Centrum Opieki Medycznej nad
Osobami Starszymi w Wołominie
– realny postulat ustr. 2
1 mln 400 tys „do kosza” przez
wn...
2 nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014
zdrowie
Nic tylko trzymać kciuki – dobrze widać,
że to realny, potrzebny ...
nasze forum ow łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 3
Z dużym zdumieniem można przyjać taką
smutną dla mieszkańców informację. C...
4
Jak pani myśli warto było przecho-dzić
te delikatnie mówiąc perype-tie,
wysłuchiwać ataków co ponie-których?
Na to p...
5
Wszystko to w związku z przebudową
linii kolejowej na naszym odcinku, zbli-żającą
się budową trasy ekspresowej
S8 or...
rozrywka
Wołomiński Uniwersytet Dziecięcy
– działo się!
Najpierw indeksy jak na prawdziwej uczelni, wyprawka studenta ...
7
nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014
forum młodych
Nasza młodzież poznaje tajniki Brukseli
sport
5 październ...
8
z regionu
W momencie nieoczkiwanego wprowa-dzenia
dużych zmian w organizacji ruchu,
władze Wołomina w piśmie do MZDW...
of 8

Nasze forum-nr-5

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Nasze forum-nr-5

  • 1. Centrum Opieki Medycznej nad Osobami Starszymi w Wołominie – realny postulat ustr. 2 1 mln 400 tys „do kosza” przez wniosek radnego Sulicha? ustr. 3 temat numeru nr 5 (5) wrzesień 2014, b e z p ł a t n a g a z e t a m i ł o ś n i k ó w w o ł o m i n a i o k o l i c 4 lata na drodze rozwoju Burmistrz Madziar w gronie laureatów prestiżowego plebiscytu samorządowego „Sukces Mijającej Kadencji” To rzeczywiście dobry gospodarz, potrafi słuchać ludzi i ich potrzeb - przyznają mieszkańcy miasta. W dniach 1-2 października w Jachrance odbyło się XII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które cyklicznie organizuje Pismo Samorządu Tery-torialnego „Wspólnota”. Podczas uroczystej gali, którą poprowadził znany z roli seria-lowego wójta Cezary Żak, wręczono pre-stiżowe nagrody: „Sukces Mija-jącej Kadencji”. Miejsca przyznawano w pię-ciu kategoriach: miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, miast małych oraz gmin wiejskich. Burmistrz Woło-mina Ryszard Madziar zajął szó-ste miejsce wśród włodarzy miast powiatowych. Zwyciężył burmistrz Myślenic. W kategorii miast wojewódzkich na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Wrocławia, miast na prawach powiatu – prezydent Zamościa. Redakcja „Wspólnoty”, przygotowując swoje zestawienie, rozpatrywała pojęcie suk-cesu ostatnich czterech lat w kilku zasadniczych aspektach: finanso-wym, ekonomicznym, infrastruk-turalnym i społeczno-politycz-nym. Brano pod uwagę między innymi dochody budżetowe i struk-turę wydatków w gminie, wskaźniki ekonomiczne, rozwój infrastruktury, poziom życia ludności, frekwencję wyborczą, czy też sukces władz w kolej-nych wyborach. Przyznając miejsca w rankingu, analizowano także tak szczegółowe dane jak długość ście-żek rowerowych, zasięg sieci wodno- -kanalizacyjnej, a nawet wzięto pod lupę poziom edukacji w mieście. red.
  • 2. 2 nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 zdrowie Nic tylko trzymać kciuki – dobrze widać, że to realny, potrzebny i dobrze przygoto-wany projekt. Można zdobyć finansowanie, pomoc NFZ oraz WOŚP, zrobić coś dobre-go dla naszych najstarszych mieszkańców. Rozmawiamy z Krzysztofem Wytrykusem, pomysłodawcą utworzenia oddziału geriatrycznego (COMnOS) w wołomińskim szpitalu. To już kolejna inicjatywa w ostatnim czasie dotycząca rozbudowy szpitala. Ostatnio Kobyłka podjęła uchwałę intencyjną ws. utworzenia oddziału chirurgii dziecięcej, na najbliższej sesji będzie Pan przekonywał radnych, że warto wesprzeć seniorów i stworzyć im odpowiednie warunki do leczenia na nowym oddziale geriatrycznym w wołomińskim szpitalu… Niewątpliwie obie inicjatywy są słuszne, a potrzeby naszego szpitala i mieszkań-ców bardzo duże. Niestety koszty takich inwestycji przekraczają nasze możli-wości. Jako gmina od lat wspieramy szpital finansowo, bez wsparcia Naro-dowego Funduszu Zdrowia trudno jest zrealizować wszystkie plany. Oddział geriatryczny to odpowiedź na potrzeby naszych najstarszych mieszkańców, któ-rych w gminie w tej chwili jest zamel-dowanych ok. 10 tysięcy. To 1/3 wszyst-kich mieszkańców Wołomina. Starze-jemy się w bardzo szybkim tempie - według prognoz za 20 lat liczba osób w wieku emerytalnym w całej Polsce ma sięgać 10 milionów. Niestety, nasz kraj nie jest na to przygotowany - nale-żymy do 30 najstarszych demogra-ficznie krajów na świecie, ale jesteśmy dopiero na 87. miej-scu, jeśli chodzi o ocenę sytu-acji ludzi. W Polsce istnieje jedynie 35 oddziałów geria-trycznych z ok. 750 