Mamy pierwsze
wyniki badania!
Zapytaliśmym,
kto zostanie burmi-strzem
Wołomina?
47,7%
mieszkańców
chce ponownie
wy...
prostujemy
2
W przypadku tej najważniejszej dla miesz-kańców
nie tylko Wołomina, ale również
gmin ościennych inwestycj...
100 nowych ulic – cała rozległa sieć –
i tych głównych ciągów komunikacyj-nych
– Lipińska, Armii Krajowej, Wil-lowa,
Ko...
wybudowanie i remont blisko 100 ulic i chodników
budowa i modernizacja obiektów oświatowych
Wołomińska Karta Rodziny
wp...
nasz e formu ow łmo in nr 6 (6) październik 2014 5
Wszyscy pamiętamy, że miesz-kańcy
oczekiwali szybkiej
realizacji inf...
6 nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014
zdrowie rozrywka
kronika kryminalna
Areszt za złamanie sądowego
za...
nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014
Jak wygląda codzienna
praca Burmistrza
Wołomina i pracowników
urzędu?...
8 nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014
Super szkoła i bajkowe przedszkole w Leśniakowiźnie
2500 Wołomińskich...
of 8

Nasze forum-6(14)-internet

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasze forum-6(14)-internet

  • 1. Mamy pierwsze wyniki badania! Zapytaliśmym, kto zostanie burmi-strzem Wołomina? 47,7% mieszkańców chce ponownie wybrać burmistrzem Ryszarda Madziara!!! Inni daleko w tyle... ustr. 4 udokończenie na str. 3 temat numeru nr 6 (6) październik 2014 www.naszeforumwolomin.pl Nikt nie ma wątpliwości - dziś mamy za sobą cztery lata nieustannego rozwo-ju Wołomina. Wszyscy widzimy jak dynamicznie zmienia się nasze miasto i okolice - podkreślano na konwencji wyborczej burmistrza Madziara. b e z p ł a t n a g a z e t a m i ł o ś n i k ó w w o ł o m i n a i o k o l i c Wołomin na drodze rozwoju! Dynamiczny i energetyczny start kampanii obecnego burmistrza Ryszard Madziar w ofensywie u
  • 2. prostujemy 2 W przypadku tej najważniejszej dla miesz-kańców nie tylko Wołomina, ale również gmin ościennych inwestycji – widmo powie-dziano i napisano już wiele. Jednak jak zwy-kle w kampani wyborczej niektórzy próbują znowu odgrzewać ten temat. Kilka faktów należy jasno przedstawić. Otóż Pan Strzałkowski obiecywał wielokrotnie, że modernizacja 634 mówiąc potocznie „pod jego rządami” ruszy z kopyta. Padały wciąż małokon-kretne deklaracje, że niby jakieś prace już trwają. Jak mocne było to „kopyto” wszyscy dobrze widzą. Marszałek ostatnio zdezerterował obejmując funk-cję burmistrza jednej z dzielnic Warszawy i zosta-wiając nas bez nowej 634. Teraz zarówno on, jak i lokalne gminne wła-dze PO z I.Sulichem (sam co zrobił w tej sprawie? Nic lub prawie nic?) budują mit, jakoby to poszczególne gminy niedopeł-niły swoich obowiązków i przez to droga nie powstanie. Zgadza sie tylko to, że radni Zielonki podjęli kuriozalną uchwałę sprzeciwiającą się roz-budowie DW 634 do czterech pasów. Póź-niej się z niej wycofali, ale pozwoliło to wła-dzom Mazowsza przyjąć dość sprytną tak-tykę obronną. Sprytną - ale niewiarygodną. I wbrew podstawowym faktom. Decyzja śro-dowiskowa obowiązywała przez kilka lat, a w tym czasie mazowiecki zarząd dróg nie zdążył z wykonaniem dokumentacji i decyzja wygasła. Gdzie wtedy były służby wice-marszałka Strzałkowskiego i jego par-tyjnego kolegi Igora Sulicha nakierowana na tą inwesycje? Jeśli stan finansów Mazowsza znacznie się nie poprawi, a na to się raczej nie zanosi, to DW 634 nadal będzie straszyła. Całe szczęście, że powstanie tzw. obwod-nica Marek wraz z węzłem Wołomin i dzięki temu na początku 2018 roku uzyskamy alternatywne połączenie ze stolicą. Sku-teczna okazała sie walka o uratowanie tego pro-stego połączenia z Warszawą stoczona przez sta-rostę Uścińskiego i burmistrza Madziara. Tutaj oczywiście też powstał problem – głównie po stronie zarządu wojewódz-twa. W ostatniej chwili zjazd z S8 w stronę naszego miasta wycięto z planów. Okazało się, że niezbędne jest wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 635 łączącej Wołomin z projektowanym węzłem drogo-wym na trasie S8. Takiego odcinka sejmik mazowsza nie ujął w swojej perspektywie. Po interwencji duetu Uściński i Madziar, powiat i gmina przejęły na siebie projekt tego odcinka, a sejmik ujął go w swoim planie inwestycyjnym. Przypominam, że wicemarszałkiem był wtedy K. Strzałkowski z PO, kolega par-tyjny Igora Sulicha. Czy Igor Sulich o tym wiedział, przecież mieli dobre kontakty i trudno, aby o tak ważnej decyzji „wycię-cia „ Wołomina z projektu nie rozmawiali? Czy była to jakaś gra polityczna? Prawdy się tu raczej nie dowiemy. Ale to, że ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Wołomina radny Sulich wiedział na pewno. Że to „być” dla Wołomina, bo proste połącznie zachęci potencjalnych inwestorów i pracodawców. To, że to nie Igor Sulich interweniował w naszym interesie wiemy my, mieszkańcy Wołomina. I warto o tym pamietać, zakre-ślając kartkę wyborczą. red. Strzałkowski i Sulich w jednej grali drużynie... Wynik 