Publicació i
avaluació de la
recerca
1. Ciència 2.0: La comunicació científica informal.
2. La publicació científica
a) Estratègies per publicar
3. L'avaluació...
1. Ciència 2.0
Recerca col·laborativa
Eines 2.0
Font: peopleint.wordpress.com
Font: Iconshock - http://www.iconshock.com
1. Ciència 2.0
Eines 2.0
Blocs de notes electrònics
Gestors de referències bibliogràfiques
Aplicacions ofimàtiques en ento...
1. Ciència 2.0
Eines 2.0
Eines per compartir informació
Eines per enviar quantitats grans d’informació
Xarxes socials prof...
2. La publicació científica
Font: Inconfinder
Moya Anegón, Félix de; Gros, Begoña (dir.). Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐...
Moya Anegón, Félix de; Gros, Begoña (dir.). Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐...
Per què publicar?
2. La publicació científica
Com ha de ser la publicació científica?
La publicació científica ha de permetre compartir amb la comunitat
científica info...
Com no ha de ser la publicació científica?
• Informes sense interès científic
• Treballs antics
• Duplicats de treballs pu...
Congrés
• Investigacions en curs
• Conèixer equips que treballen en
temes que t’interessen
• Suggeriments per a un article...
Aspectes a tenir en compte per triar una revista
• Àmbit temàtic de la revista
• Abast de la revista (internacional, nacio...
Aspectes a tenir en compte per triar una revista
•La qualitat dels articles (nombre de cites que reben)
•El procés de revi...
Com obtenir aquesta informació
•Consultar les bases de dades
•Consultar les webs des les editorials (instruccions per als ...
Proposta d’Estratègia A:
1. Busqueu el vostre tema a la vostra base de dades de referència habitual
(Avery, IEEE, Engineer...
Proposta d’Estratègia C:
1. Busqueu el vostre tema a la base de dades Web of Science > Core Collection
2. Ordeneu els resu...
Recepció
de
l’article
Selecció
preliminar
Peer
Review
Recull
revisions
Autor
modifica
l’article
Article
rebutjat
Article
a...
Exemples de revisions
- Review 1
This is a well-written abstract, which proposes to report on current activities and chall...
2. La publicació científica
Ja ens han publicat l’article… què podem fer?
1. Comproveu que l’article ha estat indexat corr...
3. L’avaluació de l’activitat científica
Què s’avalua?
•Els autors i les seves noves idees
•La difusió i l’impacte d’aques...
Indicadors d’impacte
3.1 De l’article: núm. de cites
3.2 De l’autor: núm. de cites
3.3 De la revista:
• Càlculs basats en ...
•Web of Science:
-Buscant l’article
-Amb l’opció Cited Reference Search
http://www.accesowok.fecyt.es/ (accés restringit u...
3.2 Indicadors d’impacte de l’autor
• Índex h:
Mesura de posició, concretament aquella en la qual el volum de cites és
men...
3.2 Identificadors, NBU i Eines de gestió currículum
3. L’avaluació de l’activitat científica
Recomanacions: Com signar ar...
3.3 Indicadors d’impacte de la revista basats en el n. de cites
Factor
d’impacte
Nombre de cites rebudes 2 darrers anys
No...
• El quartil
• És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una
revista dins del total de revistes de...
3. L’avaluació de l’activitat científica
• El Scimago Journal Rank (SJR) de SCOPUS, que és igual, però:
• a 3 anys vista
•...
3. L’avaluació de l’activitat científica
Nom Responsable Contingut Què apuntar
Web of Science
http://www.accesowok.fecyt.e...
3. L’avaluació de l’activitat científica
Nom Responsable Contingut Què apuntar
SCOPUS
http://www.scopus.com
Elsevier Multi...
Agències d’avaluació
3. L’avaluació de l’activitat científica
ANECA
Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acredit...
- Conjunt d’indicadors sobre l’impacte de la publicació científica
- Dades sobre articles però també sobre investigadors, ...
- Categories d’indicadors:
• Visualitzacions: dels HTML o descàrrega de PDF
• Comentaris: comentaris a l’article, blogs ac...
