1
2
POLYFON
LEDELSE
Fra kakofonisk
krydspres til
kreativ polyfoni
Betina W. Rennison . Ph.d.,
Ledelsesforsker, forfatter &...
Kontrol
Loyal kontrollant
Proces
Teknisk-økonomisk
Effektivt/ineffektivt
Rationalisering
Effektiv teknokrat
Planlægning
Fa...
POLITIK
MAGT
JURA
RET
ØKONOMI
PENGE
SPIRI-
TUALITET
TRO
INTIMITET
KÆRLIGHED
SUNDHED
BEHANDLING
MASSE-
MEDIER
NYHED
KUNST
Æ...
Polyfoni er ikke monofoni (enstemmighed),
ej heller homofoni (én førende stemme styrer de andre
’ledsagende’ stemmer)
elle...
SAMTIDIGHED AF STEMMER
? Hvilke stemmer dukker op i din ledelses hverdag?
Er der nogle du er eller forventes at være mere ...
1. KOMFORTABEL BLINDHED
2. KONTRADIKTORISK KONTROVERS
3. KREATIV MISFORSTÅELSE
4. KYNISK PARASITISME
5. KOMPLEMENTÆR MUTUA...
AF-PARADOKSERING:
 FUNDAMENTALISME;
‘enten-eller’
 BALANCE;
‘både-og’
 DEKOBLING;
‘hverken-eller’
 SPIL; ‘kasten rundt...
1. SCREENING Aflyt stemmer
2. HACKING Afkod stemmer
3. TRANSLATERING Oversæt stemmer
4. PRIORITERING Afvej stemmer
5. EKSE...
HOVEDUDFORDRING
Polyfon ledelse handler om på én gang
- at reducere kompleksitet ved i en given
situation at lægge et best...
KODESAMMENSTØD & PARADOKSHÅNDTERING
? Hvordan kan du genkende en eller flere af koblingsformerne
i din organisation? Hvord...
UDFORDRINGER
 Hvordan lede på tværs af forskelligartede, ofte modstridende
hensyn og rationaler, der alle påkalder sig en...
FLERE UDFORDRINGER
 Hvilket syn på sager og subjekter tilbyder de respektive koder?
Hvad inkluderes og ekskluderes ved et...
ENDNU FLERE UDFORDRINGER
 Hvordan håndtere den tilsyneladende umulighed, der
ligger i, at det, man vil lede, og det, man ...
HOVEDPOINTER
1. KOMPLEKSITET
2. PARADOKS-ELASTICITET
3. MULTIVERSITET
”Jo, der er en kakofoni af stemmer,
og næppe en eneste melodi vil blive
sunget i kor, men bare rolig:
ingen melodi er nødv...
MINE SENESTE PUBLIKATIONER
 ”Polyfont lederskab”, i Sprækker for fornyelse. Nye perspektiver for offentlig styring
og led...
