NAFAKA HOCA RİFAT ORAL HAZIRLAYANLARBurhan ÇONKOR - Mehmet SAVAN
İÇİNDEKİLERI. NAFAKA KELİMESİNİN MANASI2. NAFAKANIN MUHTEVASI3. NAFAKANIN HUKUKÎ (HAK ETME) SEBEPLERİ4. NAFAKA ÇEŞİTLERİ ...
NAFAKA KELİMESİNİN MANASI A. Nafaka Kelimesinin Lûgat Manası Nafaka asıl itibariyle Arapça bir kelimedir ve Arap Dili‟nd...
 B. Nafaka Kelimesinin Terim Manası Âlimler genel itibariyle nafakadan kastedilen mananın aynı olduğunu belirtmekle bir...
NAFAKANIN MUHTEVASI A. Genel Olarak Konuya girişte yapmış olduğumuz tanımlar nafakanın muhtevası konusunda bizlere yete...
 B. İaşe Maddeleri Nafakayı vermekle sorumlu olan kişi nafaka alacaklısının her türlü yemek, içmekle ilgili geçimiyle ...
İaşe maddeleri genellikle su, tuz, un, yağ, soğan gibi yemekyapmaya yarayan maddelerle, mutfakta kullanılan tencere, tabak...
 Şafi Mezhebine göre; zengin olan kimse yiyecek maddesi olarak günlük iki “müd”, fakir olan kimse ise bir “müd” nafaka v...
 C. Giyim Eşyaları Kişinin giyinmesi İslam açısından düşünüldüğünde iki gayeyi gerçekleştirmek içindir. Bunlardan birin...
 Âlimler kadının giyim eşyalarını temin etme konusunun kocasının üzerine borç olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Yüce...
 Her ne kadar nafaka maddelerinde olan giyim eşyalarının sağlanmasında örf etkili ise de, örneğin açık giyinmenin adet h...
 D. Mesken İaşe ve giyim maddeleri temin edilen kişinin barınmak için bir meskene ihtiyaç duyması tabiidir. Bu sebeple n...
 a-Mesken nafaka alacaklısının din ve dünya işlerini görmeye müsait olmalıdır. Buna göre ibadetlerle ilgili ne kadar ihti...
 b-Mesken, nafaka mükellefi veya bir başkası nafaka alacaklısına zulmettiği takdirde, ona yapılan bu haksızlığa mani olma...
 c-Mesken nafaka alacaklısının can ve mal emniyetini sağlayabilmelidir. Bu durumda kerpiç, tuğla ve briket gibi maddeler...
 ç-Bulunması gereken zaruri eşyaların evde bulunması gerekmektedir. Malikilerin dışındaki cumhur’a göre ev dayalı, döşel...
 E. Hizmetçi Masrafları Sağlığı gücü kuvveti yerinde olanların kendi şahsi işlerini bir başkasının yardımına ihtiyaç du...
 Nafaka alacaklısının kendisine yetip, kendi ihtiyaçlarını görebildiği durumlarda, daha önceki hayatında hizmetçiye alış...
 Ayrıca yukarıda hizmetçi tutulması için bazı âlimlerin şart olarak saydıkları kadının eşraftan birisi olması durumunda ...
 F. Hıdâne Ücreti Hıdâne; kendi işlerini göremeyecek çağdaki çocuğa yetkili olan kimsenin muayyen süre içinde bakması v...
 Anne baba bir arada iseler çocuğun bunların yanında olması doğaldır. Anne baba bir arada değillerse, boşanmışlarsa, ayrı...
 G. Hekim, Tedavi, İlaç ve Bazı Yan Harcamalar İslam hukukçularının çoğu, hayati zaruret arz etmeyen pek çok şeyi nafak...
Bu konuda âlimlerin ittifakı olmakla birlikte bir nassa değil dekıyasa dayanmaları, ictihadın zamanın ve örfün durumunagör...
 H. Nafaka Alacaklısının Evlendirilmesi İslam âlimlerinin bir kısmı evlendirmeyi nafakanın kapsamına dâhil ederken, bir...
 Babanın, fakir çocuğunu evlendirmesi Hanefi ve Şafi mezhebine göre nafaka kapsamında değildir. Hanbelîlere göre ise, ço...
 I. Techiz ve Tekfin Masrafları İnsanın ölümü anından, kabire koyulup, mezarının örtülmesine kadar kefen, yıkama, taşıma...
NAFAKANIN HUKUKÎ (HAK ETME) SEBEPLERİ Nafaka iki kısımdır. 1-Kişinin gücü yetmesi halinde kendisi için gereken nafakadır...
 2-İnsana başkası için gereken nafakadır. İslam hukukçuları başkası için gereken nafaka için üç sebep saymışlardır. Zevci...
NAFAKA ÇEŞİTLERİ 1- ZEVCİYET SEBEBİYLE NAFAKA 2 - GARABET SEBEBİYLE NAFAKA(USUL-FÜRU VE CİVAR HISIMLAR NAFAKASI) ...
1- ZEVCİYET SEBEBİYLE NAFAKA Zevciyet sebebi ile kişinin evlendiği eşine nafaka vermesi kendi üzerine bir haktır. Evliliğ...
EŞİN NAFAKAYI ALMASININ ŞER’İ DELİLLERİ Evlilik nafakasına meşruiyet kazandıran kaynaklar; Kitap, Sünnet, İcma ve Akıldır...
 B. Sünnet Hz Peygamber (s. a. v.) veda haccında irad buyurduğu hutbesinde kadınların haklarına değinmiş, konumuza da d...
 C. İcma İslam âlimleri zevciyet nafakasından kocanın sorumlu olduğunu ve kadının da nafaka alacaklısı olduğunda ittifa...
KADININ NAFAKAYI HAK ETME SEBEPLERİ Kocanın karşı tarafa nafaka ödemesi ve karşı tarafında alacaklı olması için bir takı...
 B. Kadın Kendisini Kocasına Tam Olarak Teslim Etmeli Kadının nafakayı hak edebilmesi için kendisini kocasına teslim etm...
 C. Kadın Kendisinden İstifade Edilebilir Olmalı Kadın kendisiyle cinsel ilişki yapılabilecek büyüklükte olmalı ve kendi...
 Ancak tam tersi olduğu durumda yani kadının büyük erkeğin küçük olması, erkeğin cinsel organının olmaması, cinsel organ...
 D. Şer’i Bir Özür Olmadan Veya Kocadan Kaynaklanan Bir Durum Hariç Erkeğin Kadını Tutma Hakkı Kaybolmamalı. Bir kısım ...
 Bazı durumlarda da kocadan kaynaklanan bir kusur sebebiyle kadın kocasından kendisini engelleyebilir. Kadının kocasının...
KADINDAN NAFAKANIN KALKMASI Kadının nafakası aşağıdaki durumlarda kalkar. A. Hâkim kararı veya karşılıklı anlaşma olmada...
 D. Kadının nüşuzu nafakayı düşüren diğer bir sebeptir. Bu durum kadının evlilik akdinin gereği olarak kocasına karşı ...
İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu evlilik nafakasında-fakir, gâib veya hasta bile olsa- kocanın nafaka borçlusu,kadının...
2. GARABET SEBEBİYLE NAFAKA(USUL-FÜRU VE CİVAR HISIMLAR NAFAKASI) İslam hukukunda kişilere ferdi sorumluluklar yanında, i...
 İşte bu durum da yakınlar arasındaki yardım ilişkisi hukuk ile ahlakın birbirlerini destekledikleri başlıca müesseseler...
Usulün fürûdan nafaka alabilmesi içinfakir olması şarttır. Bu hususta İslâmhukukçuları görüş birliği içindedir. Bazıfakihl...
3. MÜLKİYET NAFAKASI Nafaka görevi insana bağlı olan, köle, hayvan, bitki, evler ve arazileri kapsayan geniş bir kavramd...
 Cansız ve canlı malların inşa, yapılış ve yaşayışlarındaki gayelerin gerçekleşebilmesi için, zaman zaman kendilerine m...
a. CANSIZLARIN NAFAKASI İslam hukukunda cansızların nafakası müelliflerce incelenmiş bu konu ile ilgili bahisler açılmış...
 Cansız mallar tek kişinin mülkiyetinde iseler, bu eşyanın nafakası, mülkiyeti altında bulunan kimsenin üzerine borç old...
b. CANLILARIN NAFAKASI 1. Hayvanlar Nafaka konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, hayvanların nafakal...
 2. Köleler ve Cariyeler İslam hukuku kitaplarında özel bahislere konu olan köle ve cariyeler, nafaka açısından mülki...
SONUÇ Arapça bir kelime olan nafaka, İslam Hukukunda, “canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri ve cansızlardan istifade ...
 Türk medeni hukukunda ise, nafaka sebepleri, evlilik, hısımlık ve akdî münasebettir. Aynı şekilde medeni hukuk İslam ...
 Bağlayıcılığı Kitap, sünnet, icma ve akıl olan hısımlık nafakası ise, taraflardan birinin nafakaya ihtiyaç duyması ha...
