Prezantim GruporPrezantim Grupor
Lënda: EstetikëLënda: Estetikë
Tema: Përcaktimi dheTema: Përcaktimi dhe
Kufizimi i Edukat...
PërmbajtjaPërmbajtja
 Objektivat e PrezantimitObjektivat e Prezantimit
 Pikat kryesore ReferuesePikat kryesore Referuese...
OBJEKTIVAT E PROJEKTOBJEKTIVAT E PROJEKT
PREZANTIMITPREZANTIMIT
 Të arrije t’i njoh studentët me përkufizimet eTë arrije ...
Pikat kryesore ReferuesePikat kryesore Referuese
 Definimi i estetikës në të kaluarënDefinimi i estetikës në të kaluarën
...
Nocioni Estetikë dhe Përkufizimi iNocioni Estetikë dhe Përkufizimi i
sajsaj
 Fjala Esteikë rrjedh prej fjalës greke aisth...
Qasja interdisiplinare dheQasja interdisiplinare dhe
multidisiplinare e estetikesmultidisiplinare e estetikes
 Këto dy qa...
Estetika në Lëmi tjera StudimoreEstetika në Lëmi tjera Studimore
Edukata estetike mund të paraqitet në forma të ndryshme d...
Mendimet e filozofëve dhe studiuesveMendimet e filozofëve dhe studiuesve
antikë mbi Edukatën Estetikeantikë mbi Edukatën E...
Qasja bashkëkohore e edukatësQasja bashkëkohore e edukatës
EstetikeEstetike
 Qasja bashkëkohore bën tejkalim tëQasja bash...
Disa prej aforizmaveDisa prej aforizmave
 Kur t’I shikosh figurat fantazon dhe imagjinon ashtu si IKur t’I shikosh figura...
Ju faliminderit për vëmendjenJu faliminderit për vëmendjen
 ThankThank
 YouYou
 Very muchVery much
Prezantim grupor
Prezantim grupor
Prezantim grupor
Prezantim grupor
of 15

Prezantim grupor

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Prezantim grupor

 • 1. Prezantim GruporPrezantim Grupor Lënda: EstetikëLënda: Estetikë Tema: Përcaktimi dheTema: Përcaktimi dhe Kufizimi i EdukatësKufizimi i Edukatës EstetikeEstetike Mentori, Prof.Dr. Rrustem Buzhala Studentja, Besjana Rexhepi Gjilan, 2014
 • 2. PërmbajtjaPërmbajtja  Objektivat e PrezantimitObjektivat e Prezantimit  Pikat kryesore ReferuesePikat kryesore Referuese  Nocioni estetikë dhe përkufizimi i sajNocioni estetikë dhe përkufizimi i saj  Qasja interdisiplinare dhe multidisiplinare eQasja interdisiplinare dhe multidisiplinare e estetikësestetikës  Estetika në lëmi tjera studimoreEstetika në lëmi tjera studimore  Mendimet e filozofëve dhe studiuesve antikë mbiMendimet e filozofëve dhe studiuesve antikë mbi Edukatën Estetike.Edukatën Estetike.  Qasja bashkëkohore e edukatës estetike.Qasja bashkëkohore e edukatës estetike.
 • 3. OBJEKTIVAT E PROJEKTOBJEKTIVAT E PROJEKT PREZANTIMITPREZANTIMIT  Të arrije t’i njoh studentët me përkufizimet eTë arrije t’i njoh studentët me përkufizimet e Edukatës EstetikeEdukatës Estetike  Të ju jap informacione lidhur me shfaqjen dheTë ju jap informacione lidhur me shfaqjen dhe lashtësinë e Estetikëslashtësinë e Estetikës  T’i njoh me disa prej studiuesëve antikë që janëT’i njoh me disa prej studiuesëve antikë që janë marrë me trajtimin e Edukatës Estetike.marrë me trajtimin e Edukatës Estetike.  Të ju jap disa prej varianteve të opinioneTë ju jap disa prej varianteve të opinioneveve të sëtë së kaluarës mbi Edukatënkaluarës mbi Edukatën Estetike.Estetike.  Të kuptojnë disa prej varianteve të filozofisëTë kuptojnë disa prej varianteve të filozofisë tradicionale dhe asaj bashkëkohore.tradicionale dhe asaj bashkëkohore.
