Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 roku Analiza częstotliwości cytowania ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Spis treści ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r. INFORMACJA MIESIĄCAGazeta Wyborcza była najba...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Małysza.RadioSpośród rozgłośni radiowych najczęściej powoływano...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.– sportowefakty.pl. W maju onet.pl nadal na prowadzeniu. Z wp.p...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1. Analiza1.1. Ranking główny W rankingu najczęściej cytowany...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.2. Ranking tytułów prasowych Wśród najczęściej cytowanych ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.3. Ranking stacji telewizyjnych Spośród stacji telewizyjnyc...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.4. Ranking rozgłośni radiowych Spośród rozgłośni radiowych ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.5. Ranking portali internetowych Dziennikarze powoływali si...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.6. Ranking mediów biznesowych Najczęściej powoływanym me- ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.7. Ranking periodyków Wśród najczęściej cytowanych ty- ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.8. Tematyka przekazów Większośd odwołao mediowych Wy...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.9. Ranking mediów regionalnych Czołówka mediów regionalnych...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.10. Ranking prasy regionalnej Najczęściej cytowane tytuły...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Metodologia badania ...
Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.mowane. Za cytat z portalu internetowego są p...
of 17

Najbardziej opiniotwórcze media września 2011

Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Najbardziej opiniotwórcze media września 2011

 • 1. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 roku Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 30 września 2011 roku WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2011
 • 2. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Spis treści WstępINFORMACJA MIESIĄCA ..................................... 3 Badanie przeprowadzono na podstawie 5 387 prze- kazów mediowych (wycinków prasowych, progra-ZWRÓĆ UWAGĘ ................................................ 3 mów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 do 30OBSERWUJEMY INTERNET I REGIONY ................. 4 września 2011 r. Dziennikarze odnosili się do wiado- mości podawanych na łamach innych mediów 5 5031. ANALIZA ........................................................ 6 razy (3 642 razy w prasie, 1057 w telewizji i 804 w 1.1. RANKING GŁÓWNY ............................................. 6 radio). Analiza obejmuje tylko te przekazy, które nie 1.2. RANKING TYTUŁÓW PRASOWYCH .......................... 7 są przeglądami mediów i przedrukami. Na jej pod- 1.3. RANKING STACJI TELEWIZYJNYCH........................... 8 stawie wyciągnięto następujące wnioski: 1.4. RANKING ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ........................ 9 1. Większośd cytowanych przekazów to artykuły 1.5. RANKING PORTALI INTERNETOWYCH .................... 10 prasowe. Najwięcej publikacji pochodzi z 1.6. RANKING MEDIÓW BIZNESOWYCH ....................... 11 dzienników (72 proc.) oraz tygodników (21 1.7. RANKING PERIODYKÓW ..................................... 12 proc.). 1.8. TEMATYKA PRZEKAZÓW .................................... 13 2. We wrześniu 2011 roku w rankingu najczęściej 1.9. RANKING MEDIÓW REGIONALNYCH ..................... 14 cytowanych mediów zwyciężyła Gazeta Wy- 1.10. RANKING PRASY REGIONALNEJ.......................... 