Poznao, dnia 18 października 2010 r.
Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
„Pomoc oparta na solidarności”
Z...
zależny od czynników gospodarczych, społecznych i demograficznych. Na to, że dziś możemy
mówid o Wielkopolsce jako silnym ...
opiekuoczo-rehabilitacyjne w domach pacjentów, zorganizowano zajęcia dla dzieci i
młodzieży, wyrównujące ich szanse edukac...
W ukierunkowywaniu i koordynacji wszystkich działao związanych z szeroko pojętą
pomocą społeczną, w naszym regionie pomocn...
of 4

Pomoc oparta na solidarnosci

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pomoc oparta na solidarnosci

  • 1. Poznao, dnia 18 października 2010 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego „Pomoc oparta na solidarności” Zasada, iż głodnemu należy dad przede wszystkim „wędkę” i nauczyd nią posługiwad – jest oczywista. Jak jednak trudno wprowadzid to przekonanie w życie, świadczy skala ubóstwa i wykluczenia społecznego w samej tylko Unii Europejskiej, uważanej wszak za enklawę dobrobytu we współczesnym świecie oraz rosnące systematycznie z tego tytułu obciążenie budżetów paostw członkowskich. Problem ludzi, którzy z różnych powodów potrzebują naszego wsparcia i szczególnej troski, dotyczy około 80 milionów mieszkaoców Unii Europejskiej, a jego wagę podkreśla ustanowienie przez Parlament Europejski, roku 2010 – Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Zmagania z tym problemem wspomagad mają między innymi środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmacniające spójnośd społeczną: z jednej strony poprzez ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem, z drugiej zaś poprzez wsparcie rozwoju instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Zagadnieniom walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmacnianie polityki spójności poświęcone było Nadzwyczajne Posiedzenie Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komitetu Regionów, które 18 czerwca tego roku odbyło się w Poznaniu. Zapraszając przedstawicieli europejskich regionów na obrady w tak ważnej kwestii do Wielkopolski, kierowałem się przede wszystkim głębokim przekonaniem, że nasz region ma do zaproponowania wiele nowatorskich rozwiązao w tej dziedzinie, którymi możemy podzielid się z zagranicznymi partnerami. Reperkusje poznaoskiego spotkania i przyjęta przez jego uczestników deklaracja, potwierdziły słusznośd przyjętych w Wielkopolsce kierunków polityki społecznej – opierających się na założeniu, że podstawą sukcesu w tej dziedzinie jest edukacja, profilaktyka i system pomocy dający przede wszystkim jego beneficjentom możliwośd aktywnego włączenia się w życie społeczne. Rozpoczynające się dzisiaj „Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej” dobrze wpisują się w europejską dyskusję na temat najbardziej efektywnych sposobów walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stwarzanie dotkniętym nimi osobom szansy na zmianę swojej sytuacji, wyjście z bierności i wniesienia swego wkładu w życie wspólnoty. Ubóstwo i wyklucznie społeczne ma bowiem swój wymiar ekonomiczny na dziś, związany z koniecznością przeznaczania coraz większych kwot na zasiłki, ale również na przyszłośd. W demokratycznej, samorządnej Polsce, dorasta już trzecie pokolenie ludzi, dla których zasiłki stały się sposobem na życie. Ich wyjście z biedy, bezradności i bezwolności jest jednym z najważniejszych zadao dla nas wszystkich. Wielkopolska jest przykładem skutecznej współpracy w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wielu podmiotów: samorządów, organizacji pozarządowych, Kościoła, biznesu i osób prywatnych. Bo i problemy te mają wielowymiarowy charakter,
  • 2. zależny od czynników gospodarczych, społecznych i demograficznych. Na to, że dziś możemy mówid o Wielkopolsce jako silnym centrum popularyzacji gospodarki społecznej składa się wiele czynników, również historycznych. Przez 123 lata zaborów Wielkopolanie uczynili z solidaryzmu społecznego, będącego podstawą ekonomii społecznej, skuteczny oręż walki o zachowanie tożsamości narodowej i kulturowej. Przez lata wypracowaliśmy dobre wzory, które mogły stad się podstawą współczesnych działao. Gospodarka społeczna opiera się wszak na na przeświadczeniu, że obowiązkiem wspólnoty jest udzielanie pomocy osobom wykluczonym – nie w sposób wzmacniający ich biernośd, ale aktywizujący je do tworzenia. Dlatego gospodarka społeczna najlepszą glebę znajduje właśnie