КЛАСТЕРИТЕ КАКО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕГИОНАЛЕН
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ)
Александар Kараев
 
„Триаголникот на столици“
Триаголникот на столици
покрива регион од 90
километри квадратни, со
население од 37 000
жители
...
Kластери
Институции за И&Р, универзитети, едукација
Знаење
Глобаленпазар,технологија
МожностиДобавувачи
Купувачи
Производи...
Seite 6
Деловна стратегија
7
Зошто кластери?
8
Зошто кластери?
9
Зошто кластери?
Кластерите како...
1. Големи (постои критична
маса на МСП)
2. Спонтано појавени
3. Со долга традиција
4. Конкуренција поме...
Кластерите го
олеснуваат
пристапот до:
добавувачи
Купувачи
финансии
технологии
И&Р
работна сила
ОПБ
администрација
иноваци...
12
Типични кластерски
активности
Брендирање Лобирање
Набавка на
суровини
Промотивни
активности
И&Р
Набавка на
опрема
Анали...
Клучни фактори за развој на кластери
Конкуренте
н кластер
Физичка
инфраструктура Пристап до финансии
Претприемничка култур...
Вистинска поддршка на кластери
Што треба да се направи за да се отпочне
кластерска иницијатива ? (1/2)
• Идентификувајте проблеми кои треба да се решат з...
Што треба да се направи за да се отпочне и
зајакне кластерска иницијатива ? (2/2)
• Создадете организациска структура. (Оп...
Улога на ЦРР во развој на
кластерски иницијативи
Промоција на
концептот за
кластери
Поддигнување
на свесноста
Логистичка
п...
Кластерски
активности
Директен
резултат
Среднорочен
ефект
Влијание
Јаз на влијание
На ниво на регион
• Повисок БОП
• Намал...
Благодарам за вниманието
Prezentacija za klasteri - Aleksandar Karaev
Prezentacija za klasteri - Aleksandar Karaev
of 19

Prezentacija za klasteri - Aleksandar Karaev

Prezentacija za klasteri - Aleksandar Karaev
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentacija za klasteri - Aleksandar Karaev

 • 1. КЛАСТЕРИТЕ КАКО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕГИОНАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ) Александар Kараев
 • 2. „Триаголникот на столици“ Триаголникот на столици покрива регион од 90 километри квадратни, со население од 37 000 жители Преку 1000 компании Преку 44 милиони столици годишно 80% од вкупното п-во во Италија 50% од вкупното п-во во Европа 30% од вкупното светско п-во
 • 3. Kластери Институции за И&Р, универзитети, едукација Знаење Глобаленпазар,технологија МожностиДобавувачи Купувачи Производители Сродни фирми Организации за поддршка Услуги Географска концентрација на меѓусебно поврзани МСП, и организации во одредена област кои имаат заедничка визија Извор: Mateja Dermastia, Anteja ECG d.o.o.
 • 4. Seite 6 Деловна стратегија
 • 5. 7 Зошто кластери?
 • 6. 8 Зошто кластери?
 • 7. 9 Зошто кластери?
 • 8. Кластерите како... 1. Големи (постои критична маса на МСП) 2. Спонтано појавени 3. Со долга традиција 4. Конкуренција помеѓу членките 5. Не се правни лица 6. Интензивни врски помеѓу членките 7. Кластер менаџментот дава услуги 8. Не зависат од надворешно финансирање Географски феномен 1. Мали по обем (5-10 МСП) 2. Создадени 3. Нови иницијативи 4. Не постои конкуренција помеѓу членките 5. Правни лица 6. Умерени врски помеѓу членките 7. Кластер менаџментот има координаторна функција 8. Зависни од надворешно финансирање Инструмент за развој
 • 9. Кластерите го олеснуваат пристапот до: добавувачи Купувачи финансии технологии И&Р работна сила ОПБ администрација иновации Можни позитивниМожни позитивни ефектиефекти зголемена продуктивност зголемена конкурентност зголемена компетентност намалени трансакциони трошоци додадена вредност подобрен квалитет зголемени капацитети за иновации создавање на нови бизниси ПодобренаПодобрена конкурентностконкурентност Предуслови за создавањеПредуслови за создавање кластерикластери  географска поврзаност  претприемачка култура  соработка и доверба
 • 10. 12 Типични кластерски активности Брендирање Лобирање Набавка на суровини Промотивни активности И&Р Набавка на опрема Анализа на пазарот Заеднички обуки Што можат кластерите да прават?
 • 11. Клучни фактори за развој на кластери Конкуренте н кластер Физичка инфраструктура Пристап до финансии Претприемничка култура Критична маса на компании Поддршка од владата Општествен капитал
 • 12. Вистинска поддршка на кластери
 • 13. Што треба да се направи за да се отпочне кластерска иницијатива ? (1/2) • Идентификувајте проблеми кои треба да се решат за да се подобри конкурентноста • Пронајдете други МСП со исти или слични потреби • Креирајте заедничка визија и дефинирајте цели • Развијте проекти, преку кои ќе ги остварите целите. Изберете проекти кои со кои ќе постигнете брзи резултати • Идентификувајте институции и организации кои ќе ви помогнат во остварување на партнерства
 • 14. Што треба да се направи за да се отпочне и зајакне кластерска иницијатива ? (2/2) • Создадете организациска структура. (Определете најсоодветна правна форма за институционализација кластерот) • Следете го и мерете го прогресот континуирано • Јакнете ги капацитетите со цел создавање на самоодржливост долг рок
 • 15. Улога на ЦРР во развој на кластерски иницијативи Промоција на концептот за кластери Поддигнување на свесноста Логистичка поддршка Промоција Идентификување на потенцијали Интегрирање во стратегија за РР Мапирање на потенцијални кластери Анализа Активно учество Подготовка на проекти Мониторинг Промоција на резултати Вклученост
 • 16. Кластерски активности Директен резултат Среднорочен ефект Влијание Јаз на влијание На ниво на регион • Повисок БОП • Намалување на невработеност • Помала миграција • Поатрактивен регион • Број на нови фирми На ниво на фирма • Зголемена конкурентност • Зголемена продажба • Зголемен профит • Зголемен пазарен удел • Зголемени вработувања На ниво на кластер • Зголемено учество во БОП • Зголемена продажба (обрт) • Зголемен профит • Зголемено пазарен удел • Зголемен и вработувања • Број на патенти • Број на цертификати • Број на нови клиенти • Учество во заеднички активности • Број на заеднички проекти • Број на одобрени проекти • Број на инвеститори • Број на нови вработени • Анкета На ниво на фирма • Промет • Профит • Учество на пазарот • Нови вработени На ниво на кластер • Обрт • Профит • Придонес во БОП • Број на вработени На ниво на регион • БОП • Обрт • Нови МСП • Нови инвестиции • Број на нови членки • Број на новосоздадени партнерства • Број на учесници кои успешно завршиле обука (положиле тест) • Број на изложувачи на саем • Број на презентации • Број на состаноци, тркалезни маси • Број на обуки, учесници • Број на саеми • Зголемување на членство • Создадени мрежи, партнерства • Стекнато знаење и вештини • Функционална web страна • Изложени п-води/услуги • Зголемен иновативен капацитет • Подобар квалитет • Зголемена продуктивност • Намалување на трошоци • Нови клиенти • Посветеност • Интензивирана соработка • Подобар пристап до финансии, инвеститори , човечки ресурси • Подобрен имиџ • Презентации, промоција • Координативни состаноци • Организирање на обука • Изработка на web страна • Организирање на саем Ланец на успешност
 • 17. Благодарам за вниманието

Related Documents