15 borcza osiągając wynik 695 powołao; na dru- 1.11. RANKING ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH ................ 15 gim miejscu znalazła się Rzeczpospolita, na którą powoływano się 584 razy. Trzecia lokataMETODOLOGIA BADANIA........................... 16 należy do RMF FM (417), zaś czwartą pozycję zajęła TVN24 (385). W zestawieniu portali in- ternetowych prowadzi gazeta.pl (90). 3. 95 proc. powołao dotyczyło mediów ogólno- polskich, a pozostałe 5 proc. – regionalnych. Najwięcej cytatów z mediów regionalnych po- chodziło z województwa mazowieckiego, gdzie liderem cytowao zostało Życie Warszawy. 4. Wśród gazet najczęściej powołujących się na doniesienia innych środków masowego prze- kazu pierwsze miejsce przypadło Rzeczpospoli- tej, a drugie zajął Express Bydgoski. Najczęściej cytującymi rozgłośniami radiowymi były TOK FM i PR3, a stacjami telewizyjnymi – Polsat News oraz TVN24. 2
 • 3. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r. INFORMACJA MIESIĄCAGazeta Wyborcza była najbardziej opiniotwórczym medium września. Jednocześnie gazeta.pl wygraław zestawieniu najczęściej przywoływanych portali internetowych, wyprzedzając onet.pl i tvn24.pl. Nadrugim miejscu w zestawieniu generalnym znalazły się powołania na informacje opublikowane wRzeczpospolitej. Na podium znalazło się również radio RMF FM, za nim TVN24 i Dziennik GazetaPrawna.Mimo sezonu wyborczego i zdominowania tą tematyką zdecydowanej większości informacji, w me-diach znalazło się jeszcze miejsce do komentowania kontrowersyjnej obecności Adama Darskiego –Nergala w programie TVP oraz… jego towarzyskich kontaktów ze Sławomirem Nowakiem z KancelariiPrezydenta. Z kolei Jarosław Kaczyoski dziękował Kazikowi Staszewskiemu za opinie na temat PiS wy-rażone w wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskiej. ZWRÓĆ UWAGĘTematykaWe wrześniu media cytowały inne media głównie w kontekście wyborów parlamentarnych, politykipolskiej i rankingów i sondaży (głównie tych przedwyborczych). Tematyka wyborcza zepchnęła waka-cyjne newsy o celebrytach na dalsze pozycje, natomiast optymistycznie wysoko uplasowały się donie-sienia ze świata kultury i sztuki. Wyraźnie wyróżniły się też informacje i komentarze dotyczące AdamaDarskiego – Nergala. W kręgu zainteresowao mediów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego byłyrównież kwestie edukacji i szkolnictwa.Rankingi:Media najczęściej cytowały Gazetę Wyborczą (695) i Rzeczpospolitą (584). Na kolejnym miejscu wśródnajbardziej opiniotwórczych mediów znalazło się RMF FM (417).Prasa:Wśród najczęściej cytowanych przekazów prasowych na pierwszej pozycji znalazły się publikacjez Gazety Wyborczej. Do rankingu zakwalifikowały się: 4 dzienniki ogólnopolskie, 3 tygodniki, 1 dzien-nik ekonomiczny oraz 2 tabloidy.Gazetę Wyborczą cytowano głównie powołując się na informacje wiązane ze zbliżającymi się wybo-rami parlamentarnymi. Na Gazetę Wyborczą najczęściej powoływały się stacje telewizyjne i radiowe:Polsat News, TVP Info, TVN24, PR3. Cytowania Rzeczpospolitej dotyczyły w największym stopniuekonomii, rynku i finansów oraz publikowanych przez dziennik rankingów i sondaży. Dziennik GazetaPrawna był cytowany w związku z informacjami ekonomicznymi oraz dotyczącymi edukacji i szkolnic-twa.Wśród najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników znalazły się: Wprost, Newsweek i Polity-ka. Tuż za nimi Gazeta Polska. Miesięcznikami, na które najczęściej powoływały się inne media wewrześniu, były Forbes oraz Perspektywy.TelewizjaSpośród stacji telewizyjnych najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie TVN24.Na drugiej pozycji znalazły się cytowania TVN, na trzeciej TVPInfo. We wrześniu za TVN24 najczęściejpodawano informacje dotyczące wyborów parlamentarnych, a na TVN powoływano się mówiąc o ży-ciu celebrytów. Powołania na TVPInfo dotyczyły głównie wyborów parlamentarnych i wypadku Adama 3