TEŞEKKÜRLER…
of 55

Nafaka slayt

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nafaka slayt

 • 1. NAFAKA HOCA RİFAT ORAL HAZIRLAYANLARBurhan ÇONKOR - Mehmet SAVAN
 • 2. İÇİNDEKİLERI. NAFAKA KELİMESİNİN MANASI2. NAFAKANIN MUHTEVASI3. NAFAKANIN HUKUKÎ (HAK ETME) SEBEPLERİ4. NAFAKA ÇEŞİTLERİ - ZEVCİYET SEBEBİYLE NAFAKA - GARABET SEBEBİYLE NAFAKA(USUL-FÜRU VE CİVAR HISIMLARNAFAKASI) - MÜLKİYET NAFAKASI
 • 3. NAFAKA KELİMESİNİN MANASI A. Nafaka Kelimesinin Lûgat Manası Nafaka asıl itibariyle Arapça bir kelimedir ve Arap Dili‟nde “enfaka” fiilinin mastarı olan “infak”tan isimdir. Arap dilcileri, bu kelimenin aslının birden fazla mana ifade ettiğini söylerler. Konumuzla ilgili görünen bu manaları söyle sıralayabiliriz:  Bir şeyin tükenip bitmesi ve azalması,  Ölmek,  Çarşı pazarın rayiç olması,  Revaç bulup isteklisi çoğalmak, “Nafaka” kelimesi de lügatte “yenecek yemek, katık, maişet ve diğer zaruri ihtiyaçların karşılanması maksadıyla şahsın kendisi ve aile fertleri için harcadığı her şey”dir. Kelimenin çoğulu olan “nafakalar” manası ise Arapçada üç ayrı kelimeyle karşılanmıştır. Bunlar “nafakat, enfak ve nifak” kelimeleridir. “Nafaka” kelimesi lügat manasıyla Kuran‟da 70‟den fazla yerde hadislerde de bir hayli fazla kullanılmıştır.
 • 4.  B. Nafaka Kelimesinin Terim Manası Âlimler genel itibariyle nafakadan kastedilen mananın aynı olduğunu belirtmekle birlikte, sınırlarını çizme konusunda aralarında faklılıklar olduğu yapılan tanımlardan anlaşılmaktadır. Bu tanımlardan birkaç tanesini ele alıp konuyu değerlendireceğiz. “Geçimini üstlendiği kimsenin yiyecek, giyecek ve meskenini temin etmesi” “Geçimini üstlendiği kimseye örfen yiyecek ekmek, katık ve içecekleri, giyecek örtü ve üstlüğü, mesken, ev eşyası örfe göre su ve aydınlatma masrafları, temizlik aletleri ve ihtiyaç duyulduğunda hizmetçi ücretinin ödenmesi” şeklinde kapsadığı alanın çerçevesini çizen tanımlar yanında, meseleyi daha genel mana da ele alıp “Kişinin bakmakla yükümlü olduğu şahısların sosyal seviyesine göre normal bir hayat sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve mükellefin temin ile yükümlü bulunduğu şeylerin tümüne denir. ” şeklinde bir tanım son dönem âlimleri tarafından yapılmıştır. Ancak bundan daha genel bir tanım şudur; “Devam ve hayatiyetin sürdürülebilmesi için ihtiyaç hissedilen şeylerin devamlı teminidir.”
 • 5. NAFAKANIN MUHTEVASI A. Genel Olarak Konuya girişte yapmış olduğumuz tanımlar nafakanın muhtevası konusunda bizlere yeterince ipucu vermekle birlikte İslam âlimleri bu konuyu daha detaylı ele almışlar ve nafakanın terim olarak ihtiva ettiği unsurlar üzerinde ayrı ayrı durmuşlardır. Nafakanın şümulünü ilk önce cansız ve canlıların nafakası şeklinde ele almak uygun olacaktır. Cansız eşya için kapsam hususunda söylenecek fazla bir şey yoktur. Onların nafakasının kapsamı bakım, tamir ve benzeri mali harcamalardan ibarettir. Canlıları kendi içinde hayvanların nafakası ve insanların nafakası şeklinde ele almak daha iyi olur. Hayvanların nafakası daha sonra da ele alınacağı üzere barınacakları ağıl, kümes, yiyecek ve içeceklerinden ibarettir. İnsanların nafakalarının kapsamına gelince, insanın canlı olarak kalabilmesini sağlayacak en zaruri ihtiyaçları ile, hayati önemi olan mali haklarının ifası girmektedir. Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz. İaşe maddeleri, giyim eşyaları, mesken, ev için lüzumlu eşyalar, hizmetçi masrafları, everme ile ilgili yapılan masraflar, küçüklerin bakım masrafları, tedavi ve hekim harcamaları, ölünün teçhiz ve tekfin masraflarıdır. Yukarıda sayılan bu maddelerin hepsinde âlimler ittifak halinde değildirler. Bununla birlikte aralarındaki ihtilafların ne olduğunun anlaşılması ve mahiyetlerinin tam anlamıyla kavranabilmesi için bu maddeleri teker teker ele alacağız.
 • 6.  B. İaşe Maddeleri Nafakayı vermekle sorumlu olan kişi nafaka alacaklısının her türlü yemek, içmekle ilgili geçimiyle alakalı gıda maddelerini temin etmek ve alacaklıya teslim etmek zorundadır. Bunun açılımı şudur. Yataktan kalkamayacak derecede hasta bir kimsenin nafakasını vermekle sorumlu olan kimse sadece ekmeğin maliyetini kişiye vermekle nafaka borcundan kurtulmuş olmaz. Aynı zamanda fırından alınan ekmeğin bu kişinin eline teslim edilmesi de sağlanmalıdır. Veya kişi nafakayı bizzat ekmek olarak değil de buğday olarak ödüyorsa bu durumda da öğütme, yoğurma, pişirme masraflarını da karşılamak zorundadır.
 • 7. İaşe maddeleri genellikle su, tuz, un, yağ, soğan gibi yemekyapmaya yarayan maddelerle, mutfakta kullanılan tencere, tabak,kaşık, çatal, bıçak gibi bu yemeklerin pişirilmesinde kullanılan araç vegereçlerden ibarettir. Bununla birlikte bu maddelerin temizliğinisağlayacak maddelerle bunların bakım ve tamir masrafları danafakanın kapsamındandır. Ancak burada belirtilmesi gereken husus,bu maddeler naslarla belirlenmemiştir. Bunların belirlenmesindeetkin rol oynayan örftür. Bu sebeple bu maddeler örfe göre şekillenir.Zamanın ve mekânın değişmesine göre değişiklik arz edebilir.Nitekim nafakanın delillerinden sayılan Hint Hadisi’nde Hz.Peygamber, Ebu Süfyan’ın karısı Hind’e: “Kendine ve ailene yetecekmiktarda al” demesi, yine Hz. Peygamberin veda haccında yaptığıhutbesinde “Kadınların sizin üzerinizdeki hakkı, onların maruf birşekilde yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. ” beyanındabulunması, iaşe maddeleri konusunda toplumun içinde bulunduğuörfün ve kadının durumunun gözetilmesinin esas olduğunun delilidir
 • 8.  Şafi Mezhebine göre; zengin olan kimse yiyecek maddesi olarak günlük iki “müd”, fakir olan kimse ise bir “müd” nafaka vermek zorundadır. Ancak diğer mezheplerde nafaka olan yiyecek maddelerinin takdir edilmesinde bir sınır ve ölçü yoktur. Nitekim yukarıda zikredilen hadisi şeriflerde “kendine ve çocuklarına yetecek miktarda al” şeklindeki Hz. Peygamber’in(s. a. v) beyanı, yiyecek maddeleri ve diğer nafaka maddelerinin bir sınırı olmadığını gösteren bir delildir. Kim bu nafaka maddelerine sınır koyarsa nassa muhalif davranmış olur. Nitekim Yüce Allah’ın “Onların rızkları ve giyimleri örfe göre babaya aittir.” buyruğu da bunun en önemli delilidir. Buradaki bir diğer hususta iaşe maddeleri konusunda mevsimlerin dikkate alınması gereğidir. Bazı yiyecekler hem yazın hem kışın kullanılabilir iken bazısı sadece mevsiminde kullanılmaktadır. Bu sebeple burada nafaka alacaklısının katığının temini konusunda bu hususlar göz ardı edilmemelidir. Katıkta nafaka alacaklısının hakkıdır. Adet üzere insanlar sadece ekmekle yetinmezler. Nafaka alacaklısı süt emen bir çocuk ise buradaki sütanne masrafları da nafakadandır. Büyüklerin iaşeleri küçüklerin süt emmelerine tekabül eder. Bu mesele ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
 • 9.  C. Giyim Eşyaları Kişinin giyinmesi İslam açısından düşünüldüğünde iki gayeyi gerçekleştirmek içindir. Bunlardan birincisi kişinin kendi menfaatine olmak üzere şahsi diğeri ise umumîdir. Ancak bu iki durumda dinidir. Giyinme gayesinin şahsi olanı kişinin sağlığını dış tesirlerden koruyarak, hastalanmaksızın bünyesinin mevsim şartlarına uyum sağlaması, hareketli geçen hayatın akışı içerisinde vücudun zarar görmemesini tabii fonksiyonunun engellenmemesini temin etmektir. Dolayısıyla bu durum kişinin kendi şahsi menfaatiyle alakalı olan bir husustur. Ancak bu durum da İslamla birebir örtüşmekte, İslamın korunmasını emrettiği beş temel gayeden biri olan canın korunmasıyla doğrudan alakası bulunmaktadır. İslam sıhhatin korunması için çok hassas davranmış, sağlığı nimet saymış, buna itina gösterilmesini şahısların kendilerinden ve velilerinden istemiştir. Giyim eşyalarının ikinci kullanım amacı ise, kadın olsun erkek olsun insanların başkalarınca görülmemesi gereken yerlerinin örtülmesidir. Bu durum İslam hukuku açısından sosyal gayeye matuftur. Toplumsal düzenin, cemiyet hayatının normal akışını engellememek için, hayatın normal seyrinde akıp gitmesini temin maksadıyla İslamın amme yararına aldığı sosyal tedbirlerden biridir. İnsanların üreme ve çoğalmalarının amili olan cinsel içgüdünün kadın ve erkekte, yaratılış gayesinin dışında tahrik edilip harekete geçirilerek fert, aile ve bütün kesimleriyle içtimai bünyede rahatsızlıkların baş göstermemesi bakımından erkek ve kadınların cinsi önemi olan cinsi cazibe ve çekicilik unsuru taşıyan vücutlarının bazı yerlerinin yabancılara gösterilmemesi için örtülmesi İslamın emridir. Aksi halde kamu hukuku ihlal edilmiş olacağından, İslam hukukunun bu emre uymayanlara müdahalesi mevzu bahistir.