634 : 0 Kłamstwo jako prawda powszechna nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 felieton Zawiść, złośliwość kandydatów na radnych i burmistrza, bzdurne zarzuty i podsycanie nienawiści przez część prasy lokalnej mają jeden cel - zrobić wszystko, by coś pozytywnego się nie udało, bo wtedy można krytykować tych, którzy coś robią i nie boją się podejmować odpowiedzialnych decyzji. To jest coś niesamowitego, jaka niena-wiść zieje z wypowiedzi w niektó-rych mediach. Totalnej krytyce podlega niemal wszystko, co pozy-tywne i szlachetne, a przyświeca temu jeden cel – zaistnieć, by ludzie wybrali właśnie tych, którym zależy tylko na osiągnięciu własnych partykularnych interesów. Czy tacy kandydaci mają zostać wybrania do samorządu? Z przykrością stwierdzam, że sporej części autorów tych tekstów brakuje nie tylko obiektywizmu, profesjona-lizmu, ale przede wszystkim uczciwości. Jedyne argumenty, jakie są używane w wypowiedziach, to populizm i demagogia, które mają na celu zdyskredytowanie wszystkiego i wszystkich. Pamiętam, jak przed 25 laty wszyscy walczyliśmy o uczciwość i prawdę, jak bolało nas kłamstwo i cenzura. Osiągnęliśmy bardzo wiele w wolnych mediach. Jednak podstawowe moje pytanie brzmi, czy z przekazu medialnego zniknęło zakłamanie? I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że dla części autorów tekstów słowo zakłamanie prze-kształciło się we własne zdanie. Kłamstwo to dla niektórych obiek-tywizm własnych poglądów i postrzeganie rzeczywistości w tylko przez siebie ustalony sposób. Kłamstwo wielokrotnie powtórzone i wmawiane ludziom zaczyna być postrzegane przez nich jako prawda. O ironio kłamstwo, z którym walczyliśmy, stało się prawdą powszechną. Dlaczego tak się dzieje w kraju (Polsce), który tyle dziesięcioleci walczył z zakłamaniem - walczył o prawdę? Odpo-wiedź jest prosta. Wierzymy ludziom, którzy zajmują się mediami, bo nie dopuszczamy często myśli, że mogliby nie pisać prawdy. Ciężko nam polemizować z tym co piszą, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować - po prostu nie mamy na to czasu. I w taki oto sposób kłamstwo staje się prawdą powszechną. Ja jednak wierzę w ludzi, w ich uczciwość i w to, że są w stanie odróżnić fałsz od prawdy. Po prostu wierzę w sprawiedliwość i mądrość ludzi. Leszek Czarzasty Redaktor Naczelny Wspólne działanie przynosi także inne dobre rezultaty, bardzo ważne dla Wołomina było zapewnienie realizacji węzła Wołomin na tzw. Obwodnicy Marek. Chcieliśmy i nadal chcemy także przejąć projektowanie drogi 634 łączącej powiat z Warszawą, którą władze Mazowsza projektują nieudolnie od wielu lat. Sądzimy, że powiat mógłby to sprawnie zaprojektować zdecydowanie szybciej. Naszym jedynym warunkiem jest gwarancja tego, że droga zostanie wybudowana i gotowy projekt nie trafi na tzw. półkę lub do szuflady. Nie ma jednak na to zgody marszałka Struzika. Chyba nadszedł więc czas na zmianę rządów na Mazowszu, czas odsunąć od władzy koalicję PO-PSL. To skandal, aby przez kilkanaście lat nie zaprojektować kilkunastu kilometrów drogi przy zaangażowaniu wielu milionów złotych i wielu pracowników. Jeszcze większym skandalem jest fakt, że od lat droga ta jest w złym stanie, a chodniki na większości odcinków pamiętają zamierzchłe czasy PRL lub wcale ich nie ma. Piotr Uściński, starosta W obecnej kadencji mieliśmy takie „szczęście”, że wicemarszałkiem województwa został wieloletni radny powiatowy, członek PO Pan Krzysztof Strzał-kowski, mieszkaniec Zielonki, kolega partyjny woło-mińskiego radnego Igora Sulicha. Wielokrotnie można było ich widzieć razem za jednym stołem. Wspierali się... tylko nie w sprawie drogi do Warszawy.
  • 3. 100 nowych ulic – cała rozległa sieć – i tych głównych ciągów komunikacyj-nych – Lipińska, Armii Krajowej, Wil-lowa, Kościelna, Partyzantów - i tych mniejszych lokalnych, ale równie waż-nych dla mieszkańców. Wiele z nich cze-kało na swój dobry czas od nawet kil-kudziesięciu lat. Wg podawanych informacji w trak-cie tej kadencji powstało więcej dróg i chodników niż przez ostatnie kilkana-ście lat. Zakres podjętych w tym okresie prac jest unikatowy na skalę mazowsza. Madziar podkreślał, że dobro rodzin zawsze było w centrum jego zaintere-sowania, jako Burmistrza Wołomina. 