3. L’avaluació de l’activitat científica
Plos Impact Score
Altmetric Eines
Rànquing d’editorials elaborat pel CSIC
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php
3. L’avaluació de l’activitat ci...
Avaluació a la UPC: Punts PAR
3. L’avaluació de l’activitat científica
- Els professors UPC actualitzen el seu Currículum ...
L'accés obert (open access)
És un moviment internacional que s'aprofita d'Internet per posar a l'abast de
la societat el c...
Obligatorietat
- Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació, en el
seu article 37, disposa que el...
Vies de publicació en accés obert
4. Moviment Open Access
- Via daurada
La revista es publica directament en accés obert
R...
Els documents en Accés Obert es troben a:
Dipòsits d’accés obert
Contenen e-prints:
pre-prints o post-prints
4. Moviment O...
Docència
•Exàmens
•Materials docents
•Treballs acadèmics
Investigació
•E-prints
•Revistes i congressos
•Tesis Doctorals
Al...
Directoris de dipòsits Buscadors acadèmics
Eines per trobar documents en accés obert
4. Moviment Open Access
No tot el que...
D’autor
Connexes
Morals:
ser reconegut com a autor
D’explotació:
• Reproducció
• Distribució
• Comunicació pública
• Trans...
• Drets morals són sempre de l’autor
• Drets d’explotació es cedeixen en part al publicar
= Copyright ©
Domini públic
• Ll...
Afecta a :
Llibres
Mapes i
plànols
Fotografies
Pel·lícules
Projectes,
plànols i
maquetes Etc.
Programes
d’ordinador
Obres ...
Copyright Copyleft
Podem fer alguns actes reservats si
complim unes condicions.
“Tots els drets reservats”
No podem utilit...
GNU Creative Commons
Llicències Copyleft
4. Moviment Open Access
Programari lliure Documents científico tècnics
i imatges
...
Llicències Creative Commons
Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada
de l’obra per
la llicència, s...
4. Moviment Open Access
Dades de la recerca
Compartir no només els articles, sinó també les dades resultants
- Dipòsit tra...
• Tenim eines al nostre abast per publicar de manera cooperativa
• Cal publicar
• Cal triar bé on publicar
• La nostra ava...
UPC
Publica http://publica.upc.edu
FIBRA http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/fibra
SEPI http://bibliotecnica.upc.edu/serv...
Preguntes i dubtes
Gràcies
per la vostra atenció
of 52

La publicació i avaluació de la recerca

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - La publicació i avaluació de la recerca

 • 1. Publicació i avaluació de la recerca
 • 2. 1. Ciència 2.0: La comunicació científica informal. 2. La publicació científica a) Estratègies per publicar 3. L'avaluació de l’activitat científica: a) Indicadors per avaluar i mesurar l’impacte de la producció científica b) Bases de dades que mesuren la producció científica c) L'avaluació de la producció científica a la UPC 4. El moviment de l’Accés Obert. a) Servei de Propietat Intel·lectual 0. Sumari
 • 3. 1. Ciència 2.0 Recerca col·laborativa Eines 2.0 Font: peopleint.wordpress.com Font: Iconshock - http://www.iconshock.com
 • 4. 1. Ciència 2.0 Eines 2.0 Blocs de notes electrònics Gestors de referències bibliogràfiques Aplicacions ofimàtiques en entorn web
 • 5. 1. Ciència 2.0 Eines 2.0 Eines per compartir informació Eines per enviar quantitats grans d’informació Xarxes socials professionals
 • 6. 2. La publicació científica Font: Inconfinder
 • 7. Moya Anegón, Félix de; Gros, Begoña (dir.). Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐2008) : Síntesi [en línia]. Granada: Scimago Group, novembre 2010. [Consulta: 15 de febrer de 2011]. Disponible a: http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/sala_premsa/noticies/Catalunya_ResumenSCHIMAGO_CA.pdf Per què publicar? “La recerca és una activitat acumulativa, que es construeix sobre els resultats i els avenços que s’han obtingut en el passat. ” • La publicació científica és l’única manera de garantir que la ciència arribi a les següents generacions de científics. 2. La publicació científica