 • 4. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Małysza.RadioSpośród rozgłośni radiowych najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie stacjiRMF FM. Na rozgłośnię powoływano się głównie w odniesieniu do przedwyborczych rankingów i son-daży. Wśród innych tematów podchwytywanych przez media pojawiły się doniesienia RMF FM na te-mat zatrzymania wiceprezesa BOŚ (podkreślano, że to RMF jako pierwsze poinformowało o tym wy-darzeniu) oraz na temat włamania do poselskiej poczty Beaty Kempy. Media cytowały też wypowiedźKrzysztofa Rybioskiego udzielonej w RMF o próbach przekupstwa przez PO.Na drugim miejscu najbardziej opiniotwórczych rozgłośni radiowych uplasowało się radio ZET z infor-macjami dotyczącymi wyborów parlamentarnych. Na trzecim miejscu – Radio Maryja i polityka pol-ska. OBSERWUJEMY INTERNET I REGIONYMEDIA REGIONALNEWe wrześniu w rankingu regionalnym na trzecim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych me-diów regionalnych znalazła się Nowa Trybuna Opolska. Media cytowały za dziennikiem wypowiedziKazika Staszewskiego. Artysta udzielił NTO wywiadu, w którym mówił m.in. o swoich preferencjachwyborczych. Za wyrażone w wywiadzie opinie na temat PiS, liderowi Kultu podziękował na konfe-rencji prasowej Jarosław Kaczyoski. Komentarze na ten temat znalazły się się m.in. na antenachTOK FM, TVP Info, Polsat News, oraz w tygodnikach Newsweek i Polityka.W sierpniu w rankingu regionalnym pojawiła się nowa rozgłośnia radiowa – Radio Kraków. Media cy-towały za Radio Kraków wypowiedzi przedstawicieli miasta na temat możliwości organizowania nastadionie Wisły rozgrywek Ligi Mistrzów. W lipcu na trzecim miejscu znalazł się przedstawiciel regio-nalnych rozgłośni radiowych: poznaoskie Radio Merkury. Przed nim Życie Warszawy i Dziennik Polski.W czerwcu sytuacja w prasie regionalnej bez zmian w porównaniu do maja. W rankingu po raz pierw-szy zagościło Radio Wrocław. W maju w regionach mała stabilizacja. Życie Warszawy i Metro na pro-wadzeniu, tuż za nimi Dziennik Polski. W rankingu króluje prasa, znalazło się miejsce tylko dla jednejrozgłośni – Radia Gdaosk. W kwietniu na czoło zestawienia wróciły mazowieckie dzienniki: Życie War-szawy i Metro. W marcu zwycięzcą rankingu regionalnego został Dziennik Bałtycki, za sprawą donie-sieo dotyczących kontaktów zawodowych Marcina Dubienieckiego. W lutym na drugim miejscu ze-stawienia mediów regionalnych znalazł się Dziennik Bałtycki, nieobecny w styczniowym rankingu.Dziennik zapewnił sobie obecnośd w zestawieniu dzięki opublikowaniu doniesieo na temat powiązaobiznesowych Marcina Dubienieckiego. Publikację wspominano m.in. w TVN24, Polsat i Polsat News,PR1. Zwiększyła się też liczba cytowao Życia Warszawy, a do rankingu wróciło wielkopolskie RadioMerkury. Styczeo przyniósł spadek powołao na media regionalne. Wśród tytułów prasowych nadalprowadzą gazety z Mazowsza, a najczęściej cytowane rozgłośnie pochodzą z Pomorza.PORTALE INTERNETOWEWe wrześniu niespodzianka w zestawieniu najczęściej cytowanych portali internetowych. Na czelezestawienia znalazła się po raz pierwszy gazeta.pl, wyprzedzając onet.pl i tvn24.pl. Wygraną portalgazeta.pl zawdzięcza przedwyborczym rankingom, chętnie cytowanym przez inne media.W sierpniu niespodzianka w zestawieniu najczęściej cytowanych portali internetowych. W pierwszejtrójce znalazła się, nieobecna do tej pory w zestawieniach, niezalezna.pl. Portal poinformował, że To-masz Sakiewicz nagrał rozmowę z Andrzejem Lepperem, w której szef Samoobrony miał ujawnid źró-dło przecieku w tzw. „aferze gruntowej”. Onet.pl, tvn24.pl oraz sportowefakty.pl to lipcowa czołówkanajczęściej cytowanych portali internetowych. 40% cytowao informacji z Onetu dotyczyło polityki pol-skiej. Czerwiec to kolejny miesiąc z onet.pl na prowadzeniu. Portal popularnośd w mediach zdobyłm.in. dzięki wypowiedziom szefa NBP Marka Belki na temat rosnącej inflacji w Polsce. Tuż za Onetem 4