2500 zadowolonych i oszczędzających pieniądze dzięki Wołomińskiej Karcie Rodziny - to jedna z najlepszych jego decyzji. Zza mównicy i kuluarach wymie-niano szereg inwestycji z ostatnich 4 lat. Powstała supernowoczesna potrzebna szkoła, wykonano remonty i moderni-zacje w wielu innych, stanęło 10 nowo-czesnych boisk i trwają budowy 3 sal gimnasycznych, dzieci zapełniły dwa przedszkola na miarę XXI wieku (200 nowych miejsc dla najmłodszych woło-miniaków – i to tylko w tym roku), 200 komputerów dla najuboższych rodzin, dla tysięcy mieszkańców sołectw sze-rokopasmowy internet... Dalsza poprawa systemu komunika-cji z Warszawą, wywalczony węzeł Wołomin na trasie S8, modernizacja trasy kolejowej z bliską stacją metra, szyte na miarę Wołomina centrum han-dlowe Fabryka, sukces budżetu oby-watelskiego, 400 % wzrost obszaru z planami zagospodarowania … to wszystko się właśnie dzieje. Burmistrz podkreśłił, że ma zaplano-wane i dopięte w szczegółach wiele dobrych działań na kolejny czas. Przy-pomniał, że nasze miasto staje przed szansą jakiej nie miało do wielu lat. Wołomin będzie naprawdę bliżej War-szawy. W trakcie konwencji Burmistrz Madziar ujawnił, że stworzy Centrum Organizacji Obywatelskiej, które ma służyć głównie organizacjom, które nie mają swojego lokum. Padł też pomysł stworzenia Karty Wołominiaka, która mogłaby zapewniać mieszkańcom konkretne ulgi i oszczędności finan-sowe. Cały program zostanie przed-stawiony wkrótce. red. temat numeru Wołomin na drodze rozwoju! Ryszard Madziar w ofensywie Dynamiczny i energetyczny start kampanii obecnego burmistrza 3 udokończenie ze str. 1 nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 Radni - kandydaci L.p. Imię nazwisko Okręg 1. Sławek Kacprzak 1 2. Jakub Orych 2 3. Mirosław Bieńczyk 3 4. Ewa Żelisko 4 5. Stanisław Dol 5 6. Beata Gomse 6 7. Paweł Pijarczyk 7 8. Krzysztof Wytrykus 8 9. Marcin Godlewski 9 10. Leszek Czarzasty 10 11. Henryk Paciorek 11 12. Grzegorz Skoczeń 12 13. Paweł Banaszek 13 14. Eugeniusz Dębiński 14 15. Mateusz Bereda 15 16. Zbigniew Paziewski 16 17. Konrad Fuśnik 17 18. Krzysztof Rembelski 18 19. Mariusz Stępnik 19 20. Adam Bereda 20 21. Kazimierz Tarapata 21 22. Rafał Gwara 22 23. Bogdan Sawicki 23 1. Katarzyna Lubiak 2. Marek Szafrański 3. Robert szumski 4. Ireneusz Maślany 5. Jarosław Stryjek 6. Agnieszka Ludwin 7. Agnieszka Strzembosz 8. Beata Bieńczyk 9. Jolanta Sawicka-Jurek 10. Andrzej Wesołowski 11. Bożena Ciechanowicz 12. Maciej Szyba 13. Henryka Piwowar 14. Ryszard Madziar Rada Powiatu Rada Gminy
  • 4. wybudowanie i remont blisko 100 ulic i chodników budowa i modernizacja obiektów oświatowych Wołomińska Karta Rodziny wprowadzenie wołomińskiego budżetu obywatelskiego W ostatnich kilku latach przybyło tu sporo oczekiwanych inwestycji – mówi Stanisław Dol Dzięki dobrej współpracy sołectwa z Burmistrzem Ryszardem Madzia-rem oraz Gminą Wołomin udało wskazania się wykonać ulicę Rolną w Nowych Lipinach. W ramach inwestycji ponad 500 metrową drogę wyłożono estetyczną kostką bru-kową, wybudowano kanalizację deszczową oraz zadbano o indywidualne wjazdy na posesje każ-dego z mieszkańców tej ulicy. Powstał tu również długo wyczekiwany chodnik, utwardzono pobo-cze. Całość inwestycji kosztowała ponad milion złotych. Wiele zmieniło się również na ulicy Kolonia Gródek. Wcześniejsze doły i kałuże na drodze nie zachęcały nawet do jazdy samocho-dem. jest lepiej nie widzi różnicy jest gorzej Teraz każdy z mieszkańców Nowych Lipin może odczuć te zmiany porusza-jąc się codziennie tymi ulicami do Alei Niepodległości. Należy wspomnieć tu również o dwóch placach zabaw dla dzieci, który powstały przy ulicy Pogodnej i Rolnej. Małe dzieci i młode mamy już nie muszą chodzić na osiedle Niepodległości. Mają dwa piękne place zabaw u siebie. Nie byłoby tylu zmian bez dobrej współ-pracy sołectwa z miastem. Wkrótce powsta-nie ul. Pogodna. Już podpisano umowę. Lipiny w następnych latach czeka dalsza rozbudowa. Jako sołectwo będziemy starali się o poprawę nawierzchni na ulicach: Górnej, Poprzecznej, Niskiej, Batalionów Chłopskich, Błękitnej, Krzy-żowej, oraz Kasztanowej i Duczkowskiej. Będzie dobry dojazd do cmentarza – Graniczną Mieszkańcy Wołomina domagali się modernizacji ulicy Granicznej przez 25 lat. Po dwuletnich staraniach Rady Osiedla Partyzantów cel został osiągnięty. Zgodnie z zapewnieniami Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara i prezesa MPWiK Pawła Solisa ukończenie modernizacji ulicy Gra-nicznej w najbliższych dniach umożliwi nam mieszkańcom Woło-mina i okolic, swobodny dojazd i dojście do cmentarza już w dniu Wszystkich Świętych. Będzie to łącznik do ulicy Niepodległości, niezwykle istotny dla komunikacji Wołomina. Projekt komplekso-wego oświetlenia Granicznej, jest także w trakcie realizacji – zakoń-czenie przewidziane jest na początek przyszłego roku. Bogdan Sawicki przewodniczący rady osiedla Partyzantów Kazimierz Tarapata radny miejski Nowa stacja dializ tuż tuż .. Na przełomie listopada i grudnia tego roku zosta-nie oddana do użytkowania nowa Stacja Dializ w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – mówi Marek Szafrański, członek zarządu powiatu Podpisano już dokumenty przetargowe na dostawę wyposażenia. Wszystko to było możliwe dzięki dota-cjom przyznanym Szpitalowi przez Powiat Wołomiń-ski. Jeżeli do tego dodać Zakład Bakteriologii oddany do użytkowa-nia w 2011 roku należący do ścisłej czołówki tego typu zakładów w kraju, kompleksową modernizację Oddziału Neonatologicznego, kompleksowy remont części zabiegowej Oddziału