łóżkami, w których pracuje jedynie ok. 270 geriatrów. Na 100 tys. osób dorosłych mamy 1,3 lekarza, w Szwecji to 7,6, a w sąsiedniej Słowacji ponad 2. To smutne statystyki, które mam nadzieję w przyszłych latach ulegną poprawie. Świadczy o tym coraz bardziej zauwa-żalne zainteresowanie losem seniorów w Polsce. Seniorzy są aktywni, współdecydują o tym co dzieje się w ich okolicy, otwar-cie mówią o swoich potrzebach. Mimo wieku rozwijają swoje umiejętności, uczą się na uniwersytetach trzeciego wieku, biorą udział w życiu miasta. Wołomin od lat wspiera ich działania. Finansuje bada-nia i szczepienia, chociażby przeciwko grypie. Teraz czas na poważną inicjatywę, którą jest stworzenie oddziału geriatrycznego w naszym szpitalu. Szpital nie podlega jednak bezpo-średnio gminie, więc jej wpływ na jego rozwój wydaje się ograniczony, a głos radnych tylko symboliczny. Jakie są realne szansę na realizację tej inicjatywy? Gmina wielokrotnie wspierała szpital i to m.in. dzięki środkom finansowym prze-kazywanym na rzecz szpitala mógł on się rozwijać. Wiadomo jednak, że wkład jednej gminy nie wystarczy na budowę, wyposażenie czy utrzymanie całego oddziału. To wielomilionowe koszty. Mimo to myślę, że szanse na realizację tego przedsięwzięcia są duże. Dużą rolę może odegrać tu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja, która od lat wpiera leczenie małych dzieci, w 2013 r. po raz pierwszy zdecydowała się dużą część środków przeznaczyć na osoby starsze – wyposażenie szpitali i zakup sprzętu medycznego dla nielicz+nych istniejących oddziałów geriatrycznych w Polsce. Wcześniej Jurek Owsiak wie-lokrotnie alarmował, że geriatria w Pol-sce jest w katastrofalnym stanie. Dzięki nagłośnieniu problemu możliwe było wywarcie presji, by Ministerstwo Zdrowia i NFZ zainicjowały powstawanie kolej-nych placówek. W 2013 r. WOŚP zabrała 50,6 mln zł. Część zebranych środków zostało przeznaczonych na zakup 1834 urządzeń medycznych, które trafiły do 67 szpitali w całej Polsce, w tym głów-nie na oddziały geriatryczne. Od początku WOŚP prężenie działa w Wołominie, co roku z pomocą naszych mieszkańców- wolontariuszy, zbieramy po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podob-nie było w 2013 i 2014 r. – wołominia-nie byli bardzo hojni, zebraliśmy łącznie ponad 120 tys. zł środków na seniorów, ale nie było możliwości wykorzystania ich w naszym szpitalu. Teraz może się to zmienić. Rozmawiałem z przedsta-wicielami Fundacji i jest duża szansa na wsparcie finansowe tej inicjatywy. Na problemy ludzi starszych zwracał też uwagę ostatnio rząd, który zauwa-żył, że brak geriatrów i rozwiązań systemowych są największymi pro-blemami seniorów... To prawda, w planach Ministerstwa Zdrowia jest utworzenie w najbliższym czasie Instytutu Geriatrii w Polsce - centrum opieki medycznej nad oso-bami starszymi. Celem jest wykształ-cenie w Polsce odpowiedniej ilości geriatrów i przeszkolenie w jednym miejscu wszystkich tych lekarzy, któ-rzy mogą zajmować się osobą starszą. Ministerstwo będzie zmierzać do tego, by w szpitalach powiatowych, w nie-wielkich miastach, byli interniści z wie-dzą geriatryczną. I tu pojawia się nasza szansa. Myślę, że możemy liczyć na pomoc finansową Narodowego Fundu-szu Zdrowia. Pomysł z aprobatą przyjął też starosta wołomiński Piotr Uściski, któremu podlega Szpital Powiatowy w Wołominie i sam dyrektor szpitala Andrzej Gruza. Co ważne inicjatywę popierają sami zainteresowani – prężnie działające w naszej gminie organizacje seniorskie i emeryckie, których przed-stawiciele za chwilę zasiądą w Radzie Seniorów. Kto inny może lepiej znać ich potrzeby... Gmina Wołomin wielokrotnie wspie-rała szpital, przeznaczając część środ-ków z budżetu na zakup sprzętu medycz-nego. Co roku dzięki burmistrzowi i rad-nym Rady Miejskiej nasza placówka staje się coraz nowocześniejsza. W ostatnich latach przekazaliśmy na rozwój szpitala prawie 600 tys. zł, co czyni nas liderem w powiecie. Były to środki przeznaczone głównie na naszych najmłodszych miesz-kańców – wyposażenie oddziału neona-tologii czy ginekologiczno-położniczego. Teraz wspólnymi siłami przy wsparciu NFZ i WOŚP możemy zrobić coś dobrego dla naszych najstarszych mieszkańców. red. Centrum Opieki Medycznej nad Osobami Starszymi w Wołominie – to realny postulat I tu pojawia się nasza szansa. Myślę, że możemy liczyć na pomoc finansową Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomysł z apro-batą przyjął też starosta i dyrektor szpitala. Ini-cjatywę popierają sami zainteresowani – prężnie działające w naszej gminie organizacje seniorskie i emeryckie. Kto inny może lepiej znać ich potrzeby...