 • 8. Moya Anegón, Félix de; Gros, Begoña (dir.). Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐2008) : Síntesi [en línia]. Granada: Scimago Group, novembre 2010. [Consulta: 15 de febrer de 2011]. Disponible a: http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/sala_premsa/noticies/Catalunya_ResumenSCHIMAGO_CA.pdf Per què publicar? “Les notes a peu de pàgina o finals i les referències bibliogràfiques que s’inclouen en els articles científics reconeixen i agraeixen aquests treballs font. Les publicacions científiques molt rellevants són seguides per la comunitat científica i se citen extensament com a fonts. ” • La publicació científica aporta reconeixement. És l’única manera d’obtenir el vist-i-plau de la comunitat científica i l’admissió com a científic. 2. La publicació científica
 • 9. Per què publicar? 2. La publicació científica
 • 10. Com ha de ser la publicació científica? La publicació científica ha de permetre compartir amb la comunitat científica informacions que agreguin coneixement i comprensió a una àrea determinada. Per tant ha de: • Ser original: presentar resultats o mètodes nous • Reflexionar sobre altres resultats publicats • Presentar una revisió d’un camp determinat 2. La publicació científica
 • 11. Com no ha de ser la publicació científica? • Informes sense interès científic • Treballs antics • Duplicats de treballs publicats anteriorment • Conclusions incorrectes • Resultats d’una investigació repartits en diferents articles i massa curts per representar una contribució significativa 2. La publicació científica Per detectar-ho les editorials sotmeten les publicacions científiques a un procés de peer-review .
 • 12. Congrés • Investigacions en curs • Conèixer equips que treballen en temes que t’interessen • Suggeriments per a un article posterior • Difusió limitada  Crear una xarxa d’afinitats • Investigacions acabades • Difusió àmplia entre la comunitat acadèmica • Publica per primer cop una recerca original  El més reconegut dels documents científics Article 2. La publicació científica Què entenem per publicació científica?
 • 13. Aspectes a tenir en compte per triar una revista • Àmbit temàtic de la revista • Abast de la revista (internacional, nacional, etc) • Prestigi de la revista -A quines bases de dades està indexada -Factor d’impacte -La composició de l’equip editorial -Quina opinió en tenen els investigadors 2. La publicació científica
 • 14. Aspectes a tenir en compte per triar una revista •La qualitat dels articles (nombre de cites que reben) •El procés de revisió dels articles (blind review, peer review, etc) •Temps d’espera de publicació dels articles •Publicació d’avanços dels articles •Sistema electrònic d’admissió •Propietat de les obres, Open Access 2. La publicació científica
 • 15. Com obtenir aquesta informació •Consultar les bases de dades •Consultar les webs des les editorials (instruccions per als autors) •Parlar amb els bibliotecaris •Parlar amb els companys •Consultar les xarxes socials acadèmiques i professionals •Seguir les referències citades a la bibliografia dels articles 2. La publicació científica
 • 16. Proposta d’Estratègia A: 1. Busqueu el vostre tema a la vostra base de dades de referència habitual (Avery, IEEE, Engineering Village, etc.) 2. Comproveu quines revistes solen publicar sobre el vostre tema Proposta d’Estratègia B: 1. Consulteu el llistat de revistes Journal Citation Reports (dins de Web of Science) 2. La publicació científica
 • 17. Proposta d’Estratègia C: 1. Busqueu el vostre tema a la base de dades Web of Science > Core Collection 2. Ordeneu els resultats per Nombre de cites rebudes I. Obriu un dels resultats II. A, informació addicional, consulteu el Factor d’impacte de la revista III. Cliqueu a Return to Journal > Journal Ranking per veure el quartil en el que es troba dins de la seva categoria temàtica 3. Analitzeu els resultats I. Trieu “Títulos de las fuentes” II. Veureu les revistes que han publicat més articles sobre el vostre tema 2. La publicació científica
 • 18. Recepció de l’article Selecció preliminar Peer Review Recull revisions Autor modifica l’article Article rebutjat Article acceptat Publicació de l’article 2. La publicació científica Ja hem triat la revista i els enviem l’article… Llegeix sempre les instruccions per als autors !
