Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn Íàðèéí íîãîî, õ¿ëýìæèéí àæ ...
Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn 5.7.4 Íèéëýã õàëüñàí õ¿ëýìæèíä ÷èíæ¿¿ óðãóóëàõ ............. Error! Bookmark not ...
of 2

Nariin nogoo khulemjiin aj akhui baiguulakh tusul2

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nariin nogoo khulemjiin aj akhui baiguulakh tusul2

  • 1. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn Íàðèéí íîãîî, õ¿ëýìæèéí àæ àõóé áàéãóóëºõ òºñºëТөслийн үр ашиг, ач холбогдол Усалгаатай тариалан нь усалгаагүй тариалангаас өөр техник, технологи, зохионбайгуулалт шаарддаг үйлдвэрлэл юм. Иймд усалгаатай тариалангийн үйлдвэрлэлэхлэн хөгжүүлэхийг сонирхож байгаа бизнес эрхлэгчдэд зориулан “Усалгаатайтариалангийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах аргачлал”-ын энэхүүтөслийг толилуулж байна.Õºðºí㺠îðóóëàëò: Ãàçðûí õýìæýýíýýñ õàìààðààä õàðèëöàí ÿëãààòàé áàéõáîëîìæòîé 30,0-150,0 ñàÿ òºãðºã. Төслийн агуулга1 ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.1 Төслийн үр ашиг, ач холбогдол ........................ Error! Bookmark not defined.2 ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА ........................... Error! Bookmark not defined. 2.1 Төслийн танилцуулага ..................................... Error! Bookmark not defined.3 ГАДААД ОРЧИНЫ ШИНЖИЛГЭЭ ........................... Error! Bookmark not defined. 3.1 Ìàêðî îð÷èí ....................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Õ¿í àì ç¿éí õ¿÷èí ç¿éë ................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í ........................ Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Èíôëÿöè áà çàðèì áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé äóíäàæ ¿íý . Error! Bookmark not defined. 3.1.4 ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí çàðöóóëàëò ......... Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò ýðãýëò .................. Error! Bookmark not defined. 3.1.6 Óëñ òºðèéí õ¿÷èí ç¿éëñ ................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.7 Íèéãýì ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éë ........................... Error! Bookmark not defined.4 ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ /1-5 жил/ ......................... Error! Bookmark not defined.5 МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, СТРАТЕГИ ...... Error! Bookmark not defined. 5.4 ÍÈÉËÝà ÕÀËÜÑÀÍ Õ¯ËÝÌÆ ........................... Error! Bookmark not defined. 5.5 Үнийн стратеги төлөвлөгөө ............................... Error! Bookmark not defined. 5.5.1 Стратеги......................................................... Error! Bookmark not defined. 5.6 Хувиарлалтын сувгийн төлөвлөгөө .................. Error! Bookmark not defined. 5.7 Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ..... Error! Bookmark not defined. 5.7.1 Õ¿ëýìæèéã áýëòãýõ ........................................ Error! Bookmark not defined. 5.7.2 ¯ðñëýã áîéæóóëàõ. ......................................... Error! Bookmark not defined. 5.7.3 ¯ðñëýã ñóóëãàõ. .............................................. Error! Bookmark not defined.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?
  • 2. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn 5.7.4 Íèéëýã õàëüñàí õ¿ëýìæèíä ÷èíæ¿¿ óðãóóëàõ ............. Error! Bookmark not defined. 5.7.5 Íèéëýã õàëüñàí õ¿ëýìæèíä öýñ óðãóóëàõ .... Error! Bookmark not defined. 5.8 Идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө .......................... Error! Bookmark not defined. 5.8.1 Зорилго .......................................................... Error! Bookmark not defined. 5.8.2 Стратеги......................................................... Error! Bookmark not defined. 5.8.3 Зорилт ............................................................ Error! Bookmark not defined.6 Үйл ажиллагааны бүтэц зохион байгуулалт ......... Error! Bookmark not defined. 6.1 Зохион байгуулалтын төлөвлөгөө .................... Error! Bookmark not defined. 6.1.1 Удирдлагын бүтэц, төлөвлөлт ...................... Error! Bookmark not defined.7 САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ................................. Error! Bookmark not defined. 7.1 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө...................... Error! Bookmark not defined. 7.2 Борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө ................. Error! Bookmark not defined. 7.3 Мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө ......................... Error! Bookmark not defined. 7.4 Зээл эргүүлэн төлөх график ............................. Error! Bookmark not defined.8 ХАВСРАЛТ ............................................................... Error! Bookmark not defined.Òºñëèéã äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ìàíàé êîìïàíèéí óòñààð õîëáîãäîõ áóþó áèå÷ëýíóóëçàæ ÿðèëöàõ áîëîìæòîé.Дэлãэрэнãүй мэäээллийã 96062275, 98192211 утаñаар õолáоãäоæ аâаõáîëîìæòîé. Ýíýõүү тºñлийã үнэ тоõирñон зºâõºн 1 õүнä зарна.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?

Related Documents