Okulistycznego, inne remonty, modernizacje i zakupy sprzętu medycznego dotowane przez Powiat Wołomiński, to odnieśliśmy w ostatnich latach znaczny sukces. Mamy jeszcze w planie wybudowanie lądowiska dla Oddziału Ratunkowego i dalszą modernizację zarówno Stacji Dializ, jak i całego szpitala. Zaznaczyć należy, że dług szpitala przestał rosnąć, a nawet spadł poniżej 30 mln. Spodziewam się również, że sposób finansowa-nia Służby Zdrowia przez NFZ ulegnie zmianie, co znacznie polep-szyłoby sytuację naszego szpitala. Sukcesem jest również niedopusz-czenie do prywatyzacji naszego szpitala. Nowe inwestycje w Nowych Lipinach 4 z regionu nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 sonda W sondzie zapytano mieszkańców gminy Wołomin, na kogo z kandydatów na Burmistrza zagłosują w najbliższych wyborach. Najwięcej głosów zdobył obecnie urzędujący Burmistrz - Ryszard Madziar - 47,7% osób, które zadeklarowały udział w wyborach. Obecny Burmistrz cieszy się największym poparciem osób w przedziale wiekowym 18-35 lat. Aż 62% osób z tych, które zadeklarowały się oddać głos na Ryszarda Madziara wskazało posiadanie wyż-szego wykształcenia. Na pytanie, które z inwestycji/działań realizowanych przez Burmistrza Wołomina w obecnej kadencji uznają Państwo za najważniejsze? 37% osób wskazało – wybudowanie i remont blisko 100 ulic i chodników w całej gminie Wołomin, 26,5% mieszkańców gminy Wołomin wskazało – budowę i modernizacja obiektów oświatowych, szkół i przedszkoli, w tym szkoły w Leśniakowiźnie i przed-szkola nr 9 im. Jasia i Małgosi, 19% Wołomińską Kartę Rodziny, Kolejne miejsca to – infrastruktura sportowa, w tym boiska ze sztuczną nawierzchnią – 7% wskazań oraz wprowadzenie wołomińskiego budżetu obywatelskiego – 6% wskazań. Na pytanie jak oceniają Państwo kadencję Burmi-strza Ryszarda Madziara w porównaniu z poprzed-nią kadencją – Jerzego Mikulskiego. aż 71,5 % pytanych mieszkańców gminy Wołomin stwier-dziło – jest lepiej; 17,5% odpowiedziało, że nie widzi różnicy, a tylko 11% stwierdziło, że jest gorzej. Sonda została przeprowadzona w dniach 18 – 19 października br. przez gazetę Nasze Forum Wołomin, wśród 200 osób, mieszkańców Gminy Wołomin, z zachowaniem równej reprezentacji kobiet i mężczyzn. Na pytanie, które z inwestycji/działań realizowanych przez Burmistrza Wołomina w obecnej kadencji uznają Państwo za najważniejsze? Na pytanie jak oceniają Państwo kadencję Burmistrza Ryszarda Madziara w porównaniu z poprzednią kadencją. 37% 26,5% 19% 7% 6% 71,5% 17,5% 11%
  • 5. nasz e formu ow łmo in nr 6 (6) październik 2014 5 Wszyscy pamiętamy, że miesz-kańcy oczekiwali szybkiej realizacji infrastruktury dro-gowej. Wielu mieszkańców nadal oczekiwało na wodę i kanalizację. Wierzyłem, że uda się wiele zrealizo-wać i cały czas zabiega-łem o inwestycje na Osiedlu Sławek. Jako przewodniczący Komisji Finansów Gminnych mia-łem pełną wiedzę o finansach Gminy i mogłem skuteczniej zabiegać o finan-sowanie wiedząc, jakie są oszczędności po przetargowe. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dotrzymałem danego słowa, a efekty można zobaczyć na własne oczy. Powstał długo wyczekiwany plac zabaw, dopro-wadzono wodę i kanalizację w miejsca od lat oczekiwane przez mieszkańców (np. w ul. Kleeberga). Dzięki mojemu wsparciu i zabiegom PWIK w pozyska-nie środków zewnętrznych będzie moż-liwe wybudowanie infrastruktury kana-lizacyjnej w ul. Nowa Wieś. Już na samym początku kadencji doprowa-dziłem do dokończenia budowy ul. Tęczo-wej na odcinku pomiędzy ul. Waryńskiego i Kleeberga, co pozwoliło na odblokowa-nie najważniejszej ul. na Sławku i udroż-nienie ruchu. Od początku mojej kaden-cji skupiłem się na Drogach i w efekcie powstało 9 ulic z pełną infrastrukturą, w tym - co najważniejsze - z kanalizacją deszczową (Batorego, Wołyńska, Pomor-ska, Karpacka, Mazurska, Sudecka, Ujaz-dowa, Przejazdowa, Skłodowskiej). Dzięki dofinansowaniu Gminy została zbudowana przez Powiat nowa al. Armii Krajowej z kanalizacją deszczową, co pozwoliło zakończy koszmar ogromnych kałuży po każdym większym deszczu. Długo miesz-kańcy czekali na asfalt na ulicy Kleeberga, jednej z najstarszych ulic na Sławku. Na części ulicy położono nakładkę, pozo-stała część ulicy została wybudowana wraz z kanalizacją deszczową. Również ulica Żółkiewskiego i część ulicy Złotej otrzymały porządną nakładkę asfaltową. Teraz mieszkańcy Sławka nie toną już w błocie i nie musimy na wiosnę, jak to jeszcze 4 lata temu bywało, wychodzić w gumowcach, by pomagać samocho-dom wydostać się z błota. Teraz nasze osiedle przypomina miasto w pełni tego słowa znaczeniu. Jednak nie było łatwo, bo inwestycji nie wspierali nawet radni z tego terenu. Jedni głosowali przeciw dofinansowaniu ulicy Armii krajowej, inni przeciw budżetowi zaproponowanemu przez Burmistrza Ryszarda Madziara, który jako przewodni-czący Komisji finansów Gminnych w pełni popierałem. Teraz nagle okazuje