 • 19. Exemples de revisions - Review 1 This is a well-written abstract, which proposes to report on current activities and challenges for librarians and other involved in research data curation in academic institutions in Spain. However, it is very hard to tell the main focus would be in this paper, and how it would add to the growing literature. This would need to be addressed; that is, adding some strong statements on the contribution of this paper would make it a stronger proposal. - Review 2 The abstract describes in rather general terms, the various aspects of research data management that libraries and librarians can contribute, … - Review 3 The final submission really needs to focus specifically on what's happening in Spain, … - Review 4 We would find this very interesting. But unfortunately, most of what you have written describes the general challenges that everyone faces with data curation. I do not disagree with anything you have written but much of it will not be new for the audience at this conference… 2. La publicació científica
 • 20. 2. La publicació científica Ja ens han publicat l’article… què podem fer? 1. Comproveu que l’article ha estat indexat correctament en les bases de dades pertinents. 2. Feu un seguiment dels autors que us han citat. 3. Dipositeu l’e-print a dipòsits en accés obert 4. Promocioneu el vostre treball a través de les eines 2.0 Augmentar l’impacte!
 • 21. 3. L’avaluació de l’activitat científica Què s’avalua? •Els autors i les seves noves idees •La difusió i l’impacte d’aquestes idees •El valor de les publicacions en què es donen a conèixer Com s’avalua? •Mitjançant indicadors d’impacte -Són una garantia de que els resultats arriben a la major part de la comunitat -Donen una idea de la importància relativa de la revista dins de l’àrea temàtica
 • 22. Indicadors d’impacte 3.1 De l’article: núm. de cites 3.2 De l’autor: núm. de cites 3.3 De la revista: • Càlculs basats en el núm. de cites • Compliment de criteris de qualitat • Presència en eines d’abstracting & indexing 3.4 Les patents i els premis 3. L’avaluació de l’activitat científica Font: Iconshock - http://www.iconshock.com
 • 23. •Web of Science: -Buscant l’article -Amb l’opció Cited Reference Search http://www.accesowok.fecyt.es/ (accés restringit usuaris UPC) • SCOPUS: buscant l’article http://www.scopus.com (accés restringit usuaris UPC) • Google Scholar : buscant l’article http://scholar.google.es/ 3.1 Indicadors d’impacte de l’article 3. L’avaluació de l’activitat científica
 • 24. 3.2 Indicadors d’impacte de l’autor • Índex h: Mesura de posició, concretament aquella en la qual el volum de cites és menor o igual al número d'ordre que ocupa l'article en una distribució descendent de les cites Ex.: h = 9 Nombre de cites rebudes 3. L’avaluació de l’activitat científica •Web of Science: 1. Fent una cerca per autor 2. Clicant a Create Citation Report http://www.accesowok.fecyt.es/ (accés restringit usuaris UPC) • SCOPUS: 1. Fent una cerca per autor 2. Clicant sobre el nom http://www.scopus.com (accés restringit usuaris UPC)
 • 25. 3.2 Identificadors, NBU i Eines de gestió currículum 3. L’avaluació de l’activitat científica Recomanacions: Com signar articles http://publica.upc.edu/ca/autoria/inici
 • 26. 3.3 Indicadors d’impacte de la revista basats en el n. de cites Factor d’impacte Nombre de cites rebudes 2 darrers anys Nombre d’articles publicats en 2 darrers anys • El factor d’impacte de Journal Citation Reports (JCR): - calculat amb les dades de Web of Science http://www.accesowok.fecyt.es/ (accés restringit usuaris UPC) 3. L’avaluació de l’activitat científica • La categoria - Les revistes s’agrupen en categories temàtiques per poder-les comparar.