 • 4. Pikat kryesore ReferuesePikat kryesore Referuese  Definimi i estetikës në të kaluarënDefinimi i estetikës në të kaluarën  Mendimet mbi estetikën sipas Filozofisë.Mendimet mbi estetikën sipas Filozofisë.  Variantet e mendimeve te studiesve sipasVariantet e mendimeve te studiesve sipas lëndëve të ndryshmelëndëve të ndryshme  Distingcioni në mes teorisë estetike dheDistingcioni në mes teorisë estetike dhe krijimtarisë estetikekrijimtarisë estetike  Konceptet bashkëkohore mbi estetikënKonceptet bashkëkohore mbi estetikën..
 • 5. Nocioni Estetikë dhe Përkufizimi iNocioni Estetikë dhe Përkufizimi i sajsaj  Fjala Esteikë rrjedh prej fjalës greke aisthetikos që do të thotë “ ndijim apoFjala Esteikë rrjedh prej fjalës greke aisthetikos që do të thotë “ ndijim apo emocionalitet ose përceptim”, trajtesë mbi të bukurën apo artin.emocionalitet ose përceptim”, trajtesë mbi të bukurën apo artin.  Mirëpo për ta elaboruar më gjerësisht ajo është “ Disiplinë shkencoreMirëpo për ta elaboruar më gjerësisht ajo është “ Disiplinë shkencore filozofike, shoqërore, antropologjike mbi të bukurën shqisore, ideale,filozofike, shoqërore, antropologjike mbi të bukurën shqisore, ideale, abstrakte etj.abstrakte etj.  Por çka është “Edukata Estetike”?Por çka është “Edukata Estetike”?  Lidhur më të ka dhënë mendime e supozime shumë mendimtarë, filozofë eLidhur më të ka dhënë mendime e supozime shumë mendimtarë, filozofë e studies si në filozofinë tradicionale dhe në atë bashkëkohore dhe ndër më tëstudies si në filozofinë tradicionale dhe në atë bashkëkohore dhe ndër më të njohuritë janë: Gaston Mialaret, John Dew, Imanuel Kant, Talabue,njohuritë janë: Gaston Mialaret, John Dew, Imanuel Kant, Talabue, Jeronim de Rada etj.Jeronim de Rada etj.  Por si përkufizim më i përshtatshëm lidhur me “Edukatën Estetike” mund tëPor si përkufizim më i përshtatshëm lidhur me “Edukatën Estetike” mund të mirret ky definicion: Edukata Estetike është tërësi e veprimtarive tëmirret ky definicion: Edukata Estetike është tërësi e veprimtarive të qëllimshme e të vetëdijëshme të planifikuara e të sistemuara edukative përqëllimshme e të vetëdijëshme të planifikuara e të sistemuara edukative për fitimin e diturive, shprehive, shkathtësive në lëmenj të ndryshëm si në art,fitimin e diturive, shprehive, shkathtësive në lëmenj të ndryshëm si në art, shkencë, moral, religjion duke e lartësuar gjithnjë të bukurën atë qëshkencë, moral, religjion duke e lartësuar gjithnjë të bukurën atë që përceptohet si e bukur e që ka vlera estetike.përceptohet si e bukur e që ka vlera estetike.