  • 3. nasze forum ow łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 3 Z dużym zdumieniem można przyjać taką smutną dla mieszkańców informację. Czy teraz nie powstanie prawdziwa nowa wizy-tówka miasta? Milion złotych dotacji dla gminy jest radnemu Sulichowi obojętny, aby tylko osiągnąc własne cele? Na nieoczekiwany i niezrozumiały dla wielu wniosek radnego Igora Sulicha (PO) na sesji 25 września zdjęto inwestycję „Park Miej-ski przy Muzeum Nałkowskich”. Ozna-cza to, że tak długo oczekiwane przez mieszkanców zamierzenie budow-lane może nie dojść do skutku. Radny Sulich, (który, jak można się domyślać znów będzie chętny na objęcie wyso-kich stanowisk w mie-ście), nie mógł nie wie-dzieć, że prace przy tej oczekiwanej przez miesz-kańców, ciekawej inwesty-cji, trwają od dawna. Gmina poniosła na dzień dzisiejszy nie-bagatelną Ostry start nowopowołanej Rady Seniorów 1 mln 400 tys. zł „do kosza” przez wniosek radnego Sulicha? kwotę ponad 400 tysięcy zło-tych na przygotowanie tego projektu, nie licząc już wielu godzin pracy kadr z Urzędu. Warto przypomnieć, że w skład projektu parku wchodzi m.in. tak przydatne latem oczko wodne z plażą, dwie altanki i estrada. To atrakcyjna i nietuzinkowa koncepcja, wypełniejąca prze-strzeń wokół muzeum „Dom Nad Łąkami” Podobno w zakulisowych rozmowach radny Sulich chwalił się, że wycięcie tej inwestycji ma być po prostu porażką obecnej ekipy. To się jednak nie może udać – trzeba, aby wszy-scy dobrze wiedzieli, że to on stoi za tym, że tej inwestycji może nie być. Milion złotych dotacji dla gminy jest mu obojętny, aby tylko osiągnąc własne cele? Czyli znów „czarny PR” w wykonaniu Igora Sulicha? A gdzie tu dobro mieszkań-ców? Co radny Sulich tym zro-bił dobrego? Inną kwestią jest poniesienie wydatków na przygotowanie tej inwestycji w kwocie ponad 400 tys. złotych, które mogą pójść w błoto, a dokumentacja na półkę. Ci sami radni, któ-rzy teraz „wycięli inwestycję”, od dwóch lat zgadzali się na wydelegowanie środków. O co tu chodzi? Warto ich zapytać. Czy dla własnych rozgrywek politycznych Utworzenie centrum pomocy i opieki medycznej nad osobami starszymi w woło-mińskim szpitalu i pomysł na kartę seniora – to najważniejsze kwestie jakimi zajęli się reprezentanci środowisk seniorskich. Łącznie 18 osób, w tym 15 przedstawi-cieli seniorskich organizacji pozarzą-dowych i 3 przedstawicieli burmistrza zasiadło w Radzie Seniorów. Wydaje się, że znakomitym pomysłem jest to, że każdy z członków rady będzie miał swojego zastępcę z organizacji, którą reprezentuje. Będzie on mógł uczestni-czyć w spotkaniach w razie niedy-spozycji czy niemożności obec-ności radnego. Wszak lata mają swoje prawa, choć wszystkim wypada życzyć jak najwięcej sił i zdrowia. Rada ma ściśle współpracować z władzami przy określaniu i reali-zacji potrzeb ludzi starszych, a także inicjować działania na rzecz seniorów. Będzie także wydawać opinie i formuło-wać wnioski służące rozwojowi działal-ności na rzecz osób starszych oraz zgła-szać uwagi do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza. -Seniorzy w Wołominie to aktywna grupa. Mamy swoje potrzeby i oczeki-wania, dlatego współpraca, rozmowy i dobre pomysły są tak potrzebne. Cie-szę się, że burmistrz Madziar chce sły-szeć nasz głos. Na kolejnym spotkaniu będziemy rozmawiać o ochronie zdro-wia starszych mieszkańców Wołomina. Popieramy pomysł powstania specjal-nego centrum medycznego dla senio-rów w szpitalu. - mówi Elżbieta Roz-bicka z Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. red. Rada Seniorów to strzał w dziesiątkę. Naszą pierwszą i już popieraną przez radnych inicja-tywą na różnorodne usługi na terenie gminy. Dobrze działający i doceniany wzór już jest - to nasza Karta Rodziny - mówi Zbigniew Paziewski, wybrany na przewodniczą-cego rady. w okresie wyborczym stać ich na to, aby gmina, abyśmy my – podatnicy stracili aż 1 mln złotych dotacji od inwestora, który chciał przekazać tą kwotę właśnie z prze-znaczeniem na budowę parku? Czy to fair podejmować za nas takie decyzje ? Jak oce-nią to mieszkańcy? 1 mln zł to znaczny uby-tek w każdej kieszeni. red. seniorzy decyzje i opinie W gminie Wołomin zameldowanych jest ponad 10 tys. osób powyżej 60 roku życia. To 1/5 wszyst-kich mieszkańców gminy. jest wołomińska Karta Seniora. To zniżki Czy radny PO Igor Su-lich zaprzepaścił ponad 1 mln dotacji dla Woło-mina? Oczekiwane przez mieszkańców inwestycje nie dojdą do skutku?
