CURS Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene (COR 2422...
of 1

Prezentare Curs Expert Accesare Fonduri Structurale si de coeziune europene

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare Curs Expert Accesare Fonduri Structurale si de coeziune europene

  • 1. CURS Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene (COR 242213) acreditare CNFPA Tuturor persoanelor care doresc să înve e să scrie proiecte cu finan are europeană; Cui se personalului din administra ia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu adresează? responsabilită i de dezvoltare a afacerilor; celor interesa i să-şi dezvolte competen ele în vederea accesării Fondurilor structurale şi de Coeziune europeneÎn elegerea cadrului general al politicii UE de coeziune economică şi socială în actualaperioadă de programare (2007-2013) şi în perspectivă (2014-2020); BeneficiiCunoaşterea cadrului institu ional şi normativ actual de accesare a Fondurilor Structurale şiFondurilor de Coeziune; În elegerea succesiunii coerente de paşi în elaborarea unui proiectfezabil, viabil şi sustenabil; Schi area principalelor instrumente utilizate în elaborareaproiectelor; În elegerea modului de prezentare a proiectelor în cadrul unei cereri definan are; Schi area unei cereri de finan are pentru accesarea Fondurilor Structurale sauFondurilor de Coeziune. 1.Politica UE de coeziune economică şi socială şi scopul interven iei instrumentelor structurale Tematică 2.Instrumentele Structurale în România: de la programare la implementare 3.Ciclul managementului de proiect la nivel european (PCM) 4.Stadiul Programelor Opera ionale actuale 2007-2013, cu accent pe: POS Creşterea Competitivită ii Economice POS Dezvoltarea Resurselor Umane PO Regional PO Dezvoltarea Capacită ii Administrative 5.Perspectiva viitorului ciclu de programare 2014-2020 6.Tematicile orizontale în proiectele finan ate din Instrumentele Structurale 7.Stabilirea ideii de proiect într-un context dat 8.Fundamentarea proiectului prin analize relevante şi adecvate ideii de proiect 9.Structurarea logică şi planificarea proiectului 10.Identificarea riscurilor şi bugetarea 11.Documente de fundamentare a planificării proiectului (analiza cost-beneficiu, planul de afaceri) 12.Logica autoevaluării proiectelor în func ie de condi iile de finan are 13.Corelarea analizelor şi documentelor proiectului cu capitolele cererii de finan are 14.Procesul de selec ie şi utilizarea grilelor în autoevaluarea cererii de finan are 15.Greşeli frecvente în pregătirea proiectelor şi prezentarea cererilor de finan areDaniela Vlăsceanu– Experien ă profesională de peste 16 ani în calitate de consultantspecializat în elaborarea: plan de afaceri, buget, indicatori de performan ă, analiza financiarăpentru IMM-uri, management de risc al investi iilor, elaborarea şi implementarea proiectelor Trainerifinan ate prin fonduri europene, analiza cost beneficiu. Formator calificat, tutor în Programul“Certificatul Profesional în Management” al Open University Business School, UK.Mihaela Dumitrescu - Trainer şi consultant în domeniile management de proiect şi afacerieuropene de peste 8 ani. Numeroasele cursuri desfăşurate în toate regiunile ării aucontribuit la consolidarea expertizei sale în problematica politicii de coeziune şi amecanismelor de finan are ale acesteia. De ine competen e certificate CNFPA de formator,manager de proiect, expert în accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: office@bestsmart.ro, vanzari@bestsmart.ro Tel: 0726268256,0727336314 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro

Related Documents