w przedsiębiorczej Wielkopolsce, której mieszkaocy wielokrotnie udowadniali umiejętnośd brania spraw w swoje ręce – w obronie polskości podczas zaborów, walcząc o wolnośd w Powstaniu Wielkopolskim i tocząc przez kilka dziesięcioleci skuteczną – dzięki silnym tutaj tradycjom rzemieślniczym – wojnę z centralizmem gospodarczym czasów socjalizmu. To w Wielkopolsce działały takie postaci, jak Dezydery Chłapowski, prekursor polskiej pracy organicznej, czy Karol Marcinkowski, założyciel licznych towarzystw obywatelskich, spośród których najsłynniejsze to Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czy Spółka „Bazar”. Towarzystwa te wychowały kolejne pokolenia wielkopolskich społeczników, takich jak Hipolit Cegielski, August Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, czy Maksymilian Jackowski. Przypomnę również, że w dwudziestoleciu międzywojennym, Cyryl Ratajski stworzył na poznaoskich Zawadach pierwsze programy opieki społecznej. W demokratycznej Polsce, na bazie wielkopolskich doświadczeo, przy aktywnym udziale Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, zbudowano nowoczesny system prawny umożliwiający rehabilitację społeczną i zawodową osób z grup wykluczenia, w tym również niepełnosprawnych. Funkcjonujący w Wielkopolsce model pomocy społecznej od początku zakłada wielopłaszczyznową współpracę różnych sektorów: paostwowego, samorządowego, ponad 500 organizacji pozarządowych, w tym pożytku publicznego oraz samych adresatów pomocy społecznej. W naszym regionie funkcjonuje 226 ośrodków pomocy społecznej oraz 35 powiatowych centrów pomocy społecznej. W 11 Centrach Integracji Społecznej, 33 spółdzielniach socjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, czy powstających w partnerstwie publiczno-prywatnym osiedlach mieszkao socjalnych, osoby dotknięte wykluczeniem odzyskują wiarę w siebie. Zakłada się, że efektem podjętych działao powinno byd usamodzielnienie się osoby korzystającej z pomocy, a także jej integracja ze środowiskiem społecznym. Jednym z podstawowych zadao Samorządu Województwa są działania związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników służb społecznych. W ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przeszkolono ponad trzy tysiące pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Szczególną rolę w ostatnim czasie odegrał Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach 5-milionowej pożyczki udzielonej przez Bank Światowy, 16 wielkopolskich gmin otrzymało finansowe wsparcie na realizację zadao aktywizujących i integrujących tamtejsze społeczności lokalne. W ramach programu powstały kluby seniorów, warsztaty dla osób starszych, ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych, usługi
  • 3. opiekuoczo-rehabilitacyjne w domach pacjentów, zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, wyrównujące ich szanse edukacyjne. Istotne znaczenie dla wielkopolskiej regionalnej polityki społecznej ma „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu”, w którego realizację zaangażowanych jest wiele instytucji. Samorząd Województwa, dysponując środkami Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje i dofinansowuje między innymi zakłady aktywności zawodowej, które łączą proces edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z otwartym rynkiem pracy. Na terenie Wielkopolski utworzono 7 zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających ogółem 399 osób, w tym 286 niepełnosprawnych. W trakcie tworzenia są kolejne dwa zakłady. Dodam, że Wielkopolska zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej. Ponadto w Województwie Wielkopolskim podejmowane są działania aktywizujące specjalistów ze społeczności lokalnych, które mają doprowadzid do powstania interdyscyplinarnych zespołów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego. Inicjatywy związane z ekonomią społeczną dobrze wpisują się w politykę społeczną Samorządu Wielkopolski, ukierunkowaną na działania umożliwiające osobom dotkniętych, czy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wyjście z bierności. Wzrastające zainteresowanie ekonomią społeczną świadczy o tym, że wchodzi ona z fazy eksperymentu i ma szansę stania się pełnoprawną gałęzią gospodarki. Określenie „społeczna” nie oznacza, iż nie wpisuje się ona w zasady wolnego rynku. Ogromną strefą do zagospodarowania przez ekonomię społeczną są na przykład usługi – opierające się na wzajemnym