  • 4. 4 Jak pani myśli warto było przecho-dzić te delikatnie mówiąc perype-tie, wysłuchiwać ataków co ponie-których? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź - oczywiście tak. Gdybym miała jesz-cze raz przejść to samo, zbierać pod-pisy, to bez wahania bym to zrobiła. Rondo jest bardzo potrzebne. Dobrze wiedzą to mieszkańcy, jak ciężko jest im przez nie się przedostać, czy to samo-chodem, rowerem czy pieszo. Docho-dzi do stłuczek i groźnych wypadków. I w końcu udało się… Tak. Tak. Tak! Mieszkańcy dopytują się kiedy powstanie to rondo, więc teraz mogę śmiało powiedzieć, że już nie-długo, że w tym roku, powstanie bez-pieczny przejazd przez to skrzyżowa-nie. To dzięki podpisom mieszkańców, dzięki ludziom z komitetu budowy ronda udało nam się doprowadzić do tej inwestycji... Czekaliśmy lata i teraz będziemy mogli przeprowadzać bez-piecznie nasze dzieci do szkoły. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ronda u nas w Zagościńcu i mam nadzieję, że to nie ostatnia inwesty-cja jaką uda nam się razem dopro-wadzić do skutku. Beata Gomse z regionu Znika „czarny punkt” w Zagościńcu Umowa na budowę ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej podpisana. – Będzie już bezpiecznie – mówi nam Beata Gomse, która wręcz walczyła o tą drogową inwestycję Lipiny B, Szarych Szeregów, Czwartaków, Rycerska, Andersa, Partyzantów, Graniczna... – to kilka nowych ciągów komunikacyjnych. Jest bezpiecznie i o wiele bardziej estetycznie. Wołomińskiemu radnemu Kazimierzowi Tara-pacie nie brakuje czasu i energii do działania na rzecz południowej części miasta, która znajduje się pomiędzy ulicami 1 Maja, Graniczną, Sikor-skiego i Al. Niepodległości. Mieszkańcy tych okolic korzystają z inwestycji, które udało się już zrealizować dzięki inicjatywom i wsparciu radnego, cieszą się również, że stan dróg stop-niowo się poprawia. Jest bezpiecznie i o wiele bardziej estetycznie. - Jeszcze niedawno południowa część Wołomina była zaniedbana, nikt tej części miasta nie brał pod uwagę przy planowaniu inwestycji drogo-wych. Najbardziej brakowało nam utwar-dzonych i przejezdnych ulic – wspo-mina Kazimierz Tarapata. – Kilka lat temu tylko ulice Sikorskiego, Legio-nów i Partyzantów były asfaltowe. Jednak przez tych parę lat wiele się zmieniło. Południowa część miasta roz-szerza się, wciąż dochodzą nowe asfaltowe drogi. Wybudowano sieć wodociągową i kana-lizacyjną, następnie przyszedł czas na inwesty-cje nadziemne. Przebudowano ulice Lipiny B, Szarych Szeregów, Czwartaków, wykonano nakładki w ul. Rycerskiej i Andersa – teraz czas na budowę chodnika. W tej chwili południowa część Wołomina jest połączona z resztą miasta przez kilka ciągów komunikacyjnych. W trak-cie realizacji są obecnie ul. Partyzantów i Gra-niczna, a planowane są już kolejne inwestycje. Już powstaje projekt budowy ul. Lipiny Kąty. Następne w kolejności będą ulice Batalionu „Zośka”, Batalionu „Parasol”, Kresowa, Wesoła, Spokojna i Zagłoby oraz Skrzetuskiego, Woło-dyjowskiego i Kmicica. Gdy mieszkańcy tych ulic doczekają się tak ważnych inwestycji, będzie można myśleć na przykład o budowie ogrodzo-nego placu zabaw dla dzieci. - Władze Wołomina bardzo się starają, aby południowa część miasta stała się przyjazna jej mieszkańcom. Ja również zgłaszam kolejne pro-pozycje inwestycji i cieszę się, że moje wnioski nie pozostają bez odpowiedzi. Wiem, że inwestycje drogowe są niezbędne dla rozwoju miasta. Dzięki powstawa-niu nowych ulic mamy już doskonały dojazd do ul. 1 Maja, chcielibyśmy też połączyć ul. Sikorskiego z Al. Niepod-ległości poprzez ul. Graniczną. Ten