку дитини (зміст навчання, адаптований до можливостей дитини з врахуванням особливостей розвитку ННааппррииккллаадд::
 • 23. Бар'єр – несприйняття дитини з особливими освітніми потребами на рівні учнівського колективу Ресурс – відмінності УСІХ дітей, майстерність вчителя, система інклюзивних цінностей Підтримка – практика вчителя, спрямована на розвиток навичок дітей бачити відмінності у людях і цінувати ці відмінності (усі ми різні, кожен із нас має свої особливості, відмінні від інших) ННааппррииккллаадд::
 • 24. Як ви думаєте? Як би змінилося життя в закладі, якби існувала загальна згода щодо певної системи інклюзивних цінностей?
 • 25. Розроблення інклюзивної ІНДЕКС Компоненти розвитку Створення інклюзивної Культури Політики Розвиток Практики інклюзивної
 • 26. Культура навчального закладу є основою реформ і змін. Культура відображає стосунки, глибокі переконання й цінності. Зміна культури є головною передумовою для забезпечення сталого розвитку закладу. УУссіі цціі ттррии ннааппрряяммии вваажжллииввіі!!
 • 27. Політика - методи управління закладом, плани реалізації змін, розробка ІПР, структура і зміст занять з дітьми (постанови, розпорядження, накази, програми, проекти) Практика - що вивчається і викладається та яким чином (яким чином здійснюється педагогічне керівництво, чи є партнерство між педагогами, чи заохочуються всі діти до гри, участі та спілкування, чи намагаються педагоги уникати стереотипів).
 • 28. 2000 запитань 70 iндикаторів 6 розділів 3 напрями 16 інклюзивних цінностей СТРУКТУРА індексу Від цінностей – до дій!
 • 29. А Розвиток організаційної культури Б Розвиток освітньої політики В Запровадження інклюзивної практики А -1 Створення спільноти А-2 Розвиток інклюзивних цінностей Б-1 Розвиток школи для всіх Б-2 Організація підтримки різноманітності В-1 Організація освітнього простору для всіх В-2 Організація навчання ССТТРРУУККТТУУРРАА ііннддееккссуу
 • 30. ППррооццеесс ввииззннааччеенннняя ппррііооррииттееттіівв ддлляя ррооззввииттккуу ззааккллааддуу
 • 31. Планування на основі Індексу Приступаємо до роботи Крок 5 Вивчаємо ситуацію Оцінюємо розвиток Крок 1 Крок 2 разом Крок 4 Діємо Крок 3 Складаємо план
 • 32. Бар'єри інклюзивні цінності Ресурси підтримка Школа відкрита для всіх
 • 33. Відмінності відкривають перед нами широкі можливості для навчання. Адже найважливіше в людях і навчальних закладах не те, що їх уподібнює, а те, що вирізняє їх з-поміж інших. Барт РР.. уу ккннииззіі ТТ..ЛЛооррммааннаа ““ІІннккллююззииввннаа ооссввііттаа””
 • 34. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!! ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!!!

Related Documents