 • 10.  Âlimler kadının giyim eşyalarını temin etme konusunun kocasının üzerine borç olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Yüce Allah K. Kerim’de “Onların rızkı ve giyimleri de çocukların babasına aittir.” Hz. Peygamber (s. a. v) “Kadınların da sizin üzerinizdeki hakkı örfe göre onların rızık ve giyeceklerinizi temin etmenizdir.” şeklindeki beyanı kadınların giyim eşyalarının da erkeğin üzerine borç olduğunun bir delilidir. Giyim eşyalarının tespit edilmesi de yine içinde bulunulan çevrenin şartlarına göre yani örfe göre ve eşlerin durumuna göre takdir edilir. Kadının emsallerinin giydiğinin ölçüsünde olması esastır. Memleketin âdeti ve iklim şartlarına göre iç çamaşırlar, onların üstüne giyilen ve ev içinde giyilen giyim eşyaları, ev dışında giyilen manto, kaban, pardösü tarzı dış giyim elbiseleri nafakanın kapsamı içerisindedir. Alınan giyim eşyalarının nafaka alacaklısının kullanımına uygun olması esastır. Yani duruma göre uzun boylu ve ya kısa boylu olması durumunda kişinin kullanımına uygun olmalıdır. Bununla birlikte giyim eşyalarında İslamın benimsediği prensipleri gözetmekte esastır. Bir kişi eşine nafaka borcu olarak İslamın tasvip etmediği mini etek veya dar olup vücut hatlarını belli eden bir kıyafet almak zorunda değildir
 • 11.  Her ne kadar nafaka maddelerinde olan giyim eşyalarının sağlanmasında örf etkili ise de, örneğin açık giyinmenin adet haline geldiği veya insanların çıplak denecek tarzda hayat sürdükleri bir ortamda nafaka sorumlusu İslamın gayelerini ve kurallarını hiçe sayıp örfe göre hareket edemez. Zira bilinen bir kaidedir ki, “nassın olduğu yerde örfe itibar olunmaz.” Giyim eşyalarının giyilecek durumda nafaka alacaklısına teslim edilmesi gerekmektedir. Yani sadece elbisenin kumaşını vermek veya yerinden kalkamayacak derecede hasta birisinin nafaka sorumlusunun elbiseyi kendisine ulaştırmadan terzide bırakması durumunda nafaka sorumluluğu kendisinden düşmez. Zira nafakada aslolan nafaka alacaklısının hizmetine nafaka maddesini sunmaktır. Aynı durum ayakkabı için de geçerlidir. İslam hukukçuları giyim eşyalarının altı ayda bir veya yılda bir verileceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ancak yine burada da dikkate örf alınır. Örfe göre hareket edilir. Zira en başta belirttiğimiz giyinmenin maksatlarından olan vücudu dış etkenlerden koruma meselesi iklime göre değişiklik arz edebilir. ‘Âdeten yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki sefer elbisenin alınması esastır. Her meselede olduğu gibi giyim konusunda fantezi, lüks ve gösterişe kaçmamak, ihtiyacı orta seviyede ve normal giyim eşyalarıyla karşılamak, örfe uygunluk ve genel dini prensiplerin dışına çıkmamak esastır. Nafaka alacaklısı bebek ise, bebeğin ihtiyacı olan bez, çamaşır, zıbın gömlek, önlük başlık gibi adeten lazım olan eşyalarda nafakanın kapsamındadır.
 • 12.  D. Mesken İaşe ve giyim maddeleri temin edilen kişinin barınmak için bir meskene ihtiyaç duyması tabiidir. Bu sebeple nafaka vermekle sorumlu olan kişi, nafaka alacaklısına, beşeri ihtiyaçlara cevap verecek şartları taşıyan, mükellefin mali durumuna uygun bir barınma yeri hazırlaması kendisine bir borçtur. Bu hususta yüce Allah K. Kerim’de “Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun.” buyurmaktadır. Ayet-i Kerime’den anlaşılan öncelikle meskenin, nafaka sorumlusu üzerine bir borç olduğu hususudur. Ayet-i Kerime’den anlaşılan bir diğer husus ise, mesken temini konusunda erkeğin mali gücünün dikkate alınması gereğidir. İaşe ve giyim maddelerinde olduğu gibi burada da göz önüne alınması gereken husus, meskenin örf ve adetler dikkate alınarak İslamın temel ilkelerine uygunluğunun olması esasıdır. Böyle bir meskende İslam hukukçuları aşağıdaki vasıfları saymışlardır.
 • 13.  a-Mesken nafaka alacaklısının din ve dünya işlerini görmeye müsait olmalıdır. Buna göre ibadetlerle ilgili ne kadar ihtiyaçlar varsa hepsinin karşılanabilmesi lazımdır. Mesela; abdest almak gusletmek için uygun imkânların bulunması, namaz kılınabilecek durumda temiz bir mekânın olması esastır. Banyo yapma imkânı olmayan yatmak için uygun bir odanın olmadığı, temizlik ve hijyen şartlarını taşımayan bir meskenin temin edilmesi nafaka sorumlusunu borçtan kurtarmaz. Sorumluluk üzerinden düşmez. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de meskenin temininde nafaka alacaklısının durumudur. Nafaka alacaklısı evli- barklı, çoluk- çocuk sahibi birisi ise bu kişiye gereken tuvaleti, banyosu, yemek yapmak için mutfağı, çocuklardan ayrı yatak odasının bulunduğu bir mesken iken, evli olmayan bir öğrencinin meskeni için tuvaleti banyosu dışarıda olan bir otel odası yeterli olabilir.
 • 14.  b-Mesken, nafaka mükellefi veya bir başkası nafaka alacaklısına zulmettiği takdirde, ona yapılan bu haksızlığa mani olma gücüne sahip iyi komşular civarında olmalıdır. Dolayısıyla bu şart tahlil edildiğinde görülecektir ki, insanların yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir kenarda temin edilen mesken şer’i açıdan nafaka sorumluluğunu kişiden düşürmez. Mesken, yerleşim yerlerine yakın olmakla birlikte etrafta kendisine yardımcı olabilecek komşularının olduğu bir yerde olması da şarttır. Bu durumda terkedilmiş bir yerleşim yerinde temin edilen bir evin nafaka borcunu düşürmeyeceğini söyleyebiliriz. Hatta sadece komşuların olması da yeterli görülmemekte, bu komşuların iyi insanlar olup, nafaka alacaklısı bir haksızlığa maruz kaldığında kendisine yardımcı olacak iyi niyete ve güce sahip olmaları da esastır. Etrafta komşular olsa, fakat nafaka alacaklısına hiç yardımları olmasa veya zararları olsa yine böyle bir mesken nafaka sorumluluğunu düşürmez.
 • 15.  c-Mesken nafaka alacaklısının can ve mal emniyetini sağlayabilmelidir. Bu durumda kerpiç, tuğla ve briket gibi maddeler kullanılarak evlerin yapıldığı bir ortamda bir çadırın şer’i mesken sayılması düşünülemez. Çünkü mal ve canın emniyet altına alınması o muhitin hayat şartları ile yakından ilgilidir. Göçebe yaşam süren kimseler için çadırın mesken olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat yerleşik yaşayan ve çevrelerinde betonarme binaların bulunduğu bir yerde çadırın şer’i mesken olduğunu söyleyemeyiz. Zira çadırın böyle bir ortamda can ve mal güvenliğini sağlaması düşünülemez. Mesken yapısı itibariyle önem arz eden bir diğer durum ise; özellikle kalabalık ve geniş ailelerin birlikte yaşadıkları bir evde nafaka alacaklısının kendisine ait bir odanın bulunup kendine mahsus bir kilidin bulunması da esastır. Bu durum özellikle doğu toplumlarında fazla görülmekte ve çeşitli problemler yaşanmaktadır. Ailelerin kalabalık olması, ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle de bir arada fazla kişinin yaşamaya maruz kalması durumunda, nafaka alacaklısını mağdur etmemek için gerekli bir husustur. Tabi bu konuda da yine yukarıda belirtildiği gibi içinde yaşanılan çevrenin şartları son derece önemlidir. Mesela teknolojinin son derece geliştiği çağımızda her evde polise veya jandarmaya ulaşıp güvenlik hizmeti almak için özel bir hattın kullanıldığını düşünürsek nafaka alacaklısının da bu imkânının temin edilmesi gerekmektedir ki, nafaka borçlusu tam manasıyla nafaka alacaklısının mesken ihtiyacını gidermiş olsun.