 • 5. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.– sportowefakty.pl. W maju onet.pl nadal na prowadzeniu. Z wp.pl oddzielił go ekonomiczny mo-ney.pl. W kwietniu w zestawieniu portali bardzo wyrównana walka między onet.pl a wp.pl. Co cieka-we, większośd z przywołao obydwu serwisów dotyczyło tego samego tematu: wywiadu, a raczej wy-wiadów, których portalom udzielił biskup Tadeusz Pieronek, a dotykały one kwestii związanych z rocz-nicą katastrofy pod Smoleoskiem. Wirtualna Polska rozmawiała na tematy „smoleoskie” również zkardynałem Stanisławem Dziwiszem. W marcu portale internetowe szły „łeb w łeb”. Minimalną prze-wagę nad innymi uzyskał tvn24.pl, tuż za nim znalazł się onet.pl. W lutym podobnie jak w poprzednimmiesiącu onet.pl był jedynym przedstawicielem portali internetowych obecnym w rankingu general-nym najczęściej cytowanych mediów. Tuż za nim znalazł się portal z tej samej grupy mediowej –tvn24.pl. Onet wysoką liczbę cytowao zawdzięcza głównie echom styczniowej rozmowy z JarosławemKaczyoskim oraz wywiadowi z Marcinem Dubienieckim. W mediach pojawiły się głosy, że mąż MartyKaczyoskiej swoimi niefortunnymi wypowiedziami może szkodzid PiS. W styczniu onet.pl był kolejnyraz zwycięzcą rankingu. Deptał mu po piętach ekonomiczny money.pl, który zdeklasował tvn24.pl iwp.pl. 5
 • 6. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1. Analiza1.1. Ranking główny W rankingu najczęściej cytowanych Wykres 1. mediów pierwsze miejsce zajęła Gazeta Wyborcza. Na drugiej pozy- cji znalazła się Rzeczpospolita, a na trzeciej –RMF FM. Czwarta lokata należy do TVN24, a piąta do Dzien- nika Gazeta Prawna. W rankingu piętnastu najczęściej cytowanych mediów znalazło się w sumie 9 tytułów prasowych (Gaze- ta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Wprost, Newsweek, Polityka, Fakt, Super Express, Puls Biznesu), 2 stacje te- lewizyjne (TVN24 i TVN), 3 stacje radiowe (RMF FM, Radio Zet, Radio Maryja) oraz jeden portal (gaze- ta.pl) (Wyk. 1). 6
 • 7. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.2. Ranking tytułów prasowych Wśród najczęściej cytowanych Wykres 2. przekazów prasowych na pierw- szej pozycji znalazły się publika- cje z Gazety Wyborczej. Do ran- kingu zakwalifikowały się: 3 dzienniki ogólnopolskie, 4 tygo- dniki, 1 dziennik ekonomiczny oraz 2 tabloidy (Wyk. 2). 7
 • 8. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.3. Ranking stacji telewizyjnych Spośród stacji telewizyjnych najczę- Wykres 3. ściej powoływano się na informacje podawane w TVN24. Na drugim miejscu uplasowała się TVN. W czo- łówce cytowao stacji telewizyjnych znalazła się też TVPInfo (Wyk. 3). 8
 • 9. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.4. Ranking rozgłośni radiowych Spośród rozgłośni radiowych najczęściej powoływano się na Wykres 4. informacje podawane na ante- nie stacji RMF FM. Na drugiej pozycji znalazły się cytowania z Radio Zet, na trzeciej z Radio Maryja (Wyk. 4). 9
 • 10. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.5. Ranking portali internetowych Dziennikarze powoływali się również na przekazy interneto- Wykres 5. we. Wśród najczęściej cytowa- nych portali na pierwszym miej- scu uplasowała się gazeta.pl, za nią onet.pl i tvn24.pl (Wyk. 5). 10
 • 11. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.6. Ranking mediów biznesowych Najczęściej powoływanym me- Wykres 6. dium biznesowym był Puls Biz- nesu. Najczęściej cytowanym portalem ekonomicznym został money.pl, telewizją - TVN CNBC. Wśród rozgłośni radio- wych zwyciężyło Radio PiN (Wyk. 6). 11
 • 12. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.7. Ranking periodyków Wśród najczęściej cytowanych ty- Wykres 7. godników i dwutygodników znala- zły się: Wprost, Newsweek i Polity- ka (Wyk. 7). Z kolei miesięcznikami, na które najczęściej powoływały się inne media, były Forbes oraz Perspek- tywy (Wyk. 8). Wykres 8. 12