się że te 12 ulic to ich zasługa, chociaż nie przy-czynili się do ich powstania w najmniej-szym stopniu, bo byli cały czas w opozy-cji i z zasady głosowali na nie. Nie udało się zbudować wszystkich ulic, ale te 12 zbudowanych (a w sumie pra-wie 14, bo część ulicy Złotej oraz obec-nie podbudowa na ulicy Zgoda) może zaświadczyć, że ja dotrzymuję obietnic i pozostałe na pewno zostaną zbudowane w następnej kadencji - jeśli mieszkańcy Sławka ponownie mi zaufają. Leszek Czarzasty Ossów chce muzeum. To szansa Co z ulicą Traugutta? Jako mieszkaniec Ossowa obser-wuję coraz większa ilość osób odwiedzającą naszą miejsco-wość – podkreśla Sławomir Kacprzak. Przyjeżdżają tu, żeby zobaczyć miejsce wydarzeń z 1920. Odwie-dzają nas nie tylko przyjezdni z naszego powiatu czy woje-wództwa ale także z różnych zakątków naszego kraju a nawet z zagranicy. Klika dni temu- 17 września, 75 lat po napaści ZSRR, odwiedzili nas przedstawiciele Ambasady Ukra-ińskiej w Polsce, Euromajdanu Warszawa oraz Fundacji „Otwarty Dialog”. Wybrali to symboliczne miejsce , żeby dodać sobie nadziei w tym trudnym dla Ukraińców czasie, podobnym do tego kiedy Polska znalazła się w 1920 roku. Polakom udało się wtedy odeprzeć nawałnicę bolszewicką w Osso-wie. Takiego „Cudu nad Wisłą”, takiego symbolicznego „Ossowa” Ukraińcy poszukują u siebie, który powstrzymałby rosyjską agresję na ich kraj. Zainteresowanie pokazuje, że przyszłość Ossowa i sąsiednich miejscowości będzie związana z realizacją dużego projektu jakim będzie budowa „Muzeum Bitwy Warszawskiej”. Zbudowanie tego obiektu wymusi poprawę jako-ści dróg oraz rozwiązań popra-wiających bezpieczeństwa pie-szych, rowerzystów i kierowców. Jest to szansa dla mieszkańców na realizację swoich pomysłów związanych z obsługą przyjeż-dżających tu ludzi. Ulica, o której mowa w tytule artykułu znajduje się w centrum Wołomina. Dokładniej chodzi mi o odcinek od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego. Niestety wciąż nie jest pokryty asfaltem, jak również nie ma tam chodników. I choć bloki mają „drugie wej-ścia” od ulic Lipińskiej i Wiejskiej to jednak brak tego fragmentu nawierzchni jest dużym utrapieniem dla mieszkańców. Czyżby władze zapomniały o tym ważnym problemie? Nie, urząd miejski sądzi się od kilku lat z właścicielem części grun-tów na której zaplanowana została budowa ulicy Traugutta, co wskazuje na to że włodarzom Wołomina zależy na tej inwesty-cji i cały czas „trzymają rękę na pulsie”. W rozmowie z burmi-strzem Ryszardem Madziarem zostałem zapewniony że w budże-cie zostały specjalnie zarezerwowane pieniądze na budowę tej ulicy. Czekamy tylko na przychylny wyrok sądu, który pozwoli na rozpoczęcie prac, dodaje. Interweniowali także sami miesz-kańcy pobliskich bloków, składając wniosek i zbierając podpisy w sprawie budowy tejże ulicy w budżecie obywatelskim. To poka-zuję że obywatele naszej małej ojczyzny, którą jest Wołomin nie stoją z założonymi rękami tylko walczą o swoje i należy ich za to ogromnie pochwalić. Władze Wołomina również robią co mogą. Jednak na obecną chwilę są związani prawem, które jak pokazuje choćby ta sytuacja jest niesprecyzowane i stworzone tak, by utrudniać rozwój miast. Pozostaje tylko czekać aż zapadnie pozytywny wyrok, umożliwiający budowę, ponieważ nie-wątpliwie jest to jedna z priorytetowych spraw włodarzy Wołomina, i nie zastaną spokoju dopóki ta inwestycja nie zostanie zrealizo-wana. Jako przyszły radny postaram się, by zostało to wykonane jak najszybciej. Dotrzymane obietnice na Sławku W moim poprzednim programie wyborczym w wyborach w 2010 roku podnosiłem jeden główny problem do roz-wiązania na Osiedlu Sławek-Nowa Wieś. Obiecywałem, że będę zabiegał, aby nasze osiedle w większym stopniu zaczęło przypominać miasto – mówi Leszek Czarzasty
  • 6. 6 nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 zdrowie rozrywka kronika kryminalna Areszt za złamanie sądowego zakazu zbliżania się do żony Sąd rozpoznając sprawę przeciwko 39 lat-kowi podejrzanemu o znęcanie się psy-chiczne i fizyczne nad małżonką zakazał mu zbliżania się do kobiety i nakazał opusz-czenie miejsca zamieszkania. Ten wypro-wadził się z domu, jednak zamieszkał na sąsiedniej posesji, której odległość była mniejsza niż wskazana przez sąd. Teraz 39-latek rozwiercił zamki w drzwiach i wszedł do domu, który miał opuścić. Tego było już za wiele. Trzy miesiące spędzi dalej od żony i za kratami. Napadał w czerwonej czapce 23-latek używając noża trzykrotnie zranił W tym roku podpisane zostały umowy z dwoma przychodniami, które realizo-wały szczepienia: DEKA MED i MAK MED z Wołomina. Każdy chętny (a dokładnie dziew-czynki w wieku 12 lat z terenu gminy Wołomin) mógł się zgłosić na szczepienie. Koszty szczepienia to 250 zł na osobę, z czego gmina dofinansowywała 200 zł, czyli 80%, a rodzice – 50 zł. przypadkowo napotkanego chłopaka zabrał mu 20 złotych oraz telefon.Kamil M. mógł