 • 27. • El quartil • És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea. • Cadascuna de les 4 parts iguals en què es divideix un llistat de revistes d’una categoria, ordenades per factor d’impacte. 1 factor d’impacte • 1 revista diferents quartils segons les categories a les que pertany • El quartil d'una revista es pot obtenir a partir de la cerca a la Journal Citation Reports 3. L’avaluació de l’activitat científica 3.3 Indicadors d’impacte de la revista basats en el n. de cites
 • 28. 3. L’avaluació de l’activitat científica • El Scimago Journal Rank (SJR) de SCOPUS, que és igual, però: • a 3 anys vista • té en compte el prestigi de les revistes que el citen http://www.scimagojr.com/ • Altres indicadors de Journal Citation Reports: • Factor d’immediatesa • Vida mitjana de les cites • Factor d’impacte a 5 anys vista • Eigenfactor metrics 3.3 Indicadors d’impacte de la revista basats en el n. de cites
 • 29. 3. L’avaluació de l’activitat científica Nom Responsable Contingut Què apuntar Web of Science http://www.accesowok.fecyt.es/ -- Llista ràpida http://ip- science.thomsonreuters.com/mjl/ Thomson- Reuters Multidisciplinar Tot el món Indexada (presència)a: • Sciences Citation Index (SCI) • Social Sciences Citation Index (SSCI) • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Journal Citation Reports http://www.accesowok.fecyt.es/ Thomson- Reuters Edició Ciències i Ciències Socials Tot el món Càlculs: • Factor d’impacte • Categoria i Quartil
 • 30. 3. L’avaluació de l’activitat científica Nom Responsable Contingut Què apuntar SCOPUS http://www.scopus.com Elsevier Multidisciplinar Tot el món Indexada (presència) SCIMAGO http://www.scimago.es/ Grup de recerca SCIMAGO (diverses universitats) Multidisciplinar Tot el món • Scimago Journal Rank, categoria i quartil • SNIP • Índex h de la revista Bases de dades especialitzades - Diferents segons l’àmbit temàtic Indexada (presència)
 • 31. Agències d’avaluació 3. L’avaluació de l’activitat científica ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora AQU Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Avalua, acredita i certifica la qualitat Ensenyaments, professors i institucions Espanya Per contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior. Avalua l’activitat investigadora Professors universitaris i personal investigador del CSIC Espanya Per reconèixer, a l’investigador, un complement de productivitat. Avalua, acredita i certifica la qualitat Universitats i centres d'ensenyament superior (ensenyaments, professorat, centres i serveis) Catalunya
 • 32. - Conjunt d’indicadors sobre l’impacte de la publicació científica - Dades sobre articles però també sobre investigadors, revistes, pàgines web, etc. - Inclòs cada cop a més eines. 3. L’avaluació de l’activitat científica Més informació a: http://altmetrics.org
 • 33. - Categories d’indicadors: • Visualitzacions: dels HTML o descàrrega de PDF • Comentaris: comentaris a l’article, blogs acadèmics, Wikipèdia, Twitter, Facebook, etc. • Cops que s’ha guardat: a Mendeley, CirteULike, eines de preferits socials • Cites: cites a Web of Science, Scopus, Crossref, Google Scholar, etc. • Recomanacions: ex. Utilitzats per F1000Prime 3. L’avaluació de l’activitat científica
 • 34. 3. L’avaluació de l’activitat científica Plos Impact Score Altmetric Eines
 • 35. Rànquing d’editorials elaborat pel CSIC http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php 3. L’avaluació de l’activitat científica
 • 36. Avaluació a la UPC: Punts PAR 3. L’avaluació de l’activitat científica - Els professors UPC actualitzen el seu Currículum a DRAC - Currículum visible a: http://futur.upc.edu/ - La UPC assigna: - Punts PAD - Punts PATT - Punts PAR http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum- vitae/upc.-punts-par./relacio-dactivitats-avaluables-amb-par - Política d’accés obert de la UPC
 • 37. L'accés obert (open access) És un moviment internacional que s'aprofita d'Internet per posar a l'abast de la societat el coneixement resultant de la recerca feta pels investigadors. Advoca perquè aquesta disponibilitat de la recerca beneficiï al desenvolupament de la ciència i la societat. L’octubre del 2009, el Consell de Govern aprova el document Política Institucional d’Accés Obert: Accés, impacte i preservació de la roducció acadèmica de la UPC a Internet 4. Moviment Open Access http://publica.upc.edu/ca/acces-obert/inici Font: Oliver Scholtz (and others) – http://linux.softpedia.com/developer/ Oliver-Scholtz-93.html