 • 13. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.8. Tematyka przekazów Większośd odwołao mediowych Wykres 9. dotyczyło wyborów parlamen- tarnych i polityki polskiej oraz rankingów i sondaży (Wyk. 9). 13
 • 14. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.9. Ranking mediów regionalnych Czołówka mediów regionalnych to Wykres 10. Życie Warszawy i Dziennik Polski. Wśród najczęściej cytowanych me- diów regionalnych znalazły się też 2 stacje radiowe: Radio Gdaosk i Ra- dio Szczecin (Wyk. 10). 14
 • 15. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.1.10. Ranking prasy regionalnej Najczęściej cytowane tytuły prasowe z danego województwa (Tab. 1) Województwo Medium Liczba cytatówmazowieckie Życie Warszawy 31małopolskie Dziennik Polski 22opolskie Nowa Trybuna Opolska 13wielkopolskie Polska Głos Wielkopolski 11kujawsko-pomorskie Gazeta Pomorska 10śląskie Polska Dziennik Zachodni 9świętokrzyskie Echo Dnia Kieleckie 9dolnośląskie Polska Gazeta Wrocławska 5lubelskie Dziennik Wschodni 5pomorskie Polska Dziennik Bałtycki 5łódzkie Express Ilustrowany 2podkarpackie Nowiny 2podlaskie Echo Katolickie 2lubuskie Gazeta Lubuska 1zachodniopomorskie Głos Szczecioski 1warmiosko-mazurskie - -1.11. Ranking rozgłośni regionalnych Najczęściej cytowane rozgłośnie radiowe i telewizyjne z danego województwa (Tab. 2) Województwo Medium Liczba cytatówpomorskie Radio Gdaosk 8zachodniopomorskie Radio Szczecin 8wielkopolskie Radio Merkury 7lubuskie Radio Zachód 6świętokrzyskie Radio Kielce 6lubelskie radio eR 5śląskie Radio Katowice 4kujawsko-pomorskie TVP Bydgoszcz 2mazowieckie Radio dla Ciebie 2podlaskie Radio Białystok 2warmiosko-mazurskie Radio Olsztyn 2dolnośląskie Radio Wrocław 1łódzkie Radio Łódź 1małopolskie Radio Kraków 1opolskie - -podkarpackie - - 15
 • 16. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.Metodologia badania Głównym kryterium decydującym o zakwalifi- kowaniu danego wycinka jest jednak bezpo- Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, średnie odwołanie się do konkretnego artykułu, telewizyjne i radiowe, w których cytuje się lub stwierdzenia, wypowiedzi opublikowanej na powołuje na doniesienia, które pierwotnie po- łamach gazety lub wyemitowanej w programie jawiły się w innych środkach przekazu. telewizyjnym/radiowym. Od stycznia 2008 r. IMM opracowuje raport na Do sumy powołao nie są wliczane wzajemne cy- podstawie wszystkich tych przekazów, w któ- towania w obrębie następujących mediów oraz rych media powołują się na doniesienia innych ich wydao internetowych powiązanych kapita- mediów, ale nie będących przeglądami prasy. łowo: Od kwietnia 2010 r. IMM opracowuje raport Agora: Gazeta Wyborcza, gazeta.pl, Metro, Ra- w oparciu o metodologię wykorzystującą bar- dio TOKFM, Radio Złote Przeboje, RoxyFM; dziej szczegółową definicję powołania na inne medium. Axel Springer: Dziennik Gazeta Prawna, Fakt, Forbes, Newsweek, Przegląd Sportowy, Sport; Do raportu są kwalifikowane publikacje odwo- łujące się do artykułów, wypowiedzi, stwier- Grupa ITI: onet.pl, TVN, TVN24, tvn24.pl, TVN dzeo, które pojawiły się na łamach bądź antenie Style, TVN CNBC; innego medium, pod warunkiem, że nie są Infor: Dziennik Gazeta Prawna, dziennik.pl, for- omawiane w kontekście przeglądu mediów sal.pl, Gazeta Samorządu i Administracji, Per- oraz nie są przedrukiem z innego medium. sonel i Zarządzanie, Biznes Trendy; Wynik dla dziennika „Polska” stanowi suma media publiczne: TVP1, TVP2, TVP INFO, PR1, powołao na tytuł „Polska”. Wynik dla mutacji PR3, Radio Euro; regionalnych wydawanych pod wspólnym tytu- łem „Polska” („Dziennik Bałtycki”, „Dziennik GRUPA GREMI (Gremi Media, Presspublica i Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakow- Media Regionalne): Gremi : Przekrój, Sukces/ ska”, „Gazeta Wrocławska”, „Głos Wielkopol- Presspublica: Parkiet, Rzeczpospolita, Uważam ski”, „Kurier Lubelski”) stanowi sumę powołao Rze, Życie Warszawy / Media Regionalne: na powyższe tytuły zarówno z użyciem pełnej Dziennik Wschodni, Echo Dnia, Gazeta Lubuska, nazwy gazety (np. „Polska Dziennik Bałtycki”) Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos jak i jej nazwy skróconej („Dziennik Bałtycki”). Koszalioski, Głos Pomorza, Głos Szczecioski, Ku- Od marca 2011 roku w raporcie powołania na rier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny; mutacje regionalne są ujednolicone do pełnej Polityka: Polityka, TOK FM; nazwy i klasyfikowane jako cytaty z mediów re- gionalnych. Polsat: Polsat, Polsat News, TV4, TV Biznes; Radio PiN oraz dziennik Metro uznawane są za Polskapresse: Polska oraz wydania regionalne media ogólnopolskie, ze względu na ukazywa- (Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Za- nie się jednakowej treści w wielu regionach chodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, jednocześnie. Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski), Dziennik Polski, Echo Miasta, Express Ilustrowany, pol- Zakwalifikowane publikacje są w większości skatimes.pl, wiadomości24.pl, motofakty.pl, wypadków rozpoznawalne za pomocą następu- gratka.pl. jących środków: RMF: interia.pl, RMF FM, RMF Classic, RMF stwierdzenie jest umieszczone w cudzysłowie Maxxx. oraz podane jest jego źródło, Jeżeli w jednym przekazie kilkakrotnie powoły- pojawiają się sformułowania typu: czwartkowa wano się na tę samą gazetę, stację telewizyj- Gazeta Wyborcza napisała, że…/ dziennikarze ną/radiową, Internet, ale w różnych kontek- na łamach Rzeczpospolitej zauważyli, stach, to w koocowych zestawieniach brano że…/Radio RMF FM poinformowało o…/w wy- pod uwagę wielokrotnośd cytowania, a nie wie- wiadzie dla Życia Warszawy X stwierdził, że…/ lokrotnośd odniesienia do innego medium. według badao tygodnika Wprost…; W przypadku powołao na tytuł prasowy i portal internetowy tego tytułu, cytowania nie są su- 16
 • 17. Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 r.mowane. Za cytat z portalu internetowego są przedrukami z innych mediów,uważamy odniesienie do adresu internetowe- są powołaniami na filmy fabularne emitowanego. Jeśli cytat odnosi się do „internetowego na antenach TV,wydania danego tytułu” albo tytułu „online”,nie jest wliczany do cytatów prasowych. stanowią komentarz tylko zdjęcia bądź tylko okładki prasowej, jeśli komentarz ten nie oma-Raport nie uwzględnia materiałów, które: wia bezpośrednio artykułu,omawiają profil działalności danego środka są przeglądami prasy (mediów) opublikowany-przekazu, bądź umieszczają wypowiedzi dzien- mi w prasie bądź też wyemitowanymi w radiunikarzy na tematy niezwiązane z treścią pisa- lub telewizji,nych przez nich artykułów, w badaniu nie są uwzględniane przekazy, któ-powołują się na prasę zagraniczną, rych źródłem są agencje informacyjne, m.in.stanowią tzw. powołania własne mediów – ga- PAP, Bloomberg, megafon.pl.zeta/ stacja powołuje się na doniesienia własne Analiza obejmuje całą prasę (ponad 900 tytu-lub mediów z tej samej grupy kapitałowej, łów gazet i czasopism) oraz stacje telewizyjnezostały opublikowane w gazecie, na strukturę (TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN24, TVN Tur-której składają się wyłącznie przedruki z innych bo, Polsat, TV4, TV Biznes, TVN CNBC Biznes) igazet (Angora, Forum), wybrane programy w rozgłośniach radiowych (PR1, PR3, Radio PiN, RMF FM, Radio ZET, TOKcytują publikacje starsze od obecnych o ponad FM, Radio Euro, Radio Maryja, RDC).3 lata lub przywołują nieistniejące już media, Szczegółowe informacje dotyczące monitoringupowołują się na informacje ze stron interneto- można znaleźd na stronie www.imm.com.pl.wych firm i organizacji (m.in. .com, .gov, .org),są powtórzeniami całych programów danej sta-cji telewizyjnej lub radiowej, 17

Related Documents