 • 16.  ç-Bulunması gereken zaruri eşyaların evde bulunması gerekmektedir. Malikilerin dışındaki cumhur’a göre ev dayalı, döşeli olmalıdır. Örneğin evin içinin dışarıdan görülmesini engelleyecek perdelerin bulunması zaruri bir ihtiyaçtır. Suyun, günümüz şartlarında elektriğin evde bulunması, nafaka sorumlusunun durumuna göre buzdolabı, çamaşır makinesi da zaruri ihtiyaçlardan sayılabilir. Yine aynı şekilde yere serilen sergiler, yatak, yorgan, yastık, yatarken kullanılan giyim eşyaları, süpürge ve evin temizliğinde kullanılacak diğer maddeler, evin ısıtılması için gerekli maddeler, soba, odun, kömür kişilerin durumları ve yaşadıkları örf ve adetler dikkate alınarak nafaka kapsamında sayılabilir. d-Kocanın karısı için temin ettiği meskende gayri mümeyyiz üvey çocuklar hariç kocanın diğer akrabaları olmamalıdır. Eğer böyle bir durum olursa mesela kadın kumasıyla beraber yaşamak zorunda kalsa evdeki eşyaların kullanımı konusunda sıkıntılar çıkabilir. Veya kadın kocasını birisi ile paylaşmak zorunda kaldığından da aralarında ciddi kıskançlıklar olabilir. Bu da ailede huzurun kaybolmasının sebebidir. Ancak ayrı evde kalmalarında veya kadının evde başkası ile yaşamayı kabul etmesi durumunda bu sorun ortadan kalkar. Kalabalık yaşayan ailelerde kadın kumasıyla veya aile efradından birileriyle beraber yaşamayı kabul etmez ise, kocanın ayrı bir ev açma imkânı yoksa eşine ayrı bir oda ayırması yeterli olabilir. e-Nafaka vermekle sorumlu olan kimsenin temin ettiği mesken, yerleşim yerlerinden uzak, korku duyulacak kadar tenha bir yerde ise, nafaka alacaklısına bu meskende yoldaşlık yapacak birisinin temin edilmesi gerekmektedir.
 • 17.  E. Hizmetçi Masrafları Sağlığı gücü kuvveti yerinde olanların kendi şahsi işlerini bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan görmeleri tabiidir. Ancak bazı durumlarda kişi kendi ihtiyaçlarını göremeyecek duruma gelir. Ve o zaman birisinin yardımına ihtiyaç duyar. Nafaka alacaklısı olan kimse de kendi işlerini göremeyecek derecede bir rahatsızlık bulunması durumunda veya sağlığı yerinde olmakla beraber evdeki işlerin çok yoğun olması ve bunları yetiştirememesi, çocukların çok olması ve onların hizmetlerini görmeye gücünün yetmemesi, nafaka alacaklısı olan kadının eşraftan birisi olması ve evlenmeden önceki hayatında hizmetçiye alışkın olması gibi sebeplerle nafaka sorumlusunun yerine getirmek zorunda olduğu görevlerden biri de hizmetçidir.
 • 18.  Nafaka alacaklısının kendisine yetip, kendi ihtiyaçlarını görebildiği durumlarda, daha önceki hayatında hizmetçiye alışkın da değilse bu kişiye hizmetçi tutulması zorunluluğu yoktur. Nafaka alacaklısı olan kadın kendi işlerini görebilecek durumda olduğu halde bunları yapmıyorsa; yapması için zorlanır. Yani böyle bir gerekçe ile kendisine hizmetçi tutulmaz. Cumhur tutulacak hizmetçinin bir tane olmasını yeterli görürken, Ebu Yusuf birisi ev işlerinde yardımcı olmak için birisi de dışarıdaki işlerinde yardımcı olmak için iki hizmetçiyi şart koşmuştur. Tutulacak hizmetçinin kadının bakması helal olan birisi veya bir kadın olması gerekmektedir. Çünkü daima birlikte kalacaklar ve birbirlerini göreceklerdir. Aralarında mahremiyet ilişkisi bulunmayan birisi olması durumunda İslam açısından son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.
 • 19.  Ayrıca yukarıda hizmetçi tutulması için bazı âlimlerin şart olarak saydıkları kadının eşraftan birisi olması durumunda kendisine hizmetçi gerekeceği görüşü de bizce kabul edilecek bir şart değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s. a. v) ev hizmetlerini taksim etmiş evin içinde yapılması gereken işleri kızı Fatıma‟ya vermiş, evin dışında yapılması gereken işleri ise damadı Hz. Ali‟ye vermiştir. Bu itibarla dâhili ev işleri diyaneten zevceye, harici ev işleri de erkeğe aittir. Hz. Peygamber ve Ailesi insanların en şereflisi olmasına rağmen, kızı Fatıma hizmetçi istemesine rağmen bile kendisine hizmetçi vermeyip, ailede işleri paylaştırması da bizim görüşümüzü desteklemektedir. Netice olarak kadının eşraftan olması durumunda erkeğin kadına hizmetçi tutma zorunluluğu yoktur. İlk dönem âlimleri bu şartı ararken son dönem yapılan çalışmalarda böyle bir şart sayılmamıştır. Tutulacak hizmetçinin masraflarına gelince, o yerin durumuna, örf ve âdetine göre; gıda, giyim ve mesken ihtiyaçlarını orta seviyede karşılayacak şekilde olur. Eğer hizmetçi ücretle tutulmuş ise anlaşma nasıl yapılmış ise nafaka sorumlusu ona uymak zorundadır.
 • 20.  F. Hıdâne Ücreti Hıdâne; kendi işlerini göremeyecek çağdaki çocuğa yetkili olan kimsenin muayyen süre içinde bakması ve onu terbiye etmesi hak ve görevidir. Küçük çocuk kendi işlerine bakmaktan aciz olduğundan Yüce Allah bu vazifeyi onun velayetine üstlenenlere vermiştir. Yüce Allah maldaki ve akitlerdeki velayeti erkeklere vermiş, çocuğun bakımı ve büyütülmesi hususunda ise bu yetkiyi kadınlara vermiştir. Çocuk üzerinde, şahıs, mal ve terbiye bakımından üç çeşit hak ve sorumluluk söz konusudur. Bu hak ve sorumluluklar çocuğun maddeten ve manen korunmasına matuftur. Bu nedenle hıdâne görevini üstlenecek kimsede bir takım özellikler aranmış, en azından bu kişinin akıllı, buluğ çağına gelmiş, güvenilir ve çocuğa bakmaya güç yetirebilir olması, erkeğin mutlaka Müslüman olması şartı koşulurken, kadında bu şart aranmamıştır. Fakihler evliliğin sona ermesi halinde önceliğin kadına ait olduğu, annenin bulunmaması veya hıdâne hakkına sahip kadın akrabalarda yoksa, babanın öncelik hakkı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak hâkim, görevini hakkıyla ifa etmeyen ve bu görevinden kaçınan kişiden çocuğu alarak diğer yakınlara verebilir. Çocuğun bakıma ihtiyacı kalmayıp, kendi işlerini görebilecek çağa gelince, babasına verileceği genel olarak kabul edilmiştir.
 • 21.  Anne baba bir arada iseler çocuğun bunların yanında olması doğaldır. Anne baba bir arada değillerse, boşanmışlarsa, ayrı meskenlerde yaşıyorlarsa yahut anne ölmüş ise, ya da hıdâne hakkını kaybetmiş ise veya hidaneden imtina etmiş ise, çocuk babasına değil hadine kadın kimse ona verilecektir. Hıdâne devresindeki çocuğun bakım ve yetiştirilmesi, başlı başına bir gayret ve mesai gerektirdiğinden İslam hukuku, bu işe ücret ödenmesi esasını kabul etmiştir. Çocuğun gıda, giyim ve mesken gibi temel ihtiyaçları dışında sadece ona bakım ve ihtimam karşılığı olan bu “Hıdâne ücreti”nden çocuğun nafaka borçlusu mesuldür. Bu itibarla Hıdâne ücreti şekil bakımından müstakil bir ödeme olarak hısımlık nafakası içinde yer almış, nafaka alacaklısı küçük çocuk için bir hak, nafaka mükellefi için bir borç sayılmış ve nafaka kapsamında mütalaa edilmiştir.
 • 22.  G. Hekim, Tedavi, İlaç ve Bazı Yan Harcamalar İslam hukukçularının çoğu, hayati zaruret arz etmeyen pek çok şeyi nafaka kapsamında sayarken, hayati önem arz eden bazı ihtiyaçları ise nafakanın kapsamına almamışlardır. Klasik fıkıh kitaplarında kadının sürüneceği koku, göz sürmesi, saç tarağı gibi hayati önemi olmayan bazı maddeler nafakanın kapsamında sayılırken tedavi giderleri gibi hayati öneme haiz bir meselenin nafakanın kapsamına girmemesi düşünülmesi gereken bir konudur. Hatta bazı âlimler, kadının doğum masraflarının, tedavi masraflarına benzer olması sebebiyle nafakanın kapsamında saymamışlardır. Dört mezhebin fakihleri kocanın kadına ait sağlık masraflarını karşılamasının vacip olmadığında ittifak etmişleridir. Eğer kadının malı varsa harcama kadının kendi malından yapılır. Malı yoksa kadının nafakası kimin üzerine ise masrafları o kimse karşılar. Çünkü tedavi cismin aslını muhafaza içindir. Menfaatine müstahak olana bu masraflar vacip olmaz. Nitekim kiralanmış evin imarı ev sahibine aittir. Kiracıya ait değildir. Burada yaptıkları kıyastan hareketle kadının tedavi masrafları da nafaka kapsamına girmemektedir.