 • 6. Qasja interdisiplinare dheQasja interdisiplinare dhe multidisiplinare e estetikesmultidisiplinare e estetikes  Këto dy qasje sqarojnë raportet që ka estetika apo edukata estetikeKëto dy qasje sqarojnë raportet që ka estetika apo edukata estetike me lëmi tjera si me: filozofinë, antropologjinë, shkencën,me lëmi tjera si me: filozofinë, antropologjinë, shkencën, teknologjinë e artit domethënë midis të bukurës dhe praktikësteknologjinë e artit domethënë midis të bukurës dhe praktikës njerëzore.njerëzore.  Pedagogjia bashkëkohore duhet ta parashtroj zgjidhjen e edukatësPedagogjia bashkëkohore duhet ta parashtroj zgjidhjen e edukatës estetike duke u mbështetur në filozofi, gjegjësisht në degët e saj praestetike duke u mbështetur në filozofi, gjegjësisht në degët e saj pra në: Ontologji, Gnosologji, Logjikë, Aksiologji dhe në Estetikë.në: Ontologji, Gnosologji, Logjikë, Aksiologji dhe në Estetikë.  Nga kjo shohim lidhëmërinë e edukatës estetike të shfaqur nëNga kjo shohim lidhëmërinë e edukatës estetike të shfaqur në shumë lëmenj studimor të cilat shprehen edhe praktikisht por atoshumë lëmenj studimor të cilat shprehen edhe praktikisht por ato dallojnë varësisht prej shijes individuale apo përceptimit individualdallojnë varësisht prej shijes individuale apo përceptimit individual se si ai e sheh atë akt të bukur apo të shëmtuar.se si ai e sheh atë akt të bukur apo të shëmtuar.  Qasja multidisiplinare përkundër asaj interdisiplinare bën ndërfutjenQasja multidisiplinare përkundër asaj interdisiplinare bën ndërfutjen te gjithësecila lidhje që mund të ketë edukata estetike duke ute gjithësecila lidhje që mund të ketë edukata estetike duke u munduar të jap sqarime për secilin interaksion që e bën, pormunduar të jap sqarime për secilin interaksion që e bën, por çdoherë në lartësimin e së bukurës.çdoherë në lartësimin e së bukurës.
 • 7. Estetika në Lëmi tjera StudimoreEstetika në Lëmi tjera Studimore Edukata estetike mund të paraqitet në forma të ndryshme dhe mund tëEdukata estetike mund të paraqitet në forma të ndryshme dhe mund të jetë: edukatë punuese estetike, edukatë fizike estetike, morale ejetë: edukatë punuese estetike, edukatë fizike estetike, morale e shprehur në lloje të ndryshme të aktiviteteve me rëndësi të madheshprehur në lloje të ndryshme të aktiviteteve me rëndësi të madhe si: Ajo ndikon në zhvillimin e mprehtësisë intelektuale, spirituoizitetinsi: Ajo ndikon në zhvillimin e mprehtësisë intelektuale, spirituoizitetin mundëson depërtimin në esencën e çështjeve antropologjike nëmundëson depërtimin në esencën e çështjeve antropologjike në mënyrë shumëdimensionale.mënyrë shumëdimensionale. Edukata punuese ofron mundësi që nëpërmjet edukimit estetik tëEdukata punuese ofron mundësi që nëpërmjet edukimit estetik të zhvilloj dhe të begatoj kulturën dhe shijen estetike për të dalluar, përzhvilloj dhe të begatoj kulturën dhe shijen estetike për të dalluar, për të parandaluar për të përjetuar, e për të krijuar të bukurën nëtë parandaluar për të përjetuar, e për të krijuar të bukurën në procesin e punës praktike prodhuese.procesin e punës praktike prodhuese. Kjo lidhje bën që edukata estetike të kontribuojë për zhvillimin, përKjo lidhje bën që edukata estetike të kontribuojë për zhvillimin, për formimin, për vetëformimin e personalitetit të tërësishëm e tëformimin, për vetëformimin e personalitetit të tërësishëm e të gjithanshëm të njeriut.gjithanshëm të njeriut.
