6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011POLÍTIQUES D’ENVELLIMENT ACTIU (Ponència C)Molt Honora...
6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 20113 - Ha de ser prioritària la intensificació de les pol...
6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011Finalment volem dir el següent: Per important que resu...
of 3

Ponencia 'C' parlament 3 octubre

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponencia 'C' parlament 3 octubre

  • 1. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011POLÍTIQUES D’ENVELLIMENT ACTIU (Ponència C)Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya,Honorable Conseller de Benestar Social i Família,Senyores i senyors diputats,Amics i amigues del Consell de la Gent Gran de Catalunya,Senyores i senyors,Envelliment actiu és el procés d’optimitzar oportunitats per albenestar físic, social i mental en tot el decurs de la vida, per tald’estendre l’expectativa, la productivitat i la qualitat de vida fins auna edat avançada.El terme “actiu” no es refereix sols a la capacitat d’estar físicamentactiu, sinó principalment a la participació en la vida econòmica,política, social, cultural i cívica.Partint d’aquesta base, les reivindicacions referents a les polítiquesd’envelliment actiu son les següents:1 - L’objectiu principal que s’ha d’aconseguir per a la Gent Gran ésun benestar lligat al màxim d’autonomia personal i al mínim possiblede dependència. Un benestar que no s’hagi de refiar delproteccionisme sinó que ha de fomentar la participació activa en laxarxa ciutadana de drets i deures.2 - Cal promocionar i impulsar una formació continuada i permanentde la Gent Gran més enllà de la vida laboral, fomentant, entred’altres, els cursos universitaris i les noves tecnologies.
  • 2. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 20113 - Ha de ser prioritària la intensificació de les polítiques concretesd’assistència a lenvelliment, als casos de malats més desvalguts ide persones discapacitades i/o incapacitades.4 - Reclamem una llei de consens, de drets i deures de la dignitatde les persones en el procés de la mort, fent prevaler la sevavoluntat a l’hora de decidir les condicions de la seva mort digna, ique es difongui la normativa de “voluntats mediques anticipades”.5 - Demanem la dotació dels recursos econòmics suficients pel bondesenvolupament de l’anomenada “Llei de la Promoció del’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació deDependència” prioritzant l’assignació de serveis per damunt de lesdotacions econòmiques, agilitzant-la i fomentant laprofessionalització, un salari adequat i la valoració social delscuidadors i cuidadores.6 - Cal garantir que els processos d’incapacitació assoleixinl’objectiu de protegir els drets i la guarda de les persones afectadesi dels seus bens, dotant-les dels recursos suficients i adaptats perfer-ne la valoració, donant caràcter d’urgència als processosjudicials i aplicant-hi mesures de control i seguiment.7 - Volem que el Consell de la Gent Gran de Catalunya participi, nosols amb aportacions als avantprojectes de polítiques que ensafectin, sinó també en el disseny i en l’execució d’aquestes.8 – Fomentar la medicina preventiva, programant cursets teòrics ipràctics de salut en general, de l’ús i de labús dels medicaments,de nutrició i de la deshabituació al tabac, a les drogues i a l’alcoholi d’altres.
  • 3. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011Finalment volem dir el següent: Per important que resulti el treballque es fa des de l’Administració, no podem oblidar que els espaisde participació preferents de les persones grans, acostumen a serels més pròxims. Seria desitjable que les organitzacions de GentGran es coordinessin i actuessin a través del Consell de la GentGran de Catalunya. Això els permetria una participació directa icontinuada en el disseny i l’execució de les polítiques que elsafecten i constituiria un gran assoliment organitzatiu i un exemplede com articular els micronivells polítics amb els micronivells departicipació.Moltes gràcies per la seva atenció

Related Documents