ՆԱՊՈԼԵՈՆԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ<br />Նապոլեոնի բարենորոգումները վերաբերում էին հասարակական կյանքի բոլոր ասպարազներին: Կայսրն անձամբ էր...
Աշխուժացանտնտեսականկապերինինչպեսերկրիներսում, այնպեսէլհարևանների և գաղութներիհետ: Տնտեսությանզարգացմանհամարանհրաժեշտէինկայ...
Հարկ էր դրանց տալ իրավական ձևակերպում: ԵՎ 1804թ. ի հայտ եկավ <<Քաղացիական օրենսգիրքը>>, որը տարածում գտավ նաև Եվրոպայում: ...
ՀեղափողությանտարիներինՖրանսիայումձևավորվելէրնորվարչականկառույց: Երկիրըբաժանվելէր 83 դեպարտամենտի(նահանգ)յուրաքանրյուրնիրըն...
Կայսրնիրենհամարումէրլուսավորականներիհետևորդ և ձգտումէրնրանցգաղափարներովձևավորել ազգային նոր վերնախավ:Բոլոր դեպորտամենտներ...
of 5

Napalion

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Napalion

  • 1. ՆԱՊՈԼԵՈՆԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ<br />Նապոլեոնի բարենորոգումները վերաբերում էին հասարակական կյանքի բոլոր ասպարազներին: Կայսրն անձամբ էր հետևում դրանց ընթացքին: Տասը տարիների ընթացքում հիմնվեց հարյուր խոշոր ձեռնարկություն հանքահարստացման, մետաղաձուլության, զինագործության, նավաշինության, սարքաշինության: Ծավալվեց բուռն ճանապարհաշինության, կայուն կապ հաստատվեց երկրի տարբեր շրջանների միջև:<br />
  • 2. Աշխուժացանտնտեսականկապերինինչպեսերկրիներսում, այնպեսէլհարևանների և գաղութներիհետ: Տնտեսությանզարգացմանհամարանհրաժեշտէինկայունդրամ և դրամականներդրումներ: Այդնպատակով 1800թ.հիմնվեց Ֆրանսիականդրամատունը(բանկ):ՇրջանառությանմեջդրվեցդրամականնորմիավորՖրանկը:ՁեռնարկվածմիջոցներիշնորհիվՖրանսիանարդյունաբերությանցուցանիշներովաշխարհում զբաղեցրեց երկրորդ տեղը զիճելով միաըն Անգլիային: Մեծ հեղափոխությունից հետո ֆրանսիայում հաստատվել էին հասարակական նոր հարաբերությունները:<br />
  • 3. Հարկ էր դրանց տալ իրավական ձևակերպում: ԵՎ 1804թ. ի հայտ եկավ <<Քաղացիական օրենսգիրքը>>, որը տարածում գտավ նաև Եվրոպայում: Այն ամրագրում էր մարդկանց բնական իրավունքները: Առանձնակի ուշադրություն էր դարձվում ընտանիքի և սեփական խնդիրներին Հետագա օրենսգրքերով կարգավորվում էին նաև տնտեսական, քրեական, դատական բնագավառները:<br />
  • 4. ՀեղափողությանտարիներինՖրանսիայումձևավորվելէրնորվարչականկառույց: Երկիրըբաժանվելէր 83 դեպարտամենտի(նահանգ)յուրաքանրյուրնիրընտրովիվարչակազմով և նահանգապետով:Նապոլեոնըպահպանեցայդ, սակայնխստիվսահմանապակեցտեղականինքնակառավարմանլիազորությունը: Նրանշանակածպաշտոնյաները(պրեֆեկտ)տնորինումէիննահանգներիբոլորկարևորգործերը:<br />
  • 5. Կայսրնիրենհամարումէրլուսավորականներիհետևորդ և ձգտումէրնրանցգաղափարներովձևավորել ազգային նոր վերնախավ:Բոլոր դեպորտամենտներում բացվեցին պետական վարժարաններ, որոնք տալիս էին միջնակարգ կրթություն: Այնուհետև բացվեց բարձրագույն բժշկական, իրավաբանական և ռազմական դպրոցներ: Այդ բոելորի պսակը դարձավ կայսրական համալսարան:<br />

Related Documents