 • 8. Mendimet e filozofëve dhe studiuesveMendimet e filozofëve dhe studiuesve antikë mbi Edukatën Estetikeantikë mbi Edukatën Estetike..  Mendimi i Gaston Milalaret- Edukata estetike është njëra prejMendimi i Gaston Milalaret- Edukata estetike është njëra prej komponentëvë fundamnetale edukative pa të cilën nuk mund tëkomponentëvë fundamnetale edukative pa të cilën nuk mund të mendohet zhvillimi, formimi dhe vetëformimi i personalitetit të lirë emendohet zhvillimi, formimi dhe vetëformimi i personalitetit të lirë e të gjithanshëm, dhe si e tillë ajo duhet të trajtohet në mënyrë shumëtë gjithanshëm, dhe si e tillë ajo duhet të trajtohet në mënyrë shumë dimensionale.dimensionale.  John Dew- arti është dimension i përvojës së lindur dhe çdo njeriJohn Dew- arti është dimension i përvojës së lindur dhe çdo njeri është artist, pra e bukura është kriter qenësor i vlerësimit njerëzor.është artist, pra e bukura është kriter qenësor i vlerësimit njerëzor.  Imanuel Kanti- Edukata estetike lidhet me shumë komponentë nëImanuel Kanti- Edukata estetike lidhet me shumë komponentë në veçanti me edukatën morale, sipas tij njerëzishmëria, mirësjelljaveçanti me edukatën morale, sipas tij njerëzishmëria, mirësjellja virtytet njerëzore etj., kanë edhe elemente të së bukurës.virtytet njerëzore etj., kanë edhe elemente të së bukurës.  Jeronim de Rada- Arti është shumë i lartë për faktin se zbulonJeronim de Rada- Arti është shumë i lartë për faktin se zbulon përsosmërinë e edukatës estetike d.m.th i jep rëndësi edukatëspërsosmërinë e edukatës estetike d.m.th i jep rëndësi edukatës estetike të shfaqur përmes artit të së bukurës.estetike të shfaqur përmes artit të së bukurës.
 • 9. Qasja bashkëkohore e edukatësQasja bashkëkohore e edukatës EstetikeEstetike  Qasja bashkëkohore bën tejkalim tëQasja bashkëkohore bën tejkalim të pikëpamjeve të mëparëshme mbi edukatënpikëpamjeve të mëparëshme mbi edukatën estetike të cilat ishin të njëanëshmeestetike të cilat ishin të njëanëshme psikoanaliste, instrumentaliste, pragmantiste,psikoanaliste, instrumentaliste, pragmantiste, natyraliste, institucionaliste.natyraliste, institucionaliste.  Kjo qasje iu jep prioritet sintezave dhe të gjithaKjo qasje iu jep prioritet sintezave dhe të gjitha arritjeve progresive, të gjitha qasjevearritjeve progresive, të gjitha qasjeve shumëdimensionale, duke i valorizuar artin dheshumëdimensionale, duke i valorizuar artin dhe vlerat estetike në kontekstin historik,vlerat estetike në kontekstin historik, bashkëkohor, në aspektin shoqëror ebashkëkohor, në aspektin shoqëror e antropologjik njerëzor edhe individual.antropologjik njerëzor edhe individual.
 • 10. Disa prej aforizmaveDisa prej aforizmave  Kur t’I shikosh figurat fantazon dhe imagjinon ashtu si IKur t’I shikosh figurat fantazon dhe imagjinon ashtu si I ke mendimet.ke mendimet.  Edukata është pjesë e jetës, kulturës, moralit, dijes,Edukata është pjesë e jetës, kulturës, moralit, dijes, sjelljes, dialogut dhe mirëkuptimit.sjelljes, dialogut dhe mirëkuptimit.  Arti estetik ka për detyrë të njoh dhe të shpjegojë jetën.Arti estetik ka për detyrë të njoh dhe të shpjegojë jetën.  Jeta është vizatim ku nuk mund ta përdorësh gomën.Jeta është vizatim ku nuk mund ta përdorësh gomën.  Fisnikëria nuk vlen kur i mungojnë cilësitë morale.Fisnikëria nuk vlen kur i mungojnë cilësitë morale.  Edhe në ëndërrimet më të mëdha njeriu nuk mund t’uaEdhe në ëndërrimet më të mëdha njeriu nuk mund t’ua kaloj natyrës.kaloj natyrës.
 • 11. Ju faliminderit për vëmendjenJu faliminderit për vëmendjen  ThankThank  YouYou  Very muchVery much

Related Documents