dokonać jeszcze co najmniej dwóch podob-nych przestępstw, jednego w Wołominie, drugiego w pociągu podmiejskim. Charak-terystyczne - zawsze nosi czerwoną czapkę z daszkiem. Najbliższe 3-miesiące spędzi w areszci, a grozi mu do 12 lat pozbawie-nia wolności. Kradli motocykle, skutery i rowery 6 osób w wieku od 16 do 31 lat podejrze-wanych m. in. o kradzieże motocykli, sku-terów, rowerów na terenie powiatu wołomiń-skiego. Wartość utraconego mienia osza-cowano na kwotę ponad 70 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Zabezpiecz swoją altankę Koniec sezonu dla dziełkowiczów. Za chwilę opustoszałymi altankami zaczną interesować się złodzieje, liczący na łatwe łupy i bezdomni szukający schronienia przed chłodem. Poli-cjanci radzą, jak nie stać się ofiarą przestęp-ców i uchronić swoją działkę przed złodziejami w okresie jesienno-zimowym. Więcej na stro-nie interenetowej wolomińskiej policji. (info za KPP Wołomin) Gmina na zdrowie Krzyżówka Sudoku Na całym świecie około 630 milionów ludzi jest zakażonych wirusem brodawczaka ludz-kiego typu HPV. Zakażenie to najbardziej rozpowszechnione jest wśród młodych osób w wieku 18-28 lat. W roku 2013 gmina Woło-min po raz pierwszy podjęła działania pilota-żowe dotyczące szczepień ochronnych prze-ciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ze szczepienia skorzystało 40 dziewczynek w wieku 12 lat. Zakażenie wirusami z tak zwanej „grupy wysokiego ryzyka”, wśród których najgroź-niejsze są typy HPV 16, 18, 31 i 45, mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo- -płciowych. Wirusy HPV 16 i 18 są odpo-wiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Dwa w/w rodzaje wirusa są uznane przez Światową Organizację Zdro-wia za wirusy o najwyższym czynniku rako-twórczym dla człowieka. Większość zakażeń wirusem HPV przebiega bezobjawowo. Szczepienie należy wykonać na długo przed rozpoczęciem życia płcio-wego, najlepiej między 12 a 13 rokiem życia. Ochrona utrzymuje się przez wiele lat, szcze-pienie nie chroni przed wszystkimi przypadkami raka szyjki macicy, dlatego młode dziew-częta powinny mieć wiedzę i świadomość, że w niedługiej przyszłości powinny regular-nie wykonywać badania przesiewowe ukierunkowane na raka szyjki macicy (cytologia). Cele programu: 1. Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy poprzez wcze-sne uodpornienie. 2. Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt oraz zaznajomienie młodzieży o niebezpieczeństwach związanych z okresem dojrzewania. 3. Podniesienie świadomości rodziców na temat badań profilaktycznych oraz niepokojących objawów ewentualnej choroby. Mam nadzieję, że w przyszły roku do tego programu zgłosi się więcej przychodni, abyśmy mogli zadbać o zdrowie większej ilości dziewcząt. Beata Gomse „Nasze Forum Wołomin” Bezpłatna gazeta miłośników Wołomina i okolic. www.naszeforumwolomin.pl Wydawca „Prawo i Sprawiedliwość” Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86, redakcja@naszeforumwolomin.pl, naczelny@naszeforumwolomin.pl Redaktor Naczelny Leszek Czarzasty. Redaguje zespół. Tel. 782 399 476. Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach.
  • 7. nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 Jak wygląda codzienna praca Burmistrza Wołomina i pracowników urzędu? Dziecięca ciekawość i chęć znalezienia odpowiedzi na to pyta-nie zawiodła przedszkolaki z „Bajki” wraz z wychowawczyniami doUrzędu Miejskiego. Burmistrz Ryszard Madziar zaprosił gości do swojego gabinetu, przywitał wszystkich i opowiedział dzie-ciom o swojej pracy i zapytał kim chcieliby być w przyszłości jak dorosną. Dzieci odwiedziły jeszcze punkt przyjęć interesan-tów, kancelarię, wydział ochrony i straż miejską. 7 sport porady prawne Ściąganie plików z internetu – legalne czy nie? Internet można porównać do dużego rynku, na którym można znaleźć olbrzymią ilość pro-duktów i usług. Tak jak nie można przywłasz-czać sobie towarów bez zapłaty za nie na rynku, tak pobieranie muzyki, filmów, czy oprogramo-wania nie jest legalne. No właśnie, czy zawsze? W jakich przypadkach jest to legalne, a w jakich narażamy się na konflikt z prawem? Trudno we współczesnym świecie wyobrazić sobie życie bez internetu. Stwarza on dla każdego bez względu na wiek, pochodzenie, wielkość port-fela, czy miejsce zamieszkania ogromne możli-wości. Jest globalną bazą wiedzy, oraz informacji o nas samych. Pozwala nam komunikować się ze sobą i jest workiem do którego jego użytkownicy codziennie wrzucają masę plików: filmów, muzyki, książek, programów komputerowych etc. Pobie-ranie programów komputerowych i gier bez uisz-czenia opłaty licencyjnej sprzedawcy zawsze jest nielegalne. Grozi za to odpowiedzialność karna od grzywny nawet do pozbawienia wolności. Osobną kwestią pozostaje oczywiście egzekwowanie tego. Mamy tu również odpowiedzialność cywilną, czyli możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej przez podmiot, który