of 16

Polyfon ledelse 3

A lecture on organizational polyphony (Danish)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Polyfon ledelse 3

 • 1. 1 2 POLYFON LEDELSE Fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni Betina W. Rennison . Ph.d., Ledelsesforsker, forfatter & foredragsholder Lektor AAU, Inst. for sociologi/COMA rennisonresearch@gmail.com
 • 2. Kontrol Loyal kontrollant Proces Teknisk-økonomisk Effektivt/ineffektivt Rationalisering Effektiv teknokrat Planlægning Faglig planlægger Ledelse Professionel leder Sag Juridisk-retlig Legalt/illegalt Problem Professionsfaglig Faglig forsvarligt/uforsvarligt Strategi Polyfon position Flere rationaler 1900 1930 1960 1980- HVORDAN ER DET KOMMET SÅVIDT? LEDELSENS ARKÆOLOGISKE LAG Rennison: ’Ledelsens genealogi. Offentlig ledelse – fra tabu til trend’, Samfundslitteratur, 2011
 • 3. POLITIK MAGT JURA RET ØKONOMI PENGE SPIRI- TUALITET TRO INTIMITET KÆRLIGHED SUNDHED BEHANDLING MASSE- MEDIER NYHED KUNST ÆSTETIK PÆDA- GOGIK LÆRING OMSORG HJÆLP ØKO- SYSTEM MILJØ VIDEN- SKAB VIDEN POLYFONIENS POTPOURRI PSYKO- LOGI AUTENTICITET
 • 4. Polyfoni er ikke monofoni (enstemmighed), ej heller homofoni (én førende stemme styrer de andre ’ledsagende’ stemmer) eller harmoni (alle stemmer stemmes overens, smelter sammen) Polyfoni er flerstemmighed – en musik bestående af ligeberettigede stemmer, der fungerer som selvstændige melodier med egen rytme. Og som kun sekundært harmonerer med hinanden. Polyfon orkestrering: Kunsten at komponere flere selvstændige stemmer og at føje en eller flere modstemmer (kontrapunkter) til en melodi... LEDELSENS MUSIKALITET
 • 5. SAMTIDIGHED AF STEMMER ? Hvilke stemmer dukker op i din ledelses hverdag? Er der nogle du er eller forventes at være mere lydhøre overfor end andre? ? Hvilke stemmer støder sammen når du/I forsøger at sætte horisont/retning for udvikling og/eller drift (af opgave, personale, organisation…)? Hvordan håndterer du/I det? ? Hvad er konsekvensen af sammenstød?Virker det berigende eller frustrerende? Kan du pege på ’produktive forstyrrelser’, der har virket i en konkret sammenhæng? DIN POLYFONE HVERDAG I
 • 6. 1. KOMFORTABEL BLINDHED 2. KONTRADIKTORISK KONTROVERS 3. KREATIV MISFORSTÅELSE 4. KYNISK PARASITISME 5. KOMPLEMENTÆR MUTUALISME 6. KONSTRUKTIV ALLIANCE DE 6 KODEKOBLINGER KODERNESKAMP
 • 7. AF-PARADOKSERING:  FUNDAMENTALISME; ‘enten-eller’  BALANCE; ‘både-og’  DEKOBLING; ‘hverken-eller’  SPIL; ‘kasten rundt’  HYKLERI; ‘slet ikke’ RE-PARADOKSERING:  REFLEKSION; Thinking analytisk distance  PROFLEKSION; Doing eksplorativ leg  NARRATION; Telling meningsmestring  AFFEKTION; Sensing nærværets intensitet DE 9 ORKESTRERINGSSTRATEGIER
 • 8. 1. SCREENING Aflyt stemmer 2. HACKING Afkod stemmer 3. TRANSLATERING Oversæt stemmer 4. PRIORITERING Afvej stemmer 5. EKSEKVERING Udlev stemmer TRIN I DEN POLYFONE LEDELSE
 • 9. HOVEDUDFORDRING Polyfon ledelse handler om på én gang - at reducere kompleksitet ved i en given situation at lægge et bestemt rationale som præmis for den respektive sag/situation (konsekvent ledelse) - og samtidig producere kompleksitet ved at opretholde valget mellem forskellige alternativer og derved sikre et bredt beslutningsgrundlag og en alsidig ledelsespalet (kontingent ledelse).