ciąg komunikacyjny odciąży ul. 1 Maja, przez którą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów, co prowadzi do powstawania korków i blokowa-nia wyjazdu z ulic, które odchodzą od 1 Maja. Radny podkreśla też, że jeśli podczas najbliż-szych wyborów samorządowych wołominianie znów obdarzą go zaufaniem, dołoży wszelkich starań, aby dokończono rozpoczęte już inwesty-cje i zrealizowano kolejne. L.P. Cztery lata osiedla Partyzantów Co się dobrego wydarzyło i wydarzy jesz-cze? Są już nowe nakładki asfaltowe na ul. Topolowej, Rzecznej, Prostej i Świerko-wej, kolejne czekają na realizację. W pierw-szej połowie przyszłego roku zostanie ukoń-czona ulica Sokola, położony asfalt na ulicy Jodłowej oraz przebudowane skrzyżowa-nie ulic Brzozowej i Kurkowej. To też czas na całkowitą modernizację rowu meliora-cyjnego przy ulicy Ogrodów Działkowych. I moim zdaniem najważniejsza inwestycja - budowana, zgodnie z najnowocześniej-szymi standardami, ulica Partyzantów, którą pojedziemy i pójdziemy jeszcze przed zimą. Stara, z wieloma ubytkami i nawet przeło-mami ulica, zostanie zastąpiona równym jak stół asfaltem dzięki, któremu stanie się ona alternatywą dla wojewódzkiej ulicy 1 Maja. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej małej społeczności, dla-tego tak ważne jest wspólne zaangażowanie. Wiem, że nasze osiedle może być z roku na rok coraz piękniejsze. Rafał Gwara członek Rady Osiedlowej osiedla Partyzantów Południowa część Wołomina staje się przyjazna mieszkańcom nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 24.09. o 16.20 na ul.100 lecia – skrzyżowanie z Podmiejską - Volvo nie udzieliło pierwszeństwa przejazdu, przez co doszło - na szczeście „tylko” - do kolizji. Rozbite Opel i Citroen. Dobrze, że wbrew niektórym, wkrótce rusza tu budowa podnoszacego bezpieczeństwo ronda. Te tereny są wielką szansą dla rozwoju miasta – do-daje radny Tarapata. – Nadają się pod budowę domów jed-norodzinnych, więc mam coraz więcej nowych sąsiadów.
  • 5. 5 Wszystko to w związku z przebudową linii kolejowej na naszym odcinku, zbli-żającą się budową trasy ekspresowej S8 oraz trwającą budową dwupasmo-wej drogi wojewódzkiej nr 631. Dziś jednak mamy do czynienia z rosnącą frustracją kierowców i podróżujących transportem publicznym, którzy nie-stety musza uzbroić się w cierpliwość. Dzięki działaniom wołomińskich włoda-rzy będziemy mogli korzystać z „Węzła Wołomin” na trasie S8 oraz tunelu pie-szo- rowerowego przebiegającego na początku ulicy Sikorskiego pod linią kolejową. To duże udogodnienia dla większości mieszkańców. Co jednak ze wspomnianą DW 631, która będzie kończyć się wąskim gar-dłem na granicy powiatu? Wiadomo już że stale zakorkowane dziś skrzyżowanie z drogą 634 w projekcie jest rondem, którego budowa ograniczy postoje na dojeździe do minimum. Na poszerzenie dalszego odcinka wraz z budową wia-duktów, które umożliwią sprawny prze-jazd w ulicę Marsa, będziemy musieli poczekać. W budżecie m.st Warszawy są zarezerwowane środki na ten cel, problem jednak tkwi w niepozornie wyglądającej działce u zbiegu ulic Żołnierskiej i Marsa, która należy do Instytutu Prymasowskiego i jest objęta działaniami konserwatora zabytków. Sprawa wspomnianych wiaduktów, stoi zatem pod dość dużym znakiem zapytania. Miejmy nadzieję że samo-rządy powiatu wołomińskiego w przy-szłej kadencji podejmą wspólne dzia-łania mające na celu doprowadzić do sfinalizowania inwestycji i sprawa zakończy się jak w przypadku „Węzła Wołomin”. Mateusz Bereda Szybciej do stolicy drogami i koleją Rusza pilotażowy program budowy moni-torowanych, ogólnodo-stępnych