 • 23. Bu konuda âlimlerin ittifakı olmakla birlikte bir nassa değil dekıyasa dayanmaları, ictihadın zamanın ve örfün durumunagöre değişeceği göz önüne alındığından; son dönemde bukonuda düşünen bazı âlimlerin de, tedavi giderlerini nafakanınkapsamında sayılmasının uygun olacağını söylemeleri üzerine,kanaatimizce kadının tedavi masrafları kocasına ait olmalıdır.Nitekim eski dönemlerde hastaneye gidip tedavi olmak zaruribir ihtiyaç değil iken, günümüzün değişen ve gelişenşartlarında hastaneye gitmek veya tedavi olmak en az yemek,içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçlardan olmuştur. Durumagöre tedavi olmak bu gibi zaruri ihtiyaçlarında önüne degeçebilir. Çok ciddi hastalanıp rahatsızlanan bir insanın budurumda yemek yemesi düşünülemez. Hem huzurlu ve mutlubir ailenin temelinde en başata sağlığın geldiği de aşikârdır
 • 24.  H. Nafaka Alacaklısının Evlendirilmesi İslam âlimlerinin bir kısmı evlendirmeyi nafakanın kapsamına dâhil ederken, bir kısım âlimler ise evlendirmeyi nafakanın kapsamına almamışlardır. Neticede bu konuda İslam âlimleri arasında görüş birliği yoktur. Maliki, Şafi ve Hanbelîler ile Zeydiler‟in bir kısmı evlendirmeyi nafakanın kapsamında saymışlardır. Hanefi fakihleri ise evlendirmeyi nafakanın kapsamına almamışlardır. Hanefilerde evlilik zaruretten değil kemaliyâttan sayılmıştır. Bu sebeple çocuğun babasını evlendirmesi vacip değildir. Şafi, Maliki ve Hanbelî mezhebinde ittifakla fürunun nafaka borçlusu, usulün de nafaka alacaklısı olduğu durumlarda, eğer fürunun mali imkânı yerinde ise, füru mutlaka evlenmeye ihtiyacı olan usulünü evermek zorundadır. Burada kastedilen ihtiyaçtan maksat ise cinsel istek ve arzudan ibarettir. Zira evlenmekte yerine göre zaruri bir ihtiyaç olabilir. Eğer kişi evlenmediği takdirde zinaya düşecekse, mali imkânı da yerinde ise bu durumda evlenmesi kendisine farzdır. Buradan hareketle nafaka alacaklısı olan bir kimse evlenmediği takdirde eğer zinaya düşme tehlikesi varsa nafaka borçlusunun onu evlendirmesi kendisine bir borçtur.
 • 25.  Babanın, fakir çocuğunu evlendirmesi Hanefi ve Şafi mezhebine göre nafaka kapsamında değildir. Hanbelîlere göre ise, çocuğun evlenmeye ihtiyacı varsa babanın çocuğunu evlendirmesi gerekir. Hanbelîlere göre, nafaka alacaklısının evlenmeye ihtiyaç duyması halinde - velev ki dul annesi bile olsun- mali imkânı yerinde olan füruunu evlendirmesi kendisine bir borçtur. Evlenme durumundaki nafaka alacaklılarının sayısı birden fazla ise, nafaka borçlusunun da bunlardan bir tanesinin evlendirmeye gücü yetiyorsa borçluya yakın olan alacaklı tercih edilecektir. Mezheplerin görüşleri dikkate alındığında bu konuda nafaka borçlusunun mali durumunu göz önüne alan ve aynı zamanda nafaka alacaklısının da evlenmeye olan ihtiyacını değerlendirmeye alan Hanbelî mezhebinin görüşü tercihe şayandır. Bu konuda son dönem müelliflerinden Özcan ve Erbay‟ın tercih edip benimsedikleri görüşte budur. Neticede nafaka alacaklısının evlenmeye ihtiyaç duyması halinde, nafaka borçlusunun da mali imkânı buna elveriyorsa bu ihtiyaç karşılanacaktır. Bunlardan birisi olmadığı durumda ise bu yükümlülük ortadan kalkacaktır.
 • 26.  I. Techiz ve Tekfin Masrafları İnsanın ölümü anından, kabire koyulup, mezarının örtülmesine kadar kefen, yıkama, taşıma, defin, gerekiyorsa kabir satın alınması ve diğer masraflara “Techiz” masrafları denmiştir. Bu masrafların ölünün terikesinden karşılanacağı hususunda ittifak olmakla birlikte, terikenin olmaması halinde bu masraflar, Hanefi, Şafi, Hanbelî ve Zeydi fakihlerin görüşüne göre ölünün sağken nafaka mükellefi kimse, o şahıs tarafından karşılanacaktır. Çünkü Techiz ihtiyacı, insanın bu dünyadaki en son mali ihtiyaçlarındandır. Ölünün eğer akrabası, hısımı yoksa bu masraflar devlet tarafından karşılanır. Eğer bu mümkün değilse ölünün bu masraflarını karşılamak zengin Müslümanlara farz‟ı kifayedir.
 • 27. NAFAKANIN HUKUKÎ (HAK ETME) SEBEPLERİ Nafaka iki kısımdır. 1-Kişinin gücü yetmesi halinde kendisi için gereken nafakadır. Bu nafakayı başkalarından önceye alır. Çünkü öncelikle kişi kendi canından mesuldür. Zarurat‟ı Diniyye‟den birisi de canın korunmasıdır. Bunun delili, Cabir‟den rivayet edilen şu hadistir: “Uzre oğullarından bir zat bir kölesine kendisi öldükten sonra âzad olup hürriyetine malik olacağını söyledi. Bu haber Rasûlullah‟a ulaştığında ona „Senin bundan başka bir malın var mı?‟ diye sordu. O „hayır‟ dedi. Rasûlullah köleyi ondan alıp „Bunu benden kim satın alır?‟ dedi. Bu sual üzerine Nuaym b. Abdullah el-Adevî o köleyi 800 dirhem mukabilinde satın aldı. Akabinde bu bedeli Rasûlullah‟a getirdi. Rasûlullah da o parayı Uzre oğullarından olan o zata verdi ve şunları söyledi: „Önce kendinden başlayıp zatı ve nefsi ihtiyaçların ile vazifelerine sarf et. Bir şey artarsa bunu ev halkın için sarf et. Ailenden bir şey artarsa bunu da sana yakınlığı ve hısımlığı bulu-nanlara sarf et. Bunlardan bir şey artarsa onu da şöyle şöyle sadaka yap‟. Bu son kısmı söylerken; önündeki sağındaki solundaki ihtiyaç sahiplerine diye işaret ediyordu.” buyurmuştur. Hadis‟i Şeriften de anlaşılacağı üzere kişi önce kendine bakmakla yükümlüdür.
 • 28.  2-İnsana başkası için gereken nafakadır. İslam hukukçuları başkası için gereken nafaka için üç sebep saymışlardır. Zevciyet (evlilik), garabet (hısımlık), mülkiyet. Biz bu çalışmamızda ilk önce ayrıntılı olarak zevciyet nafakasını, sonra garabet sebebiyle nafakayı son olarak kısaca mülkiyet nafakasını ele alacağız.
 • 29. NAFAKA ÇEŞİTLERİ 1- ZEVCİYET SEBEBİYLE NAFAKA 2 - GARABET SEBEBİYLE NAFAKA(USUL-FÜRU VE CİVAR HISIMLAR NAFAKASI) 3 - MÜLKİYET NAFAKASI
 • 30. 1- ZEVCİYET SEBEBİYLE NAFAKA Zevciyet sebebi ile kişinin evlendiği eşine nafaka vermesi kendi üzerine bir haktır. Evliliğin başlangıcından, sonuna kadar evlilik devam ettiği müddetçe ailenin iktisadi fonksiyonu içerisinde nafaka konusu en önemli unsurlardan biridir. Evlilik yoluyla gerekli olan nafakadan maksat en geniş manada düşünülen bir aile için değil, bundan maksat en dar manadaki karı ve kocadan oluşan ailedir. Dolayısıyla evlilik nafakası sadece nikâh akdine bağlı olup, mülkiyet ve nesep unsurlarıyla alakası bulunmayan karı koca arasındaki hukuki bir müessesedir.
 • 31. EŞİN NAFAKAYI ALMASININ ŞER’İ DELİLLERİ Evlilik nafakasına meşruiyet kazandıran kaynaklar; Kitap, Sünnet, İcma ve Akıldır. Şimdi bu delilleri sırasıyla ele alalım. A. Kitap “… Çocuk kendisinin olana da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri imkânları nispetinde bir borçtur. Bununla birlikte herkes ancak gücü nispetinde yükümlü olur…” (Bakara ,233) “… Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakîmdir. (Bakara ,228) "Erkekler, kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar." (Nisa ,34) "Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun, onları sıkıştırıp (gitmelerini sağlamak için) kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hâmile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini verin, aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu, başka bir kadın emzirecektir.“ (Talak ,6) “İmkânı geniş olan, nafakayı imkânlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah’ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.” (Talak ,7)
 • 32.  B. Sünnet Hz Peygamber (s. a. v.) veda haccında irad buyurduğu hutbesinde kadınların haklarına değinmiş, konumuza da delil teşkil eden şu sözleri söylemiştir. “Kadınlar hakkında Allahtan korkun onlar sizin yönetiminize verilmişlerdir. Onları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Namuslarını da Onların örfe göre giyimleri, rızkları size aittir.” (Ebu Davud) Eşin nafakayı hak ettiğine dair Hz. Peygamber(sav)den gelen şu hadisi şerif de nafakanın vücubiyeti açısından oldukça önemlidir. “Hind Hadisi” diye meşhur olan hadisi şerifteki mesele şöyledir. Ebu Süfyan’ın zevcesi Hind Hz. Peygambere gelerek kocasının cimri olduğunu ve kendisine ve çocuklarına yetecek miktarda nafaka vermediğini söyleyerek şikâyette bulununca Rasülüllah şöyle buyurur: "Kocanın malından onun bilgisi dışında sana ve çocuklarına yetecek miktarda dine ve örfe uygun olarak al". (Buhari) Bu hadisi şerif özellikle nafaka konusunda İslam hukukçularına mesnet teşkil etmiştir.
 • 33.  C. İcma İslam âlimleri zevciyet nafakasından kocanın sorumlu olduğunu ve kadının da nafaka alacaklısı olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunun aksini savunan kimse çıkmamış ve bu konu da âlimler arasında İcma oluşmuştur. D. Akıl Kadının nafakayı hak etme sebeplerinden biri de akıldır. Çünkü kadın erkekle aynı ortamı, meskeni paylaşmak için alıkonulmakta, bu durum da erkek için birçok faydalar sağlamaktadır. Kadın artık bu evlilikten sonra evlenmeden önceki hayatına nazaran hareket alanı kısıtlanmakta, kendisinden aile için bir takım beklentiler olmaktadır. Bir nevi kadın erkeğin evinde alıkonulmuş, hapsedilmiştir. Hapsetmek ise nafaka sebebidir. Bir diğer ifade ile nafaka, hapsetmenin cezasıdır. Nimet-külfet dengesi gereğince nimetten istifade edenin külfete katlanması gerekmektedir.