ma prawa autorskie do tych plików. A co z muzyką i filmami? Bada-nia przeprowadzone przez firmę ConQuest Con-sulting wskazały, że aż 40 % ściągnięć na świe-cie to pobieranie muzyki, a 30 % stanowią filmy. To bardzo dużo, bo jeśli przyjąć, że ten rynek wart jest kilkaset miliardów dolarów, to koncerny fono-graficzne i studia nagraniowe tracą co roku przez to ogromne pieniądze. To właśnie im najbardziej zależy na penalizowaniu tego procederu. Jednak przepisy zarówno unijne, jak i dostosowane do nich polskie przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie są tak do końca jasne. Zwykły użytkownik internetu ma problem, bo nie wie kiedy może legalnie posłuchać sobie muzyki, a kiedy jest „piratem”. Wspomniana ustawa wpro-wadza instytucję tzw. własnego użytku osobistego: „Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzy-stać z już rozpowszechnionego utworu w zakre-sie własnego użytku osobistego”. Oznacza to, że można pobrać film czy muzykę z internetu , ale tylko dla swoich własnych, prywatnych celów. Drugim warunkiem jest to, aby ten film był już publicznie rozpowszechniony (miała miejsce jego premiera, muzyka została wrzucona legalnie przez twórcę do sieci). Jeśli pobierzemy film przed premierą i wrzu-cimy go do sieci to złamiemy ustawę. Dozwolony osobisty użytek pozwala nam również na dzielenie się tymi plikami z krewnymi i bliskimi znajomymi. Jednak publiczne udostępnienie tych plików w ser-wisach wymiany plików p2p tj. chomikuj.pl, do któ-rych każdy ma nieograniczony dostęp, czyni nasze działania już nielegalnymi. Chyba, że nasze konto zabezpieczymy hasłem i tylko my będziemy mogli z niego korzystać. Problem legalności wymiany plików w internecie jest bardzo złożony. Artykuł nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich jego aspektów, ponieważ tak szybko jak rozwija się internet, tak powstają wątpliwości natury prawnej, co jest legalne a co nie. Konrad Fuśnik, prawnik specjalizujący się m.in. w prawie energetycznym i samorządowym 18.10.2014, 11:00 – Warszawa - 14 kolejka IV ligi. Olimpia Warszawa – Huragan SKOK Wołomin 1:3 (1:1) Żółta kartka (Huragan): Barzyc. Bramki: Popis ’22 - Dylewski ’16 (k), Woźniak ’61, Dylewski ’87. 18.10.2014, 11:00 – Sulejówek - I WLJ U-17. Victoria ’98 Sulejówek – Huragan ’98 SKOK Wołomin 2:1 Bramka: Dominik Ołdak ’20. 18.10.2014, 10:00 – Wołomin - I WLT U-15. Huragan ’00 SKOK Wołomin – Polonez ’00 Warszawa 3:2 Bramki: Jeznach (x2), Kur. 11.10.2014, 14:00 - Wołomin - 13 kolejka IV ligi. Huragan SKOK Wołomin - Błękitni Raciąż 3:1 (0:1) Żółta kartka (Huragan): Wielądek. Bramki: Barzyc ’51, Wielądek ’72 (k), Dylewski ’86 – Kowalski ’40. 11.10.2014, 11:30 Warszawa - 9 kolejka A-klasy Warszawa I. - MKS Hutnik Warszawa - Huragan II SKOK Wołomin 4:0 Żółta kartka: Czerski. Czerwona kartka: Puławski. - Huragan ’98 SKOK Wołomin - Sokół Serock 2:1 Bramki: samobójcza ’60, Dominik Ołdak ’80 (+4). - Varsovia ’99 Warszawa - Huragan ‚99 SKOK Wołomin 5:0 - Bug ’04 Wyszków - Huragan ‚04 SKOK Wołomin 6:3 Bramki: Kacper Gromada (x2), Sebastian Grzegorek. -bWkra ’05 Pomiechówek - Huragan ’05 SKOK Wołomin 2:12 (1:7) Bramki: Kacper Rogowski (x5), Kamil Szczepański (x4), Hubert Wyszyński (x2), Jan Demzała. 27.09.2014 – Wołomin – 1. kolejka II ligi mężczyzn (4 grupa) MUKS Huragan SKOK Wołomin - KS Wicher Wilkasy 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) Huragan: Gorzewski, Sowa, Szumielewicz, Świerżewski, Szuleka, Szewczyk oraz Zieliński (libero), Nurczyński (libero), Gniewek, Kuchta, Krone, Grabowski. 04.10.2014 – Warszawa - 2. kolejka II ligi mężczyzn (4 grupa) MKS MDK Legia Warszawa – MUKS Huragan SKOK Wołomin 0:3 (22:25, 14:25, 17:25) Huragan: Gorzewski, Sowa, Szumielewicz, Świerżewski, Szuleka, Szewczyk oraz Zieliński (libero), Nurczyński (libero), Gniewek, Kuchta, Krone, Grabowski. 11.10.2014 – Wołomin - 3. kolejka II ligi mężczyzn (4 grupa) MUKS Huragan SKOK Wołomin – MOS Wola WSM War-szawa 3:0 (25:17, 25:17, 25:18) Huragan: Gorzewski, Sędek, Szumielewicz, Świerżewski, Szu-leka, Szewczyk oraz Nurczyński (libero), Gniewek, Kuchta. 18.10.2014 – Wołomin - 4. kolejka II ligi mężczyzn (4 grupa) MUKS Huragan SKOK Wołomin - SKS Hajnówka 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:16) Huragan: Gorzewski, Sowa, Szumielewicz, Szuleka, Świerżewski, Szewczyk oraz Nurczyński (libero) zmiany: Kuchta, Gniewek, Sędek. Jak poinformował prezes sekcji siatkówki Huraganu Zbi-gniew Paziewski, podopieczni trenera Pawła Blomberga z kompletem dwunastu punktów i tylko z jednym stra-conym setem zajmują pozycję lidera rozgrywek. Na dru-gim miejscu z trzema punktami mniej na koncie sklasy-fikowane jest Centrum Augustów. Piłka nożna Siatkówka Marcin Godlewski, mieszkaniec osiedla Sławek, dziennikarz-współpracownik wołomińskich redakcji wizyta w urzędzie