 • 10. KODESAMMENSTØD & PARADOKSHÅNDTERING ? Hvordan kan du genkende en eller flere af koblingsformerne i din organisation? Hvordan kan du evt. bruge dem strategisk? ? Hvilke af-/re-paradokseringsstrategier bruger du? Hvordan? Hvornår? Hvilke fordele og faldgruber er der ved den valgte strategi? Hvad kunne man ellers gøre? Hvad vil der ske, hvis du i stedet…? ? Hvordan vil du i en konkret situation effektuere de fem trin? DIN POLYFONE HVERDAG II
 • 11. UDFORDRINGER  Hvordan lede på tværs af forskelligartede, ofte modstridende hensyn og rationaler, der alle påkalder sig en legitim stemme og hvoraf ingen pr. definition har forrang? Hvilke hensyn skal betones/nedtones i en konkret situation? Hvorfor?  Hvordan skære fra og skære igennem så organisationen ikke går til i kronisk hensynsbetændelse? Og samtidig bevare sensitivi- teten overfor værdipluraliteten i en kompleks opgavevaretagelse?  Hvordan afklare, hvornår beslutningen er ’god nok’, selvom man må se bort fra forhold, som kunne være relevante - og bortskære alternative begrundelser, der kunne være legitime?  Hvordan sikres troværdighed, når der altid kan indtages et andet standpunkt? Eller er det netop troværdigt og imødekommende, at alle stemmer høres?
 • 12. FLERE UDFORDRINGER  Hvilket syn på sager og subjekter tilbyder de respektive koder? Hvad inkluderes og ekskluderes ved et bestemt kodevalg? Hvilke ledelsesrum muliggøres og umuliggøres derved?  Hvordan bestemmes valget af kode og kode-komposition? Hvornår synes det givet og nødvendigt at bruge en bestemt kode? Hvornår forekommer et mere åbent kodevalg? Hvordan lede efter nye muligheder ved at skifte mellem koder?  Hvordan håndteres sammenstødene mellem koderne? Hvordan mestres de paradokser det skaber?
 • 13. ENDNU FLERE UDFORDRINGER  Hvordan håndtere den tilsyneladende umulighed, der ligger i, at det, man vil lede, og det, man vil påvirke, ofte orienterer sig efter andre koder end de(n), man selv leder fra?  Hvordan udfordrer lederen de ’favorit-hensyn’ og det værdihierarki, der til trods for de polyfone idealer ofte findes i organisationen /afdelingen/en selv? Hvordan ændre egne forudantagelser, umiddelbare præferencer, sym- og antipatier?  Hvordan undgår lederen at ’hensynet til alle hensyn’ resulterer i overstimulation og handlingslammelse? Empati i apati. Hvordan skærmes lederen for kompleksiteten – uden at flygte fra den?...
 • 14. HOVEDPOINTER 1. KOMPLEKSITET 2. PARADOKS-ELASTICITET 3. MULTIVERSITET
 • 15. ”Jo, der er en kakofoni af stemmer, og næppe en eneste melodi vil blive sunget i kor, men bare rolig: ingen melodi er nødvendigvis bedre end en hvilken som helst anden melodi, og hvis den endelig var, ville man ikke kunne vide det – så det står jer frit for at synge (om muligt komponere) jeres egen melodi.” Zygmunt Bauman HÅBET HÅBET
 • 16. MINE SENESTE PUBLIKATIONER  ”Polyfont lederskab”, i Sprækker for fornyelse. Nye perspektiver for offentlig styring og ledelse, K. Majgaard (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2014).  ”De fire lederskaber”, i Ledelse af ledelse - anden ordens ledelse i organisationer, F.B. Andersen (red.), VIA Systime (2014).  ”Performativt lederskab i en diskursiv (u)orden”, i Tidsskrift for Erhvervspsykologi, (2014).  ”Ledelse”, i Klassisk og moderne organisationsteori, P. Kjær og S. Vikkelsø (red.), 2014, Hans Reitzels Forlag.  ”De 20 P’er – problemkatalog for fremtidens offentlige ledelse”, i Økonomistyring & Informatik, 29. årg. 2013/14.  ”Selvskabt ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur.  ”Refleksiv ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur.  “Cash, codes and complexity: new adventures in public management of pay scales”, i The Illusion of Management Control, N. Thygesen (red.), 2012, Palgrave Macmillan.  Knæk Kønnets Koder – Kvinder i ledelse, 2012, Gyldendal Business.  Ledelsens Genealogi – Offentlig ledelse fra tabu til trend, 2011, Samfundslitteratur.  Kampen om integrationen – Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse, 2009, Hans Reitzels Forlag.

Related Documents