6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN (Ponènci...
6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011 creació i les normes de funcionament intern, pe...
6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011 9. Reivindiquem que es faci difusió de la legislació...
of 3

Ponència 'A' parlament 3 octubre

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponència 'A' parlament 3 octubre

  • 1. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN (Ponència A)Molt Honorable Senyora Presidenta del Parlament deCatalunya,Honorable Conseller de Benestar Social i Família,Senyores i senyors diputats,Amics i amigues del Consell de la Gent Gran de Catalunya,Senyores i senyors,Aquesta ponència exposa la situació de canvi en què vivim;manifesta com s’entén la participació democràtica en aquest 6èCongrés, i concreta els problemes i les possibilitats departicipació que es presenten en alguns àmbits principals de lavida de les persones grans, que conclou en les reivindicacionssegüents: 1. Demanem que el Govern de Catalunya segueixi treballant per promoure la participació de la gent gran, a tots els nivells, ajudant a superar les dificultats existents que obstaculitzin aquesta participació. 2. Demanem als ajuntaments que encara no en tinguin creïn una regidoria amb competències de la gent gran –tal com en tenen per al jovent–, a fi de promoure la seva visibilitat i participació en l’àmbit local. 3. Reivindiquem que es creïn més consells consultius de la gent gran, a tots els àmbits de la vida pública, i que els municipis de més de 20.000 habitants creïn el Consell Municipal de la Gent Gran. Les seves decisions haurien de ser vinculants i caldria revisar el decret de la seva
  • 2. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011 creació i les normes de funcionament intern, per tal que poui donar resposta a la nova realitat. 4. Demanem als partits polítics que replantegin l’escassíssima funció política que donen a les persones grans. Si les llistes electorals tenen en compte la paritat de gènere, estaria bé que també tinguessin en compte la presència de persones grans en les candidatures, en llocs electius. 5. Demanem a la Generalitat que amb els mitjans de comunicació propis se’ls obligui a complir les recomanacions del CAC, respecte a les persones grans. 6. Demanem un impuls a la formació de la gent gran, a la formació continuada més enllà de la vida laboral, perquè no vivim per treballar, sinó que treballem, i ens jubilem, per viure amb la màxima dignitat i autonomia possibles. Aquest impuls ha d’anar dirigit a les aules de la gent gran, als cursos de formació continuada, als cursos universitaris, a l’ús de les noves tecnologies, als grups de lectura, etc. 7. Exigim que la mateixa gent gran assumeixi totalment la direcció i la gestió dels seus centres i casals. Això no exclou que calgui comptar amb el suport econòmic suficient de les institucions i garantint que els equips de suport professional s’ubiquin ens les unitats de direcció adequades. 8. Reivindiquem que s’intensifiquin les polítiques concretes d’assistència a l’envelliment, als casos de malalts més desvalguts, de persones discapacitades o incapacitades, amb la universalització de l’assistència domiciliària, amb la previsió d’ajuts personals o econòmics a les famílies, amb la continuada promoció de residències que permetin viure dignament en situació de semiautonomia o de manca total d’autonomia.
  • 3. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011 9. Reivindiquem que es faci difusió de la legislació referent al document de voluntats mèdiques anticipades, on es tingui en compte la voluntat del malalt irreversible a l’hora de decidir sobre les condicions de la seva mort digna, i que es creï el marc normatiu necessari daplicació de l’eutanàsiaGràcies per la seva atenció.

Related Documents