i bezpłatnych parkingów rowerowych w Wołominie. Docelowo powstanie kilkadziesiąt takich potrzebnych sta-nowisk parkingowych. Już niedługo będziemy mogli poruszać się szybciej w stronę stolicy nie tylko drogami ale również koleją Zdrowie jest najważniejsze Parkingi rowerowe już niedługo. Jeszcze świeżo mamy w pamięci jak ekipa rządząca rozwiązywała pro-blem starzejącego się społeczeństwa podnosząc nam wiek emerytalny. Wtedy zastanawialiśmy się czy wciąż będziemy w stanie pracować po sześć-dziesiątce i czy w ogóle do tej emery-tury dożyjemy. Tamten cios, przynaj-mniej, wymierzyli nam oficjalnie. Nie-stety coraz częściej dowiadujemy się, że do emerytury dożyją tylko najbo-gatsi, biedniejsi zaś odejdą na zawsze, w kolejkach do lekarzy. Czekanie kil-kanaście lat na operację czy wizytę u specjalisty wydaje się absurdem nie do zrozumienia w cywilizowanym społeczeństwie. Dlaczego rząd nic z tym nie robi? Czyżby rozwiązanie tego problemu nie było mu na rękę? A może nie ma pomysłu? Chyba, że nic nie robienie i ciągłe obiet-nice to właśnie sposób na obejście pro-blemu. Przecież obecna ekipa ma tyle zasług, że bez trudu można nimi przy-kryć tragiczny stan służby zdrowia. (Ostatnio nawet słyszałem, że mistrzo-stwo świata naszych siatkarzy to też zasługa naszych panujących). Potwierdzeniem tego jest fakt, że w świeżo przeprowadzonych zmianach w rządzie zabrakło tej najistotniej-szej - zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Co zresztą wydaje się zro-zumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że obecne zmiany to tylko prezenty na zgodę dla byłych rywali Donalda Tuska. Zaś teka ministra zdrowia to niestety zgniłe jajo, które można byłoby dać komuś co najwyżej za karę. Obecny układ jest zapewne rządzącym na rękę. Przy kolejnych wyborach całą winę za zły stan służby zdrowia zrzuci się na nieudolnego ministra, wywodzą-cego się z partii lewicowych, a Plat-forma znowu będzie miała czystą kartę i po raz kolejny będzie mogła obiecy-wać wielką reformę zdrowia. Mam jednak nadzieję, że nowa Pani Premier - lekarz z wykształcenia i były minister zdrowia, nie będzie mogła spo-kojnie patrzeć jak jej rodacy umierają w kolejkach do lekarzy i w rok zrobi dla nas obecnych i przyszłych pacjentów więcej niż jej poprzednik, ekspert od obietnic i piłki nożnej, przez 7 ostatnich lat. ... Bo zdrowie jest najważniejsze. Robert Szumski Rusza pilotażowy program budowy monitorowa-nych, ogólnodostępnych i bezpłatnych parkingów rowerowych w Wołominie. Docelowo powstanie kilkadziesiąt takich potrzebnych stano-wisk parkingowych. Na początek zostaną wybrane trzy loka-lizacje, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych i stacji kolejowej. Parkingi zostaną jednolicie oznakowane oraz wyposa-żone w ocynkowane sto-jaki typu „Amsterdam”. W Holandii, krainie rowerzystów, zdały egzamin. Będzie też całodobowy miejski monitoring. nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 Wizualizacja - koncepcja stacji kolejowej Wołomin Słoneczna polityka rowery Burmistrz zaprasza na spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A z mieszkańcami Wołomina poświęcone modernizacji linii kolejowej “E75 Warszawa - Tłuszcz - 9 października 2014r. godz. 17.oo sala konferencyjna (106) Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 Projekt ronda na skrzyżowaniu DW 631 oraz DW 634 Dla tych, dla których rower jest codziennym środkiem transportu to świetna wiadomość. Warto, aby mieszkańcy sami wskazali najbadziej potrzebne im lokalizacje. Wiem , że miejskie wła-dze wysłuchają - mówi nam Bogdan Sawicki.