 • 34. KADININ NAFAKAYI HAK ETME SEBEPLERİ Kocanın karşı tarafa nafaka ödemesi ve karşı tarafında alacaklı olması için bir takım şartlar gereklidir. Bu şartlar yerine gelmeden kocaya nafaka borç olmaz ve kadında alacaklı olmaz. Bu şartlardan birisi tarafların ikisi içinde gerekli şart, iki şart kadına ait, bir tanesi de kocaya ait şarttır. Bunları sırasıyla ele alıp inceleyelim. A. Aralarındaki Evlilik Sahih Olmalı Zevciyet nafakası evlilik üzerine kurulduğuna göre kocaya nafakanın vacip olması için bu evliliğin sahih bir evlilik olması şarttır. Eğer evlilik fasit ise; mesela kişi evlense, ancak bir müddet sonra evlendiği bu kişinin sütkardeşi olduğu anlaşılsa, böyle bir durumda kocanın nafaka vermesi gerekmez. Fasit olan bu akdin derhal feshi gerekir. Eğer erkek nafakayı hâkim kararı ile vermiş ise daha sonrada bu nikâhın fasit olduğu anlaşılsa verdiğini geri alma hakkı doğar. Ancak nafaka hâkim kararı ile değil de rıza olarak takdir edilmiş ise erkek daha önce verdiği nafakaları geri alamaz.
 • 35.  B. Kadın Kendisini Kocasına Tam Olarak Teslim Etmeli Kadının nafakayı hak edebilmesi için kendisini kocasına teslim etmesi şarttır. Bu durum ya kadının bizzat nefsini teslim etmesiyle veya kocası çağırdığında teslimiyete hazır olduğunu göstermesi ile olur. Kocası onunla fiilen gerdeğe girsin veya girmesin durum aynıdır. Kocasının rızası ile kadın kendi anne-babasının yanında kalsa, kocaya nafaka vacip olur. Çünkü koca kendi isteği ve rızası ile buna izin vermiştir. Ancak kadının kendini teslim etmeme gerekçesi şeran veya hukuken haklı bir sebebe dayanıyorsa bu durumda kadına yine nafaka gerekir. Mesela; muaccel mehirin kendisine verilmemesi veya kadını oturtacağı bir evin olmaması veya ev olsa bile örfe göre evin uygun olmaması gibi haklı bir sebep varsa, erkek yine kadının nafakasını vermelidir. Ancak şer‟i ve hukuki bir mazeret olmadan erkek kadını çağırdığında kadın bundan imtina etse veyahut kadın veya velisi akitten sonra hiçbir şey söylemeyip sussalar bu durumda erkeğin nafaka vermesi gerekmez.
 • 36.  C. Kadın Kendisinden İstifade Edilebilir Olmalı Kadın kendisiyle cinsel ilişki yapılabilecek büyüklükte olmalı ve kendinden faydalanmaya elverişli olmalıdır. Kadın küçük olup, kendinden şehvet duyulan biri ise o zaman da nafaka gerekir. Cinsel ilişkiyi kaldıramayacak kadar küçük olan kadına nafaka vermek gerekmez. Çünkü nafaka, ondan yararlanmanın mümkün olmasının sonucudur. Bu mümkün olmadığına göre kadının nafakayı alma sebebi de ortadan kalkmış olmaktadır. Ancak burada Şafi‟lerin farklı bir görüşü vardır. Şafi‟lere göre kadın kendisinden istifade edilemeyecek derece de küçük bile olsa nafaka gerekir. İ. Yusuf ise, kadın küçük olduğu durumda kocası onu evinde tutuyorsa nafaka gerekir, tutmuyorsa gerekmez demiştir. Çünkü nafaka da aslolan hapsetmedir. Bu da burada gerçekleşmiştir. İ. Azam ve İ. Muhammed‟e göre ise kadın küçük olduğu durumda nerde olursa olsun nafaka düşer. Her ikisi de küçük olduğu durumda ittifakla nafaka gerekmez. Diğer mezhepler, aslolan hapis olmakla birlikte, istifadeyi de onun gereklerinden saymışlardır. Hanefilerde kadına sahip olmanın bedeli mehirdir. Nafaka değildir. Şafi mezhebinde ise mülkiyet bedeli nafakadır. Dolayısıyla kadın küçük bile olsa mülkiyetin bedeli olarak kadına şafi mezhebine göre nafaka gerekir. Hanefi mezhebinde mülkiyetin bedeli olana mehir verildiğinden nafaka gerekmez. Bir mülkiyette iki bedel birleşmez.
 • 37.  Ancak tam tersi olduğu durumda yani kadının büyük erkeğin küçük olması, erkeğin cinsel organının olmaması, cinsel organının küçük olması gibi mazeretler sebebiyle erkeğin cinsel ilişkiye muktedir olamadığı durumlarda yine kadının nafakasını vermesi gerekir. Çünkü kadın kendisini teslim etmiştir. Kusur kocadan kaynaklanmıştır. Kendisi veya velisi erkeğin malından kadına nafakasını verir. Kadın hasta olup kendisinden istifade edilemediği duruma gelince burada âlimler arasında ihtilaf vardır. İ. Azam ve İmam Muhammed‟e göre koca mutlak olarak kadının nafakasını vermelidir. Hastalık ister zifaftan önce kadının babasının evinde olsun isterse zifaftan sonra kocasının evinde olsun erkek kadına nafaka vermek zorundadır. Ancak hastalık zifaftan önce babasının evinde olmuşsa kadının babası kadını kocasının evine göndermekten alıkoyamaz. Ebu. Yusuf‟a göre ise hastalık zifaftan önce babasının evinde olmuşsa, erkeğin bu durumda kadına nafaka vermesi gerekmez. Zifaftan sonra koca evinde olmuşsa, kadını babasının evine gönderirse nafaka gerekmez, kadını göndermeyip kendi yanında tutarsa nafaka gerekir. Son dönem âlimlerinden olan Ömer Nasuhi Bilmen de bu son görüşe yakın bir görüşü benimsemiştir. “Kadın zifaftan önce hasta olduğu durumda, kadına nafaka gerekmez.” demiştir.
 • 38.  D. Şer’i Bir Özür Olmadan Veya Kocadan Kaynaklanan Bir Durum Hariç Erkeğin Kadını Tutma Hakkı Kaybolmamalı. Bir kısım durumlarda vardır ki şeriat bunları kadına hak olarak vermiştir. Bu durumlarda da erkek kadına nafaka vermek zorundadır. Farz ibadetlerini yapması, babasının evine ziyarete gitmesi, gibi şeriatın cevaz verdiği durumlar hariç kadın kendini kocasından engelleyemez. Kocasından izin almadan evden çıkamaz. Kocanın kadını çağırdığı evin olmaması, kocanın kendisinin emin olmaması, mehiri muaccel‟in verilmemiş olması kocanın hakkını engelleyen şer‟i cevazlardandır Bu gibi durumlarda da kadın kocasından kendisini engellediği takdirde bile koca kadına nafaka vermek zorundadır. Çünkü bunları şeriat kadına hak olarak vermiştir. Erkek kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. Kadının bunda bir kusuru yoktur. Erkeğin yaptığı bir kusur sebebi ile de kadının cezalandırılması, hakkının verilmemesi düşünülemez.
 • 39.  Bazı durumlarda da kocadan kaynaklanan bir kusur sebebiyle kadın kocasından kendisini engelleyebilir. Kadının kocasının borcu için hapsedilmesi, erkeğin küçük olması, erkeğin ilişkiye giremeyecek derecede hasta olması, erkeğin zekerinin olmaması, erkeğin yolcu olması, erkeğin hapsedilmesi gibi kocanın kendisinden kaynaklanan kusurlar sebebiyle de kadının nafakası düşmez. Erkek bu durumlarda kadına nafaka vermek zorundadır. Çünkü kusur kadından değil erkekten kaynaklanmıştır. Ancak bir kısım durumlarda vardır ki kusur ne kadından ne de kocadan kaynaklanmıştır. Bu durumlarda da yine erkeğin kadına nafaka ödemesi gerekmez. Kadının gasp edilmesi, kaçırılması, bir başka şahsın suçu sebebiyle hapsedilmiş veya zorla hapsedilmiş ise bu durumlarda da yine kadın nafaka alamaz. Çünkü erkeğin sorumluluğundan çıkmış erkeğin istimta hakkı ortadan kalkmıştır.
 • 40. KADINDAN NAFAKANIN KALKMASI Kadının nafakası aşağıdaki durumlarda kalkar. A. Hâkim kararı veya karşılıklı anlaşma olmadan zamanın geçmiş olması. Hanefi mezhebine göre nafaka vacip olduktan sonra zimmette borç haline gelmeden önce zaman aşımı ile düşer. Ancak hâkim karırı olduktan sonra veya aralarında belli bir anlaşma olup erkeğin zimmetine yerleştiği durumlarda zaman aşımı ile nafaka düşmez. Malikiler ve diğer mezheplere göre ise zaman aşımı nafakayı düşürmez. Kadın kocasından birikmiş nafakasını ister. Akraba nafakaları ise zaman aşımı ile düşer İleride de değinileceği üzere zaman geçmiş ise ona da ihtiyaç kalmadı demektir. B. Geçmiş nafakadan ibra etmekle nafaka düşer. Geçmiş nafaka ancak ibra ve hibe ile kalkar. Ancak gelecekteki nafaka ibra ve hibe ile kalkmaz. Çünkü eşin nafakası zamana bağlı olarak azar azar vacip olur. Ondan ibra etmek ise vücûbundan önce bir vacibi düşürmeye benzer ki bu caiz değildir. C. Eşlerden birinin ölümü ile de nafaka düşer. Erkek nafakayı vermeden ölse kadın onun malından nafakayı alamaz. Kadın ölse kadının varisleri de onun nafakasını kocasından alamaz.