 • 38. Obligatorietat - Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació, en el seu article 37, disposa que els investigadors que participen en projectes competitius nacionals, han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes el més aviat possible i com a molt tard dotze mesos després de la data oficial de publicació. - El Programa Marc Horitzó 2020 disposa que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea, han de fer públics en un repositori els articles científics peer reviewed publicats en el marc del projecte. 4. Moviment Open Access
 • 39. Vies de publicació en accés obert 4. Moviment Open Access - Via daurada La revista es publica directament en accés obert Revistes que publiquen part dels articles en accés obert - Via verda La revista permet als autors l’auto-arxiu dels documents * Possibles embargaments (6 mesos, 1 any...) Consulteu la política de l’editor a... DULCINEA
 • 40. Els documents en Accés Obert es troben a: Dipòsits d’accés obert Contenen e-prints: pre-prints o post-prints 4. Moviment Open Access
 • 41. Docència •Exàmens •Materials docents •Treballs acadèmics Investigació •E-prints •Revistes i congressos •Tesis Doctorals Altres •Arxiu del patrimoni arquitectònic de Catalunya •Arxiu gràfic ETSAB •Arxius visuals •La Farga •Videoteca 4. Moviment Open Access http://upcommons.upc.edu/
 • 42. Directoris de dipòsits Buscadors acadèmics Eines per trobar documents en accés obert 4. Moviment Open Access No tot el que es troba disponible a Internet, és d’accés obert
 • 43. D’autor Connexes Morals: ser reconegut com a autor D’explotació: • Reproducció • Distribució • Comunicació pública • Transformació • Remuneració per còpia privada A. Drets d’autor: obres artístiques, científiques o literàries B. Propietat industrial: patents, logos, marques Propietat intel·lectual Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) 4. Moviment Open Access
 • 44. • Drets morals són sempre de l’autor • Drets d’explotació es cedeixen en part al publicar = Copyright © Domini públic • Llicències d’ús: contracte entre: • propietari dels drets • qui vulgui utilitzar l’obra Vencen Propietat intel·lectual 4. Moviment Open Access Font: Itzik Gur - http://itzikgur.deviantart.com
 • 45. Afecta a : Llibres Mapes i plànols Fotografies Pel·lícules Projectes, plànols i maquetes Etc. Programes d’ordinador Obres d’art Propietat intel·lectual 4. Moviment Open Access
 • 46. Copyright Copyleft Podem fer alguns actes reservats si complim unes condicions. “Tots els drets reservats” No podem utilitzar la obra lliurement sense demanar permís. “Alguns drets reservats” 4. Moviment Open Access
 • 47. GNU Creative Commons Llicències Copyleft 4. Moviment Open Access Programari lliure Documents científico tècnics i imatges Segons la Budapest Open Access Initiative (BOAI): “La literatura que està disponible públicament a Internet permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular el text complet d’aquests articles, rastrejar-los per indexar-los, fer-los servir com a dades per a un programa o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit legal, sense altres barreres financeres, legals o tècniques que les intrínsecament relacionades amb l’obtenció de l’accés a la pròpia Internet. La única obligació per a la reproducció i distribució, l’únic paper del copyright, ha de ser el de donar als autors el control sobre la integritat del seu treball i el dret a ser adequadament reconeguts i citats.”
 • 48. Llicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres Derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades 4. Moviment Open Access
 • 49. 4. Moviment Open Access Dades de la recerca Compartir no només els articles, sinó també les dades resultants - Dipòsit tradicional de dades - Dipòsit obert de dades Cap a una RECERCA OBERTA
 • 50. • Tenim eines al nostre abast per publicar de manera cooperativa • Cal publicar • Cal triar bé on publicar • La nostra avaluació com a investigador dependrà de la qualitat d'allò que publiquem i on ho fem • Quan publiquem, cedim part dels drets d'explotació de l'obra • Els drets morals, però, sempre són de l'autor • Podem cedir part dels drets als lectors (accés obert) • Però no tot el que trobem a Internet és d'accès obert Resum
 • 51. UPC Publica http://publica.upc.edu FIBRA http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/fibra SEPI http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/servei-propietat-intellectual UB http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio UAB http://ddd.uab.cat/pub/guibib/86777/avaluaciorecerca_a2012.pdf UPF http://www.upf.edu/bibtic/es/guiesiajudes/eines/avalua/ Pàgines de suport
 • 52. Preguntes i dubtes Gràcies per la vostra atenció

Related Documents