zaufaniu. Istniejące już w Wielkopolsce spółdzielnie socjalne dobrze się w ten kierunek rozwoju wpisują. Każdy człowiek ma jakieś umiejętności, których potrzebują inni – trzeba mu tylko dad szansę ich wykorzystania i rozwinięcia. Poznaoskie Piątkowo, gdzie osoby zadłużone wobec spółdzielni mieszkaniowej spłaciły długi pracą na jej rzecz – gmina Kwilcz, Lwówek, Chudobczyce to przykłady dobrze wykorzystanej szansy. Mam nadzieję, że kolejnym krokiem w kierunku popularyzacji gospodarki społecznej, będzie realizowane z udziałem Samorządu Województwa, Wielkopolskie Laboratorium Gospodarki Solidarnej. Przedmiotem prac Laboratorium będzie synchronizowanie działao gospodarczych w regionie z korzyściami społecznymi, a w ich efekcie poprawa statusu społecznego osób w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zakresem merytorycznej działalności Laboratorium będzie między innymi wspieranie partnerstw lokalnych, różne formy edukacji, szkolenie lokalnych liderów, prowadzenie badao dotyczących sytuacji sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce oraz jej monitorowanie, także tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej oraz funduszy, jak również pozyskiwanie środków unijnych. Z usług Laboratorium będą mogły korzystad organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne – wszyscy zainteresowani rozwojem instytucji ekonomii społecznej. Powodzenie tej inicjatywy wymaga szerokiej konsultacji i współpracy samorządów, organizacji społecznych, a wreszcie samych adresatów pomocy społecznej zainteresowanych zmianą swego położenia.
  • 4. W ukierunkowywaniu i koordynacji wszystkich działao związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną, w naszym regionie pomocną będzie na pewno „Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, którą opracowaliśmy, w tak szerokim zakresie, jako pierwsi w kraju i która stanowi integralną częśd „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”. Jedną z istotnych cech tego dokumentu jest innowacyjnośd w podejściu do budowania kierunków strategicznych, przejawiająca się w dwóch aspektach:  po pierwsze, adresatem każdego z priorytetów są wszystkie grupy społeczne, osoby zdrowe i z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, seniorzy – a więc wszyscy Wielkopolanie.  ponadto, strategia traktuje rozwój kapitału społecznego w sposób interdyscyplinarny, związany z takimi obszarami, jak zdrowie, kultura, sport i rekreacja, edukacja i oświata, pomoc społeczna. „Strategia Polityki Społecznej dla Wielkopolski”, oparta na diagnozie demograficznej, zdrowotnej oraz socjoekonomicznej, nie jest strategią pomocy społecznej, ani też strategią rozwiązywania problemów społecznych. Jest ona przede wszystkim dokumentem uwzględniającym aspekt wyrównywania szans życia osób o niższym statusie społecznym lub gorszym dostępie do edukacji, kultury, usług społecznych i zdrowotnych. Zawiera również wytyczne odnoszące się do systematycznego podnoszenia jakości i standardów życia wszystkich obywateli. Definicja polityki społecznej przyjęta w Strategii eksponuje przede wszystkim te decyzje i działania, które promują profilaktykę przed interwencją socjalną. Miejsce polityki ograniczającej się do reagowania na negatywne zjawiska i procesy zajmuje polityka wyprzedzania zdarzeo. Zasada partnerstwa i współpracy jest wyjściowym warunkiem tworzenia i wdrażania programów wielkopolskiej polityki społecznej na najbliższe lata. Na poziomie wdrażania Strategii równie ważną rolę przypisuje się potencjałowi społeczności lokalnej i zaradności obywateli. Strategia jest dobrym fundamentem do popularyzacji i rozwoju w naszym regionie ekonomii społecznej. Nie sposób budowad społeczeostwa obywatelskiego bez solidarności społecznej, która opiera się z jednej strony na przeświadczeniu, że każda wspólnota jest odpowiedzialna za tworzących ją ludzi. Z drugiej zaś na przekonaniu, że każdy może i powinien coś do tej wspólnoty wnieśd. Naszą rolą jest wzmacnianie działao, umożliwiających realizację tych zasad. Życzę wszystkim uczestnikom „Wielkopolskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej”, by przybliżyły nas one do odpowiedzi na pytanie, jak działad, jednoczyd siły i zapał, by określenie „gospodarka społeczna” mogło stad się w przyszłości synomimem działao powszechnych i nie tylko słusznych, ale również ekonomicznie efektywnych. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Related Documents