 • 41.  D. Kadının nüşuzu nafakayı düşüren diğer bir sebeptir. Bu durum kadının evlilik akdinin gereği olarak kocasına karşı sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi halidir. Özürsüz olarak kadın kocasının kendisine dokunmasını menetse bile bu nüşuz sayılır. Ve nafaka düşer. Çünkü erkeğin maksadı belki ilişki öncesi hazırlıktır. Kadının nafakayı alması erkeğin ondan faydalanmasının mukabilidir. Kadın kocasını bundan engellediği zaman istimta hakkı da ortadan kalkmış olacaktır ki bu da nafakanın kalkmasının sebebidir. Ancak kadında ciddi şekilde hastalık olsa, bundan dolayı ilişkiden kaçınsa nafaka düşmez. Kadının kocasından izin almadan evinden çıkması, izinsiz sefere çıkması, izinsiz hac ihramına girmesi nüşuz sayılır. Ancak evin yıkılması gibi zaruri bir durum sebebiyle veya babasını ziyaret ve hasta görme gibi meşru mazeretler olduğu durumda kadının nafakası düşmez erkeğin nafakayı ödemesi gerekir. E. Karı-koca arasındaki din farkı karı-koca nafakasını etkilemez Karı-kocanın birbirlerinden farklı dinlere sahip olmaları kocanın nafaka borçlusu olmasını etkilemez. Müslüman koca Müslüman olmayan karısının, gayri Müslim kocada ayrı dinden olan karısını nafakasını vermek zorundadır. Müslüman kocanın birden fazla eşi olması ve birinin Müslüman diğerlerinin farklı dinden olmaları suretiyle aralarında nafaka farkı olamaz. Nafakaları din farkı sebebiyle ne artırılabilir nede azaltılabilir. Her birinin nafakaları bir birine eşit şekilde belirlenmek zorundadır.
 • 42. İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu evlilik nafakasında-fakir, gâib veya hasta bile olsa- kocanın nafaka borçlusu,kadının -zengin de olsa- nafaka alacaklısı olduğu noktasındaittifak etmiş­tir. Zahirî hukukçusu İbn Hazm‟a göre zen-ginolan kadın kocasının nafakasını temin etmekle yükümlüdür(el~Muhalla, X, 92). Evlilik nafakası alacak hükümlerine tâ­bidir. Mâliki, Şafiîve Zahirî mezheplerine göre evlilik nafakasının borçmahiyetini ka­zanması için nafaka miktarının eşlerce ve­yamahkemece belirlenmiş olması gerek­mez, kadın nafakaalacaklısı sıfatını ikti­sap ettiği andan itibaren nafaka kocanınborcu haline gelir. Hanefî, Hanbelî ve Zeydi mezheplerinegöre miktarı belirlenmemiş nafaka alacak vasfınıkazanmadığından ko­canın zimmetinde borç haline gelmez
 • 43. 2. GARABET SEBEBİYLE NAFAKA(USUL-FÜRU VE CİVAR HISIMLAR NAFAKASI) İslam hukukunda kişilere ferdi sorumluluklar yanında, içtimai, sosyal bir takım sorumluluklar da yüklemiştir. Yardıma muhtaç veya yardım yapılmadığı takdirde zarurete düşecek kişiye diğer kişilerin imkânları nispetinde yardımda bulunması her ne kadar ahlak kurallarının emrettiği bir durum ise de, bu kurallara uyulmadığı takdirde hukukun buna bir müdahalesi de söz konusu değildir. Bu tür prensiplere riayetsizlik toplumun menfaatini zedeleyecek ve toplumun düzenini bozacak bir duruma geldiğinde hukuk bunları himayesine almakta bu kuralların uygulanmasını temin etmektedir. Yardım edilmediği takdirde zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayıp sıkıntıya ve dara düşecek olan sıradan birisi değil de hukuksal anlamda aramızda bağ bulunan bir yakınımız ise, ona yardım etmememiz toplum nizamını bozacak, sosyal dengeyi zedeleyecektir. İşte böyle bir durumda hukuk devreye girecek ve her ne kadar ahlaki yönü ağır basan bir konu olsa da bu meseledeki yükümlülüğü bize yükleyecektir.
 • 44.  İşte bu durum da yakınlar arasındaki yardım ilişkisi hukuk ile ahlakın birbirlerini destekledikleri başlıca müesseselerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile fertleri arasında (burada kastedilen en geniş manadaki ailedir.) olması gereken yardım ilişkisi, sosyal dayanışma; birinin dara, sıkıntıya düşmesi halinde diğerinin onun yardımına koşması ahlaki bir sorumluluk gibi gözükmekle birlikte hukukun tayin ettiği yakın akrabalar arasında olunca kanuni bir borç olma özelliği kazanacaktır. Özel hukuku alakadar eden onun tarafından müeyyidelendirilen bu kanuni borç, bir aile yardım müessesesi olarak mütalaa edilmelidir. Nafaka borcu; bir şahsın, hukukun tayin ettiği derecedeki yakınına, zarurette bulunduğu, bu zaruretten kendi imkânları ile kurtulamadığı takdirde yaşaması için lüzumlu yardımı temin etmesidir. İslam hukukunda yiyecek, içecek, giyim ve mesken giderleri olarak kapsamı tayin edilmiş bulunan nafaka, karı-koca arasında evlilik birliğinin varlığına dayandırıldığı gibi, aralarında kan hısımlığı bulunanlar bakımından da nesebe dayandırılmıştır. Bu bakımdan İslam hukukunda muhtaç kişilerin nafaka ihtiyaçlarının giderilmesi, hısımlarına terettüp eden mali bir vecibedir. Bu hukuki statünün temeli ise taraflar arasındaki nesep ilişkisine bağlıdır.
 • 45. Usulün fürûdan nafaka alabilmesi içinfakir olması şarttır. Bu hususta İslâmhukukçuları görüş birliği içindedir. Bazıfakihler ayrıca çalışıp kazanmagücünden de mahrum olması gerektiğiniifade eder; ancak fakirliği yeterli bulangörüş İslâm hukukunun genelprensiplerine daha uygundur
 • 46. 3. MÜLKİYET NAFAKASI Nafaka görevi insana bağlı olan, köle, hayvan, bitki, evler ve arazileri kapsayan geniş bir kavramdır. İslam hukukunda malın zayi ve ziyan edilmesi haramdır. Cumhur ekinin, ağaçların susuz ve bakımsız, evleri ve arazileri de tamirsiz bırakmayı ve harap etmeyi mekruh görmüşlerdir. Zaten mal, vakıf veya kasır’a ait ise, o zaman harcama yapmak vacip olur. İslam hukukuna göre mülkiyet kavramı, “Muhafaza altına alınabilen ve mutad şekilde İslama aykırı olmadan kendisinden faydalanılan her şeydir.” Buna göre Müslümanlar için mal olabilecek şeylerde İslamî meşruiyet, muhafaza altına alınabilirlik ve mutad şekilde kendisinden yararlanabilmenin mümkün olması gerekmektedir. Meşru yollarla bir mala sahip olan kişiye ve malın maliki veya sahibi, o mala da şahsın malı veya mülkü; malı ile kişi arasındaki bu bağa da mülkiyet denmiştir.
 • 47.  Cansız ve canlı malların inşa, yapılış ve yaşayışlarındaki gayelerin gerçekleşebilmesi için, zaman zaman kendilerine masraf yapılması gerekmektedir. Meyve veren ve gelir getiren ağaç, vs. gibi ziraî mallarla, gereğinde tamir ve bakımları için harcama gerektiren ev, otomobil veya kendilerine devamlı masraf yapılması istenen hayvanlar için gerekli her türlü nakdi veya ayni harcamalar, İslam hukukunda “nafaka” olarak değerlendirilmiştir. Bu girişten sonra çalışmamızda mülkiyet nafakası bağlamında önce cansızların nafakasını sonrada canlıların nafakasını ele alıp inceleyelim.
 • 48. a. CANSIZLARIN NAFAKASI İslam hukukunda cansızların nafakası müelliflerce incelenmiş bu konu ile ilgili bahisler açılmıştır. Mesela bir meyve bahçesi, ev, araba vs. gibi cansız malların tabi olduğu hükümler alış-veriş, rehin, kira, vakıf, ariye gibi konular incelenirken teferruatlı bir şekilde ele alınmıştır. Ancak bunların masrafları yani nafakaları ile ilgili mevzular hukukî prensipler bakımından birbirlerine benzerlik göstermektedir ve şu şekilde özetlenmesi mümkündür. Cansız malların mülkiyet statüsü, şahsi veya müşterek mülkiyete konu oluşlarına göre farklılık gösterir ise de, burada bunların nafakalarını temin etmek maldan menfaat elde eden kimseye gereken bir borçtur.