  • 6. rozrywka Wołomiński Uniwersytet Dziecięcy – działo się! Najpierw indeksy jak na prawdziwej uczelni, wyprawka studenta i słodki upominek, poźniej już tylko poważna nauka przez cie-kawą zabawę. Dzięki interaktywnej wystawie „Eksperymentuj” Centrum Nauki Kopernik oraz warsztatom „Fununiversity” Klubu Młodego Naukowca młodzi studenci szybko zostali wprowadzeni w magiczny świat nauki i doświadczeń, ucząc się obserwacji, kreatywności i spostrzegawczości. Interakcja sprawia, że rzeczy zadziwijających zjawisk trudnych do zrozumienia, można wręcz dotknąć. Nic dziwnego, że uśmiech nie schodził nikomu z twa-rzy. dzieje się kronika kryminalna Dziuple zlikwidowane Stołeczni policjanci odzyskali skradzioną toyotę rav4, ujawnili pięć dziupli samochodowych, zatrzymali siedem osób oraz odzyskali częściowo zdemontowane skradzione pojazdy. Tylko w tych posesjach w Kobyłce natrafiono na 38 silników, 23 skrzyń biegów i wiele różnych części do toyot, dekompleto-waną linię do produkcji BMK oraz częściowo rozłożoną toyotę auris skradzioną w Gera w Niemczech. Garażowy producent lewych papierosów Dwie toyoty corolle pochodzące z kradzieży zabezpieczyli kryminalni wołomińskiej komendy. Pojazdy były już zalegali-zowane na podstawie nowych dokumentów i przerobionych numerów nadwozia. W jednym z garaży, w którym stała „trefna” toyota funkcjonariusz ujawnili jeszcze linię produkcyjną papie-rosów znanej światowej marki. (info za KPP Wołomin) Krzyżówka Sudoku 6 nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 „Nasze Forum Wołomin” Bezpłatna gazeta miłośników Wołomina i okolic. Wydawca „Prawo i Sprawiedliwość” Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86, redakcja@naszeforumwolomin.pl, naczelny@naszeforumwolomin.pl Redaktor Naczelny Leszek Czarzasty. Redaguje zespół. Tel. 782 399 476 Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach.
  • 7. 7 nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 forum młodych Nasza młodzież poznaje tajniki Brukseli sport 5 października 2014, Huragan II SKOK Wołomin - Wicher Kobyłka 1:1 (1:0) Bramki: Radzki - Andrzejewski. 4 października 2014, Orliki U-10. Huragan‚05 SKOK Wołomin - Mewa ‚05 Krubin 15:0 (7:0 ) Bramki: Kacper Rogowski (x5), Kamil Szczepański (x4), Hubert Wyszyński (x3), Michał Pietrzak, Jakub Katowicz, Mate-usz Torsz. 4 października 2014 Orliki U-11. Huragan ‚04 SKOK Wołomin - Korona‚ 04 Jadów 6:2 Bramki: Olaf Sycik (x2), Paweł Gołędow-ski, Sebastian Grzegorek, Kacper Kowal-ski, Kacper Gromada. 4 października 2014, 12 kolejka IV ligi. Bzura Chodaków - Huragan SKOK Wołomin 3:2 (0:1) Bramki: Strus ‚84, Antczak ‚90,’90 (+3) - Dylewski ‚18 (w), Barzyc ‚56. 27 września 2014, 11 kolejka IV ligi. Huragan SKOK Wołomin - KS Łomianki 0:0 Żółte kartki: Ochman (x2), Wielądek, Zakrzewski - Kawka, Roszkowski, Sawicki. Od drugiej połowy września piłkarze czwar-toligowego Huraganu SKOK Wołomin mają nowego trenera. Został nim powtórnie były zawodnik wołomińskiego klubu i ceniony szkoleniowo w lokalnym środowisku fut-bolu młodzieżowego Piotr Stańczuk. Koszykarski narybek Huraganu odnotował pierwszy sukces: w rozgrywanym w weekend turnieju rocznika 2003 dwa nasze zespoły zajęły II i III miejsce. Rywalizację po zaciętym boju wygrał zespół z Żyrardowa. W maju br. na spotkaniu w Wołominie prof. Zdzisław Kra-snodębski (PiS) obiecał, że będzie chciał przybliżać młodym Polakom funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz zapraszać ich do Parlamentu Europejskiego i jak widać słowa dotrzymał. Po pokonaniu autobusem setek kilometrów młodzi mieszkańcy Wołomina mieli okazję porozmawiać z profesorem o pracy europarlamentarzysty, zwiedzić brukselskie korytarze i znaną z telewizji salę obrad, poznać pracę w instytucjach europej-skich od kuchni. Wyjazd dzięki panu Profesorowi został w całości sfinansowany przez Parlament Europejski i dobrze się stało, że z naszej gminy mogło w niej wziąć udział aż 7 osób – mówi Mateusz Bereda. - Oprócz Brukseli zobaczyliśmy po drodze Liège i Banneux w Belgii, Maastricht w Holandii, Luksemburg, Trewir, Kolo-nię, Poczdam i Berlin w Niemczech. Byliśmy w Bundestagu – siedzibie niemieckiego parlamentu. To fascynująca lekcja poznania parlamentaryzmu europejskich stolic, którą będziemy chcieli wykorzystać w przyszłości, i którą na pewno zapamię-tamy do końca życia – dodaje. Piłka nożna Pierwsze sukcesy najmłodszych koszykarek Delegacja młodzieży z Wołomina została zaproszona do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego oraz innych europejskich miast związanych kulturowo z początkami europejskiego chrześcijaństwa i traktatem unijnym. To bardzo ważne, aby wiedzieć jak funkcjo-nują unijne instytucje, ponieważ obecne prawo w Polsce w większości jest tworzone właśnie w Brukseli, czy to poprzez rozporządzenia stosowane u nas bezpośrednio, czy dyrektywy przyjmowane w procesie implementacji do naszego porządku prawnego – mówi Konrad Fuśnik, prawnik. Marcin Godlewski, mieszkaniec osiedla Sławek,