  • 8. 8 nasz e forum wo łom in nr 6 (6) październik 2014 Super szkoła i bajkowe przedszkole w Leśniakowiźnie 2500 Wołomińskich Kart Rodziny! Wołomin rodziną stoi – drugie nowe przedszkole w tym roku. Na wiosnę ruszy budowa kolei Budowa placówki rozpoczęła się dwa lata temu. Ważna data - bo niektórzy już przypisują sobię tą iwestycje, która realizował burmistrz Ryszard Madziar. Dziś nowoczesny obiekt za 8,5 mln zł jest już gotowy. We wrześniu placówka w Leśniakowiźnie przyjęła 140 uczniów i 75 przedszkolaków. Teraz placówkę uroczyście poświęcił arcbiskup Henryk Hoser w obecności licznie przybyłych mieszkańców i gości oraz gospodarza mia-sta Ryszarda Madziara. Teren przy ul. Kasprzykie-wicza jeszcze dwa lata temu stanowił dużą prze-strzeń porośniętą trawą. W tym miejscu w 2012 r. na tle lasu podpisano umowę z wykonawcą i tylko przygotowane na te okazję wizualizacje zapowia-dały, jak zmieni się ta okolica. Na miejscu wyrósł nowoczesny budynek mieszczący przedszkole, szkołę podsta-wową, salę gimnastyczną. Są wiaty na rowery i miejsca parkin-gowe, nowoczesne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Nie zapomniano o placu zabaw dla najmłodszych dzieci. Zarówno szkoła, jak i przedszkole są w pełni wyposa-żone. Szkoła w Leśniakowiźnie to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od lat. Ze względu na swoje położenie, dogodny dojazd i rozmiary umożliwi naukę w swoich pro-gach także uczniom sąsiednich sołectw, zwłaszcza Cięciwy i Mostówki, które nie mają własnych pla-cówek. Po wybudowaniu przedszkola w Leśniako-wiźnie, nie trzeba będzie już wozić swoich pociech do wołomińskich placówek. Tańsze zakupy, przedszkola, pomoc prawna, szkoły językowe, świetlice dla dzieci, usługi bankowe czy komputerowe, niższe ceny za zajęcia w MDK czy na pływalni – z tych udogodnień korzysta już 2500 posiadaczy Wołomińskiej Karty Rodziny, przygotowanej dla rodzin wielodzietnych z naszej gminy. Wkrótce – jak zapowiada burmistrz Madziar – będzie Karta Wołominiaka – oszczędności dla wszystkich. Mimo że nowe przedszkole Jasia i Małgosi 1 września przyjęło w swoje progi prawie 160 przedszkolaków (powstał dodatkowy 7. oddział), przez następne tygodnie kończone były prace przed budynkiem: powstał plac zabaw, ogród z dużą ilością zieleni, ławeczki i alejki. Wcześniej stał tu stary ponad 30-letni budynek przed-szkola, który w wakacje został wyburzony. To kolejna z wielu inwestycji oświatowych obie-canych i zrealizowanych przez burmistrza Madziara. Już dziś wiadomo, jak zmieni się nasze miasto. Este-tyczne perony, brak korków na przejazdach – bo u nas powstaną tunele, przejścia podziemne, nowy tabor kole-jowy, zwiększona liczba pociągów a w efekcie – kom-fortowy i szybszy do 160 km/h dojazd do Warszawy. Trwa modernizacja linii kolejowej E75 – dziś na odcinku Zagościniec – Tłuszcz. W przyszłym roku prace prze-niosą się do Wołomina i Wołomina Słonecznej. Tak infor-mowało PKP PLK podczas spotkania w UM Wołomin. Dwa przejazdy kolejowe w Wołominie (ul. Przejazd przechodząca w ul. Sasina oraz al. Niepodległości przechodząca w ul. Geodetów, przy stacji Wołomin Słoneczna) zostaną zastąpione tunelami drogowymi. Kładka dla pieszych przy stacji Wołomin zostanie zastą-piona przejściem podziemnym wraz z dojściem do peronów. Będzie się ono znajdować mniej więcej w środkowej części peronów. Dodatkowo powsta-nie potrzebne nowe przejście podziemne dla pie-szych i rowerzystów na wysokości ul. Sikorskiego. To nie było planowane, ale udało się wywalczyć burmistrzowi Madziarowi przy wsparciu mieszka-ców. Stare perony zostaną zastąpione nowoczesnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych czy rodzi-ców z dziećmi. Wzdłuż torów zamontowane zostaną ekrany akustyczne zapobiegające hałasowi i zwięk-szające bezpieczeństwo. Na odcinku Zielonka – Wołomin Słoneczna zostanie dobudowana druga para torów. Dzięki nim ruch pocią-gów dalekobieżnych nie będzie kolidował z pocią-gami podmiejskimi. Nasze pociągi – już nowczesne - będą mogły jeździć częściej i sprawniej. - Wiemy, że tysiące mieszkańców Wołomina codziennie korzystają z pociągów, udając się do stolicy. Wspólnie z inwe-storem postaramy się, aby mieszkańcy jak najmniej odczuli utrudnienia – zadeklarował Burmistrz Woło-mina Ryszard Madziar. U nas w mieście jak widać sprawy zostały „przypilno-wane” przez władze i bumistrza Madziara i w przeci-wieństwie do Kobyłki, gdzie zostaną szlabany i dróż-nik – tunele będą. z regionu Rafał Gwara To wyjątkowy, ładny obiekt. Na miare XXI wieku. Naprawde warto specjalnie przyjść i zobaczyć. Sama radość dla dzieci. Robert Szumski Dobrą wiadomością jest, że podczas przebudowy mieszkańcy nadal będą mogli podróżować koleją do Warszawy. Po przebudowie bedzie to wygodny i wręcz błyskawiczny dojazd do Warszawy. A tam przesiadka w metro... W pracy czy w szkole będziemy szybciej niż warszawskim autobusem miejskim. Kiedyś było tu ściernisko, teraz jest … no nie San Francisco - jak w piosence, ale znacznie lepiej.

Related Documents