 • 49.  Cansız mallar tek kişinin mülkiyetinde iseler, bu eşyanın nafakası, mülkiyeti altında bulunan kimsenin üzerine borç olduğunda âlimler ittifak halindedirler. Ancak bu kişi mülkiyeti altında bulundurduğu malların nafakalarını temin etmekten kaçınırsa, Zahiri ve bir kısım Caferilere göre bu kişiye hukukun müdahale ederek gerekli harcamayı yapması istenir. Cumhurun görüşüne göre ise, hukukun bu kişiye müdahale hakkı olmamakla birlikte bu eşyaların masraflarını karşılamak kişinin diyaneten borcudur. Müşterek malların nafakasını ödemek ise müşterek olan maldan istifade edenlerin istifade ettikleri oranda aralarında müşterektir. Ortaklardan birisi bu malın nafakasını temin etmekten kaçınsa, eğer bu mal bölünebilen bir mal ise bölünür ve herkes kendi mülkiyetine giren kısmından sorumlu olur. Bu kişi nafakaya iştirake zorlanamaz. Ancak nafakaya iştirak edinceye kadar bundan istifade hakkı kaybolur. Eğer nafakası karşılanacak olan müşterek mal, bölünemeyen cinsten ise, bu durumda nafakaya iştiraki için zorlanır. İştirakten kaçınan ortağın nafakasını diğeri ödese ona rucu edip geri alma hakkı vardır.
 • 50. b. CANLILARIN NAFAKASI 1. Hayvanlar Nafaka konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, hayvanların nafakalarıdır. İslam dini kişilerin mülkiyetinde bulunan hayvanların bakım ve masraflarını temin etmeyi kendisinden istifade eden kişi üzerine bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Hayvanların barınakları, yiyecekleri, gerekeli bakım masrafları nafakanın kapsamı içerisindedir. Hz. Peygamber (s. a. v) hayvanlara kötü davranılmasını yasaklamış, hayvanlara yapılan bakım ve masraftan dolayı ve güzel davranıştan dolayı sevap kazanılacağını belirtmiş, bir kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesi ile bir kadının cehennemlik olduğunu beyan etmiştir. Bir kimse mülkiyeti altında bulunan hayvanının nafakasını teminden kaçınırsa Hanefiler ve Malikilerden İbni Rüşd‟e göre bu kişiye mahkemenin müdahale hakkı yoktur. Çünkü hayvanlar istihkak ehli değildir. Ancak her ne kadar mahkemenin müdahale hakkı yoksa da bu, kişinin diyaneten borcudur. Hanefiler dışındaki İslam Hukukçularının çoğuna göre ve Hanefilerden de Ebu Yusuf‟a göre; mahkeme hayvanına infaktan kaçınan kimseyi buna mecbur eder ve kendince yaptırım uygular.
 • 51.  2. Köleler ve Cariyeler İslam hukuku kitaplarında özel bahislere konu olan köle ve cariyeler, nafaka açısından mülkiyet nafakası kapsamında değerlendirilmektedir. İslam Hukukuna göre köle nafakasının meşruiyeti, kitap, sünnet, icma ve akıldır. Nisa Suresi 39. Ayeti Kerimede kölelere karşı ihsanda bulunulması emredilmiş, Hz. Peygamber (s. a. v) ise şöyle buyurmuştur: “Köleleriniz kardeşleriniz ve hizmetçilerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Güçlerini aşan sorumlulukları onlara yüklemeyin. Eğer böyle yaparsanız da onlara yardım edin.” Hz. Peygamber (s. a. v)‟den itibaren bütün devirlerde Müslümanlar, kölelerin nafakalarının sahipleri tarafından karşılanması konusunda icma etmişlerdir. Aklen de düşünüldüğünde sahibince nafakası temin edilmediğinde kölenin sağ kalabilmesinin imkân dışı olduğu görülecektir. Zira köle hem kendisi bizzat, hem de kazancı efendisine aittir. Bu durumda menfaatinden istifade edenin külfetine de katlanması gerekmektedir. Kölenin nafakası kendisine kifayet edip yetecek miktarda olmalıdır. Kölenin yiyeceği, içeceği, meskeni, bazı âlimlere göre -eğer köle isterse- evlendirilmesi mülkiyet sahibince karşılanması gereken mülkiyet nafakasının şümulüdür. Yine bu nafaka masrafları karşılanırken ne çok düşük ne çok yüksek seviyede olmamalı, orta hallisinden yörenin örfüne göre temin edilmelidir.
 • 52. SONUÇ Arapça bir kelime olan nafaka, İslam Hukukunda, “canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri ve cansızlardan istifade imkânının devamı için lüzumlu harcamalar” manasında kullanılmıştır. Kelimenin lügat ve ıstılah manası arasında ciddi bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Nafakanın kapsamına genel olarak iaşe, gıda, giyim, mesken, ev için gerekli olan eşyalar, küçüklerin bakım ve terbiye(hidane) ücreti, duruma göre hizmetçi masrafları, gerektiğinde tedavi masrafları, ihtiyaç duyulması halinde usulün evlendirilmesi, teçhiz ve tekfin masrafları girmektedir. Yukarıda sayılan nafaka maddelerinden iaşe, gıda, giyim, mesken ve ev için lüzumlu eşyalar İslam hukukçuları arasında genel kabul görmekle birlikte diğerleri konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Günümüz şartlarında hizmetçinin nafaka kapsamına alınması için, hizmetçi başlığı adı altında açıkladığımız üzere şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Fakihlerin çoğu tedavi giderlerini nafaka kapsamında saymamış olsalar da, kanaatimizce günümüz şartlarında nafaka kapsamında değerlendirilmesi daha uygun olur. Çalışmamızda medeni hukuka da zaman zaman değinerek, iki hukuk arasında karşılaştırmalar yapmaya çalıştık. Medeni hukukta da nafakanın kapsamına, iaşe, giyim, mesken, zorunlu ev eşyaları, tedavi harcamaları, küçüklerin tahsil ve terbiye masrafları girmektedir. İslam hukukunda nafaka sebebi, zevciyet, garabet ve mülkiyettir. Zevciyet sebebiyle nafaka alacaklısı olan eş, garabet sebebiyle nafaka alacaklısı olan usul, füru ve civar hısımlar, mülkiyet sebebiyle nafaka alacaklısı olanlar ise, köleler, hayvanlar ve cansız eşyalardır.
 • 53.  Türk medeni hukukunda ise, nafaka sebepleri, evlilik, hısımlık ve akdî münasebettir. Aynı şekilde medeni hukuk İslam hukukundan faklı olarak evlat edinenle evlatlık arasında da nafaka müessesesini işletmiştir. Kaynakları Kitap, sünnet, icma ve akıl ile sabit olan zevciyet nafakası, kendisinden istifade edilme imkânı olan kadının, sahih evlilikle kocasına bizzat veya hükmen kendisini teslim etmesi ile sübut bulur. Aynı şekilde şer’i hak olmadan veya kocadan kaynaklanan bir kusurla erkeğin kadını tutma hakkı kaybolmadığı müddetçe de aralarındaki nafaka hükümleri devam eder. Evlilik nafakasının sorumlusu yalnızca kocadır ve bu konuda ona kimse ortak olmaz. Kadının kocasına nafaka anlamında bir sorumluluğu yoktur. Medeni hukukta ise nafaka sorumluluğu taraflar arasında müşterektir. Zor durumda kalan kocaya kadın yardım etmek mecburiyetindedir. Nafaka sorumlusu olan kocanın bu görevi yerine getirmekten kaçınması veya gaip olması durumunda mahkemenin olaya müdahale hakkı vardır. Mahkeme kadının ve çocukların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirleri almak durumundadır. İslam hukukunda kadının kocasından -hangi sebeple olursa olsun- ayrılması durumunda beklemesi gereken bir iddet dönemi vardır. Eğer boşanmaya kadın sebep olmuş ve bu sebep de hukuka uygun değilse veya ayrılık ölümle gerçekleşmiş ise kadın nafaka alamaz. Bunun dışındaki durumlarda kadın, iddet müddeti içerisinde nafakasını kocasından alma hakkına sahiptir. Medeni hukukta ise, iddet nafakası olmamakla birlikte bunun benzeri sayılan tedbir nafakası vardır. Bunun gereği olarak, evlilik bağının hukuki anlamda sonuçlanmasına kadar kadının ayrı yaşama hakkı vardır. Bu süre içerisinde kadının ve çocukların bakım ve ihtiyaçlarının giderilmesi kocasının görevidir.
 • 54.  Bağlayıcılığı Kitap, sünnet, icma ve akıl olan hısımlık nafakası ise, taraflardan birinin nafakaya ihtiyaç duyması halinde nafakanın takdir edilmesi ile başlar. Taraflardan birinin ölmesi veya nafaka alacaklısının durumunun düzelmesi, erkek çocuğun ergenlik çağına erişmesi, kız çocuğun evlenmesi, nafaka borçlusunun malî durumunun kötüye gitmesi, kazanma imkânının ortadan kalkması gibi sebeplerle son bulur. Usulden füruun nafaka isteyebilmesi için fakirliğin yanında gelir temininden aciz olması da cumhurum kabul ettiği görüştür. Ancak fürudan usulün nafaka istemesi için, sadece fakirlik yeterli sebep sayılmıştır. Mahrem olan civar hısımlar arasında mirasçılık ehliyetinin bulunması, nafaka alacaklısının fakir olması yanında gelir temininden aciz olması, nafaka sorumlusunun ise, bu görevi yerine getirecek mali gücünün olması durumunda nafaka hukuku cereyan edecektir. Hısımlık nafakası konusunda Maliki mezhebi en dar çerçeveyi çizmiş, konuyu ana- baba ve çocuklar ile sınırlamıştır. Şafii ve Caferiler, sadece usul ve füru hısımları bu nafakaya dâhil etmişlerdir. Hanefiler, bu alana usul- füru ve mahrem kan hısımlarını dâhil etmişlerdir. Hanbelî ve Zeydiler ise, mirasçılık ehliyetini ölçü kabul etmişlerdir. Mülkiyet nafakası ise, cansız eşyaların bakım ve tamirlerinin yapılması ve mülkiyeti altında bulunan köle ve hayvanların uygun ortam ve şartlarda yaşamlarını temin için yapılan harcamaları kapsamaktadır.
 • 55. TEŞEKKÜRLER…

Related Documents