  • 8. 8 z regionu W momencie nieoczkiwanego wprowa-dzenia dużych zmian w organizacji ruchu, władze Wołomina w piśmie do MZDW poprosiły o podjęcie niezwłocznej inter-wencji, która spowoduje usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu DW 634, DW 631, między innymi poprzez zmianę cyklu regulacji sygnalizacji świetlnej, tak, aby była dostosowana do faktycznych potrzeb ruchu i udostępnienie pasów do prawo-skrętu. Motywowano to tym, iż wprowa-dzona zmiana spowodowała zatamowanie Skanska S.A. Zostały wprowadzone następujące rozwiązania, które usprawnią ruch na skrzyżowaniu DW 634 z DW 631. 1.Zmienione programy sygnalizacji świetlnej: w godz. 5.00 - 12.00 cykl światła zielonego został wydłużony z 28s do 48 s. od strony Nieporętu w kierunku Warszawy na DW631 i od Wołomina w kierunku Warszawy na DW634, w godz. 12.00 – 20.00 cykl światła zielonego został wydłużony z 28 s. do 48 s.. z Warszawy w kierunku Nieporęt na DW631 i z Warszawy w kierunku Wołomina na DW634, w godz. 20.00 – 5.00 cykl nocy nie uległ zmianie i wszystkie cykle światła zielonego mają ten sam czas 28 s. 2. Zielone strzałki do skrętu w prawo. 3. Dodatkowo w zatwierdzana jest zmiana organizacji ruchu polegająca na udostępnieniu pasa do prawoskrętu z Warszawy z DW631 w stronę Wołomina DW634 z zie-loną strzałką. Zostanie ona wprowadzona w przyszłym tygodniu. Zastosowane rozwiązania pozwolą udrożnić ruch na DW 634, DW 631 oraz na drogach dojazdowych. Pragniemy jednocześnie poinformować, iż monitorujemy sytuację na drodze i staramy się w sposób bieżący reagować na wszelkie utrudnienia, mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby w/w utrudnienia trwały jak najkrócej i zostały zlikwidowane do grudnia bieżącego roku. Z poważaniem, Agnieszka Kotela, Skanska S.A. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrudnienia na tym skrzyżowaniu sa spowodowane budowa ronda. Sygnalizacja świetlna jest tymczasowa i będzie obowiązywać tylko na czas budowy. Zgodnie z harmonogramem budowa ronda ma potrwać do końca roku. Cykl świateł został zmieniony w pierw-szych dniach września. Obecnie zatwierdzana jest nowa organizacja ruchu, na podstawie której zostanie wydzielony prawoskręt dla jadących z Warszawy w kie-runku Wołomina. Nowa organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona w przyszłym tygodniiu ( po 29.09. - red) Z poważaniem, Monika Burdon, Rzecznik Prasowy MZ DW Zbliża się budowa „Fabryki Wołomin” ruchu na DW 634, DW 631, na drogach dojazdowych, a co za tym idzie znaczące utrudnienia w ruchu dla tysięcy miesz-kańców Wołomina i wielu miejscowości powiatu, którzy codziennie dojeżdżają do pracy i warszawskich szkół. Burmistrz podkreślał, że oczywiste jest, iż z paź-dziernikiem, po rozpoczęciu roku aka-demickiego ruch pojazdów znacznie się zwiększy. Zadaliśmy pytania MZDW i Skanska S.A., jakie są ich reakcje na prośby władz Wołomina. Jak podaje „Puls Biznesu” inwestor projektu Fabryka Wołomin, firma PHW, otrzy-mała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji handlowo-usługowej. Wg gazety, realizacja rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. Fabryka Wołomin będzie pierwszym nowoczesnym kompleksem handlowo-usługowo- -rozrywkowym w Wołominie. Znajdzie się w nim hipermarket, około 80. sklepów z mar-kami odzieżowymi, punkty usługowe rozlokowane na ponad 23 500 mkw. powierzchni handlowej oraz park handlowy zajmujący powierzchnię ponad 6 500 mkw. Dla klientów zmotoryzowanych powstanie 830 naziemnych miejsc parkingowych. Głównym najemcą obiektu będzie Carrefour. Łączny koszt inwestycji to około 160 mln złotych. nasze forum wo łomin nr 5 (5) wrzesień 2014 Interwecja burmistrza Madziara przynosi dobry skutek Tylko trzeba się cieszyć, że w końcu wprowadzono zmiany na lepsze. Znikają te olbrzymie utrudnienia. Szkoda, że w Warszawie nie pomyślano o tym od razu, a potrzebna była dopiero prośba burmistrza i głos oburzenia kierowców - mówi NF W Krzysztof Rembelski, mieszkaniec Wołomina.

Related Documents